2 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

2 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Aralık Casusluğun gizli kalmış tek tarafı İkinci dünya savaşı sırasında yabancı topraklarda çalışan casuslar ameliyatla yü zlerini değiştiriyorlardı eviren : Neyyir ii sabahı bir tek şey istiyor. pe ak de Rs Bütün , azmine ii Şi) halime kalmak. Bİ İ£ Gasusun yakayı ele ver- j SR genç adamım. aynaya Bün öce hastanede | Kırktan | memesi için salı same bakarken, irperdigini gördüm, fazla“ nneliyat yapmıştım. O $ pasaport, yaban rk İ Döndü, arkasına bakmadan, ka gün sekreterime kimseyi kabul AN e derinin çizdiği yola di * öm — ir kaç ay sonra sekreteri ; GR ERİ ik 5 İ söyledi. Çok ürkmüşe benziyor- j du, Sordum: de dedi, yalnız in Di ez key ii a e kaza geçirmiş dam girdi: kaba insanı olmaya can | O a e a un atan yakışıklı, güzel de- e: Adın bini daha doğrusu m EŞİ KR are K de «Erler miş. Buraya bir eğ e ça İkinci dünya hi irili La al dl ii sizi görmeden e Bn lele FİZ | susluğunun” bugüne kac İ geçememiş imiş, eğ Yi İ dar bilinmeyen bu heye- j Hemen içeri aldırdım. Sekre- hasını, ameli. İ terimin iie kadar korktuğü rka EM birine iy ki it nda bi apan vi TALE - nu da vakit anladım. «Eriee vu e RM ından dinleyi aylarda Kensunp alg İRİ İ Dün ir koya koya onun yal tar edersiniz, — Nesi var? Kaza mı geçir- Bila Tl seli Dir özleri in her m feda nim wi le gösterdiler. iz hatları y Yalnız yüzünü de- ya hazir SARaEİ — Hayır; . tişlirmek: dstiyor. « Müsadenizle ndaki kadınların ESBİLİE ad Süne e e soğuk hir ses çıkarıyordu. Ne dü Bidip getireyim kendisini. mEEiEİK Mean diya dir YE ikta. Ben de yorgun Sargin lığı etmesini de bildil i en gi y Yine gözlerimi kapadım. “Açtı- SON POSTA Hac Cidde'de son gün Hactan evvel Ciddeye ilk gel- Ni zaman şehri fazla gez- vaki ardımı le m göre memur iarından All rehberliği, NE şehiri kl sti yer- lerini ziyaret ettik. Zengin petrol Kaynaklarının p a Suwdl “Arabistani il rada bey odern binalar Kür- muşlar. Rıhtım. boyu zarlf ve .. Ayrupı manzara “arzediyor. isı Binaların ekserisi 50 yu: müd- derle petrollerin mühi. lr kıs- mma ae imtiyazını. alan Standard Çalifomia, şirketi ia. yatan yapılmış, iş sevgili yurda dönüş liyen gemiler - Hava meydanında - Arabistana veda - Yedi saatte geçilen yerler - Nihayet Yeşilköy meydanında - Karantina korkusu Sayfa 5 Hacca giden arkadasımız anlatıyor yolculuğundan in - Telsiz istasyonları - Ciddenin suyu - Açıkta demir- Yazan: Mustafa YÜCEL Gidde Türk elçiliğinde Püekişiz Sanılm Yemişçioğlu - Tercüman (Ahmet Şükrü mudi. Arabistan oinemuru İle a İz. rsini yo A kalka onlara döndüm sm ABE e karş 2 tu ME El İeeikaii e erinin iyi gidip gilmediğini EN tüy le e ni erinin eleği derim bir sem NE m. Bidip glimediğini muna da uğradık. Amerikal La ME eN ti, Operasyonun fizik vı Ni he «anlaş gazi esen rli a tesir kudretleri değil, rubla- | Si onttarına MEn üne kadar her şey YO- bistanın her tarafında yk rının sükünu da buna dayanır. pda Raporumu vermeye gel- el mlar o kurulmuş, Cidde, yı ancak sosyal ha ii İki gi sonra hemen dö- Mekke, Medine, Riyad, Talf ve e bi maker” e ni Mü rim edi. # şer şehirlerde de kısa bir za- P< Diğ Kaan eli Hb döndü... telsiz tesisatı ii y iş w Suudi Arabistan bi "iler, ki karşımda Kere genç, yakı- in vi e Me eşi a döndüm! — An e Diye sor- Erkek çocuk hasreti ral kat Ericin (Matem) İhario . Nes eğ bir adamın şimdiye ka cinde yaralar çok derin iz bıra: 'dar sekiz çocuğu olmuştur. Fa- urumlarda bu kat bunların hepsinin de kız ol stetik opera “ması İllarloyu üzmüştür. ii yel geçenlerde karısı yeniden be kalınca ümide kapılan ve in ye evlâda kavuşma bek İllarloya hastabakı duğunu ve hepsi Arkadağı- Mei EEİM gel Yumrukları altında peştile dön- Almanın yara ee müş. isizi Ha günlüklerini a am KA JONRA AÇILAN GÖZ Anladım ki kötü bir şaka ameli umumi bir pro 16 SENE S Pıyorlar. İkisini de kapı iL Yasına pk 28 (Nafen) — 16 Se- yağma e Ni bep m beri kör nini ayiran lefon: «Harbi Bile ldum Dekan ki isminde Albay «Xu in yanına çağrlıyo- bir Rİ Klanı öyle kak ehester Royal hand m, Albay, «öğrenecekleri! girdim kl tıpkı Alman üniversi yapılan bir ameliya kimseye söylemiyeceğime in a gibi o mavimsi bir yeniden görmeye ia Kİ verdirdikten sonra gülerek: zi az Kad se alı ne delidi nel adı da KE ilikin Alibircee vel vir gre ya- ajanımızdır. Gizli mükavemele| “ye ninaye Bö- çalışıyor. Kendisine tam Bina) birkirden SAğ bii Üy > TE yem e emeli Hin gözü de ag Mühim bir iş İçim Onu PaTAŞÜİ soktamı, burnun ucun! in ya muvaffak olabileceklerini i vakit muvaffakiyetime Böyleleri bu kadar Gavalı delikanlılar, acı yüz bi- İ Bir zmeliyatla çehresi değiştikten sonra kendini tunayamısmıştı sisat bakımından elvardakl iz tün memleketlerden ileri vazi- yette bulunuyor. İlk istasyonlar Kurulurken p ta Necld şeyhlerinin reisi Sl Muhammed İbrahim olmak ü; ze Hi kısım kal Killi şeyler buna iatmanaat etmiş ve er ENİ ni dur İ sokmuşlar. » Netivede cbilabeil va ker âziz ile uudun 15-| kabile eri kanama Tazı GİR Ee gayet memnunları ; nda ii) SN in hükümetin, mü la se ö 2 İsak Arabistan, icraata | şeyhleri ş Karşısına pıkarak ebiyet verdiklerini i CİBDENİN SUY Sn m su di ra DİŞ. si Mi aa ve buzun htan beri hayli ri KA eN KORKUSU eetiler. Gül muamelesini aba ük tuk; fakat sevgi! mehlekete ka Yeşilköy meydarlında sa İn via Tanrıya hamelü- vuşinuke üzere olmanın heyecanı hil rine ra vi ıkı | İn ederek büyük bir sevinç bu yorgunluğu baştırıyordu. © “İyie muayeneye tâbi tuttular. A-| içinde Yeşilköyden ayrıldık Kp? LELE Bi Win OTİA“İramızdaki kasi Gar bite ii an sira aza çak ipl İ evvel evlerine ve kendilerini bek | Cenabıhakkın lütuf ve inaye- ri & eşilki çi yele enkaz uk “e Ui ile yerine getirdiğimiz hac (a Hacı Nazif Gİ, idaresin-| diri Kesimiş, memurlara Iyi ol. |rizesine ve Medine ziyaretine alt dekl KLM, üçeğiyle dönecek-İ yaam söylüyorlardı. Bir ba, 2218: purada bitmiş oluyor. a vik iz ok Saat 24 e doğru uçağın kapı ucularımdan aldığım meklup- ğa evvelâ Hastalar gök ayene Hararet e adi arzuya uyarak toplu ola etti, ın İpek normal görmemişti. Bir beraber hastahaneye götü- resi, sosyal, eceğimizi söylediler. Karantiİ ve ilki EE alt müşahe- bir kaç yazı He anlat- iler icular sırastyle içeri al Yak haccın usullerini, Suudi Ara Açıbr kapanir yi koltuk -|YÜL lara gömüldük ve saat tam yi telna ihlimali hepimizt üzmüştü. havalandık. Beş ol m 04 kika son-| Doktorlar son bir düşEİEdER sg çahışaca; ra altımı i Mustafa YÜCEL buldu, Abisi tana veda-ettik. z 5 kadar sonra uçak) İşgi Sigortalarına Ahşap tail ve et Marin r- iki 1 de bağışlanan yeni bir İS yanmaz boya müze kondu. Yolcular çile. bo anag cak ç İnan getirmişler. e Aİ ANKARA (Hususi) Yarım saa, ta Konya Lez — İçişleri Kızıl denizin ağır İzmi (Husus e gideren ir » hava çok soğudu. Pilotun ge sanayi müesseseleri i Kabiplen e ire m e şimdi «Vadil Fatı an EE ri tarafndan kurulmuş ve Işçi |8İ bir tai karşı len bol suya kavuş e her Pam sağlığım koruma derneğine ait | Koruyucu a inal ei yan- rin EDE mm bist Di İRAN ei inal Kind iğ Mik, 1 denizi, Arabistan ve okul binalarında kullarılmı ie Se ar ir üvey kanalı m ey ii sın blüirmiştr. doğru gemi Le maya da ıkı sie di Ara) a tek sahil şeh- Ni olmi rlar. denizin üzeri di e ünl E ia irili fal arısına doğru derin bir b dalan Cidde sokakların “gi e ni yurda kavuştuk. sal SE yapı rdümü, Lübnan ve Seriyeyi hi vadan geçerek Eee lk ee ba ini sigortaları kurumu- maz boya- sına Lam yedi nra kel ışlanmıştır. nn OYU T Je İİME sl ği pe er iğ bulduk. b Pek yakın bir Zal - İtayişle bahsedili Ee bi o- ül edil- rum hastahaneyi lan bu boya ile yang ur tahammı le limak ir ei duyduğumuz sev db işçilere tahsis edecek- ğu ik bir iktisadi felâketin ai iz ceği: kaydedilmektedir. fırtına, garip hâdiselerin vukua gelmesine de sebep olmuştur. Yu- f York» adındaki bir yolcu gemisinin New Jer- rt İmanında firmanın tesiriyle bir mil sürüklenerek sahile çıkışı bunlardan bi- Amerikadaki son büyük EK resimde görüldüğü üzere, «City of New ın Keyport an geçerek hava meydenınin öl b tuttuk. 741 a teşkit etmektedir. el 2 : -

Bu sayıdan diğer sayfalar: