3 Eylül 1948 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

3 Eylül 1948 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Devlet Demiryolları U. M. dan j MEMLEKET HABERLERİ Fenikeyi iktisaden ihya edecek bir elektrik Bu tesisat hem burada bir küçük san'atlar ailesi meydana getirecek m de mühim mali menbaların vücut bulmasını temin edecektir ©, EYLÜL, - 1948 - CUMA Banyo ve abdesthane malzemesi alınacak Dejler Demiryolları Haydarpaşa Satınalma OKomisyo- iel kalem hariç diğerlerinin nümuneleri komis; syonda mevcut 6 Bir İN (baret banyo ve abdesthane malzemesi açık eksilime ile satın LE tır. lira 6T kuruşlur. e Buna sik şartname komisyondan Parasız olarak dağıtılmaktadır. pe dahilindeki Haydarpaşa Satın alma komisyonunda ig ALA Arzu edenlerin vaktinde komisyonda hazır bulunmaları, fakat bir RAD verllen Askeri Kıtaat İlânları K.M. parçalar (PL) müzik (PL) İki adet Trimph Dizel elektrojen gruhu İçin 46 kalem yedek parça ka- palı zart eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 25.000 Hira ilk teminatı 1875 liradır. İhalesi 27 Eylül ie Gi saat 16 da Ankarada M.8B. satın elma ko- misyonunda. yapıla, Taliplerin ni m teklif mektuplarını Ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri, şartnamesi ilme ve İstanbul Harbiyede Lv, Apılrliğinde görülür. Gemlikte Demokrat Parti kongre faaliyetleri başladı oz Litaj açık eksiltme ile Mn alınacaktır. Muhammen bedel TEM pi İD geçici teminatı 49 Hira Ksillmesi 13 Eylül 948 günü saat di 15 te Harbiyı e yapılacaktır. Şartnamesi her gün kamyonda” Mik müziği (PL) aa Kemalpaşada | Çanakkalede Yardımsevenler Derneğinin fakirlere yardımları Belediye ile müteahhid irindeki ihtilâf halledildi i )— e ı alüminyim lev Le i satın alınacaktır. Muhammen bedeli 67609 lira olup geçici teminatı 4025 Tekirdağ - Babaeski ME futbol karşılaşması — Eksiltmesi 13 Eylül 948 günü sanat 11 de Harbiyede İst. Lv, A. Sat. Al, Kom.da yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün komisyonda görülebilir 8676 —12093 .... alınacaktır, Tahmin onda mevcut evsa? VE © çarllamesi © dahilinde bir kalem mİSY4 Ea zarf usulü İle Seri Mi Tahınin edilen bedelli sün. Tire olup geçici teminat, tı 6 , aat a bi İst. Harbiye Lv. A. Sat, Al, Ko, da gercek — Tektif mekluplarının 8/9/948 günü saat 10 ma kadar Ko, na ve- 3768 — 12676 ——— Babaeskide arfeziyen tamamlandı lira Bursada jandarmayı pusuya Develi gençleri bir kulüp kurdu — Aldığımız habere deri ein Naftalin 4 cius Toka beşer yüz ltalık Eğer vivası 3860 —12968 aaa İst. Borsası 2 EYLÜL 1948 PERŞEMBE 399213143 eksiltmeye konmuştur. Tahmin be- 50 kuruştur. ii 13 Eylül 948 gü- alma komisyonunda. yapılacaktır, teklit sititüniiği ihale saatindza 318812147 e çoktan gelmiş ve hattâ Kıbrısı çok ihmal hal kâfi ikin “zi 8 istikrazı Bu Akşam Aşık Hava Tiyatrosunda Mevsimin sona örmesi ari #ki büyük konser birden t21 e m e Türk musikisi konseri, lr! ver em - Akile ani Safiye Ayla- ER eli a Konservatuvar Orta w koro İSEN sı Reşit Rey - Muhittin Sadak FİATL Bir lira ve elli kuruştur. Biletler ai liği ve 20 den itibaren Ilyatra gişesinde ve yardım elini yk

Bu sayıdan diğer sayfalar: