21 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 5

21 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21-8.035 O —. ——— kn İl ICMAL | l Hal eşinin ç JAPON İMPARATORU eliz Âmerikn metmupsında çıkan Japon impatatorumu tehzil eden darikitürün Japon efkirenda uyan Ta İrğr hassasiyetin manasını an - ek için imparatorun Japonya - tanrtsa) bir mevkii olduğumu inümle tutmak lizrmdir. İmpa- İtor hakknda beslenen saygı © de- P aistik şekiller alır ki, bunun Ky, iyetini Japomr olmıyanlar ân - map Meselâ maruf Japon ge - Iş lerinin, amirallerinin ve dev- li adamlarının bir “İmparatorun ö- ünde hükümdar hakkındaki say- Bilürme göstermek için intihar et - leri vakidir. Apon hükümdarının devleti ida. 1e küsnsundeki etkisi hudutsuz - ir. Ve bu daha iki hafta önce Ja Yanın teşkilât» asasiyesi hakkın hükümet tarafından neşredilen Beyanname ile de teyit edilmiş- » 2 ağustostm çıkarılan beyanna- Japon devletinin idaresi im- Karatana tevdi edilmiş olduğu bildi- ime keli ill beyanmanıerin. çıkorılmasını Zam eden sebep şudur: Japoı Süel makamlar ile mülki id dış asla anlaşımamazlık var - di Bu anlaşamamazlık 1930 yılın - xe eondra silâksızlanma konferan - Bing atlarının tasdiki sıralarında bek lün belirdi. Askerler, muka - di Bin tasdikine taraftar değiller- 4 Pikat onların itirezlarına rağ - ee» hükümet mukeveleyi tasdik m ke gündenberi askeri meselele- tin tten ayrı olarak askerle- Meyeeodi bildikleri gibi idare et eri yolunda bir çığır açılmış - Askerler, devleti impsratorun ettiğini ve devlet idaresinin am, ere &it olan kısımlarını im- 3 or ile istişare ederek kendile- ü, pre edeceklerini bildirmişler - tiği Hükümetin 3 ağustosta neşret- beyanname bu nektaji nazarın ebe çalması demektir. Bu beyan pe İle Japoryada hegemenlik Ja- » imparstorunun şahımda mün - & Oluyor. Hani on dörd 'devlert benim,, demişti. Om ay adiğı mânada, nesari olarak va - bu merkezde olmakla bera - e hakikate Japon imparatoru Ye em az karışan hüküm ediği ii olup, hükmetmdmelerinin., Üdy, ii de bin senelik bir tarihi var. Yad, okuzuncu asırdanberi Jspon- ik (İİİ idare hükümdarın elinden : Beg ği Orta çağda birtakım dı tü, Yierinin elinde olan idere iy, e Kabine, rmeclis, askerler ara- Ji Paylaşılmıştın. Binaenaleyh mpoayada 1930 denberi imparato - Düyeekileri etrafında sürüp giden İm, #kaşe ve salâlriyetlerin Bizzat İşi, stor tarafındım kullanılması ie dil, başkiaları arasında pay - de, Bası için yapılan bir müc. ei ep adele tiz, belki İtalyan subayları “K ideye çelenk , Oydular | a Miyan sbbayları Cumuriyet anı- h tendan dönüyorlar i Seh; İİ Sky nizde bulunan iki İtalyan #eti, E*misindeki deniz subay çine He Rig. sabah saat 10 da Taksi- Yehiş Çörek Cumuriyet anıtma tö- aşk koymuşlardır. ği a poladininin kumandası torlarla Dolmabahçe; İs Sübaylar Gümüşsuyu e na akika İnişler ve törenden son- Yeli, Lâl caddesi ve Boğazkesen İajyötmilerin dönmüşlerdir. i RH, deniz subay namzetleri Bing “Ybeliadaya giderek Deniz hez ta Kiiecekler. deniz subayla - ia çay ından kendilerine verile- Yür, “yafetinde bulunacaklar» i dağın da deniz sübaylarımız İ- i Ai; r f Okul gemilerine zi gemilerine giderek ia- Yaretiç bulunacaklardır. lardır, sının 17 olduğu sanılıyor. kişi yaralanmıştır. Berlin, 20 (A.A.) — Metropolitendeki çöküntüde kurtarma işi büyük bir ihtiyatla yapılmaktadır, Çünkü yeniden bir takım çöküntüler olmasından korkulmaktadır. Yıkıntı altında kalmış olan işçilerin kurtarılmasından ümit kesilmiştir, Bunların sayı- Rostofta Fırtına Ve Yangın Moskova, 20 (A.A.) — 18 Ağustosta Rostof şarmda yağmur ve dolu ile karışık bir fırtma hüküm sürmüş, şehrin aşağı ma- halleleri su altında kalmıştır. Şehirde gelip geçme durmuş, 26 İ ev yıkılmış, ve yangınlar olmuştur. 15 insan, 15 at ölmüş ve 20 .Kiliseden Çalınan Mücevherler Pampelune, 20 (A.A.) — 11 Temmuz tarihinde Panpelune klisesinden çalınmış olan mücevherlerin büyük bir kısmı Pampe lune'de Arias adlı bir saatçi nezdinde bulunmuştur, Birçok kim- seler yakalanmıştır. BERLINDE BiR YANGIN Radyo Sergisinin Bir Kısmı Berlin, 20 A.A. — Radyo sergi- sindeki yangın fevkalâde büyümüş- tür. Üç paviyon alevler içindedir. Asansörü harap olan emisyot kule- si içindeki lokantada 13 kişi iki sa- at mahsur kalmış ve en sonra kur- tarılmışlardır. lonlardan birindeki 'den ileri gelmiştir. Muhafızlar, yangını söndürmeğe çalışmışlarsa da, ateş, holü ve içinde müşterilerin bulun- duğu lokantayr"sarmıâtır Her târazın alevlerle - kaplanmış olmasına rağmen,” itfaiye“ efradı müşterileri kurtarmağa muvaffak ol muşlardır. Yangının şiddeti asan - sörün makanizmasını patlatmak teh likesini göstermiştir. Üç kurtarıcı, bir servis gardiyanı ve iki itfaiyeci, | Bosna müslümanları ve Yandı, 20 Yaralı Var düşen taşlar ve cam kırıklarile ağır surette yaralanmışlardır. Yaralıların sayısı 20 den ibaret olduğu söylenmektedir. Çünkü yan gın, holler kapandıktan sonra çik « ar, mıştır. 4 numaralı hol tamamile yanmıştır. Radyo kulesi ve lokan - tanın bir kesmı, alevlere karşı koy- muştur. Sergi 1 ve 2 nümaralı hollerde de vam etmektedir. Yangın saat 23,30 a doğru azalmış ve sabahın 2 sinden evvel tamamile söndürülmüştür. XUZ DiMerCE mitrâxay yangın yes rinin etrafina toplanmıştır." Poli kalabalığı güçlükle zaptedebilmek» tedir. Goebbels ve polis direktörü Helldorf, yangının yaptığı zararı görmek Üzere akşama doğru yangın yerine gelmişlerdir. YUGOSLAVYADA Belgrat, 20 A.A. — Avala ajansı bildiriyor: “Yugoslavya Radikal Birliği, âa- dında yeni bir parti kurulmus ve beyannamesini iç bakanlığa vermiş” tir. Bu partinin çokluğunu, başta At- za Stadiyanoviç olmak üzere radikal ler, başlarında Spaho olmak üzere başlarında Monsenyör Koroşetz olmak üzere de Slovak Klerikalleri teşkil etmek tedir. Başka grupların ve bu arada sağ cenah demokratları ile müstakil de- mokratların ve Hıtvat ulusal klü- bünün de yeni partiye katılmaları bekleniyor. Bunun için yeni parti Yugoslavyada kurulmuş en büyük siyasal parti olacaktır. Parti, Sto- diyanoviç bükümetini tutacak ve bu suretle hükümet, arkalarında ku rulu hiçbir siyasal parti bulunmıyan €ski hükümetlerden farklı olacak - tr, Yeni partinin örgütü için bir yü- rütüm komitesi kurulmuştur, Yeni partinin programı ulus için siyasal hüriyet ve şimdiki dış si- Conte de Chambrun Baş- bakanın kızile evleniyor Paris, 20. A.A. Başbakanın kızı Jose Laval, bugün Çuai d'Or. say kilisesinde" Kont de Chambrun ile evlenecektir. Her iki taraf ailesinin isteği üzeri- ne, tören çok sade olacaktır. —ü Düşen tayyarecilerin cenazesi Nevyork, 20.A.A. — Vily Post'un ve Roğers'in censzeleri, Los Ange- les uçak meydanına gelmiştir. Sena- to, saylavlar kuruluna gönderdiği bir takrirde, uşmanların cesedlerinin u- lusal mezarlığa gömülmesini istemiş- tir, Hükümeti Tutacak Büyük Siyasal Bir Parti Kuruldu STODİYANOVİÇ yasanın devamıdır. Parti Monarsi, Karacorceviç &i- lesi hanedanlığı, ulusun birliği ve mahalli otonomi taraftarıdır. Yeni partinin çoktanberi bekle * pen kuruluşu memleketin her tara- fında derin bir memnuniyetle kar- şılanmıştır. Askerler siyasal işlere karışmıyacak Atina, 20 (Özel) leri Bakan: General Nikolayidis gaze tecilere askerin siyasi kavgalara ka - gışmasnı umumiyetle takbih ettiğini söylemiştir. — Siyonist kongresi Lucerne, 20 A.A. — Avrupa, A- merika, Asya ve Afrikanın 43 mem- leketini temsil eden 2400 deleğe, yarın akşam başlayan 19 uncu sis. nist kongresine İştirak etmek üze- te buraya gelmişlerdir. — Laval elçimizi kabul etti Paris, 20. A.A, — Laval, Türki. ye elçisi ile Politis'i kabul etmiştir, Hava kuvvet- | e m Berlinde Metropoliten Dün Çöktü, Ölenler Var Berlin, 20 (A.A.) — Metropolitenin yapılmakta olan bir tü- neli 150 metre uzunluğunda çökmüştür. 20 kadar işçinin yıkıntı altında kalmış olduğu sanılıyor. Birçok itfaiye grupları, yıkın- tıyı ortadan kaldırmağa başlamıştır. Bu gruplara yardıma gel- miş olan Salibi Ahmer grupları, henüz hiçbir naaş çıkarmamış İ (| Buyuk İl ALMAN i İ CASUSU 122 Numaralı Kutuyu Açtılar Matm HAKiKi azel Doktor'un ESRARI 5 Özenle Saklanan Kutu Iki Yanından Kırılmış Sg Mektubun ne suretle ele geç tiğine gelince, onu izah etmek gayet kolaydır: Casuslar hiç - bir zaman sarih adres vermez - lerdi. Çünkü bu takdirde yaka- lanmaları gayet kolaydı. Onun için ya posta koçanları, yahut postrestant kullanıyorlardı. İs- tihbarat memurları bu usulü bildikleri için böyle yerlere gönderilen mektupları daima sıkı bir elden geçiriyorlardı. Fakat işin içinde en şayanı hayret nokta, mektubun Jo - seph Fallow tarafından 122 nu- maralı posta kutusundan alın- mış olması idi! Nasrl olur da bu mektup ora dan giderdi. Postanenin açık bulundu- ğu saatlerde orada mütemadi- yen iki üç memur bekliyordu. Ya bu memurlar Alman casus- Tarile suç ortağı idi. Ve yahut Almanlar postaneden bir el tutmuşlardı. Amerikan istihbarat dairesi derhal faaliyete geçti. Evve- Iâ kutunun başında bekliyen memurları isticvap etmeğe baş ladı, Bunlar Amerikanın en a- çık göz insanları idi, Fakat ihtimal çifte casus - Tak: yapıyorlardı. Hem Alman larm, hem Amerikalıların adam ları idi. Isticvap faydasız oldu: Memurlar: — İmkânı yok diyorlardı. Biz orada beklerken 122 numa ralı kutunun başıma kimse gelip bir mektup almadı! Gözlerimi- zi kutudan ayırdığımız yoktu. Postanenin açıldığı saatten kapandığı saate kadar orada bekliyorduk. İstihbarat , dairesi, . şüph bir memur-izerinde —temeri ettirmeden evel tahkikatı de - giştirmeğe lüzum gördüler. Mektup belki postaneni niç tarafmdan, posta memurları vasıtasile çalınmış olabilirdi, Fakat buradaki memurlar da senelerdenberi postada çalışan emektar insanlardı. Ve hepsi de Amerika vatandaşı idi. Böy le müthiş bir şeye alet olmala- rr imkân dahilinde değildi. Fakat bir de postanenin gece nöbetçileri vardı. Acaba, kutudan mektubu bunlar çal - mış olmasınlar? a Bu nöbetçiler de sıkı bir is- ticvaptan geçirildi, Fakat im - kânu yok, bir ipucu bulunama - dı. Zaten gece bile postane- nin önünde memurlar bekliyor içeri girip çıkanların ne yap - tıklarını tahkik ediyorlardı. Kutular kırık Fakat nasıl oluyordu da bu mektup böyle ansızın ortadan kayboluyordu? Nihayet istih - barat dairesi en sonunda kutu- ları açmağa karar verdi, Çilin - gir getirildi, Kutu açıldı: Hayret! Kutunun yan tarafları kırık- tı. ve birkaç kutu arasmda mu- azzam bir tünel vardı. Mektup meselâ 122 numara- ya mı atılmıştı? Bunu hem 123 ve 124 numaradan hem de 120, . numaradan almak mümkün U. Buraya gelen birisi yandaki kutuyu açmış ve oradan mek - tubu çekip almıştı. Posta memurları işin farkın- da değildiler. Çünkü kutuların kırıldığını kat'iyyen bilmiyorlar dı. Onlar mektupları öbür ta - raftaki delikten atıyorlardı. Artık mesele yoktu. Herşeyi evvelinden hesap eden casuslar işi gayet mükemmel surette tan zim etmişler ve memvurlar ora- da gözlerini 122 numaraya di- kip beklerken birisi gelip onla- tın gözü önünde yandan mek - tubu çekmişti. Memurlar yeniden isticvap edildi... İ tu, Bunlardan yalnız biri şu iti- İ büyük imkânlar verebilecek olan pa- İstihbarat memurları kutuların Fakat işin çıkar tarafı yok - rafı yaptı: — Yandaki kutudan sarışm bir kadınm gelip mektupları al dığını gördüm... — Peki ne demeğe takip et- | medin? — Hiç aklıma gelmedi. O - etralında dört dönüyrlar. nun için dikkat edemedim. — Dikkat edemedinse sarı « şın bir kadının gelip mektup - ları aldığını nereden biliyor - sun? — Çünkü kadın fevkalâde güzeldi.. Onun için hafızamda kalmış... LArkası var) Ekonomi Bakanı Gidiyor Başı 1 incide) gide boş hiç bir pavyon kalmamış, hep si tutulmuş &; için, panayırda bütün hazırlıklar bitirilmiştir. 9 Eylül arsrulusal pana- yırma bu yıl gösterilen rağbet her yıldan kat kat üstündür. Memleke- timizle başka ülkeler arasında teci - Yunanistanda Rejim Meselesi Atina, 20 (Özel) — Cumur Bas- kanma karşı aykırı durum almış o- ir. Açılış günü yaklaştı | an general Kondilisin istifa etmek zaruretinde bulunduğunu yazan ay» rışık gazetelere Sü bakanı şu ceva- bı vermiştir: — Cumur başkanı İle aramızda mel ilgileri genişletmek bakımından | suitefehhüm bulunması ancak bi - nayir için, hükümetimiz şimdiki it - Celâ! Bayar fabrikadis.. kalât rejimi dışında geniş izinler ver- miştir. Yabancı stantlar bu defa pa. nayirda çok ve çeşitli bulunacaktır. Kurşun kalem fabrikasında Celâl Bayar dün Ayvansaraydaki rim gibi düşünmiyen gazetecilerin fikridir. saban #osmleketin en yüksek makamını işgal eden zat ile aramızda hiçbir ştddiyet yoktu Kendisini sever ve hürmet ederim. Hattâ belki herkesten ziyade ken- disine saygı gösteren benim. Re- jim işi artık ahalinin reyine kaf - mıştır. Halk hangi oOrejimi alırsa memleket istikbalde o rejim ile idare edilecektir. Şimdi sırası gelmişken biz hükü- met adamlarının içinden çıktığımız halka karşı bu mesele hakkındaki fikrimizi özgür ve” hilesiz olarak söylemek mecburiyetindeyiz. Cu - müriyet rejimine karşı hiçbir fena- lık yapmış değilim. Mademki re- jim işi ortaya atılmıştır. Ben de memleketimiz için en müsait hükü- met şeklinin krallık olduğunu söy- ledim. Ve genoy yapılıncaya kadar cumuriyet rejimine sadakatten ay - Tılmıyacağım. Ondan sonra da aha- | linin rey ve dileğine bürmet ede- ceğim. Ben İşte bunun için istifa - Ya lüzum görmüyerum. Bundan sonra general Kondilis, Venizelosu kastederek bazılarının imzaları altında yazdıkları yazılar la Cumur başkanına karşı kötü söz- ler kullandıkları halde kendisinin Nurkalem kurşun kâlem fabrikasını germiştir. Celâl Bayar fabrikada kur- şünkalemin nasıl yapıldığını, mesai şekillerini tetkik etmiştir. Fabrika meleketin kutyünkalem ihtiyacının bir buçuk misli kalem yapmaktadır. Ekonomi Bakanı fabrikayı beğenmiş ve himaye esasları üzerinde sanayi genel direktörü ile Türkofise bazı € mirler vermiştir. Türk - Yunan Ticaret mukavelesi Atina, 20 (Özel) — Türk - Yu- nân yeni ticaret mukavelesi için görüşmeler yapacak olan Türk be- yeti yarın gelmektedir hiçbir vakit hürmetten ayrılmadı. ğını ilâve etmiştir. Yunanistanın buğday mahsulü Atina, 20 (Ozel) — Bu sene buğ- day mahsulünün geçen seneden 20 milyon okka fazla olduğu sanılıyor. | |

Bu sayıdan diğer sayfalar: