8 Haziran 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

8 Haziran 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

B Sayfa SON POSTA Haziran 5 Çocuklarınızı ve Sıhhatinizi Koruyunuz. Bi T, Sinek, Tahtakurusu, Güve, Pire ve bütün haşaratı FAYDA ile Öldürünüz. Elbisenize, odamıza üskürtünüz. Haşarattan, tifüsten ve FA hast: idi la Mercan ye Şube, ndan delayı gapbişlii kürk in 96-93 ç. smat 13,30 lal Bedesteninde SİN ilân olunur. panama ŞAKIR ZÜMRE Türk Sanayii Harbiye Fabrikasından: Üç san'atkâr muayeneci araniyor sa vesikalar ile Birilkte fabrika müğüriyetine müracaat etmeleri Hin olunur. imi HAYRİYEDEN: üzerine bugünden itibaren pazardan baş- eği zi eğ yle “Ül ilâve ER lüzum ku günlerde 18, pa birer Miren lm Müdürüğünden: 1 — Ayda bir dela neşredilmekte vlün Ayın Tafihi mesnuasının 12 sayı yay *ir non tab işi En ii al isi re numar 2— 9 formadan ibaret ol aşının bab ade, dü; 1000 ae $ — Beher (ormasını 48 lira itibarile 12 nüsha içim 14400 ira kiymet ei eniyi. Büvakkat, nde 1089 iiradır, Şişe Mantarı XI9 Rİ CİLDİ TAHRİŞ ETMEDEN SEYE SEVE TRAŞ OLACAĞINIZ PO yakası im Fen Hat A üm ei komisyonda yapılacaktır. servisinden İstanıulda Xi parasi a en & — Teliplerin teklif larını sarinamede ve Gari ten izel tam ken ie kadar o Ankarlı 00 aparlımanında Basvekâlet ei Umum Müdürlüğü a satimalına Kömizy uk tevdi etmeleri veya taahhüdiü Omektubia röndermeleri, k 3 İni Belediyesi İlânları Il: M3 mali yılı zarfında Belediyece kaldırılacak conazeler için emilir 4 cins ve tahminen (1150) adeğ tabut kapalı rarf yanliş eksiltmeye um aşan, Kesit bedeli (12837) lira ve İlk teminatı (962) ira (81) kur Şartnamesi Zabit ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde göri deli lir, İhalesi 216,912 Pazartesi RL 15 de Dalmi ei de yapılacaktır, Talip, lerin Fk teminat veya mektupları a ibrası lâzım gelen di, kamunun tarifatı çevresinde | bazırlıya, mat 14 e kadar Dalmi Encümene ver, ker vedikalarite ikm 2490 Ni maları Ka azimle id & meleri (5262) M. M V. İstanbul 3 m Satınalma Komisyonu İlânları — Beher banu e tahmin edilen bedel 16 firadan 5! ME NEVROZIN Baş, diş, nezle, grip, romatizma Nevralji, Kırıklık ve bülün ağrılarınızı derhal keser cabında günde 3 kaşe alı Taklitlerinden alm Her yerde ısrarla NEVROZİN isteyiniz. Nafia Vekâletinden: z 15/6/948 Balı günü saat 15 di Natis eriği binası içinde Müdürlü Anda 8 Mal, lanan” Misizeme li Komi Kp 3501) kurşaman açı iltne wsmlğ İle ek, yeme odasında toplara! Vira muh va eli 3590 Eş, külçe lü ile Giltmesi yap, Eksiltme ia! ve teferrüni bedelsiz olarak Malısme Müdürlüğünden Muvaklıak teminat 702 bira 50 Koruylur. ey tekli er imuvaklımt beminat ve şarinamesinde yazslı vesa'k ile birtikte a; m saat İ5 de mezkür komisyonda hazır bulunmaları Hüinendi ( RE Kİ MÜTEREİM ANACAK. ZAYİ — Tatbik mührümü kaybet - kğ Yenisini çıkarıcağımdarı eskisinin yokebır., Ankara Palas | vepi rası. in si am İZMİR layan ARR sile oteli: İNGİLİZCE ve ALMANCA İngi hn zc€ ve Almi mağ Yk iler ENE) asel so Binme Ari sike, ümet karşısında, en deil yerdedir. indi lir eni diğim taşliyemenli Pp hane en güzide aile kaybetiim, ei alacağımdan eski, Tel: >. şinin küdumnü ça Orhan Gürakan * Posta telgraf (o idaresinden ZAYİ — el CKâtlye) yazılı dul maaşl va ada kullandığını mührü, ii kayik, zeri alacağrmdan ektsinin hirmü yok! öğ AYÇILARA m A yavruları, KL Baykuş » il ea Eee likan, a, kayi KN g ra Leji e Fl a Mahir vi allesimderi ÜL) beretta lelgraf ei Mustafa eşi Khtibe ER Si a Yaralı olmıyi nlar gs ilini ball Richard bik Pöreribs e ali 20 Yoğurtçu han 6 Tel: 43874 'k mührümü kaybet. diki Eği vi yaytıracağımdan eskisi, Nuriye Karapınar ems Cuma mat 5 de kapalı zari usulle ibni Ağ Gi bal Tamaralı Batınalın misyonunda yapılacaktır, e — Muvulkat Dim 1 liradır, Şarlnimesi ve nümunesi her gün İş saati dahilinde Komisyonda görülebilir. 3 — Taliplerin istenilen ME e getirmedikleri va fara da sulü veçhile koymudıklari görülmekle ve bu yüzden ihale e limit ol. duğımdan bu damar rene işin kali gününden hit gün evvelisine kadar şimlilen Fenilsyona asüranani, etmeler. da bulunmaları, © (1063 > TRKİYE iş BANKASI Küçük Cari Hesaplar 1943 İKRAMİYE PLÂNI KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos 1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 1943 İKRAMİYELERİ 1 adet 1999 Lirehiki — 1999.— Lire 5190) 1 » © .» — $— » 1 »: 888 » z S88.— » v1. MOVv a TÜ » 1» 6 » Gö.— » 1» SEŞ » 2 535 I'm MM >». 444 a 2» 333 » m 665— 0» 2 » a Z20— 5 MM » Wu —2970— » 60 » 4» m2 250 » 2 u 3500— » 34 » İl a m3674— » Türkiye İş Bunkasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş ve ER almış: olmaz, ayni zamanda talihimizi da denemiş olur ükzürmdir, Bu İşe ait şartlameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır, (5368) |Devet Demiryoiları Işistma U. M. del ç Muhammen bedeli (29000) yirmi dücuz bin tira olan (10000) on bin kilo Ga, Türk ei (25.Haziran,1943) Cuma günü a sev Dağ il m Haydarpaşadı Gar binaar dahilindeki komisy satn, ye Bu işe gü enlerin. (2175) 5 beş lirik Ri ök inley. iki bin yüz yefm bat tenli; İzin tayla ir Semi telini mubtevi Ela Ayni gün seat ÇM30Y on dör oluza kadar komisyon Meisliğine vermeleri 1 Temmuz 1943 tarihimden itibaren hamule senedlerinia bedelleri | (10) kurüş olarak tesbit edilmiştir. o (5317) uçuğu tarafından yerİlmek suretile elektrik için o muhtelif sn ğa) yüz öz ii bir bin beş yüz metre bakır izole tel kapalı xarfia üretlle İng; 2 ettirilecektir, LE i (44000) kırı dört bin tiradır, Kapalı zarfla eksilmesi (14. Halan, 1943) iz artesi günü saat (15,20) on EN ae Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafindan y: hak, mumun tay! saat (14,30) on döri otuzu öadar komisyon roluliğini Ba işp ald Şartaamelsi komisyondan parasız Depo kanallarının ve olvarınm temiziiği de re ai olmek iizere aşağığı İelmleri yazlı lokomotif a vs MN Sil ON gelecek ms, den lerinin vagonlardan sök 76, boşaltılması ve #tok yerlerin. maülnelere ye vazonlarz. akm işleri Wwbulı sörf usuliyle eksik, mere çar, Kömürlerin miktarı Ye muhammen bedel ve murakkaf arı, ihale Kün ve saatleri hizalırında miştir, Eksiltme Gemi 2, ei İşletme Müitdürlüğü binasında toplanacak komisyonda ya, Pilacsktır, İsteklilerin kanuni vesaik İle muvakkağ teminatlarını ve ee Fimi bal: sarttarını ihale saadlerinden evreline kular komisyona ver, misyon, erir don polundanı 5067 Beher ton içim o Muvakkat İbale gün ve Yaiktarı muhammen bedel da saatleri Ton Boşaltma Yükleme EE. Er, 1. Er, Karabilk 2406,38 Mei. Perşemte deposu 30006 2160 ( 28,35 Çatalağzı E2041,SE iğ Fesştmbe depösa 80000 M86 O SİA onat 18,15 4AY Daki. SENEDE 28,800 LIRA İKRAMİYE Bankası da barsız tasarruf ae m ax 50 lirası umanlar ie ir sene içinde eren göre ikramiye iesaktir. 4 n 500 » 2000 » 4 » 20 » 1,000 » 9» >» 4,000 » 10 » M3 6,000 » 120 » 0» 4,B00 : 160 » 0» 00 3.2 Kuralar senede 4 'defa, 11 Mart, ii Hasizen, 11 Epidi ve 11 Birincikânan tarihlerinde çekilecektir. DİKKAT: Hesablarınızdaki paralar bir sene içinde 2 bla dan aşağı düşmiyenlerin ikramiyeleri 7o 20 fazi caktır” eli TT ŞI

Bu sayıdan diğer sayfalar: