2 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

2 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA Aralık 2 Kış ortasında “Bahar ,, T ekel ilaresi, kadınlar i- in çıkaracağı yenl bir ilânlarla, önket| vajdletile isli inketlere, mükâfat yerine çorap olarak MERE K kinise, ildir- binlerce isim bi iie ii eyet toplanmış, teklif een Yi arasından birini uzuneu asır sona Ere ii Ed çikan bir yalaka «Sona eren asra, nasıl bir i- eu verilecektir?» sialini sor - Gazelenin sualine karilert ve im tanınmış simaları ceyap lar yermişler: de gen asra fen asrı deni- lecektir, Demişler... işi — Geçen asra Edison asrı de- yan vi yila migler, ei benzer mühlelif ©- vaplar... Ankete, Alexai e Duma fils| de cevap vermiş, Seni kiz — Ağlebi ihtimsl on dokuzan asır! TARI Yeni cigara, kadın cigarasıy- dı. Ve arayanlar aklebi ihtimal kadın çıgarası diye arayacak- ları ia en iyi isim mutlak «Kadın» olurdu. ie Ankete verenlerin tek- ht etti leri işlmler arasından «Bahar» seçilmiş. Jürl özâsı hakkında kulağı de aldım. mama , ba harını ie en Bir Bilhas: asal ki sa az kadı yenl çıkacak kadın cig: adını emekli isabetli dır. nın! karara yarmışları Kadın olgarasna isim arandı karikatüri Gizli Servis ELLES Çeviren : Murad Lolan Sh Alman ajanları sekiz sâat zarfında İngiltereyi terke mecbur tutulmuşlardı, aksi takdirde tevkif edileceklerdi SİZE NASIL GELİRSE Korkunç bir facianın aktörleri Ailiseyi, gazetelere ak- meden vevvel ri pek a medları duymuş taf- atik MEL ZN k, düş dn. ür, us m, Bir iş SE ii Ki ğı zaman bir ist er-İler, nehllistler ve anarşistlerin si ürpererek dinlemiş, sonra pide isaranım iadı “Dedikodu” gliriini önlemeğe nereye doğru gittiğimiz! acı olsun!» demişti. ık vücud bul Mila İri üğtalii ik an Kadı Miz Mi ei diye gi de. a zamanlar çözülmesi güç ola: üzel ii a en gğır mesele eN ykırdığımız An ka, il İM Ea a istiklâlel o - a alay esenler sürü Deniz» lan Fenlenlar devletin başma ii Beat rr Tevtik, Gl v demişti ya! hergün yen! galleler çıkarmak- ğıda anlatacağım AL ayı oku - «Kadın deni hiç i-|la kalmayıp, diğer taraftar A- duktan sonra yine omuz silkip nanmak vi ax var ba uhaceret etmiş 0- eni ınmak olmı-İlan hemşehrileri ihti Körük “iş TER MR a Ee lüyorlardı. Nitekim Kraliçe Vi benn ismini vermek te uygun Lorya devri salt; da, gözle Yi kana susamı: mütaassıp vi #raliçenin tahta çıkışının yirmi Bahar» deliler, beşinci sehei devriyesi münase- Kadin eği siraranın adı betile yapılan şenliklerinde Ab Bahar als; bays de Westminsi sarayında Be kbaharısı yaşı -| ki tahtın altına ba yer lü: KİR ala leştirmemiş mi Ki kla gevkle ek Sai Tam zama; bu yı cak gilnahlarının gafleti Te TE vii eee PEEİLE, kapanir çin is Bir casusluk zanlısı yakalandıktan sonra sevkedilirken dirler. yan kadın da yardır? si kasam) izin z şekkülün! abaı i ni m; İğik zaferi ulmi 2 ilik krarı iadeye ma çalışmak cesaretini göste (Talebelerine ekseri defa 5 Biçare ve her şeyden hayatının oilkbaharını hatırlı pe pi mesetesi- | 01 elini ğa e ise — rnein. sir yene Menephtah | siz masum ya! run ss MN yaraksa, ve ranını dumamın. sp EE la “Siyasi “partilermin | şüphelilerin veya nezaret alır | İlk dün şı müddetince ın kuvvetli bir haber alma e da bir kı gül aşı illere “aleyhinde © sarletmi, Ja pulunanların'böyle gayri mi) gökmen 5 il birçok mu- klâtı olsa idi büyü ük mühacepei > yacaksa ne âlâf, aylik anyet olağ. Puni bir Şe Bağ ee iler elde ilem Si yüce bulmazdı; mecazi tabiri- | Y Hani Tekelin yeni Ka: ciza Bu için, bir taraftan umum! ef- esi umum! ğa e İnen bi rtık tarihe rral ol muş ne sbir iza en t in GU siyasi sı «Bahar» içimi tina mez iin tatmin diğer taraftan kır, sebep olmuş ve böylece Lordlar /otuz. Aİ vekayil o buradajPolisi vey: n bul- 8 a. abur havası yaralaci GEvĞYRüfüz itiha — karıarası meyen lehine bi İtekramlamanın' bir fayda temin rana en edem isyaniz ERİ apk A sette olabilse!, ını yerine getirmek fikrile, çe Tak bükümeli 50 bin İngiliz Vi eriği) 7 olmakla, bun da tevkalâde “tedbirler m b haberdar ediyorlar, Bu in- sisi münasip görülen © (husuşf (TASI 28740 V A irki mâ- |lardan Basil o Thomsonun | yeltenmesi hatal i jeste karşı yaj a mua. Kizi bayi er İsi ) kadrosunun ekseri 4 mevi) ye yi e. Ka: | şahsen zar aldığı bazan müstes güdür. cüml ER e aringe le pek boş değil! Suçluların da a bir Bahai ? de Bltasiizli (cğnsinla, . (nunu yol pik , Ayni;na vakaları zikrelmrden , ederdi, Hi de, muhbir diye bir facii m. | EK msi RE hassa jan, (merasim ve ik dahilindeki MN Şe wn ajan intihabın- İ önlemeğe çalışan asil ruhlu va "Yüzüme dikkati! dikkat bak aaa Ürik mler eşmekle yollardan yapılmıyan bu “Idari Yin Er in ünik yin yapışılmak ii olup bu, ilk e pamela leri hir vepban ik İdaresi bri il ia kabiliyet, KARLİ et, te-| isteniliyor — Geç kaltımız! dedi, bitti. | ni yara mi LİE birçok İre ri ” olabilse KN ei iy ikinci dünya savaşında hu vazu, heyecan, En BöS! Allahtan bu zat kuru gürültü Ben da aynaya balk. Hak-|p, alara, kıskançlıktan mi çe Susi kısım tamamen sazade ol ye pabuç ER Soğumdanı, br veli lek nir İk seieiyer sözle rin atra "el asp b unmuş elemanlar Alman ca- ğa gibi ad Siri değildir. Vazifesini sonuna ka- İsmet Hulâsi İMSET | yemişi, Haaliy, Pi göstermi iz asl bala karşı elde ie 7 vakalar bu mülâhazale- ti i sidir. Pam ln, ei birçok zarar getireceğinden, 1 mma leri hep ona bariz bir meli vakalarda o, bazen bir Ame- 1935 senesindenberi, rikadz. patenle iğ kaymak sevilen bir mo müzik yedi kumpanya lr a tadır. * 1935 ile 1940 seneleri ara- ru şidelerle mlyonlare2a piyan- o bileti piyasaya sürüldüğü gbi ii piyango le fan ai tlerin 1 sahte ve yüzde iii eşi de - Trk Ey ğındanı- hükümsüz çıkı * rleşik Milletleri teşkii e- dini Di mala v2 ri e e bul. Gi Hür bu a an ni demek- z te Ni Pe > Di vi birer tanki! iş len la Se Bn il hitim |, Temsunu tahlile «gelince 0, ağ ki “akı Bire mev bel e Eni dir İher şeyden evvel şahsiyeti olan ki ve rütbelerinin derecesini n: EE ye rar YL RM 8 VO hir insandı. Tasavvurun fevkin 'zarı itibara almada; v mü be cevabını, müşküllerin — hallinde 'erörsÜer dal: in "çar de dinarlk ve misline az e na teslim etmekte, £ le ç mil olan zamana bp öZ7İ2d * epnEEl 0 Gala ekle İK ot ea tereddd, ya ra e özi , en bitaraf bir gü. ; pac0bile isâkbat için bir tebli. guy, doğuşunda mücadeleci ve 'etmiyerek ra b rımıza r 'musallat olan in küm Yhususi kısım | <e sayıla vE ağı) wi KE in mükemmel bir teşkilâ! Gi idi, Ba rının çoğalmasına yı ar. sike yöresi şiddetle mü- ci 0 lem Dakaşa ii a ir ir bası bir papas olan Thomson! . kamber endeleye giriş Tüzumunu be alan (inn) sinde bl, ocağumu da Kabil cümek i€8P tahsilini Bon ve Osfurdda yap yuvarfikiyetlerden biri. de İkiztmek isterim; Kimbilir he Bi 2 Belfasta bir çavuş ola ©der. Böylece, gelen Mel ye, 7p3 bunu müteakip siraslle a- 1914 . 1 vaşı esnasında Al gün şehvir. kaç köşesinde bun: A AR ker ön m e sada ukkat, merkezde ve müstemleke man casuı ih göz be-" benzer faclahır cereyan eti doldurduktan sonra genel mü“? emin ödtlahilir. kayi l r (bir zamanlar hat beği oları meşhuı 1 Mülleri tedir, Fuhusla ve zavallı kızları dünü emekliye Arşa. İn gür müddet er yakana bag pla lll fuhuşa teşvik edenlerle esaslı 8ir RT hin Başvezlli) polls ve hapisha| ya; vi Müller; Ka £te mücadeleye * girişmeli 1918 suv: mi TEN “adr. e YE ME, mii pe e ee iin Tan eren ki göm, beki Saklamağa lüzu A erine almış olan Ha ili b ie polis müdür li *ma Birler” oaryi e miş on gibi oçekirdeklen Vi il gizli celseyi iie iie iz ahlâk ii ii yi İngili iy N vinliği zamanında AT 1 tekrar düz ei 77 si i ri Lİ Bi iz) ei e sım) teşkilâi hamd” ak hp edilerek akabinde kur bunu teşdid eden korkun e kan enis | - MECBUR, m ie - günkü dünya Çapın-| şuna dizlimişti. İelerte karşı karşıyayı erikan Cumhurbaşkanı İ) sia veri görülmüş ür. Gazete muhabiri, Henri mü - şöhretini kazandırmağa se) Earl Mülleri çine dara ya SİM G0 ŞKUN Ki TAŞAR necnii miyane bir sulkasta /messl gibi (kamuftd) edilmiş ie miştir. O, hiç bir vakit şıyarmuş gibi imlste saztanı ğe ai rine Feldmi; Sir Alman ajanlarının İngiitereyi pollsin kendi kendine EL ig a İMLERİ nebe e em Ison Yakası ile İlgili kırk sekiz sant zarfında terke tiyati tedbirler almasın; muhabirinden ora izafeten | Mual ile ni yeylerin eşitlik halin, | 11074 Fenlans teşkilât tah-|merbur veya aksi takdirde ca-|dar değildi. Bir gün gar le şifreli mesajleri bü de bu hakkını kullanır. Gum | 7#elerinden altmış yedislnin| suslukla şüpheli olurak tevkil | Yaptığı bir münakaşa esnasın-| yük bir ustalıkla ir idare rin yaplck toplantı hurbaşkanı yardımcıları İngilteredi 1 kanat üze-| edilecekleri teblig üzerine iki da; kanın kasalar ia ettirerek & ece hayati ma- li merikarı tarihinde, şimdiye | 711* e E SM EN ile lrieniyzapul e emri Ki eki ee zilleri ne r'lâmatler elde edinmişti. (Husu slime EE ia İlkokul kadar 201 defa bu rey hakkın | “daki bir |kiinde Kalmışlardı. İşte yuvala ml let için eN si kısım) o muhayyllesinin zen-| öğretmenlerinin tetrakiyle mü li yalalikildr ik İİ Ekle ği rsi Ka b önce keşfedilmiş bu KL ins em o RR elzem | ginliğile bu şii ldarede güçlük him Se topları p pla ve 7 büdisesi evvelce mevki intişara dan hiç birisi (Entel) dir. Bivetir ki ona Jâzım gelen | çekmemiş Yapı Sandığı ile kadroları azedilip de gayesi Irlanda da vin) kendi #aaliyet ri ya bi veri ii yazi (Arkası Var) İ meselesi görüşü ri e Hakiki Aşk ve Macera Romanı Çine giden gelin Mahi Kutbay yanlı ve semasında — Hemgi vaziyeti konuşacak

Bu sayıdan diğer sayfalar: