12 Temmuz 1948 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

12 Temmuz 1948 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Sayfa ON POSTA Temmuz 12 © Tarih boyuncn Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden k öğretim okulları elektrik lâboratuvarları ihtiyacı için 35 ilen e elektrik ölçü âletleri pazarlık suretiyle «derhal teslim» sa“ mi ve biricik kızı Ulufer Sultanın düğünü be Demli Gam tat — nede 347 No.da en bürosunda görülebilir, yesin rk kk genin er v iii. en i ts vira olup, bu para okul idaresinden alınacak il e yala tri vene ile yüksek okullar saymanlığı yemesine Mn p Lei rim gr e BEREN — İstekli epin a belgeleriyle birlikte 14/7/1948 Çarşamba görün ömen On Gazi ile izdivaç mera Kileri Beder ld v6 tt bir Söker #hdeye çalışılmıştır. Türkler, her türlü ananevi mera- sini se 15 te 2 inci maddede yazılı Dile toplanacak komisyona baş 9948 sime kıymet vere, n. yi bağlı ye- i niliği seven 8; neşeli bir millet ii için Türk tarhlerinin düğün merasimleri için ayırdığı say- AMLAR Ma 183 ASAŞ ÖDEN 20 DAMLA ALINCA SİNİRLER; YATIŞİR.DERMAN FERAMLANLAM falar ölüm merasimlerine tahsis edi- ii e satırlardan çok daha uzun olmuş k e ee er va İst. Levazım Âmirliginden rafı da kaleme alınan ve 990 ti . Kim ağ ermek > verilen Askeri Kıtaat İlânları vakalardan - anladığımız «Surnamel : 3 “ » Beher tonu 28 liradan 737 ton meşe odunu ile 88 tori çam odunu kapalı ki Emaye ,dur, Bankamızda tasarruf hesabınız varsa, 25 garfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 28400 lira ilk teminatı 1982 Ve sırasiyle devam eden surname- Y , lira 50 kuruştur. 1 ii lerder a hare bahsetmeği muvafık A U I | | | | keri satın alma komisyonunda ray Klein kanuni vesikalarile i me ii GUSTOS 1948 İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE ik mektup ale ynüem ir sat ey komlyan verme zi cinslerini ka; | Şartnamesi komisyonda görülür, 2582 — sesi b DE bir e Kürk isimlerini, sadece pa 1451 : atti 4 ER m m me bu köşk belki de sizin olabilir Kn eri kN yakal ein ee göre 123.750 lira ilk teminatı 9231 lira 25 kuruştur, Taliplerin 22 Temmuz 1948 ke : di e ları, cübbe- 'T ÜRKİ 4 KE İ BAN KA 5 ti içler EN giydikleri gömlek s SI Şartnamesi Pomem Mk 2586 — 9266 teri AMEEKAR vesaire ile tam kıya- Beher kilosuna 140 Ki fiat tahmin in eler 360,000 çe sığır eti ka- i di tadi simens e inler İl veyi © pal zarfla İlk Mini 20450 rain nil 9 enem GİBİ ğine İtarafından karşılanarak «öpmen me s6 Temmuz 948 günü saat 16 dımköy gazi yene emegi hi bir slzileye GAbI olarak uğra, | esimi bü eserlerde pek samimi bir minde ŞüyiBearlir. Taliplerin ani mem take | R e şekilde ifade edilmiştir. İşte bütün) imaktinlarını ihale metinden ir sat evvel komlayona vermeler. gat | oi Klik Mi nm ve ” bunların tam bir tetkiki ile asırların | , mesi İ: iyede Lv. Amirliğinde de görülür; : 2588 — vam eden düğünün her günü-| arkasında gizlenen eski Türk haya-| “5 . nan ie iğ nie ğa 116“ Gülü” | irin ia #ökiyet sai mikkye zi FLÜORESANT ARMATORLERİ 800) ile hyar açık ekstmeye konmuştur. alimin bedel 1040 lira u 176 liradır. Taliplerin vi Temmuz' 948 gi at 16 da Bü- ancak surnamelerin gey Di bir tal iğ Za ek kabil olabi-| 110 ve 220 voltluk şebekeler için 25 v6 40 Valtlık kesin temin dan okuyup öğrenebiliriz. Meselâ Os-|lecektir zannediy: mg yük halkalı köyünde 97Nolu akel alma dük dink müracaat manlı imparatorluğunun bilhassa il. ü 1. Şartnamesi komisyonda görülü 2580 — 9268 günçü Ahmet zamanından itibaren 5 Bp H i L > Ss ül an N musiki âletleriyle, yarışların, meşhur) Dr. Mafız Cemal i flücresant iy Ni 'koşucuların, — ciritçilerin, okçuların, inleye. 104 No. da hergün ağ mii kslitmeye konmuştur. İlk teminatı 1436 lira 40 kuruştur. İhalesi 14/Tem- Ateşbazların sâray muhitinde kazan- kabul eder, komple armatörlerimiz gelmiştir. muz/948 günü saat 15 de Çanakkalede askeri satın alma ala pa © © mış oldukları ehemmiyeti ve düğün (Lokman Hekimi) yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale a olduklar ehemmiyeti ve düğü aman Hakla HELİOS ELEKTRİK ve MAKİNA T.A.Ş. elm Er ğ » İstanbul No, 14 - 128 Telefon 44616 tür, (2590-0268) li, in ti İ | | k ali d 50 adet (0-10) Atmosferlik ile 250 adet (0-30) ve; ü i N -30) veyahut daha yüksek ola vi nanlı ine hanesi Müdürl rlüğün en A Ğ R I Tak (0-40), (0-50), (0-100) atmosferlikManometreler açık eksiltmeye - kon: k uştur. k 1 — Kurumumuz inekhanesi için 43 çift postal pazarlıkla satın alına- Na a Ka Atgm. Ziya Kurtyılmazı 13/Ağustos/948 günü saat 15 de Ankarada M.S.B. Satın alma kömisyonu- ii m ege Di Tem Hikmet Bilge am in Kayıtlı bulundukları, Sariyer.) 5. Ağüstos/M8 günü saat 16. ni many hu bedeli ikkat temineti «63» | Aas. gi sine müracaatları İlsmdir; di ei ka o İN ; . z pe mami epi saat erime ği | A 1 Müdürlüğüne müracant etmeleri Hân olunur. nanlı Aygır ve İnekhanesi Amerikan ve biride markalı | Ke irilğlinden: İİ Emlâk Kredi Bankası Ni BUZ MAKİNELERİMİZ wi Sü Muhammen bedeli 2700 iki bin yediyüz doksan lira muvakkat teminatı öekDEş rdağ veteriner Müdürlüğüne müracaat edilmesi : u gü at 15 * Di kirdağ veteriner lürl ie müracaal Küçük cari hesapları için 1 Eylül 1948 de yapılacak çekilişe Mek ölümüz. Ba SAHİBİNİN SESİ MÜESSESESİ e ai 5 KLARI - GESAR ve OR ) | Döşenmiş İki Ev | Devlet Demiryolları U. M. den Telefon: Z m ön Br m Üreka alınacak pe Devlet Demiryolları Haydarp. Satınalma yi Komisyonundan İ 1 li — 950 kilo Üreka EL. R. açık eksişme ile Satın alınacaktır. ik i İ ; — Mühammen bedeli 1950 lira olup muvakkat teminatı 146 lira 25 ii kuruştur. : . ie Buna ait şartname komisyondan pörasız olarak dağıtılmaktadır. ramiy ü Eksiltme 23 Temmüz vip hire günü saat 15 te Haydarpaşa gi m eşim pinası dahilindeki Haydarpaşa. Sütinalma komlayonunda yapılacağının. İİ BlaPERME YOZUMA, işüreme kadir arzu 'edenlerin vaktinde el hazır Lulunmaları. e R MX“ MİYE PLÂNI Ikramiyesi koymuştur. AYRICA Enoz 100 liralık Bir hesap ; açtırarak talihinizi deneyiniz. ai Türkiye Emlâk Kredi Bankası ğ Bıhçekapı Telefon : 20042 - 20048 - 20051 KOK KOMÜRÜ TEVZİATI 1945.1946 kışı için soba kömürü beyannamesi vermiş olanlara yapı. lacak kok kömürü tevzlatı ai germiş 1) MUAMELESİ YAPILACAK, 'ANNAME NUMARALARI e No, lu va m 12 EN Pazartesi iü Sali > İLİŞ GÜNLERİ: ğ 16 Şubat, 10 ia 26 Temmuz, 29 Aralık İkramiyeler, hesapları bir yılda 100 liradan mi düpeilyenlere “ 10 200 liradan aşağı ie - - 500 liradan Âyet Dyer » 5 » 16 » Cuma 4 56001/57000 5 7001/58000 2) EMEKLİ, DUL ve YETİMLEJ Ekonomi Bakanlığından e : “ Emekli, dul ve yetimlerin, ala kışı teshin ihtiya Sıra numarası daki esaslar dairesinde yapılacaktır. : iliak sıra numarasına tâbi olmadan, her gün öğleden sonra e caktır. RLARA: gi YERLER İÇİN nil çı 1 SOBA KÖMÜRÜ: 21 Haziran ve 10 Aralıkta ayrıca yaaa cekilişlerde şu | i ! Z EE m 3 >E i 7 ee o 7 z 2 gi 7 mmm Bn E EEEEE si 3888 8 MI Eeee verilecektir: 196147 tarihli resmi gazetedeneşredilen yönetmelik uyarınca «6. mür tevzlinden faydalanmış olanlardan 1948/1949 kış mevsimi için Toplu — nn be MEME e ün an an erişir in 3 Tane 1.000 Kayan tenmiyacakr. is ililer ellerinde mevcut eski beyanna. Müesücseden s 2 vi > e kuponl Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesine 9.7.1948 0 » 50 > dariinden gir Pazartesi günleri sabah gazetelerile yapacağı MÜRACAAT YERİ: Et 80 a 20 , 4 a göre, müracaat ederek kok kömürlerin! alacaklardır. Kozluca Han alt kat Tophane « Galata 10 » © 1.000 5) GİŞE SAATLERİ: Bu ikramiyeler de hesaplarındaki Si bir yılda.100 liradan » EE ?) RESMİ DAİRELER, Öğleden evvel —ız aşağı düşmiyenlere yüzde 10 fazinsiyle ödenecektir, A— düre Bö imür Satı is e m ki 1947/1948 Ülkeden sai 39 30-16 EB d — ve fi i için verilmiş olan eskj karnelerile en mü: € müren derek bu sene çin yeni karnelerini almaları İİ © #S7EMEN vESİKALAR; “SMA e eğ Bük yere ai e ç sahiplerine tevziat 9.7.1948 tarihin. — 1946/47 ve 1947/48 kışı kömürünü alırken tebdilen verilen beyan. ir Ali Ekrem UŞAKLIGİL varisleri Selim Ragıp EÂİZİ den itibaren başi ge | name kuponu (mavi) ve hüviyet varakası, Yali İLE FİİLEN d ei de di k üzere bilümum resmi ve hususi > ia kaybedenlerin mahalle muhtarlarından numarala- Üİ iDARE ED : Selâmi İzzet Sl emet üesses.lere iL çepe bütün binalara 10AT/A b kış tını öğrenmeleri kâfidir. DIE Tek zAN ar n Sn pi Mehmet Selim Emeç Soğ serimi de istihkak ettikleri miktarın 5 noksanile kömür » ik Dl eeitinde muameleleri yapılacak beyannamelerin numa. ecllik. Kollektif giri e ante DARİ 5 verilecektir. (0915), izartesi günleri sabah gagetelerile ilâ edilecektir. © (9977) BASILDIĞI YER (4 SON ea Neşriyat Limited Şirke! g, 5 564 Yerebatân Çaisiç:

Bu sayıdan diğer sayfalar: