18 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7

18 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Balkan | Oyunları Yaklaşıyor i Bu Oyunlara ge'ecek Balkan Seyi #cilarine hoş vakit g Sirtmek . üzere eğlence hazırlanmaktadır de 1935 y ri sayrla, ina çok birşey Aşağı yuki 22 ve 29 Buğü, Kin at 1 iş e altıncı Bâl - kalma - becerikli olup cek yüzler ree Balkanlıya Balkan oyu ulun en cek ve onlar vakit dıkta yerlerini nbulda kal | » nde daima eğ- geçirme 1 ari on beş *neeli ve he temin ed, Kam &, nan oyunlarında yüksek ve sırık. Yüksek müsabakalarına girecek Aâletlerimizden Haydar Bi İn, de bundan sönra Balkan ik * ait havadis ve malümatl Vereceğiz. A Balkan festivali #yigikan oyunlarından evel ve 14 tüyden 23 eylüle kadar şehrimizde bir Balkan festivali yapıla - | ölç, BU senliklerin iyi ve eğlence Makıyger için şimdiden hazırlanıl - ir. “k v yükadada ba: İki gün devam ettikte ulun muhtelif yerleri BR, “ilecektir. *ğlencelere bütün Balkan a, etleri oDüniversitelerinden o iç, İli danslarını oyniyacak e il, 8” genç çağırılmıştır. Bu ve- ulu, £*Git resimleri, fener alayla dans ve eğlenceler yapıla liyacak, A sonra de de - tar, Festival programı İ Balkan festivalinin ra iy aşağıya yazıyoruz Zill 1935 — Cumartesi gecesi da Yat Klübünde diploma- “sal heyetlere balo. Heyet- Kekler, ulusal , elbiselerile iştirak 5 u deyi! 1935 İnan Tihti Ca, rm bo; Bünün, b ek — Pazar günü saat uluslar tara- it merasimi. Her in ulu Ağı çekilirken bando tara- “ ill marşı çalmacak ve o tann; sil edenler ulusal şarkısını aylar iöecekler ley 0 da geçit resi © bando h Lak, refakatinde ya- Kli Pei Beçit resminden sonra | 'Deydanında yapılacak o- mslara © gidilecektir. | zey; veydanda kurulacak » sinde yapılacak, halk et- ormanından © seyrede. | Ulusal t 123 : Nani da Luna Parkta Bal da Mering. “ Kece ssat 21 de kor- Ateş oyunları, bu esna- erip Unan Akay vapurları tL. Kat akacak © ve rıhtıma | asil olduğu taktirde bu- | Imm b yapaca! merika kurumu çıkarına terti oharidis, İbrahim, Gihat, Pulyos , larıma girecekleri İDinarlı İlk Maçını Bugün Yapıyor DİNARLI yakım Amerikada kal - e İstanbula dönen Dinar a kurumu çıkarına, İİER > ve Ankafada üç maç yapa yal, İzmi tağını yazmıştık. Dinarlı ilk maçını, bugün Taksim atadında saat onaltıda Mülâyim ile | bulunmaktadır ve alaturkacılar Bu şler hakkında bir g8 de Dinarlı gibi A muş ve maç te hava edilmiş o Mülâyim bul başka na donanma da iştirak edecektir. O- yunlar gece yarısı bitecektir. 16 Eylül 1935 — Pazartesi saat 11 de Taksim meydanında ulusal he yetler tarafından şelenk koyma me rasimi. Buna mümkün 1935 — Salı sabahlayın İs tanbulu gezme, öğle tonu serbest, 18 Eylül 1935 — Çarşamba saba hı serbest, öğleden sonra Boğaziçin- de tenezrüh Perşembe Ya lovaya tenezzüh. Geceleyin Yalova- da yatılacaktır 20 Eylül 1935 — Cuma sabah va- purile İstanbula avdet, Akşam şehir- de Balkan atetlerinin iştirakile bü- yük fener alayı. “3 Eylül 1933— Cumartesi sabah <nrme. âöleden son- MER, merasimine ulusal elbiselerile iştirak Geceleyin 'Tüksim Bahçesinde büyük müsamere, ulusal dans ve eğlenceler 22 Eylül 1935 — Serbest, 23 Eylül 1935 — Balkan atletleri şerefine Tepebaşı Bahçesinde müsa. mere, Kimler girecek ? Balkan oyunlarına girmek üzere atletizm federasyonumuzca şimdi ı leri tesbit ilen atletleri. miz şunlardır 100 metre: 5: ci, Cemil (İzmi Kâzım (Ankara) 110 manialı: Sedat mih, Hilmi, Raif, Na , Hakkı (Ankara), 200 metre: Semih, Hilmi, Müfah- | Hakkı (An- | ham, Ragıp, Raif, Naci kara, Kâzım (Ankara) 400 metre: Sami, Münci, Müfah - m, Rağıp 400 mânialı: Mehmet Ali, (Ankara) 800 metre: Sami, Ömer Besim, Zi ya, Sait 1500 metre: Ömer Besim, Ziya, Te haridis, Şefki, (Ankara), Recep (İz- Emin 5000 metre: Remzi, Maksut, Teo- haridis, İbrahim, Galip (Ankara) Galip (Ankara) 12000 metre: Remzi, İbrahim Gülle: Veysi, A. İbrahim, İrfan, Naili, Disk: Veysi, İrfan, Naili Cirit: Karakaş, Selim Yüksek atlama: Haydar, Sedat, ve üç adım alama müsabaka - | İzmir mumtaka. | aydır | dedikodular yapılmakta olmasından Iduğu kadar | | ları tarihi tesbit edilmeden aylardan MÜLAYIM duğundan bugünkü Dinarlı - Mül& yim maçına büyük bir ilgi gösterile eğini tahmin etmekteyiz. Mülâyim alaturkacılar daima başa güreşen Üç dört van arasında sayılı bir yer arasmd. pehi tutmuş ra- sında serbest güreş bilenlerden bi dir Dinarlı - Mülâyim maçının, bir danberi meraklıların zihinlerin - de beliren istifhamı, kısmen olsun, çözeceğine inanmak lâzımdı Sıtıkla yüksek atlama: Haydar, Fethi Uz atlama: Tevfik (İzmir), s Avni, Sıtkı, Hüseyin (İzmir) Semih » Lütfi (Ankara ç adım atlama 8, Zeki, Atlet'zm pisti Tevfik (İzmir) hçe stadında Balkan o - in hazırlanmakta olan at- ve atlama havuzları bit- miş, atletler antrenmanlarına başla mışlardır Stadda yine b edilen tribünl bitecektir. Şeref stadında da tribünler tadil ediknektedir . K Bütün bu inşaat eylül başında bit miş olacak oyunlar için inşa de kısa bir zamanda 21, 22 Ve 29 eylül Balkan oyunla - rma girecek uluslar bildiriş serasile Yugoslavlar, Yunanlılar, Bulgarlar ve Romenlerdir. Arnavutlardan da Balkan oyunlarında gülle ve disk müsabakalarına girecek atletlerimiz- | den Veysi ve 400 metre mânialı mü sabikaya girecek Mehmet Ali so dakikada gelen Balkan oyunlarına gire rilmekteğir, Yüzde olli ucuzluk Altıncı Balkan oyunları münase- betile İstanbula gelecek sporcu ve seyircilere devlet demiryolları, gark şimendiferleri, deniz yolları ücret « lerde yüzde elli tenzilât yapmağr ka bul etmişlerdir. Asılsız bir haber Bazı İstanbul gazeteleri, Romanya federasyonumun Balkan oyunlarının tarihi o değiştirilmezse © İstanbula gelmiyeceği ve Balkan oyunlarına girmiyeceği hakkında bir haber meş retmişlerdir. Halbuki Balkan oyun telyazısında, cekleri bildi- | evel alâkadar federasyonlara bildi « rilmiş ve onların muvafakatleri alın. muştır. Ramanya federasyonu tara fından bu tarih vapur tarifesine uy. madığı için biraz ileri götürülmek istenilmiş ise de bu yapılmadığı tak dirde girmiyecekleri mevzuu bahis bile olmamıştır. Atletizm #ederasyo numuz Romanya takımının en iyi ve rahat bir şekilde İstanbula gelmesi vaşıtasını temin etmeyi zaten üstü - ne almış olduğundan, Romanyalıla- arın başlangıcından 1500 de birinci gelen Halilin deniz- den çıkışı ve müsabakadan iki enstantane m aaa BİLDİRİKLER T.İ. C.İ, İstanbul Bölgesi Futbol Hey'etinden ; 1 — Yeni işe başlıyan Hey'etimi. geçen sene zarfında muhtelif şekil ve sebepler dolayisile Futbol hey'eti ta- rabından cezalandırılan oyuncuların cezalarının ref'ine karar vermiştir 2 — Bu oyuncular tebliğ tarihin- den itibaren herhangi bir müşabaka ve ahvali saire dolayisile en ufak bir ceza aldığında eski cezasının da yeni cezasına ilâve edileceğini bildi- ririz, araf edilmiş ve Tevfik nlara iştirakleri kat'ileşmiştir, Müsabakaya bir enstantane — İnhisarlar Bakanı Ali Rüne yarışları Dünkü Yüzmelerde Birin- cilikleri Alanlar Türkiye yüzme birincilikl Kadıköyündek! Moda yüzme ha larında başlandı, Bu müsabakalara Ankara, Bandırma, Çukurova, Koca- eli, İzmir, İstanbul, Samsun ve Trab- zon bölgeleri iştirak ediyordu rükler Bakanı Ali Rana da kaları takip eden büyük kalabalık a- câsında bulunuyordu. Alman teknik sonuçlar şunlardır 100 metre serbest birinci Istanbul- dan Orban, derecesi 1,7,2 ikinci Ban dırmadan Şakir, üçüncü Kocaeliden Sıtkı, 200 “Kurbağalama” Kocaeliden Yusuf, derecesi ikinci İstanbuldan: Ömer, 100 — “Serbest bayanlar” — Bi rinci Kocseliden Muzaffer, derece 1,40,2 ikinci İstanbuldan Leylâ 1500 (serbest) — Birinci İstanbul dan Halil, derecesi 24,14,9, ikinci Bandırmadan Mehmet, öçüncü Koca elinden İsmail Türk bayrak y. tanbul takımı. Tramplen tanbu an Salih € sim 60,40 Müsabakalara yarın devam cektir. Birinci 320,3. — Birinci İs- tlaması — Bir edile Cezalar kaldırıldı İstanbul 17 (A.A) —T.I bölgesi futbol heyetind 1 — Yeni işe ba ene zarfınd- an heyetimiz 30 Ağustos Zafer bayramın- da Taksim anıtından Kilyosa | ve Kilyostan. Floryaya olmak İ üzere Güneş Klübü tarafından | organize edilmekte olan (Ulu- sal Savga) yarışma yazılanlar- dan iki bisikletçinin daha res- mini koyuyoruz. Bunlar Bursa Bekir da) ve Nurettin (sağda) dır. bisikletçilerinden Öğrendiğimize göre, İzmirde bir İstanbul - İzmir tenis maçları ya - pılmak üzere İzmir mıntakası tara - İndan İştenbul mıntakasına bir tek- apılmıştır. r mınatkasının teklifi şudur: 1.— Musabakalar Oİzmir tenis klübünde 6 - 7 8 Eylül cuma, cu- martesi, pazar günleri olmak üzere üç gin devam edecek pazartesi gü- nü avdet edilecek. 2.— Müsabakalar altı Singil ve iki Dabi olacaktı. 3.— Kafileyi Sedat, Suat, Şirin yan Baylar teşkil edecektir buna mu- kabil İzmirden de-J. Jira, Febo gibi Beynelmilel Tenisciler İzmir namına iştirâk edecektir, -4— Azimet avdet ve buradaki iaşe ve ibate birinci smef olacaktır. taj itibarile galip gelen tarafa Tenis klübü tarafından bir kupa ve- rilecektir. Ğ i 5.— Münasip ye müsait başka bir günde ni şeraitle ve ayni müsabık. lar İstanbulda kaşşılaşacaklardır.,, 2000 kilometrelik bisiklet turu Denizli, I7.A.A. — Halkevi tara. fından iki bin o kilometrelik olarak tertip edilen bisiklet turu muvaffa, yetle devam emektedir. Yapılar girenlerden İstanbul ve İzmir Yüz metre birin (Kocaeli) sebepler dolayısile futbo' hsyeti tara fından cezalandırılan oyuncuların ce- İ zalarının ref'ine karar vermiştir | cl suhtelif şekil ve | cezasına ilâve ! | Tamı münasebetile Tay — Müsabakalar neticesinde pu- 2 — Bu oyunculara tebliğ tarihi den itibaren b>r hangi ibr müsabal ve ahvali saire dolayısile en ufak ceza aldığında eski cezasının dileceğini bil da İ Ulusal Savga Yarışı (sol- BEKİR i istanbul -izmir Tenis Maçları izmir mıntakası Tenisçilerimizi çağırdı e tatbik edilmekte çıkan bi- sada program tama dir. Bugün İzmirden yola kletçilerimiz geceyi Mar girecekler ve yarın Alaşch: yola çıkacaklardır. Ayın 18 zar günü Denizliye dönecekler — Bugünkü at yarışları Bugün yazlık at yarışl, 1 dör düncüsü yapılacaktır. Yarışlar beş koşudan ibarettir. Bir uya ikinci koşuya 10, üçüncü koşuya 4, dördüncü koşuya 5, beşi 4 olmak Üzere 30 at iştirak ed. koşuya ir Tayyare bayramı groğramı hazırlanıyor 30 Ağustos Tayyare ve Zafer bay- kurumu ile alâkadar daireler tarafından gü #el birer program hazırlanmaktadır a u, 30 Ağ bütün mmntakalar er tertip eti İki İtalyan mektep gemisi geliyor Yarım şehrimize Ameriko Vespuçi ve Kristof Kolomb isminde iki İtal. yan mektep gemisi gelecektir. Gemi- İer şehrimizde dört beş gün kalacak lar ve buradan Varna ve Köstenceye a ktir gideceklerdir. #akrmla

Bu sayıdan diğer sayfalar: