1 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

1 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

x SON POSTA Aralık 1 Çankırıda çeyrek as'rdanberi mühim bir imar Xzanl Yazati Mimar Sinanın şaheseri ve camiyi süsleyen sanat e SP LU bediaları karşısında bugünkü durum hüzün vericidir Öğle m0 : İkindi 9 4 3 Akşam 3 0 15 42 Yatsı r 18 19 sak Karabükü Ye ralehnde geçi; lenecek * sözler iyılan hikâyesi | dir gibi wi baz gldiyor ve: bir sürü EN et arasında işin dol ER e ri tarafı neresidir ii Tabii bu mevzu a- Rİ Çankırı şehrinin hamlesi yapılmamıştır ARALIK - 1950 - CUMA İN, İsrail milli takımı ve İsveç güreşgileri geldi Samsun vapurunun inşaatına devam dile; Denizyollarına dün gelen mi Mae göre, Ansalda eri İşçi Sondikası arasında gi“ Ki ri GET Eğim let kari ve ayrıca, liraya mevzuunu sl ek üz emniyet müdjrü Ki niz nün başkanlığında vali muavin leriyle bir kısım kaymakaml: ve Beden Terbiyesi teşkilâtı mü essillerinden mürekkep bir toplantı: yapmışlardır. arada evvelki kece ve dün ii ve ya beer Karaborsacın- Bı mhtelif rde 1 nlar, emtlei umumi manzarası ilanı #leridedir. «Birçok dükkân gi lar di Eğ nl se İraklar di ışmaki “eh bal dırlar. EEE alar inceye Göt TİMER Ger mma » » sahan, ? ve'ibrikler maharetli| nde ağaşlar olduğu gibi çeşid 2 ustaların ii çeşld çiçek! de göze çarpmak. nı İçin çok güzeldirler. Kunduracı | tadır. Mk marangozluk, e ey in. sıkıntısız geçi a in ii E in İyi ve Si hastahanesi mi Sehrin yel ri dar ini etmiştir! pir hal çaresi al kğ ar, Çankırıya ulaştığım zaman | bi Ki leri ik e çeken halkın isafirperver, güler yüz kl pr yapılı, sakin ve ça- tü, ki İrem oluşudur. de ini bi ikl KE ve başlan İşte o kadı vi İİB parke izle geli bir cadde He e Vi Iâyet kunağı önünde nihayet bulan bu cadde oldul ila” güzel: dir. Küçücük meydanda Ata- keli, © heykelin asyondan rdır. Bu sl- nda şü Ke yazdı (Bü- şeyleri yal ilet Şük ve ne güzel binalardan bi- tldir. Buradan © erlenince (gayri yi muntazam sokaklar içinde her çeşid Tunl satan tüccarlar ve sanatkârlar vardı Demirelik ve bakırerlık sanat a umum yekünundaki artış Nüfus sa- Bi ui devam edil- vi ra değerinde 210 di den) — 1947 senesinde baş mektedir. Bual varakasındakl | dağıtılmıştır. lanan Adapazarı vagon fabri- Sual sirası esasına göre Yapılan yeli Taki Gürkök toprak da Jkası insaatı, son günlerde, hız ilk tasnifte muvakkat ometlce gıtılan köylere giderek arazi ARAZİ Bu gekilde de- olarak, il ve o merkezlerinde alan köylü vatandaşları tebrik | vam edildiği takdirde, alman 267.695, Bucak ve muhtarhk-|etmiş ve tapularının en kısa |fedbirler sayesinde, a atın larda, 15.668.973 ovatandaşımız|bir zamsnda verileceğini müj-|1951 yılının Eylül ayında ta- sayılmıştır. Yeni muvakkat u-|delemiştir. mamlanacağı tahmin ilmek muml yeküna göre 32047 kişili m İm kiş Ek ey apılan inşaat için, şimdiye ka pr se salik ik in 20. sitam Iğdırda iki sevgili 2 ö 2 on. di harcanmıştır. İnşaatı mül Ar kısmı bit o dondu miş olup geri kalan da ez ide geleneğe andığı takdirde, vagon Orhan Rahmi Gökça “m oldu e Par- miyan sie sart re ve heş ca 745 mli yardır. e ESA ileridedir. İlk ve orta akulları olduj içinde en büyü- g 2 & amil gul olmayı iha) | inde düre KE ye 18. 15 Bu yüzden sanat, ti; m de, bir hı ondum 13,30 toprakla karışınca vatan | Kaldi dar Kuzanglar artıyor. Bu Tica hajret biR alışkarılıkları sayesinde Çankı Wa al Sanal i ve inci al Sivasta toprak dağıtımı 276 aileye 17 bin dönüm toprak verildi amin. Zan tarzi ise baş. 2000 ai e iğ a e ekl renkli çam, 2030 ir vera çe si ZAN gü 2085 pa 21,00 SRA bn 1950 — CUMA erler üz dağ (PL) ar, Okuyan: Mü â Ni dder lerbest Saat sarkılar ans Müzigi (PL) z Müz Vi ii ii 8 asıl ai Konseri aberler a Şehir Haberleri 0 Senfoni Orkestra- eseri elodiler (Pİ IŞ: yan EY a yolan improntue Haberler aberler Müzik (PL) eler üzik CE) iyasal ee e mcü yl Mü a yağa Bil YOZS İSTANBUL RADYOSU Haa Müzigi Dans ei (Pi) 2k İL AEYESE Kuran-ı Kerim sarkılar (Pİ) sker Saati iemleketten Selâm sarkılar Okuyan: Ekrem ln (PU) label arihten Bir Yaprak Tarihi 'Türk Müziği tonuşi ans Müzikleri (Pİ, 'aberler Beden Terbiyesi): Federasyonları 's teftiş ediliyor si) dür MK KE starı bul ve İzmir Rl ie Kain a İLİ takip edilmiş ve on beş karabor Peri- let te müsadere olunmuştur. önü halk arasındı bayılanlar olmuştur. Halk iki ın birden o biletini almağa idi a erimi da tâbi tutmuştu; ir, Müfettişler işe başlamışlardır. il ve bir müddettenberl de- vam eden iblilâf sona ermiş v8 laşmaya varılmıştır. Fabri- da mormal çalışmalara bü günlerde bağli. Bu du- ii sean yapılmasi işi kalmış bulunmaktadır. er rm aş Pk Birleşmiş milletler habe; rler erkezi müdüri lk eşmiş Mille er er taraftan Mili Eğitim Ba 2 kanlığı yeni Beden Terbiyesi ka| yraberler merkezi müd er nunu tasarısının da hazırlıkla-| y, sey re eri Irma başlamıştır. Bu iş iç rimize gelmiştir. Evvelce bi ulan komisyon pazartesiden İİİdeta daha memleketimizi 2iya- baren .çalışmağa, haşlıyacaktır. çet etmiş olan M. Szapiro bü Komisyon Kısa bir zamanda Yel akşam Ankaraya iderek alâka ni e ye olacak zi dde-İilarla temaslar yapacak ve dö eri hazırlıyacak ve meyi e Mi len tasarı spor işlerinde ihtisası p add mecbur tutulduğu biletler satılmıştır. şeklini almış e — Jiri seİni alarm bii | habe rleşmiş ire ali leri yayınlayacaktı İsrail milli takımı dün geldi İsrall milli futbol takımı dün bene 13,30 da hususi bir Ta rimize gelmiştir. mi ir ta- bu ren “ler di ) t (PL) ise. sevkine muhakkak nazari- le bakılmaktadır. edi den Terbiyesi bölge müdürü, Federdşan başkafı Nedim Ka- a) dileği alar Misafirler; Tederasyon, diğeri de Fen 20 ape adına iki buket li Misafirler Mo e palasa, götürülmüş- ler dim Vi yon. Felsi: Küpün y ik İY Ad Futbolcular. Güz ie Gembaş, Varonln, « Melened, Shoavwn, Szekely, Sbrsli, İsrelli Samoel, Nissin Ahatiach, Han- bel, ee Real KE ine ntuları önümüz deki güvendikleri: a 1 ÇIKACAK TAKIM la İve EE federasyon heyeti Ne birlikte Milli takım kadro- sup ai edecektir. ler nasil olmuş e ar ası aa beri solunamış. Bu boyacılık ve v yazı sanatinin. karşısında ti- | siva 5 Besin beş kö-|redim, gözlerim yı ünde 275 alleya 33,856 LE Ecdadımızın bu şaheserler! | gi metre LAM dinim, ayazı ağ kudreti karşısında nüm ema halimizden . teessür sin lale Pirkinlik But mak elden gelmiyor. de ER sileye 6096 Hra imz in- ALİ HÜSNÜ TUNALI ABİ HÜSNÜ TUNALI Adapazarı vagon © fabrikası bir yıl atkik köyünde 72 ai- ; değerinde ıs) Sonra bitecek Adapazarı (Hususi Muhabiri- müz seni dönüm, Jeye e Hira dönüm, Yelledin e 580 li arazi kası, Türkiyedeki Trial günü akşamı Ist. B 30 KASIM 1950 İnne ü dolayısiyle Belediye Mülkiyelilerin li önü yapılacaktır. saat vi e Borsası dört Aralık y rar, verilmiştir. İsrall maçını * görmek Ankaradan da hayli kalabalık bir seyirci kafilesi o İstanbula gelecektir. Yunanlılar dün yece Mu yenildiler MİLLİ mag Pazar günü İsralile karşılaşa cak Milli takımızın kadrosu bö) k üz marşlar. F ü İzmir: Me Pa lrzi ve Göz üs epe takımlariyle Ay sacaktı Akdenizd: ihdas edilecii deri feri enizyollaj Doğu gön Aleleniz gard yolcu- müddelini kısallmak buna vu Sas r Akdeniz na ır yapabilmek BE silişf se GE EE da şünmektedi n- da tatbikine sezi an bu hai 24 e mi e İzmir, Pire Ro yrut İskende- ii Tani, Barselon, da ikinci müsabaka dün ymıştır. Karşılaşmalarda, tüceler alını Hayri il zari iie El berabere, a (Türk) Stay is (Yunan) Alp itifaklz ga- bi teli Psaros (Yu- vadop Yunan) Aleko EN “ Pahadepnlas Attlfakla en muazzam Yı ile giderlerken kurtların | en bizl olacaktır. ik ZM e tinin sonr? yard m muh Nif yazıl lar- da hükümetin manevi şahsi- yetini tahkir Sa Ke Anadolu gazetesi r Ge hine açıla kam gli engin | hellcelenii İzmir b rceğ& mahkemesi Orhan Rahmi Gökçe'yi 9 ay 10 da kalan rel sabahle-| Tokat — Eski belediye başka! in a ii ve donmuş nı Mehmet Allının orta okulda arak bı renel bulunan 14 yaşında oğ- ya: hafta, evvel Tokatta bir cinayet Mi gelip. “e 6 1947 hazine tahvili 95. 50 per , Ju Ahmet Altın bir Ankararla 20 Öğrenci /bavasından on lira alarak ev- ö Bh ği gr ıdan gaybubet ni İsviçre Fr. elendi ailesi ee emniyet Frank (100) dürlüğüne yapıları akn ü- gün de Aydında nezaret sanda bulundurulmasma ka- Tar vermiştir. Yi Banığın cezasının tecili yolun Ga yaptığı teklif reddedilraiştir. mahkemece akşamı Kız Sa zerine yapılan araştırma sonu e AN atölyelerinde derş'da Ahmet başı taşla alli ve apmakta olan 20 a Savas çıplak olarak bir çukurun içeri- ndan zehirlenmişler ve tedavi sinde bulunmuş hi Ahmedin pi hastahaneye irat bir çinayele kurban gittiği tah gi İda edilmekledir. SERBEST PİYASA dövlaleri 281-363 360—302 8 Itın fiatları raflarda Reşat 37.40, A ÜL Gulden a, elk 42.50, Cum et 3 4. 75 ten amele dişine tür, Muammer ile Yunan Çaldaris ii il maç enteresan ol- muş ve Muammer üçüncü Ta- vunttn maçı nakavtla kazan- yaşlar, (Tür l İn nan) a ğa galip, Pa- İ DÜN GECE GELEN GÜREŞÇİLER Şehrimizde yapılacak olan Ga şampi. ilik Tevanşir e rma dştrâk i 21.30 da uçakla şehrimize gel- mişlerdir. Gelen güreşçiler EN 81 kiloda Freij (İsv ece İM: Spor ve il e gap şu ne-İgü neki Cenova v Doğu güney Akdeniz ha çalışen vapurlar kaş larına ge gibi İzmir, Rodos ve Li- ola uğramıyacakları Yapı ve Kredi Bankası iye “e 5 Sa bip e eek çi ikramiyeleri Keşldesi, yarın sail de Atlas Mike Noter ve murakıplar huzi da yapılacaktır. b seferden ie öndü sus dün sabah sani 930 ii se GR yük ile Hayfa ii a il seferinden dönmülitür. Alanya ve Antalya ED narem getir iştir. Tarsus ni GE gü Dü Batı Akdeniz seferine çıka caktır. Da dayarlağ, İstanbul va- zü 1 yilan er İsveç) Ağırda Antonson (İsveç), puru Doğu Güney Ak- deniz Beki Umanımıza dönecektir. (BULMACA) ın terbiyesindeki son de- 12345678 e sonra İzmir bölge) #f müdürü Saim Seymener kendi Rl emekliye sevkini iste-) 2 Tarık Özerengin | 4 5 73 kiloda Simanalnen (Fi) g Mi birlikte m b MM hakem de şehrimize gelmiş-| 7 tr. 8 il HADİSEL) İzmir 30 e SOLE Bea öğ önce oynanan üni 1. mn âza — 2. Karadeniz- pe imrukli hüdiselete, e olan de e lala NN tay - mi n BİS jar üzerine verilen şekil — 8. ERE 1 başlamışı ir, akışıklı genç, Sonuna bir harf Beden Terbiyesi! Genel MÜ“ gejirse me: TA YARİ dürlüğü bu maksatla Müfettiş 4, Düzen, Sonuna bir harf ge- Recep Çekiçii İzmire gönder“ yirse Atadan kalm; a yemek ma- - miştir. Hatırlarda olduğu ÖZE“ yası olur — 8 Tk oi üzerin- ö bâdiseli maçta Altayın abUIĞI de atlıyarı EE golü hakem kabul ektiği alnan Allınorduluları İRİ e ini yemin de ade a b kle ni saha or -1 e e ri almıştır. Hakem bügün mü.) YUKARIDAN AŞAĞIYA fetişe verdiği raporda oyuncu. Öğretmen sedası (iki ke- ar tarafında, le “tehdiriline 2. Sağlık ve iylik —< 5 ilini ve e metleesinde Hâdisat — 4. Tul Br © atılan golü & eee ie pili eden — 3, Sonuna bir harf ge- lirse yıl olur, Bir kadın adı — hüt eden ve dade tarihini bildi- ren makbuz 84 ği Arap ça sı —& muk saçlı, gözü gözlü im” mii EA çok ba ia a Deniz tenez- züh v öğ selami halliş SOLDAN SAĞA; ng erme — 2. Agut, Şam — — 4. İt, Rugan — 5. adr: alim: 1. Şahitaza — 2. Eget, Nac — 8. Rur, Sah — 4. Eter, Dik — .- 5. Kuruma — 6. İşegiren — 7. Asaf — B. Emen, Kej .EDİYES, li risarmosu 20 de az: 10539 ml Willams Türkçesi: Asude Zeybekoğlu Telefon; 42157 Komedi kısmı TERSİNE DÜNYA Zozan; R. Nuri Kordağ Telefon: 40409 Pazar günleri 1530 da matinesi ER ve rm günlef 0 da çocuk Üyatrosu YENİSES TİYATROSU Pazartesinden Plerre Louys ve Louis de mont'dan Münir Fayri Egel Müzik: Erlanger - Massenek - Glück Şa Cumartesi, saat 19 te Pazar 1 Dae Matina. T le 49369 » ol

Bu sayıdan diğer sayfalar: