30 Kasım 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

30 Kasım 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERŞEMBE 3O İdare: Yerebatan. Çatalçeşme No. 25/1 STANBUL Telefon: 20203 Sene 21 — No. 5637 £E 1672 SABAHLARI ÇIKAR SİYASİ GAZETE Sayisi 10 Kuruş | Mehmetcik Korede Müttefik birliklere de nümune oldu Birliğimizin üstün kahramanlığı hakkında parlak haberler geliyor Mehmetcik 5 misli düşman karşısında kaya gibi duruyor Amerikan kuvvetlerinin sağ cenahını koruyan Birliğimiz bir adım bile gerilesmemiş ve Türk cephesi hiçbir noktada Melliimem ARAR Amerikan radyosunun yayınladığı Mehmetciğin kahramanlık destanı ünik Kun hes imali Ki eğ TALE iz likte savaşan Türk tugayı, Çin gile mn göğüs gö Jiüse ettikten sonra bugün Kunu gin SR inde | te- eemmü etmi » Türkler a aaa hafif za- yista yi al Türk tu- ayı komütanı general Tahsin ai epicdinişi, uş olanı Türkler e ini kati ie si (Der: te) ı Sayfa 5, Sü. Ankara 29 (A.A) — (Basin - Yayın) Ame Tokya 29 (A.A) — (Rehter); mağ sekreteri An- rikanm Sesi radyosu bu gece 19.18 teki ya- ii e atralejik cenalı mn tap başı İsmail Çataloğlu yını esnasında şunları söylemiştir: 'culu Türk tugayı bugün seki- amkk Bakanaa şu tafsilâtn Şu dakikada stldyoya getirilen Reuterin unun sağ cenahını âdeta demirle- migkir bir haberi miş bir ü is dün Çinlilerle manlıklarından bahsetmektedir; mist gn se Fr ini ve bu ni süngü, Anadolu il Notu; virmeğa çalııyorlardı. tül a ve top Ka ge tar. Za- vi çün mevzuu bahis telgraf Yüksek dağların arasındaki geçidi . kapa- Gİ yiztimiz V Bil vi alda ajansından alınmış Ve in Aaşağı- barel üm larla ece ŞA olan) HERGÜN: Gensorular — Halk ve Millet Partilerinin manevra b e — e ilan bugünki rliği münasebetiyle — Selim Ragıp azan; Ie, istizah takririnin; dahili ni- zamaamenin sarahatiyle hemâ- | da sahibine iade edilmesinin İs- tenmesi galip bir ihtimaldir. Kunu şehrinde muvakkat bir Ki Em, ba m elde gö- Ri gri taş binanın ocamları yu mteşinden surslmaklaydı. Yaralandığı hakkında teyit edilmiyen bir haber gelmiş olan kahraman birliğimizin komu- tanı 1 general Tahsin Yazıcı Gi enenelkurmay başkanı Orgeneral Nuri Yamut tarafından muvaf- takıyı et dilekleri ile yurttan uğurlanırken. Korede 6 Kızıl Çin ordusu çarpışıyor Birleşmiş Milletler m ilen İyongyang erir yaklaştılar 7 TAN Si İse a ci irinli nehrine doğru ilerle in Yazıcı şimdilik du- ri By olarak isi İsmet İnönünün Başbakana ti cih ettiği gensoru yani istirak #akriri ile Millet Partisi yn bu partinin biricik mebusu ölükbaşının Mardin m Kemal Türk- Demokrat man bir dia aki takriri, bül belli başlı iç poliüka mi di gi ii Osman Bölük | birbirini $a- ba mn ari il rimizden) — ey | P. Meclisi sözcüleri tarafından cuma günkü mecliz toplantısın- | Yeni bütçe yarın Büyük Millet Meclisine veriliyor Bayar, Pe tasarruf esasına dayanan bütçe hakkında dün Başbakanlıkta Menderesten izahat aldı Ankara 29 (Hususi Muhabi- aza ki SE al bugün öğlede, birliklerini vi ziyarete nı Tahsil m m hakkında daha fazla malü etmiş ve civardaki | rasın: di gt-| çin birtikleri yiiğyAzE şehi :imişler ve baz Ur. Çünkü D. P. Meclis (Devamı Sayfa 7, Bü. 7 Ma) © bulunmayışı bazı mah lere a toplantıya fevkalâde hiyet verilmesine sebep da Adnan geniş bir Tapa isteri zi hana küm: da ve Gaal ön lr Siret etmektedir. n bu babiste ver bu münasebetle de topla! ia ve gece geç vakte mm Meclisin dünkü toplantısı “Tahsin Coşkanın mazbatası ve bir üniversitelinin dilek” gesi münakaşalara yol açtı Ankara 20 Cnsusl Halil mizden) — Bugün! mı Sayfa 5, Sü. 1 de) Sınai Kalkınma Bankası tak. gibi ahvalde mia arekâtına hâkim olan trek e eş yardı min esaslarını anlattı Evvelki gün Te ei 167 nel maddesinin sarahatina WYeyn görülmemiştir. Bu sebep- Türkiye Sinai kalkıni ban. umum müdürü iş Kor man Tucker; dün “saab 14 da (Devamı Sayfa 3, Sü. 6 da) — Müdürle aran nasıl! — Aile dostumuzdur. İl büyüdüm, Bir dediğimi iki yapmaz!,, (Deramı Sayin 7, Bü, Z de) oldu, Fakat yaptığım tetkiklere Tane ir, eden Birleşmiş ki küreleri tekrar toplan ları umulmaktadır. Şi su tesbit edilmiştir. KOREDE e ÇİN * Tokyo 29 (AP) — al aka karargâhlardan dün alınan haberlerden öğrenii dine e süre Eoredeki A 1 Sayfa 3, Sü. hatlarında açtıkları gedikten ilerlemiş Ame 25 ks Bir | Millilerin yarılan hattı (4) ve Çin kuvvetlerinin ız İstiksmetlerini (0—6) gösterir barita Gi vi #5 e ER. Hi a7 Kızıl Çinin takındığı tavur uçurumu derinleştirdi Kore harbinin mahalli kalması ihtimali tamamlis kaybolmuş bulunmaktadır Lake Success 29 (AP) münlst ET veye ri s di ii urum karşısın milletler ir kötümserlik havası esmekte- uzlaşmıya varılabileceği de komüntat Çin in 8 Successe celbine ee Ka Sayfa 5, Sü. 3 de) a müniet taraftarı izi TER yam biz im Ee e harbinin. halil kalması ihtimallerine ere Dünya güreş şampiyonluğu rovanşı Doğu, Atik ve Yücel de iştirak Tere namındaki facia dhat Cemal KUNTAY — Resim, MI — Bir gazeteyi sattıran me- — 0, olmazsa? 0ksA be bdebeli, demeçli bir tö vi ecekler muhavere eski gazelele; «Dünya şampiyonluğu revan- he NE Pa iler İşi güreş müsabakaları 2 ve 3 Le valler ve covaplar Her sabah, üçüncü bir aralik Cumartesi pazar gün mer bence mya harbinin tereddödüyle, por yı taşi hir iç öl saa 4) Si. 2 de) dir? (Devamı Sayfa 7, Bö. 1 del

Bu sayıdan diğer sayfalar: