19 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 5

19 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AMERİKANIN BiTARAFLIĞGI Harp Eden Uluslara Cep- - hane Göndermiyecek Vaşington, 18 A.A, — Saylavlar Kurulu dış işleri komisyonu başkanı Mac Reynolds, Birleşik Amerika'nın nötrlüğüne dair bir $istem vucude getirilmesini sağlamak üzere yeni bir proje Vermiştir, Bu projede, bilhassa Cumurbaşkanının : — Harp eden ulusların borsa larında alınıp satılmasını, 2 — Bu uluslara cephane gönderilmesini, KÜME 3 — Amerika limanlarmı yabancı denizaltı gemilerinin gir- Mesini yasak etmesi ve Amerika ların *tmesi istenmektedir. Fransaya Giden Sovyet Zabitleri vralarında bulunmak üzere yakında Fransaya gidecektir. karşılık olarak bir Fransız süel delegasyonu da eylül ayın da Moskovaya gelecektir. Yine yakında, bir Sovyet süel delegas- Yonu İtalyan heyetinin 1934 yılında yaptığı görete karşılık ol- Üzere İtalya'ya gidecektir. Deniz Konferansı Ve Amerika bayrağını taşıyan gemilerle yolculuk etmemeğe davet SON HABER değerlerinin Birleşik Amerika vatandaşlarını harbeden ulus- , Vaşington, 18 A.A. — Hükümetin, toplanacak olan deniz ©nferansı için İngiltereden hiçbir çağrı almadığı teyit edil - r, i Birleşik Amerikanın Londra elçisi, İngiliz dış işleri bakanı lan, konferansa iştirak etmek üzere bir çağrı aldığı hak- kındaki haberlerin asılsızlığına ve İngiltere hükümetinin baş- langıç görüşmelerinin organize edilmesi lüzumuna kani bulun - “uğuna dair olarak basına verilen diyevi, hükümete bildir - Diştir. İtalyanlar İngiliz - Fransız projesini kabul etmedi (Baş tarafı 1 incide) k PU İnkitam şümülünü şimdiden o tirmiye imkân yoktur. Ancak w- MANİ intiba çok bedbindir. Resmi << muhtemeldir. 8soliniye sorulan sualler is, I8.A.A. — Aloisi vasitasile gesoliniye sorulan ve henüz cevabr ren olan sorular, önce Fran- erine ikinci derecede İngi- eteklerine zit bulunmaktadır. 4 hükümetinin Habeşistanla #rir ei olan sömürgeleri için ve di nda yeriçşmiş bulunan ken (sbaasnın güvenliği için ne gibi istediği | sorulmaktadır. taraftan duyulan söylentiler, imtiyazlar aleyhinde bazı fi. e ji, , bulunduğunu © göstermekte İyanlar muahedelerin | siyasal inde ısrar etmektedirler. Yan delegasyonu, bugün Fran- iliz delegasyonlarına, bu nota vermiştir, a paraca yardım daş IB.A.A, — Reuter bildiri 1 TEF, ye / veya ME g msız uyuşmalarını berkit- genişletmek (için yapılan önergelerden — Çteklifler- Habeşistanda İtalyan e- gelişmesi için Fransa ve ralından İtalyaya paraca mesi teklifinde bulunul- yardım, ber üç devletin .Yle işletme işlerini yapma- olacaktır, len ve Aloisi, o ekonomik mamiyle uygun bulun. r Biyik Britanya Fran- 2 eşemteri tarafın. ek şartyile İleri sü imani tavizlere karşı dur- Minler labeş idaresinin bir takım rin ve orduda İtalyan müşa- NR 78. A.A, — Mussolini, ir gi bundan sonra ilbaylığa bulunması bu cümledendir. ek üzere bulunan siyah ç , Silarda çok kalabalık halk âŞist im, paratorlu sre, Ee lâmlamıştır. VİNÇ © gösterilerinde bu- li ii 8 z 14 ii e llo fırkası siyah gömlek gömlek- Taya söz söyliyen Mus- diğ, Kuru ın, faşist imperatorlu- ie İİ yopulişuma © kadar kendisine “yah Bömlemayacağını söylemiş i yı 'erin sonuna kadar apaca aye ir. inandığını ni yam kava alanındaki Musggy geçirecektir, i Moskova, 18 A.A. — Bir Sovyet süel delegasyonu, sonbahar Mane Buna 038 İagilir.ttalyan ve 1535 Tia | toranelto ve Cantalupo | İcjyonlarım gözden geçirmiştir. Siyah gömlekliler Vapuru, siyah gömliekliler zabıtlerini ve harp malzemesini hamil olduğu halde halkın coşkun alkışlar yarasn- da Doğu Afrikasma bareket etmiş. tir, İmparator hâlâ Uluslar sosyetesinden Ümit umuyor Londra, 18.A,A, — Sunday Chro- nicle gâzetesi, bir ( aytarının, Habeş İmparatoru ile yaptığı görüşmede, Negüs'ün şu sözleri söylediğini yazı- £ Büyük Britanyanım dostluğunu memnuniyetle kabul ediyoruz. Erkin. liğini muhafaza etme! yen Habeş ulusunu o koruyacağınıza inancımız vardır. Ben, İtalya ile Habeşistan arasm- da bir harp olamayacağına elin ina- nyorum ,Fakat büyük felâketin ba- şımıza gelmesi mukâdder ise özgenli- gimizi müdafaa etmek için son ferdi- mize kadar ölmeğe hazırız. İtalyan himayesini hiçbir zaman kabul etmiyeceğiz. Harbin önline geçilebilir. Uluslar Sosyetesi, İtalyatın savaş» çı projelerine sed çekebilmek kudre- tindendir, N Uluslar Sosyetesinin bir İtalyan- Habeş harbi çıkacak olursa bu kud- retini göstermek için ciddiğ gayret- ler sarfedeceğinden eminiz. Fransız somalisinde bir hâdise olmuş Paris, I8.A.A. — Gazetelerin, İ- talyan kaynaklarından alındığını ve Londradan öğrenildiğini yazdıkları bir telgrafa göre, Habeş aşiretleri dün Fransız Somalisi sinrtin aşarak Adogal yakininde bulunan Össaima- re aşireti adamlara saldırmşlardır. Fransız sömürgesi yerlilerinden bir çoğunun bu hücumda ölenler arasın- da bulundukları söylenmektedir. Fransız sömürge bakanlığı bu hâ- diseden haberi olmadığını bildirmek- te ve Adogal'in Fransız somalisinde değil, fakat Habeş topraklarında ol- duğunu söylemektedir. Habeş ordusuna yazılmak istiyen Japonlar Berlin, 18.A.A.— Berlinde yerleğ- miş bulunan birçek Japonlar, Hal başkonsolosluğuna müracaat elek Negüs'ün ordusuna asker yazılmak istemişlerdir. Ayni zamanda içlerni- de eski imparatorluk ordusuna men- sup yüksek rütbeli birçok subayların bulunduğu binlerce adamın Habeşler için harbe girmek istediğini göster- dikleri söyleniyor. TA G. Kondilis Kral Jorju Methediyor Atina, 18 A.A, — Hellenismos a- dındaki gündelik yeni gazete gene- ral Kondilisin bir yazısını yaymak- tadır. Kondilis bu yazısında “Cu. müriyetin gerçekleştirmediğini Kra) Jorj başaracaktır... demekte - dir. Bu yazıda, Jorjun iyilik, ada- Jet ve doğruluk duygularile dolu ol duğu ve bütün Helenlerin kralı o- lacağı söylenmektedir. Kondilis'in yeni beyanatı Atina, 18 (Özel) — Koni Kralı aytışık gazetelerin Başbakan Çaldaris gelir gelmez hava kuvvet- leri kumandanı general Reppas ve general Demesimas ile amiral İko- nomu, kral taraftarı olduklarını ilân | etmeleri için, tazyik edeceğine dair olan yazıları yalanlamıştır. Başbakanın rejimin şekli hakkın. da bildireceği fikir her ne olursa olsun bunun cumur başkanın aley- hinde sayılamıyacağını ve kendisi- nin krallıktan yana bulunması cu- mur başkanımın makam ve şahsiyti- ne karşı beslediği saygıya aykıtı bulunmadığını da ilâve etmiştir. Pesmazoğlu Kral Yorgi ile konuşacak Atina, 18 (Özel) — Londraya git mek üzere yola çıkan Finans ba - kanı Pesmazoğlu dün akşam Selâ - nikten geçerken oradaki gazetecile- re Londrada eski kral Yorgi ile de konuşacağını söylemiştir. —— — — beş ordusuna kabul edilemiyeceğini bildirmiştir. Habeşistanın taksimini istiyenler var Viyana, 18.A.A, — Avusturya ka- moyu, Paris görüşmelerini takip ©- derken bütün Avrupanın ve hus siyle Tuna Avrupasının bu görlüşm lerin müspet bir sonuça varmasile gili olduğu kanaatini beslemektedir. Neue Frele Presse diyor ki: İlk malar henüz o başlamış bulunyor. İngilterenin, dünya işlerile ilginisini keseceği tehdidi ciddi kar- Mantık bakımından, Paris -kon- feransının İtalyan.Habeş harbini ber- taraf etmek çaresini bulması lâzım- dır. Fakat mantik her zaman üstün gelir mi? Konferansın yüklendiği ö- devin tarihsel bir önemli vardır ve bü nun sonucu bütün uluslara dokuna- bilir.,, Eski başbakan Steer Vitz, Reichs- post'da yazdığı bir yazıda, harbin, Habeşistan'ın taksimi suretile berta- raf edileceğine kanaati olduğunu söylemektedir. Mussolininin damadı « — Gazeteler, ken- e dün Doğu Afrika- sina yüzbaşı pilot olarak gitmeye Şağrılmış olan matbuat bakanı Ciano- nun fotoğraflarını neşretmektedirler. Gazeteler, genç bakanın bu hâre- ketini çok metetmekte o ve bu zatın Duçe silesinin gönüllü yazılan üçün- iz azası olduğunu kaydeylemektedir- ler, Amerika ve habeşistan Paris, I8.A.A. — Amerikan işgü- deri Marimer, bu sabah ingiltere bü- yük elçiliğine giderek (Eden'le gö- rüymüş ve İtalyan - Habeş (anlaş- mazlığı etrafında yapılmakta olan konuşmalardan haber almıştır. Ötedenberi siyasal meseleler hak- kında Londra ve Vaşington hükümet leri biribirlerinden haber almayı a- det edinmiş bulunmaktadırlar, Sınırda bir hâdise Adisababa, 18.A.A. — Habeş ma- kamları İtalyan Somalisi ile Habe- gistanı birbirinden ayıran sınır üze- rinde geçen hâdiseden habersizdirler. Aloisi I'Avalle görüştü Paris, 18 A.A. — Dış Bakanlığın» dan saat 17,30 da ayrılan Italyan de- legesi Aloizi saat 19 da tekrar gelmiş ve hemen Laval'in yanma girmiştir. Aloizi beş dakika sonra dış bakanir- ğından ayrılmıştır. Tebliğ Paris, 18 A.A. — Laval saat 20 de konferans hakkmdaki bildiriği oku - muştur, Bu bildiriğte deniliyor ki: “Üç devletin delegeleri anlaşmaz - lığın barış yoliyle halline imkân vere cek bir görüşme esası bulamamışlar. dır. Konuşmalar sırasında ileri sürü. len tekliflerin tetkiklerinde rastlanı » lan zorluklar girişilen tetkiklerin ge- Habeş başkonsolosluğu bu teklif — Duçe, önce sonra Longano, Pet Kia teftişleri rin hepsine menfi cevap vermiş ve #sas itibarile, hiğbir yabancının Ha- | riye bırakılmasını o gerekleştirmiştir. Gay N BÜYUK | ALMAN CASUSU Fakat tehlikenin en büyüğü dahilde idi. Çünkü Birleşik Amerika'da yüz binlerce Alman yaşıyordu. Bunlar arasında yüz- lercesi casus olabilirdi, Ayrıca bu casuslara ecnebi olan birçok casuslar daha yardım ediyordu. Buna rağmen Alman'ların işi zordu. Bir kere yakalandılar mı kurşuna dizilmek yüzde yüz: dü. Amerikan casusları çok ciddi çalışıyorlardı. Bir taraf- tan mühimmat ve cephane fab- rikaları çayır çayır yanarken öbür taraftan Birleşik Amerika hapishaneleri Alman casuslari- le doluyordu. İşte tam bu hummalı devirler esnasında Matmazel Doktor'un ilk defa Amerika'da göründüğü şayi oldu. Matmazel : Doktor Amerika yolunda Beş teşrinievvelde New-York taki Amerikan mukabil casus- luk teşkilâtı reisi şöyle bir tel- graf aldı: “Gayet mahremdir.” .. “Matmazel Doktor İspanya- dan Birleşik Amerika'ya doğru hareket etmiştir.” Bundan sonra İkinci Büro- dan, İngiliz Entelicens Servis - ten gelen diğer telgraflar bu haberi teyit ediyordu. ) İkinci Büro'dan yani Fran- sız'lardan gelen telgraf her hal- de daha şayanı dikkatti. Çünkü meşhur Fransız casusu Marthe Richard o esnada İspanya'da idi, Marthe, Matmazel Doktor'u bulup meydana çıkarmak için çok uğraşmış, hatta bir defa le konuşmak fırsatını el- de ettiği halde sonra onu kaybe- divermişti. Matmazel Dokto - yun İsoanva'da ne isi vardı? Her halde Alman çasusu, Birleşik Amerika'ya gitmek için, bitaraf bir devlet toprağından hareket etmeği daha tedbirli bulmuştu. Nihayet New - York mukabil casusluk teşkilâtı reisi dördün- cü bir telgraf daha aldı. Bu tel- graf aynen şudur: “Matmazel Doktor namile tanınan kadının yanında iki kredi mektubu vardır. Bu mek- tuplardan birisi, Avenü Nev « Jersey'de, Sainte Clâire sökâ- ğında 21 numarada oturan Fej- low isminde bir Amerika'lıya, diğeri, Heast Woodside'te 43 de bir Alman'a hitaben yazıl- mıştır.” e Bu mektuplar en büyük bir İspahyol bankası tarafından verilmiş ve İngiliz Entelicens Servis adamları bunların birer i kopyesini almağa muvaffak ol- muşlardı, Bu casusların nasıl 0- lup ta bu kopyaları elde ettik- leri hâlâ bir sırdır. : Malmazel doktor Okyanusu geçiyor Bu imdat işareti, Birleşik A- merikanm her tarafını dolaştı. Bütün casuslara Matmazel Dok torun eşkâli gönderilmişti. Pa - saportu ne olursa olsun, bir ka- dınm Matmazel Doktor olduğun dan şüphe edildi mi derhal tev- kif edilmesi emredildi. Her li - manda yolculara karşı sıkı ka- yıtlar alınmıştı. Hattâ liman olmıyan sa- hillerde bile muhafaza işi tak- viye olunmuştu. Matmazel Doktor, iki büyük kıtayı ayıran Okyanus dalgala- rı arasında Amerikaya doğru yol almağa başlamıştı. Ö Ökya nusta ki, hergün birçok gemiler kudurmuş dalgalar arasında bi- rer torpille batıyor ve yüzlerce insanı, milyonlarca dolarlık mü himatı ve silâhları beraber sü- rüklüyordu. Karantina Kontrol gayet sıkı idi. Ame- rika limanlarmdaki memurların Bu tetkiklere diplomatik vollarla de- | haricinde, İngiliz limanlarında- vâm edilecektir. ki memurlar da Matmazel Dok numarada oturan Lann #smin » | et Mahremdir: Amerikaya Doğru | ması, her zaman için imkân da- HAKiKi Okyamıs bir vapur niezarlığı haline hiş endişede toru bulup meydana çıkarmak için emir almışlardı. Zaten Ame 'rikaya giden gemiler, şimal de nizinde, Manş'ta sıkı bir kontro le tâbi tutuluyorlardı. Ayrıca Amerika mermurları da bütün ge | milerin karantine bahanesile bir müddet alakonmasına dair emir almışlardı. Fakat hiç bir yerde Matmazel Doktorun izi - ne tesadüf edilemiyordu. En u- fak bir şüphe yüzünden sarı saç İr, mavi gözlü, kaç tane güzel | kadın yakalanmıştı, Lâkin son- | radan bunların hiç birisinin Mat mazel Doktor olmadığı anlaşıl- dı. Matmazelin saçlarını boya - hilinde idi. Onun için genç es- merler bile sıkı bir sorgudan ge çiriliyordu. İki adam Amerika zabıtasının ve casus | teşkilâtının ilk yapacağı iş bit- tabi Entelicens Servis'den ge- len telgrafta isimleri bildirilen | adamları aramaktı. Bunların ad resleri malümdu, Küçük bir tah kikat meseleyi meydana çıkara | bilirdi. Fakat gösterilen adreste | ne Fellov ismindeki Amerika- lıyı, ne de Lann ismindeki AJ-| manı bulmak kabil olmadı. Ve- > Matmüzel * Dokluk'un ESRARI Matmazel Dokto Hareket Etmiştir wi ri spanyadan tı. Belki de Matmazel Doktor, bu mektup suretlerinin Ameri - kan câsus teşkilâtının eline ge- çeceğini tahmin ettiği için, böy le bir dolap kurmuştu. Bununla bütün karşı taraf casuslarını Şa- şırtacaktı! Fakat bu telgraflarda ufak bir hakikat parçası bulunması da ihtimal dahilinde idi. Bütün Nevyork polisi; casus teşkilâtı faaliyete geçti, Neticede yalnız Nevyork içinde bu isimleri taşı yan dört yüz seksen iki kişinin bulunduğu anlaşıldı. Bunlarm hepsini tevkif etmek imkânsız « dı. Sonra hiç birisi de şüpheli görünmüyordu. Buna rağmen ar kalarına birer adam takıldı. Fel Jov'lar, Lann'lar nereye gitse - ler peşlerinde gölge gibi birer casus dolaşıyordu, Amerikalılar bir başka usule baş vurdular, Fellov ve Lann i- simlerine gelen bütün mektup Jar açılıyor, inceden inceye tet- kik ediliyordu. Hattâ bunlardan şüpheli görülenler belki gizli mürekkeple yazılmıştır diye kimyevi maddelerle muameleye tâbi tutuluyor, sonra ifna edili- yordu. rilen adresler tamamen yanlış - (Arkası var) | Molotof bir kabul EN Arnavutlukta e in Ölen General Tiran, 18 A.A. — Arnavutluk ba“ sın bürosu general Gilardinin ce- nazesinin dün kaldırıldığını haber vermektedir. Cenaze büyük süel törenle kaldır rılmıştır. zeye kra Inamına bir mü - saylavlar, diplomatik erkâ- l ve süşl makamlar mümes- silleri iştirak etmişlerdir. Alayın geçtiği yol üzerinde bü- yük bir kalabalık toplanmıştır. Ulusal müdafaa genel komutanı, ölünün iyiliklerini anan » özler söylemiştir. Cenaze, ordu delegâsyonunun hu. zurile Patrella şatosuna gömülmüş. tür. Sükün avdet etti Atina, 18 (Özel) — Bura gazete- lerinin aldıkları haberlere göre Ar navutluktaki kıyam tamamile bastı salmıştır. ——— Tayyareci Wiliy Post'nu cesedi Fairbanks, 18 A.A. — Willy Post ile Vi Rogerw'in yakın dostu Yor Crosson bunların cesetlerini tahrir edilmek üzere uçakla buraya getir- miştir, Will Rogers'in bıraktığı miras i- ki buçuk milyon dolarla altı milyon dolar arasında tahmin ediliyo Moskova, 18 A.A. — Başbakan Molotof, büyük Kremlin sarayında on beşinci arsıulusal fizyoloji kon- gresi delegeleri şerefine bir resmi kabul yapmış ve bunda hükümet ö- yelerile 1500 de fazla deleğe hazır bulunmuştur, Molotot, kısa bir söylevden sonra Stalinin sağlığına kadehini kaldır- mış ve bütün kengreciler Sovyet Rusyanın büyük şefini ayakta se Yimlamışlardır. Uluslar konseyi başkanlığı Buenos Aires, 18.A.A. — Dış iş- leri bakanı Saa Vedra Lamas, Ulus- lar sosyetesi genel sekreterliği ta- rafından, 4 eylülde yapılacak olan Cenevre toplantısma başkanlık ct - mesi hususunda kendisine vâki olan teklifi reddetmiştir. Bunun sebebi, Vadra Lamas'm Şako konferansın- da, başkan Justo ile elbirliği etmek isteğinde bulunması İ KUÇUK HaRici SA DERLE Rİ * Izmir, 18 A.A. — Piyasanın açıl dığı Üç gün içinde borsada beş kuruş tan on dört kuruş on paraya kadar 5666 çuval üzüm satılmıştır. Tulon, 15 A.A, — Ağır ceza hak- yeri, son hâdiseler sırasında tevkif edilen 15 kişiyi muhakeme etmiştir. Sekiz kişi iki aydan beş aya kadar ve ötekiler bir ay ve bir aydan az

Bu sayıdan diğer sayfalar: