11 Aralık 1949 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

11 Aralık 1949 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN G HALKIN KULAĞI HALKIN Sene 20 — No. 5637 Hi 1318 Haksız mal iktisabı meselesi tekrar Meclise getirildi hai susi) « Seyhan mill kelioğlu abi tatasaşil türlü tefsirlere vesi HERGÜN: Şehrimizin lr eledi bakımdan bir her cümerç ğgumuz şüphe serer Yollarımız pi kâfi derecede eğil rüs Bu arada, arabalarını son de- rece sürat kulla; eri isteme- rinden e klâ İİ İİ Tekelioğlu larında müruru zaman müddetine dair bir tefsirin görüşülmesini istedi İddia eski kabineler erkânından ve mühim şahsiyetlerden 1 azılarının haksız mal iktisabı yolunda 10 (Husi vekili Sinan Te sıtalar ipi çıka: tah: farkları öÖZzÜ son Posta PAZAR 11 ARALIK 1949 20203 Flatı 10 Kuru DİLİ bir takrirle Hazine ine Kik: yeni bir sual tak 1- uu etmekte, bu yolda bir tedbir aşti İskele) a indi kararı varken bunun muamele baksız mal iktisap eden şahsi-|ye e sebebini, bu me- yetlerin vaziyetlerini bahis mev mi Sayfa 3, Sü. 3 te) Dün geceki serbest güreş müsabakalarında 6? kiloda Nurettin Zafer hasmı İsveçli 3, Sjoelini güzel bir oyunla tuşa getirirken ün geceki güreş kayak ş Müsabakaları İsveç takımı 5-3 kazandı 52de Ali Yücel, 62de Nurettin Zafer tuşla, 87 de Bektaş Can ittifakla galip geldiler İhsan Erünsal, Nevzat Sözer tuşla, Servet Meriç, Hilmi Tacı, ale ni hi e Huyomia kaybettiler : Selim Ragıp bir insan dimağının, bu gibi va. | tezahürü olduğuna bizi inandır gü-| racak birçok sebebler vardır. ül Ga eleri vi Denizyollarının Yalova vü n değildir. Şehirde za. let Mm ileri man şahidi sağma basliilden, bilhassa e kös; Wi gibi halleri en| er erken saatlerinde iğ kin ileri gelme bir âsap bozuklu; ğa (Devamı Sayfa 7, Sü. 7 de) ei ül güzel İsta 5 kulübünün da- ee i sarayında ser- ğa başlamış ve müsabakaların Sa >. vetlisi Dölek Pembe aa bsi Ein ye ya ta, saati geldiği zaman yukarılı aşa üçüncü ür rece bir sp der şehrimize gelen İsveç güreş ta- ipor ve Sergi sarayı müsaba-|ğılı salonda altı bini aşan bir 2 ne indirmel vekte kımı, ilk karŞılaşmasını dün ge ln çok daha evvel dolma (Devamı Sayfa 8, Sü, 1 de) endi e gö: şehri x kısım derdlerini sayayım ve o misallerini de Teba Yenile .. s0 şayım, İT, e nsan hakları gunu SALAK girmeye tahsis edil ği halde kapalı tutulan

şimdi yolculara açılan Baro seçiminde D. P. liler Dün şehrimizde ve Ankarada beyannamenin ehemmiyetini belirten toplantılar yapıldı Üniversitede Ali Fuat Başgil bir konuşma yaptı, D. P. toplantısında da azer Or İs Arsal, bir Kremi Milletler ei kurulduğu gün dünyada saba m olacağını ve in haysiyetine lâyık bir muamele göreceğini bönledi toplantılarda, insan | name okunmuş, mânası üzerin Dünkü Baro toplantısında oyların tasnifi yapılırken Birleşmiş milletlerin 1948 bel yapılan fazla oy aldılar Ma Baro toplantısında da avukatların tevkifi ımdaki kanun hükümlerinin kaldırılması istendi e devrin başlangıcı sayılan beyan | (Devamı Sayfa 5, Sü, 1 de) ul edilen İnsan haklı sel böy naiminik biiel Sabahattin Âlinin katli dâvası ralı okapısının iç Mi azlari. iv. tarafı; geceyi bu Pa ul barosunun idare he- tip edilmi 5 ralarda irdikleri anla: yetinde asli üyelerden Şüküfe miyeti m ' serserilerin umumi helâsı Ekipler, Haydar Turegün, Faruk İk, e ksek dereceli İ T 0 N İ mn ye he getirilmiştir. Buradan sa-| Haznedar, İhsan Yarsuat ve okullarla, nivea, ni bahları her çıkan yolcunun ö-| Hamdi İpekoğlu ile yedek üye- ler birliği V artide gürtüler geçirmemesi mümkün |lerden Tacettin Sırmalı ve Em- — — emrinde lı tırılmı şi cet Ağişten. inhilâl eden üyelik anne kanla iniyordum. Vaperlar iskeleye yanaştıkla! zaman üstü açık bulunan ikinc mevki ola mahsus kısım: dan geçmek ve li ini erketi inhi mba günü öğle üze|ler için dün YA © — (Devamı 5, Sü Mecliste devamsızlık artt. kıtadaki durumu hakkında Bir al li iki yüzbaşı, iki it şahit olarak dinlen. 10 (Hususi surette selini arkadı uz Sa-İniı bir general, ve bir kıta Bursa Dağcılık kulübünde mekten sanık katil Ali Ertekl ip vapuru ti nisbe. b ten daha kolay oluyor, O gün, lih Dizer bildiriyor) — ede a İç KUMLA SO edil yine öyle yaptım, Bu sırada İki su i is ti | m al harrir Sabahattin Âliyi öldür- (Devamı sayfa 7, Sü. 1 de) Rum kokonası, üç yaşındâki bir kız çocuğuna, kimseden çekin- il Devre sonunda meye lüzum görmeden güver- Emlâk Bankasında evler hakkında izahat verilirken izin almağa bile li tede abdest bozdurnyorlardı. O/i İhbarı yapan kon, 0 ezen dl sırada, oradan geçen memura iile yel da lüzum görülmüyor || bile ehemmiyet My pörünin enini Eğl 1 ının ev eri ei Ee al, ya birinin erimez Ankara e m — Dee mesa Cemal KUNTAY rine dol memuru ir İE. 2199 Aralıkta alışa çıkarılacak 2:22 125) La vana “mez — “Terbiyesiz” kimseler efen. | Buran 30“ Orususi yi N i ği ta Ki asliğeş de, hattâ ruhani olani tir ki Yalana m ve gazabin. dim, söylüyoruz, dinlemiyorlar, | mizden) — Dün akşam Boz çallrde ve kalman bükümetlerde, Ji dan, cennetinden ve ceheüne Ve geçti, gitti. Kokonalarda,/re kadar devam eden Dğeilik Kadıköy 'k ; minden müstağni bil adı olan meclis âzalarının yarısı da) yıl mi mitlojisinia tebâll gezen müstağni yaşıyan bir yine — bozulmamıştı, kulübü kongresi baştan e oz oyu yolunda da 239 evlik hi bulunmamaktadır, Meclisin| ilâhları ve âliheleri var. tek medeni insan yoktur; teb 4 — Şehir içinde ve banliyö. |kadar çetin münakaşalarla de- e bir mahalle kurulacak pazartesi celsesinde yine birçok luasır olan mitolojiyi tu. (dil gezen bu mabudun seyyar de otomabi il ve kamyon gürültü-| vam etmi: gün evvelki yı zalara izin verilecektir. Hi a haf bulmayınız. Her asrın mihrâbı önünde devlet adamı sü artık tahammül | edilir ol .İlik kongrenin devamı olan bül Emlâk Kredi Bankası tarafın) ketleri dün banka merkezinde| zatında âzaların çoğu izin di esatiri, v rın da ilâh © nın okuduğu «dua» mi maktan çıkmıştır, Se bunlar kongre sporculardan hemen) dan a kuyuda, Levent gt) basın mahsuplarına ebsteriimiş! mak ihtiyacını dahi GR ve âliheleri nutuk» tur dan bean le bed milhie kine a Yl ek meni e inşa et ve banka müdürü Nizamet etin | tadırlar. Bu tebdil gezen ilâhlardan ii anın ismi de seri seslileri vardır. aya 2d0) plân proje ve ma- Devamı Sayfa 6, Sü. 4 te) (Devamı Sayfa 5, Sü, 4 te)İ biri «Efkâr umumiye» dedi- (Devamı Sayfa 7, Sü. 7 de)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler