10 Aralık 1949 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

10 Aralık 1949 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i GİNGER DİKİZ MAKİNASI KUMPANYASI Asri Tamirat atelyesi Galata Yeni Yolcu salonu karşısi SİNGER SİNGER SERVİSİ re muhtaç ise 43789 numaraya aa m amam Sene 20 — No. 5637 745 1317 telefon ediniz. ei Bilmek 5 Son Pos CUMARTESİ 10 ARALIK 1949 FON: 20203 Fiatı 10 Kuruş san Hakları Beyannamenin kabulünün bugün birinci yıl dönümüdür Bugün bütün dünyada İnsan haklarını koruyan bir devrin başlangı Şehrimizde de Ve iğ gi mii e Pariste a: kabul edilen imi evrensel beyannamesinin birin. ci yıldönümüdür. HERGÜN cı sayılan günün yıldönümü kutlanıyor Kültür Teşekkülleri, tanbul Bu spermin zi eme Birleş|menin mutad ehemmiyeti belir sına bugün yapılacak toplantılai dahil MR diğer me, kle olduğu gi-| İlk, sek dereceli) insan haklarını koruyan bi memleketimizde de toplantı. olalita a Dari Ee fi. devrin başlangıcı sayılan lar tertip edilecek, bu beyanna! kirleri yayma cemiyeti İs. beyanname okunacak ve izah edilecektir. krat Parti İstanbul Partiler ve Hür Fikirleri yma Cemiyeti toplantılar tertip etti Muallimler Birliğinde İnsan haklarının temeli Birleşmiş Milletler Anayasasının San Fransiskoda imzalanma töreni Hâkimler Kanunu rda bir lantıya saat 17 de il lokalinde başlı k ıkanı Esat Çi il o değişiklikleri 5 .. .. N e e e e İnsan hakları günü <<“ Meclist 1) ii sea or Shan Arsal be. APENCE) --- Meclisten geçirildi ünasebetile Bi © in m bir konuşma yapacaktır. * * Y n: Selim Ragıp EMEÇ yarıda Gürle ei bi | D. P, milletvekili P. milletvekili Adato 934 de kabul edilen kanu- ire gey sağıp i toplantıda Demokratların be) nun 938 ve 945 de tâdiller yapılırken o zamanki ogün mutlu eğ yıldi Jzıt davayı; hak tanımaz bir va:fgün bizi mecbur etmesi ihtima-| yecanlı tezahürat yapacakları B” ok di üzüntü Meclislerin Şimdi Bakana verilen salâhiyeti vermeği İyine azd İstanbul muallimler birliği ietler teşkilâtının insan hak ve| kemliği ile karşılaştırmaya bir! o (Devamı Sayfa 7, Sü. 7 de)| & (Devamı sayfa 7, Sü, 1 de) akıllarından geçirmediğini söyledi Aikieei İY sie ker tanzim ye umidi “Türkiyesi de, bu beyannameyi tasvip edip altına imzasını koyan memleketlerden idir. YILBAŞINDAN İTİBAREN “| Emekliler maaşlarını yeni zamla birlikte alacaklar in eski anın ideal rriyetlerini manevi bir alenin geçiti yığılı duran m dolayı, ksatlarını elde edeme- Müşt ni ve tek bir api anl ise, ak daj ektiren met imei 30 yıllık tekaütleri ve yeni maaş Ria geri cetveli aynen veriyoruz dünya şartla hürriyeti, elsi nevzuunu mül bahsinde, ye Memis: er iyetin âdet: ö brdürema hü nat esasını hali) e z imi er e bir katlgün de mecliste geniş münaka- ba İn 1â-İşalara sebep oldü.

di, Çi ,€ | Kanunun bilhassa e tarafsız çevreler ve muhale- keme mr adi “Hükim (Devamı Sayfa 7, Pegi 5 ği 1950 tarihinden itiba- ——— re ere ii EE KAYA Hâlen almakta 1/1/950 tarihin. emekli sandığı kanununun tâ < oldukları te. — den itibaren 1 le- Ml çi ee kali maaş aeak te ça ii yan Eyi yeğen e e bei pa 1 150 500 00 24975 D. P, Beyoğlu 2 125 438 00 245.00 3 100 31500 21588 İl k res 4 90 31300 18900 çe ong e İ 5 80 21500 168 00 Fİ 6 70 238 00 15540 dün yapıldı 7 60 200 00 138 33 e 8 s0 17500 11745 mokrat parti Beyoğlu ilçe 0 0 kane dün akya ant 2030 0 mta Min CHP. divanı dün sabah Enli Uranın Dğr Ganikclie DENE e Tokalinde toplanmıştır. u s 14300 0138 söylenmektedir. Biner gre; e anı Nazlı & sa Başbakanın izahatma ehemmiyet verilmektedir. Başbakan iki aylık siyasi inkişa Tlabar kısa bir konuşma ile aç- ü > 10000 8439 Bezli Divan çalışmalarının pazartesi günü sona ereceği umulmaktadır. Resim am İmiş ve müteakiben merhum Ab- > ge 817 Şİİ dünkü toplantısını göstermektedir. 5 u 5 7500 6873 man Münip Berkanın ve y Devamı Sayfa 3, Sü. 3 te) yl na- zari emmi içinde kaybol- mak tehlikesindedir. rrihi dönüm gününü kutla- mi büyük davanın ehem- miyet Bugece İsveçlilerle ilk güreş karşılaşması yapılıyor Müsabakalar çok g ez ve bilhassa Servet Meriç - Andenberg karşılaşması geceni müsabakasını Beğ ekti Yaşar Doğu ile Celâl Atik Çarşamba gece, kler sün ei ile ve tahmin ktedir. Mi iz el EE bu ak ti, işte bunda mündemiç- tir. Bu yüzden, ei zl akisleri, her tarafta kulakl serinin) " yan $ gittikçe artan sertliği karşısın- da; birbirinin ,amen akel idi ürriyet ve zorbalık gibi yak met iu kazanmak içli sarfedecekli Maan üre günlük bir hi ve sıkı bir (Devamı Sayfa 7. Bir tüccarın 150 bin liralık 6şya ve parası çalındı Eşyaları da paraları da tüccarın karısının alıp götürdüğü anlaşıldı kadınla yüzl Sanayi Bankası ) Sanayiciler ikiye ayrıldılar Şehri irimizde bir sai bir sanayi banka. hazırlıklarını a, Nişantaşı genç ve güzel bir kadı sının kurulması eamelliie orna e A Ea etinde para, Genie RAE ilki yete muhitinde pir dedike İpavberat ve dün saat 10:30 da b Gİ sna rammed “Devamı Sayfa 6, ür 5 te) odasında hayli gürültülü bir toplantı ei (Devamı Sayfa 3, Sü, 4 te) Ali Ertekin'in muhakemesi | mm bir kış — Midhat Cemal KUNTAY li âdeta, 50- — ayının içinde bile izin yermi. yor, yardımın bir şube. son safhada si a mn e fukaranın © Yapar garib kuşun öşiyanını haline gök Kırklareli 9 (Mahke: MS il Yiyen sa ip için giden muhabirimi: si geti gös si e Bundan elli yıl evvelki bir diriyor) — Sabahattin Âliyi öl.) Yer yüzünün, fakirler hak. © gazetenin dünkü tarihli nüs- dürmekten sanık katil Ali Erte-| Kındaki çeşitli zulmüne, şu ir alınan bir Beyoğlu kinin duruşmasına yarın sal mavi kubbenin, galiba, yüre- leki 1899 Aralık ayı da ağırcezada devam edi| gi sızladı, havanın soğuması ilkba- , Sü.7de)| na, karın yı Ara) Devamı Sayfa 7, Sü. 4 del

Aynı gün çıkan diğer gazeteler