20 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4

20 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lavrens Türk Kanı Akıtmaktan O Kadar Çok Zevk Alıyordu ki Bir Gün 400 Neferimizin Havaya Uçuşunu Doymaz Bir x bütün ümit ve güçlüklerin anahtarı Lavrens'in elinde idi. Me- dineye giden yolları istediği kadar bozabilir, oradaki Türkleri imdatsız ve ümitsiz bırakarak, uzun atan de- niz topları ile de döverek teslim ol- mağa veya eriyip bitmeğe mahküm edebilirdi. Fakat Lavrens gibi bü- tün düşünceleri yırtıcı ve ağulu olan bir adam için bu küçük ve ko- lay işlere tenezzül etmek ayıp olur- du. Kendi kendine: — Hayır, deği. Tersine, Medine yollarını açık bırakmalı, Türkler Medineye yeni küvvetler, toplar, de- veler, katırlar, zırhlı arabalar, uçak- lar getirsinler, Böylece hem başka cepheleri zayıflatmış, hem de hep- sini birden ele geçirmiş olurum. Lavrens dinlenmek ve beklemek için Süveyşte Sina oteline geldi. Bir aydanberi yıkanmamış, deve eti ve hurmadan başka birşey yememişti. Banyoya girdi. Üç saat su içinde otur du ve ılık suyun verdiği rahatlıkla: — Oh, dedi, işte bugün Muham- medin en iyi çennetindeyim. Lavrensin Arabistana gidişi ve ©- radaki işleri gizli tutulmuştu. O sıra» larda General Allenby harekât ordu- su kumandanlığına tayin olunmuştu. İsmailiyede Arap kıyafetinde dolaş- makta olan Tavrens Allenby'nin nb- tıma çıktığını görünce Amiral Rous- Iyn Wemiss'in yaverine sordu” — Kim bu zat? — Allenby . — Ne yapacak burada? — General Müray'ın yerine geli yor. Birkaç dakika sonra Lavrens, A-| vap ihtilâlinin vaftiz babası olan Ami ral Wemiss'le görüşüyor, raporunu ve riyor. O da Allenby'ye Lavrensin yap tıklarını ve istediklerini anlatıyor. Allenby Lavrensi görmek istiyor. Ayakları çıplak genç, yabani bir Be» devi geliyor.Bu, Lavrensti, — Hoş geldiniz, diyor. Allenby soruyor — Ne var, ne yok? — Şerifin saygıları. Araplar Aka- beyi aldılar, Lavrens yapılan işleri birer birer anlatırken kendi yor. Her muva ne ve Arap ihtilâlcilerine veriyor. Fakat İngiliz karargâhı muvaffakiyet lerin asıl babasını bildiklerinden Lav- rensi tekrar Akabeye gönderiyorlar ve rütbesini teğmenlikten (mülâzim) albaylığa (miralay) çıkarıyorlar. Hal buki Lavrens henüz “sağa dön!" ile (bazıcol!) kumandalarını bile bilmi- yordu. Gene, ancak bu sıralardadır ki Türkleri, casuslarının verdiği haber- Ik, bütün Arap hareketlerini çeviren görünmez elin Lavrens olduğunu öğ- rendiler. Lavrensi, ölü veya diri ge- tirecek olana (50,000) Ingiliz Jirası mükâfat koydular, (1) Lavrens ve Emir Faysal Arap kuv- vetlerini ikiye ayırdılar. Düzenli ve biraz süel işleri öğrenmiş olanlar İr- Jandalı P, Ç. Joyce'in kumandasına verildi ki Lavrensten sonra Araplar Üzerinde bunun kadar hüküm ve nü- fuz yürütmüş başka bir gayrimüslim şimdiye kadar görülmemiştir, Karışık ve dermeçatma Araplar ise Lavrens kumandasında idiler. Arapları bu su- retle yola koyduktan sonra Lavren- sin ilk yaptığı muhaçebe Tufilededir ve burada değerli Türk kumandanı Hâmit Fahri şehit düşmüştür. Bir gün Lavrens, bin kadar Bede- vi ile, gene sefere çıktı. Bedevi sürü- sünün söylediği şarkı Arabistanın taçsız kralını, Oksfordun yetiştirdiği genç bilgini o kadar övmekte idi ki Lavrens yeni bir Ebu Bekir olmuştu. Lovel Tomas yazıyor: — Fakat Lavrens bu şarkılara ku- Tak bile vermiyordu. Biz ona Hitit eserlerinden bahsederken © birden bire bize sordu: — Benim en çok sevdiğim, en tatlı, en hoş manzara nedir, bilir misiniz? Meselâ şöyle toplu bir Türk kıt'ası. nin bomba ile havaya uçuşu! Bunu söyleyen Arabistanın taçsız Padişahı, Efganistanın şavı (2), Af- rikanın Şmiti, kibar casus ve zamâ- nm büyük, çok büyük maceracısı Lavrenstir. (3). Tevrensin sürüsü Muan tarafların- da Hicaz demiryoluna varmıştı. Lav- rensin demiryolu ve köprü atmakta- ki ihtisası eski eserler takkındaki ih tisasından 1d Bombaları dalma kendi €'ils kzı, Bödevileri yal nız yağma ve kan dökmek için çaği- rurdi. Tren atmalar © kadar çok ve bir teviye yapılıyordu ki Şamdan Hica- v Şi Aziz Hüdayi AKDEMİR Istek İle Seyretti İ yanlara o kadar lüzumlu olan bu a- A İSAGLIK ÖGÜTLERİ Altı Aylık Ondülâsyon N Sing? Bayanların saçlar» pan elektrikli âletler bu aral günler geçiriyorlar. Bir iki bayanların saçları, altı aylık ondü- Isyondan sonra dökülüvermiş. onun için bu âletler yasak edilmiş, edilecekmiş. Aletler yasak edilmiş olsun, ya sak edilecek olsun, her ha ğm pek uzun süreceğ rum, Vaktile Tanrı erkeklere dört defa evlenmeği emretmiş olduğu zamanlarda, bayanların Tanrı emri dinlemediklerini bilirsiniz. Altı ay- | lık ondülasyon makinesi gibi, bü- | kıvırcık ya- fena Ölen bir kız için © yasa- Hangimizin hayatında kadar pişmanlıklar, esefle hatırlıya- cağımız bâreketler eksiktir?. Her- kes birçok vak'alardan dolayı vic- dan azabına yakın ıstıraplar duyar. Hele bunların çoğu ihtiyarimir dı- ölünciye etin yasağı nasıl uzum sürebilir? Sonra da bayanların saçlarını kı- t âdet olmuştur Eskiden, bu elektrikli âletler daha icat edilmemişken, düğünlerden bir gün evvelki akşamdan saç maşası ısıtılarak, saçlar maşayla kıvrılır, v tam kâğıtlara sarılarak İzmitte Ş. nr okuya M. onun zerklı macer lm “İki sydanberi beni bir seniye ra- hat bırakmıyan fens bir hatıra hak» kında fikrinize ve tesellinize mü- racsat ediyorum. Tatil günlerini babamın kimsesiz, harap bahçele - rinde — tek bu hatiradan Kurtul. | mak için — geçirdiğim bugünlerde sizden gelecek küçük bir teselliye muhtacım. Başımdan geçen vak'a şudur: ' İstanbulda iki sene bir iile yas nında misafir kalmıştım. Bu aileni bence daha pek küçük — on beş, o, rdi. Ertesi gün düğüne g leceği vakit saçlar kıvır k dena çıkarlardı. Doğrusu, o vakit de, şimdiki gibi güzel olurdu Şimdi, elektrikli âletler icat edil- diğindenberi bayanların kendi saç mayaları da kalmadı. Erkekler de artık bıyıklarını tıraş ettiklerinden hiç bir evde maşa kalmadı. Onun için bayanlar saçlarını kıvırtmak Bariş konferansında: Ortada Emir Faysal, solunda General Nu- ri Sait, sağında Albay Lavrens. Bunların aralarında Fransız yüzbaşısı Pirani za giden yolcular arkadaki üçüncü mevki vagonlara binmek için birinci mevkiin öç misli fazlasmı ödüyorlar» dı. Çünkü Lavrens Lâleyi (5) daima İlk vagonları atacak surette koyuyor- du. Lavrens Araplara tren atmağı öğ retmiyordu: Korkuyordu ki savaş bit tikten sonra da bu oyunları tekrarla» masınlar. Bundan başka Araplar ir- lerini belli edebilirlerdi. Onlara lâle dikmeği öğretmek tehlikeli olacaktı. Kendisi demiryol civarlarmda hep yalmayak yürürdü. Eğer lokomotifi yoldan çıkarmak istiyorsa yarım ki- İo, parçalamak İstiyorsa 20 kiloya kadar dinamit koyuyordu. O gün Arapları sevindirmek için bütün treni havaya uçurmak istedi. İki traversin arasını, bir saat uğraşa- tadi Pahalı Yapay KAL nan yirmi metrelik bir tel uzattı. Bir çalın gölgesine oturarak bekledi. Tren geliyordu. İlk vagonlar geçti. Tam orta vagonlar geçerken Lavrens tele cereyan verdi. Altı katlı bir apar tıman birden yıkılıyor gibi, korkunç bir gürültü koptu. Lokomotif havaya fırlayarak ikiye bölündü. Kazan pat- lamıştı. Çelik parçaları Lavrensin et- rafına yağıyordu. Trende erzak değil, Medine kıt'a- larmı değiştirecek 400 Türk askeri vardı. Türkler vagonlardan fırladı- lar ve Lavrensin saklandığı yere doğ | ru kaçışmağa başladılar. Bu sırada | Bedeviler bunlara şiğdetli bir ateş aç tlar. Ayni zamanda Lavrensin bir köşeye sakladığı mitralyöz de ateş püskürmeğe başladı. Vagonlardan Lavrens Arap ihtilâlcilerinin elebaşılarile konuşurken çıkmış olan Türkler hemen kâmilen | öldürülmüştü. Çıkmayanlardan bazı- ları kaçabildiler. Bedeviler trendeki para ve eşyayı, kavga ederek paylaşıyorlardı. Bu kan İr ve acıklı işi yapan Arabistanın taç- wz Sultanı ve Oksfordun bilgin tale- besi Lavrensti, (Arkası var) (1) Lovel Thomas biraz ölçüsüz git gir. AM (3) Ünlü bir İngiliz yazganı 2 Asurilere ait eski eserler müte- sesi, 14) Jan Bardan'ın kitabımdan, A. VE. İSİ Lavrens raylarm altma koyduğu lAğılara bu sd vermişti Pek yakında — “PANORAMA Bahçesinde SÜNNET DÜĞÜNÜ MS Hergün bahçe müdiriyetine müracaat. Telefon ; 41065 << Boğaziçi Liseleri Direktörlüğünden: Lisemizin bütünleme ve engel sınaçları 2 Eylül pazartesi günü başlıyacaktır. Programlar mektepten gönderilebilir. Askeri Liseler müdürlüğünden: Askeri Liselerin son sınıflarına talebe oalınmağa de- vam edilecekdir. İsteklilerin 30 Ağustos 935 tarihine kadar İstanbulda bulunan Kuleli Maltepe Askeri Lise- lerile Bursadaki Bursa Askeri Lisesine veya (Askerlik Şubelerine müracaat etmeli. (181) (4908) Askeri Liseler müdürlüğünden: Maltepe Askeri Lisesine girmek için müracaat eden ve şeraiti haiz bulunan isteklilerin Ağustos 935 28 inci çarşamba günü mektebde bulunmaları lâzımdır. (187) (4909) Fabrika ve Havuzlar Direktör- lüğünden: muhtelif voltta dinamo açık pazarlıkla satılacakdır. | ma aaa İdaremizde müstamel fakat. işler'bir halde (6) aded | altı yaşlarında — bir kızı vardı. Bu küçük kızla orkadaş, tam arkadaş idik. Derslere benaber çalışıyor; tad til günleri beraber sinemaya gidis yorduk. o Aramızda arkadaşlıktan fazla hiçbir hareket ve söz geçme Dediğim gibi ban onu henüz çok ük görüyordum. Bir gün bu kız- cağızın fena br hastalığı olduğunu öğrendik. Babam beni başka bir ev“ de yardeşmeğe mecbur etti. İstemi yerek onlardan ayrıldım. Ayrıldığıl mın haftasında da zavajlı kızın yas tağa düştüğünü, Heybeliadaya kali dırılmasına Jüzam görüldüğünü öğl rendim. Babamdan gizli onu Adada çamlar altında görmeğe de gittim. Fakat pek az. Bir sene içinde üç! defa. ? ikleri vakit kuvaföre gidiyor- Orada saçları maşayla kıvırt- mak da mümkün ise de bu türlüsü pek çabuk açılıveriyor. Onun için saçları elektrikli âletle kıvırtmak Bunların altı ay silr- düğünü söylüyorlar ama, o kadar sürüp sürmediğine dikkat edeni edim, Zaten her baloda, inde kıyırtmak lüzumlu ol- duğuna göre, bir defasmm altı ay sürmesinin ne önemi olabilir Saçları kıvırmak için kullanılan elektrikli âletler vakrâ bazılarında zararlı oluyor, saçları birden de- gilse de, yavaş yavaş kırıyor. Fakat bu zarar âletin kendisinden değil, berberlerin — yahut bayanların de- dikleri gibi kuvaförlerin — öletleri | Bu üdder zarfında oturduğun! kullanmayı bilmediklerinden ileri | pansiyonun kızlarından o birisild geliyor. büsbütün başka türlü dest oldum. Serişiyorduk. Bu sevgi, mektep gai ileleri, arada bir İzmite gidip geli gibi, saçı hararetle kıvırıyor. Ma- | mek beni küçük k lek deri k Y üçü, uza karşı ihmi M HAİR Ke NESİR GRANİ -İ-gi —enllğrAr Şömpe gitmez! trikle, o suyun harareti"arttırılıyor. | iz İçin şikâyet diyordu; deva Hararet pek fazla olmasa, saçlar gü- | »: randevu verdim, fakat zel kıvrrlacaik, hem de onlara hiç- | yine gidemedim. ' ir zarar gelmiyecek, Fakat berber, |” pansiyondaki genç kızla aramız ların kavırcıklığını daha uzum | zen bir rabıta ile bağlanmıştı. Bel müddet sürdürerek bayanı memnun | fağar gezip tozuyor, eğleniyorduk. etmek için elektrik cereyanını âr- | Zu suada hasta arkadaşımı DUtul tırdıkça, artırıyor. suyu kaymak) giy; olduğum bir gün annesi geldii derecesine getiriyor. İ Gözleri yaş içindeydi. Söylemek Ondan dolayı üç ay sonra saçla | istediğini söylemekten çekiniyor 4 rm tellerinin ucuna doğru, bir san- | du. Mihayet hin müşkülârfa anlat 4 timetre ide küçük küçük inci | ©: Kizsm Adadan tekmr İstanbulü ibi kabarııklar his oluyor ve bir | getirmişler; çünkü Adada sıkılmış. gibi kabarcıklar hâsıl oluyor ve bir Pi dı memiş. Hergün kaç gü acid Malapcıklar. | yaydan da Gk ER $ gün sonra saçlar o Istanbulu — sayıklarrağa | başlamış! dan kırılıyor. Ondülasyon tekrar e- | On gündenberi İstanbuldaki evi dildikçe, saçlar uzıyacağına kırıla | rinde ve yine yatakta imiş. Dün biri kırıla kısacık kalıyorlar Elektrikli âlet de, aynile maşa evişMeler ene denbire çok fenalaşmış; sayıklama! Berberler usta olsalar da bu âlçr, | ge,MeemE Ba Arada hep beni had leri iyi kullanmayı bilseler ne ba- İ yanların saçları kırılır, ne de âlet- | lerin yasak edilmesine lüzum kahr! Lokman Hekim OPERATÖR I DOKTOR NİMET | Ankara caddesi Zorlu apart- İ man No. 21. Pazardan maa- | da hergün saat 2.6 hastalarını İ Kabul eder, 4932 eli RL —————— «Taksim bahçesindesn 20 Ağustos Salı ve 21 Çarşam- ba akşamları saat 21 1/2da SÜREYYA OPERETİ | tarafından | ĞURLU KIZ İ (La Mascotte) Iİ Operet 3 perde, müzik: ODRAN İ Dühuliye yoktur. Meşrubat 40- (| İİ 60 kuruştur. Her tarafa tram- | gs—a vay vardır. ———— | Telefon : Sum z : 3 üncü icra memurluğundan : misyonda yapılacakdır. Paraya çevrilmesine karar verilen bir adet 6 yaşındaal (o beygirin 28-8-935 çarşamba günü saat 9 dan 10 kadar Fatihte At pazarında birin- ci açık artırma suretile satılacağın- dan İsteklilerin tayin olunan gün ve saatta hazır bulunacak memuruna müracaatları ilân olunur. (13822) Metamorfoz bilir, ları yukarıda İsteklilerin ayın 23 üncü cuma günü saat on da levazım ve ticaret şubesinde bulunmaları. (4893) 6109 tırma eksiltme komisyonundan il Şişli Çocuk hastanesi için 235 kalem ilâç ve “gf malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve kali usulile eksiltmeye konmuşdur. I — Eksiltme 4-9-935 çarşamba günü saat Cağaloğlunda Sağlık «Direktörlüğü 5 — Eksiltmeye gireceklerin cari seneye Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belg€ işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka meki larile usulü dairesindeki teklif mektublarını h3 eti yazılı eksiltme saatından bir saat kadar makbuz mukabilinde Komisyona verm€ 208.935 ij ismim ağrrnden düşmüyormuz, EĞİ nesi gözyaşlarını tutamıyarak kasi Ar görmeğe gitmemi, hattâ kemi Beraber gitmekliğinizi, çünkü El cağızın gittikçe fenalaştığını ve Di ni görümce belki biraz açılacağı! söyledi. Hazırlanıp gideceğimi Sö! ledim. İhtiyar kadını gönderdi Bir saat sonra tam kapıdan çıkaf ken sevdiğim kız geldi. Gidem dim. O gün akşama kadar kurtul madım, Ertesi gün imtihanrm ri beri dr. Üçüncü gün gittiğim zaman vallı kız da gitmişti. Cenazesi 9 bah kaldırılmıştı. Annesi bans mendil uzattr. Küçük bir mendil “Bumu size bıraktı!” dedi. İkİ gi oluyor. Bu mendil ve o hatıra Defi rahat bırekmıyor. Derin bir vicdi azabı içindeyim. Sanıyorum ki be den habersiz, beni seven bu Kii görmeğe gitseydim ölümden i racaktım,” Ne bu aşka mukabele etmemektfi ne zavallı kızın ölümünde İzmit? gencin kabahati yoktur. İkisinin ribirinden habersiz £ seviytikleril şüphe yoktur. Yalnız bu küçük değil, İzmitli genç te sevmiş; fakif başka bir âlemde, başka bir mev#$ bularak zaten gizli kalan bu sevi yi unutmuş. Genç kız ise hastal Sırasında son derece faaliyete £“ çen muhayyelesile bu sevgiyi ve Bİ sevgiliyi büyütmüş. Büsbütün cüklamış. Hastalığı bu sevgiye K vet vermis. Bu romantik bir kız” fatal aşkıdır. Ne bu aşkta, ne P ölümde kimse kabahatli değildi Çünkü bu küçük kız sevmeden € vel de şüphe yok ki, hasta idi, FX kat hasta olmasaydı yine şüphe 7 ki, bu derece sevmiyecekti... . Çok görülen bir teşebbüf v kız, gerek ailesi »hemen rişai mslzı iştiyo.lar. Fakat ben teri düt ediyorum. Çünkü arkadaşla! dan biri bu genç kızin evvelce Siğİ hallesinde bir başka gençle 7 ğini, onunla da mişanlanmak öd iken ayrılmıya mecbur olduğ bildirdi, Böyle maceralar sesi) bir kızla evlenmek doğru olur Herbir kızın evvelce bir baski Je nişanlanmak — teşebbüsünde ç lunması, yahut bir başkası tar# dan istenmesi artık evleneme! ne sebep olursa vay kızların kg nel, Biraz munsif olmak Jİ Evleninceye kadar kendilerini v4 Kadirgaden Mermer imzaeilesiği Altr azdanberi tanışıp zn türlü münasebetlerde hür *İ£ erkeklerin alacakları kadındi zamanlar başkalarile nişan! tasavvurunda bile bulunma #ehyor, beni bekliyormuş. Benimi ! çok görmeleri insafsızlık değil”, Türk Sigorta Şirketi Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eylefi”'| Sigortaları halk için müsait şeraii havidir: Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmakta” şi 4.4887. Istanbul Sıhhi müesseseler ari 1 v binasındaki ae” aid Ti w 2 — Tahmini fiat : 6440 lira 87 kuruştur. 3 — Muvakkat teminat : 4 — Şartnameler bedelsiz olarak hastaneden 483 lira 7 kuruştur- Jeri- 4933)

Bu sayıdan diğer sayfalar: