3 Aralık 1950 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

3 Aralık 1950 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

unal Lira 43,13 1988 0. 240 PAZAR ALIK 1850 “İdare: Yerşbatan Çatalçeşme No. 28/1 *“— İSTANBUL Telefon; 29203 I Sene 21 — No, 5637 Chicago Tribune gazetesi diyor k 2 1678 BAHLARI ÇIKAR SİYASİ GAZE Sayisi 10 Kuruş Türkler bizim en iyi müttefikimizdir Kahraman Kore Tugayımızın parlak zaferi dünyanın takdir ve hayranlığını çekmekte devam ediyor San Francisco Chrenicle güzetesi de Türkiyeye yapılan mali, iktisadi ve asker erin yeniden n göz hirago nie iştirak ettiğinden ili Tür savaşmıştır. - kiyej nları 'nej i bugü ri baş: makalesinde . Korede ö yan iriesmiz milletlerin harp gücü İban girer girmez kahramanca! i zden geçirilmesi lâzım geldiğini m yl tebrik etmekle ye Türk tugayının komutanı aral, Türklerin yarında iribet ayı vitesi gören bir Amer (Devami Sayfa 7, Sü. 1 de) Resmi ni tebliğ HERGÜN: Kore niçin endişe veriyor? Ankara 1 — Düny: yük hir yn sizin rm ü- çüncü dünya harbine götüre - cek olan hüdiselerin ertesinde A.A.) — 10 numa- Ankari ral Hükümet ve ordu tugayımıza mesajlar gönderdi Mukaddes Şehitletimizin yerl mliletimizin | $ kalbi, dünyanın hürmet ve takdir duyguları onlara çelenk... İN büyük kik ve kahraman- lık kelblerimizi haklı bir iftiharla 'doldur- .A.) — Bâşbakan Menderes all Taşi Ahi NEL yaratan 'Türk Sağı, Birliğine aşağıdaki telgrafı gönder. rede Birleşmiş Milletlât ei Türk ili KER e Sulh ve hürriyetin bütün korunması ei yüksek EN bei bili he mili gaye edinen Türk milletinin Kore- de ayni ideale bağlı diğer milletlerle beraber ştur. Hükümetin kendilerine tevdi edilen bu çok şerefli vazifeyi bu kat gi en ük bir > ifa ederek bütün sulh rriyel dünyasi mun hayranlığını iman Ee me (Devamı Sayfa 1, Sö. 5 dı a vi resmi tebliğ; Mi GE Bakanlığından dan bildirilmiştir: Birleşmiş milletler Biri ğe dei e yapmı g birliği- -İmiz Pon; ağa ng me m r yat olarak toplanmaktadır. tında nihal bir Batı - Doğu ib*| yiai hakkında henüz bir ii (Devamı Sayfa vi Sü. 7 de) |mat alınamamıştır. : Selim mgr nın ilk vesile ile e Sr bul Salla a al) masıilır m onu, en Şeniz, a GELİ hayal kırıklı Birleşmiş Milletler | / iyongyang boşaltıyor Songçon şehrinin sukutu yeni müdafaa hattının terkine sebep oldu. ek ol priyis, değil miyiz? dolduran insanların, in, haklı bir endişe ile kalin 4 - rayp aleni e başlı da sual, işti lie bu. eli kn soğuk sel eya - çenin tekrar üzekideisöh e iye va yapmaktadır, Kabine siyasi durum ve bütçeyi görüştü Yeni bütçe 1 milyar 300 küsür milyon olacak - Bütçede tasarruf 150 Gi zer: Hademei bayratın aşlarına zam milyon lira ayrıldı 2 (Hususi muhabiri-fbir HEA e söylen-| Gumhurbaşkanlığı, Büyük Mil- Fulu bu!mekteğir. Taka mları etraİlet Meclisi, Başbakanlık bütçe- lerindeki tasarruf nisbeti çok (Devamı Sayfa 3, Sü. 5 de) Tokyo 2 (AP) — Kore cephelil siyil halk kuzey Korenin inden alınan son haberlere gö- P Te, cumartesi günü umumi vazi İdoğru çekilmeğe başlamıştır. Yet şu manzarayı arzetmekte- m dir. eski e en Se e kuzey doğusun- u kesimde Çinh kanal bini sağ o ahliyesine Song 'nal yüklenmektedir. un sukutunu mütegkip giri- eler göre, Amerikan bir Müttefik askeri birliklerle yer amk Songçon Pyongyangın wamı Sayfa 7, Sü. 3 de) Greko - Romen revanş maçını 9-2 kaybettik Dün gecenin yegâne galibiyetini 52 kiloda Yücel ve 73 kiloda Celâl Atik kazandılar Ermeni he eril Sail ge ra kadar bir tasarrufla bazır- tahmin edilmektedii Bakan-'landığı, yani bütçe yekünunu Yy *. .. ş lar Baya, Büyük Milet Mec- A inen bir milyar üç yüz mil Patrik 1 dün varında bulunduğu iin edilmektedir. anl bütçede geniş ölçüde ta atli yapılmıştır. . Bilhassa seçildi Amerika Piskoposu ui seneki bütçenin yöğyeni Bulgar hududundan ilk tren geçti Patrik oldu tiği. seçimi Hükümetimizle Bu/garlar meni Pi dün . Kumkepıdak! Patrikhane kii- arasındaki anlaşma (Pip Patrik Ka için dün sabah En et Bilindiği zerine hükümetimiz, Türk - Bul mumi MEN toplantısı yapıl- Rİ ep Diane Türk vize-jgar hududunu 7.Ekim1950 tari- bük istanbul Efmeni kilise- Ki hamil olmayan bazı Çin- iz aa a il leri adına 64, Anadolu iseler enelerin irmik sevki |maki Hud açılması) adınâ 8 ve 13 de ruhani rı : ve bunları Bulgar hudut ma- iğ ula kümeli Mi ten müteşekkii olan ul ımlarının geri almamaları ü- (Devamı Sayfa 3, Sü. 6 da) (Devamı Sayfa 7, Sü. 5 bir eri an idalaları- mın bir hayal olduğu, şu gün ierde, bir defa daha, sablt ol - muştur. kk irleşik Arnerlkanın, B ikinci dünya harbi sonra eski Mmüttefiklerile ve hu arada Sov şk abetli bir yol fı tup ni in münakaşa - sr yapmak, artık, bugün için faydasızdır. Fakat komünisi psikolojisine bir zerre agâh bulunan insan « lar için; Lİ Birliği ile devamlı ve karşılıklı itimada dayanan bir a şmaya varma- hatırdan tri diil icap €- derdi, Maatimizce; Batı dünyası Kan: üm, Sovyetler Birliği ile Kiş Münasebetlerinde; her - İm KAAN Dün gecenin galibi Ali Yücel hasmına karşı üstün şekilde savaşırken i Büyük adamlar i ve büyük sözler m Sarayında. eleği in 5 mat 21 ği Sini ve b LR yapıldı. Spo; her b evamı Sayfa 8, Sü. 1'de) Midhat Cemal KUNTAY yuz büyük Sözler söy- e Marshall plânından yeni bir yardım Napolyon bü- erdi; Atatürkün Churehillin adam, beş dakika sonra ir, adam, söyledikçe, kü gözeli Yol inşaatına 33,35 milyon sarf iyleni Teni ie le vi «Beş dilde — Boş bir adamın, kendi süsleri susar» Salt ozi söyliyerek, Kâmil © hieveüemez. Nasıl ki büyük paşa susarak, mümtaz devlet ; adam hal Ee en güzel ka Ankarâ 2 Devlet) ai alar, di ane ar. ili de, a söyler; Bakânlığı “ve ük “işbir || adamın susma üslübn vatâı e gil lı #daresi özel m afındah ie aptaldır; mümtaz #- © (Meselâ şu sözü, ancak, İs- lâ şu EM İsi lâ aptal olmıyarak susabi- Gi tanbule Celhenecek ŞE bü KUNDAK, paralarından il ir, yük olan insan söyliyel bie 78 1 (Devamı Sayfa 3, Sü. 7 de)| (o Fakat söylemek, susmaktan (Devamı Sayfa

Bu sayıdan diğer sayfalar: