9 Ocak 1945 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 3

9 Ocak 1945 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, Felefon Ve Telsiz Haberleri Plastiras “fsiler UYUŞMaZSa (asliye | Budapeste ordusunun başına yeçeceğim!.,, ez Atina ve Pire, âsilerden tam tamamile Makedonyada temizlendi. Naible, Skobi arasında teati edilen mesajlar istiklâl mi ilân General Sooble'nin etmektedirler. Alman iri, daha, şimdiden ve Pire filen bahtiyarım.»> âsi miz hem de Rusların elinde bulunduğu edilmektedir. e AN MIŞLR,, bu cevabı Budapeştede Ruslar, daha Di Salamis Bundan başka müdafaa ardaki diğer merkezine Rus kıtaları ederlerse, Hron, Bratislava'dan ordusunun başina geçeceğim. SOVYET TERLİĞİ 8 (R.) — Sovyet ordularımız çember içindeki ederek cephesinde Tevekteli mpi | mukabil taarruzlar e Son el müttefik girmiş tankı a a Gİ ue vi eri a ina terakkiler X acaristanda, miz günlerce süren ehemmiyette JBalatan gölü #le Tuna muhabirine 40 ki.ometre taarruzu iki hakikatı İtalya ral Gazete: — bere göre 1 Emanüej Eid EN ağır hastada; o) ir, ai kğ DA Bitmişti muharebeleri vererek —— Bir ci İnönü bir müddet kasa hırsızı .A.) — Müttefik tebliği: keşif faaliyeti doğru İtidal havası ALMAN TEBLİĞİ Berlin, 8 (A.A) — Alman hamlelere Bastogn: ay Yaman araf, top cenububda Yükletilecek Eetiği zaman Okuyucularımıza

Şahane Aşk, Kont Kostiyı, Tarihini Konak'arda! suzln İzmirden getirilen Akşam yemeğinden kahvenizi meşhur bağı, kundura çe sürer. Ne olurdu, ai sayısı artar; mahallebi dört tane de terzi dükküm , dokuz kun - on nda incir diler. Sökük di - Gül a; Ebi 1 — Mercimek cv olurlar, vasıtalarında 0) Her takvimi bundan limanı açıldı Mili Şefimize saygı ve bağlılığını Nafia Vekil sonra söz alan Vekâleti e fen heyeti mi Hüseyin Rıza Berke limanın ni hakkında izahat iştir. ra Hatay oğlan zar ve Mersin - ven vilâyet © parti Yurdman misafirlere hoş ve bu büyük eserden Münakalât Vekillerine gelen belirten bu ei an çay Hiyadeti a ii olan ein y sahada tecili Se ticari <Renim Türki- veni bir ve ayni Vekil bu imar diş İngiliz w belirtirken bu belirten iktisadi 8 delilidir ve Vekili sözlerini bitirirken icusu adını minnetle ve rahatını milletine AR YILAN KADIN Altıncı Hafta KA Ve SİNEMASINDA BU PERŞEMBE AKŞAMI APTALLAR. nı

Aynı gün çıkan diğer gazeteler