21 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9

21 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N Nizamettin NAZIF hm Zira, Adına Korkunç Ivan Denilen Moskof, Canavarlıkta Pekaz Benzeri Olan Bir Adamdı ,, Mü Zaman Nogay yüzbeyi Hatunun “ine bakmaksızın Hatuna hitap et İİ O Vazifeme başlayabilir miyim? — Derhal delikanlı, İç, On dakika sonra Nogay atları sa- i Hatun tarafından işgal edilen we erini hassa silvarilerinden te - İİ | İM etmiş bulunuyorlardı. Hava Mideyi ken Batır Han Hatunun mi İyişeini almıştı. Dehlizden ve kapı- ipa Beçerken biribirinden ikişer İyi ie uzun boylu, geniş ©- İogay delikanlılarının yakn — ber tarafı tutmuş olduklarını eda, Benler &*n yaşlısı ancak yirmi be- El doldurmuşa benziyordu. Or- İş da bavur bulunan küçük avla Ecçerken Nogay yüzbeyi gülüm- ir Yanma yaklaştı. Tok bir ses- rr söyledi kiç, Ünlü Han ! Hatunun oturduğu tr ve üstü de srkr bir muha- İtma almıştır, Ünlü Han ben- rin #lmaksızm saraya hiç kimse- Bakr tmiyeceğini bilmelidirler. bir cevap vermedi. Delikanlı- iuediile selâmladı. Bir seyisin üzen. tuttuğu yazız bir ata binerek tr, İn ÖPeğin arkasından koşarak sarar Üy dikten sonra Kuşoğlanın ken- Kpayarea etmesine mâni olan kara Nğçklı delikanlılardan yirmi tane erdi ra binmişler ve onu takip et- igdi kar dinmişti. » dondurucu bir şimal rüzgü- lşpiYor ve bulutsuz kökte bu soğuk” lanmış bir yoğurt suratı gi O şehrin bembeyaz damlarına N kola Kul Şerif camiinden ezan ni geliyordu. Köpeklerin kuyruk »p kapr dinplerinde kıvrıl 1 görülüyordu. Dar sokaklar - İM bir dörtmal ile geçen kafile ip; eren bir duyar, boyunca ii müddet ilerledi. Sofra Batır * Kanatlı bir kapıdan içeriye dal ig, st Kazan ordasınm maaşlı a8- ? kışlalık vazifesi gören dört ©“ binadan biriydi. iç, , Düşman elinde ağaların dallarını bastıran kar yi. İ Kaş yanan ateşlerden yükselen du- sıcaklığında eriyor, ateşlerin kümelenenler çiseliyen bir A tutulmuşa dönüyorlardı. Ya» işlerin etrafında kümelenmiş o- adamlar enselerine, üstlerine, Ri ilerine düşen kar sularma biç mi hiç aldırış etmi İlgi. Zira sicak dumanların ve | Gkisok yukarılara kadar yükselen | Da karlar, su halinde | düşmez yi Km Çe Min Psi bir örnek giyinmişlerdi. Hep sttlarında göğüsleri ve belleri Ve etekleri m, hai ve pilili kürkler vardı.Elle- My derisinden tek parmakk içer erdi. a Sonünmuyorlardı. Ne bir çal. Me bir şarkı ve ne de neşeli ere, hm bir sükün içinde idi. Ateş yığınına yeni bir kü- iy 9“ birdenbire tutuşan yağlı Yaprakların çölrim kabile du. Bunu da işiten olur Ni İkişg lerinde? Kimbilir... Belki emke tatlı bir hulyayı bu iü ir az daha genişletebili- in yaklardan bir köpek veya bir ye kasabasınm kilise çanlari- tirinrip kilise can- &i Uyuyan sevgililerle a #vindöki ocağı. hatırlıyor, otel, ŞİNİN ocaklarından sarkan i zincirle asılı olan k | Szeli tihanalı Berki (a eri düşünüyordu. Hint Mr ondört veya yüz katy gkalle dolu dirgin uzak- Yen, başlarında bunlardan boş Brie, çete az sonra, yine dörtna- / atiye t on dört veya yüz dört “ Ülüşgyin ZE # Zi kürklüleri ve papaklı- ğ veriyorlardı. | Maya oturanlara ne o i Bava ere bir “uğurlar ol- ğa lüzum görüyorlar» z ih , z7 * karargâha benziyordu. inde bu sükünunda ve ha- ileriyi Cn altıncı asır Mos- ») derebeyi kamçısından mavallariyle beyni iğürlük dumanları teneffüs Böziy erleri kurum bağlamış iie beyaz derili çocuklarının Alaz, du. 4 eye saldırlacakarı a e İİ yp # "Atlılar geliyor, atlılar gidiyor bilmeden yola düzülmüş bir küme i- diler ki babaları İvan'dan evvelki Ti. ran'ın istediği çerçeve içinde yaşayıp ölmüşlerdi. Ve İvanım büyük babası devrindeki moskof tiranlığı,ise dede- lerinin sırtında boza pişirmişti. İvan, nasıl kendilerine hükmeden- lerin uykularını kaçıran bir kâbus idiyse kendilerine (o hükmedenler de bu küme insanlarının öylece gözleri- ni yıldırmış bulunuyorlardı. Kurban bayramlarında müslüman şehirlerinin meydanlarmı dolduran kınalı koyunlar gibi melemeden, en SPOR T.i. Ci, genel merkezinin kararları Ankara, 20 A.A. — 18-8 - 1935 tarihinde T. İ. C. İ, genel merkezi başkanlık divanınca şu kararlar ve- rilmiştir: 1 — Bandırma İdman yurduna i- ki yüz lira verilmesi, 2 — Eskişehir Demir spor 808 - yetesine yardım yapılması için il. baylığa başvurulmasma, 3 — İzmir Altınordu alanının dü. zeltilmesi için 300 lira yardım ya- pılmasına, 4 — Kültür işlerini düzeninde yürütmiyen Antalya bölgesinin Tür kiye birinciliklerine iştirak ettiril- memesine, X 5 — Karamürselde yaptırılan yüz me havuzunun yeniden yaptırılma- sının Kocaeli ilbaylığından dilenil- mesine, 6 — Macar Uypeşt organizasyo nu zararına karşılık olmak üzere Ankara sosyetelerine 500 lira yar « dım yapılmasına, 7 — Federasyon tarafından yüz- me Yarışları için İstanbul denizci- lik kurumuna verilmiş olan iki yüz iranın denizcilik federasyonuna i- adesine, 8 — 1936 yılında Berlinde yapı lacak arsıulusal kayak sporu olim- piyatlarına iştirak edemiyeceğimi - zin olimpiyat komitesine bildiril - 9 — Ankara bölgesine geti cek Türk ve yabancı apor kafilele- rinin heşabatını ve organize işleri- ni görmek üzere selâhiyettar (bir komitenin kurulmasına, 10 — 19 - 8 - 1935 tarihinden iti- baren bölge veya sosyetelerce yapı- lacak yardım taleplerinin genel merkez bütçesinde yapılacak tasar- rüflar takarrür etmedikçe (yerine getirilmesine karar verilmiştir. Tecrübe edilecek güreşçiler İstanbul, 20.A.A. — Güreş fede- rasyonundan : Federasyonumuz 1 eylülde açılacak olan Kampa girecek ve 14 eylülde başlıyacak olan IV ün cü Balkan güreşlerine iştirâk edecek güreşçileri tecrübe etmek ve bunları ayırmak için Viyana (o Güreş ekibini davet etmiştir. Bu takımla yapılacak maçlar 24 ağustos cumartesi günü başlıyacak- tır. Bu itibarla İstanbul muntıkasına mensup olupta milli takıma dahil ol- muş bulunan veya ecnebi güreş ta- kımlariyle glreş yapmış olan bütün güreşçilerin 23 ağustos cuma günü akşamına kadar ve her gün saat 17 ile 10 arasında Federasyon merkezi- ne gelip isimlerini yazdırmaları teb- Jiğ olunur. Aki takdire, inmini bu suretle # vak? bir şikâyette ve şikâyeti arttı. nt bir harekette bulunmadan çoban- larının bellerini dürtecek değneğini bekliyorlardı. Bu çamlık pek büyük bir orman parçasma benziyordu. Ve yanan a- teşlerin çokluğundan anlaşılıyordu ki burada epey kudretli bir asker yığını konaklamıştı. Fakat bu kadar çok insanı barındıracak yer görül müyordu. Galiba bunların hepsi a- çıkta geceliyorlardı. Yalnız üç çadır var a TArkası var) Galatasarayın Üçüncü Maçı Galatasaray Peştenin Şorokşar takımına 5-2! yenildi | Peğte, 20 (Ozel) — Macar toprak- larında üçüncü maçımızı bugün bura- da Şorokşar takımile yaptık. İkinci kümenin cn kuvvetli bir takrmile ye- ni birleşmiş olan bu profesyonel klü- bün sahası nizamiden ulak ve top - raktı, Hava çok güğel ve rüzgârsizde. Hafta arası olmasına rağmen maçı - mıza üç bin kadar seyirci gelmiştir. Takımımız sahaya şuşekilde çıktı. Necdet Hüsnü Osman Faruk (o Ibrahim © Kadri Danyal, Fazıl, Helvacı, Münevver Necdet Tik devrede çok iyi oynamaklığım:- 4a Tâğmen seyahat ve kısa zamanda yaptığımız iki maç dolayısile ikinci devrede fazla yorgünluk gösterdik. Bu yorgunluk bizim için çok fena ol- du ve maçı beş ilki kaybettik. Hakem maçı tamamile bitarafane idare etti, halk çok sportmence dav- randı. Gollerimizin ikisini de biri onuncu, öteki yirmi beşinci dakikada olmak üzere sağ açık Necdet attı, Burada yaptığımız üç maçta da Necdet fev- kalâde oyunlar çıkarmaktadır. İlk devrede İki gol çıkarabildiği - miz halde sonradan yorulmaklığımız fazla iş görmemize mâni oldu. Macar lar bundan istifade ederek ve çok gü #el oynayarak beş gol yaptılar, Ikin. ci devrede, çok alksamış olan İbrahi- min yerine merkez muavin mevkiine girdim. — Takımda en iyi oynayanlar Hüsnü ile sağ açık Necdet, biraz da Fazilde. Ötekiler gerek yorgunluk ve gerek Macarların üstün oyunları karşısında kendilerinden beklenen oyunu göste- remediler. Macarlardan İki müdafi, orta mua. vin. sağ iç, orta muhacim ve sol açık fevkalâde oynadılar. Ayın yirmi dör- dünde Romanyada ilk maçımızı yapa cağız. Lotfi yazdırmamış olan güreşçilere Viya- na takımiyle maç (o Yaptırılmayacağı gibi, bu gibiler Kampa ve Balkan mu sabakalarma da iştirak edemiyecek- lerdir, İ Bu cihetler alâkadar güreşçilerir ehemmiyetle nazarı dikkatine vozo- dani, Vi N FAYDALI BiLGiLER BUGÜNKÜ PROGRAM İstanbul 18,30 Fransırca ders, 18,50 Çardaş Fü- ristin operet, 1950 Beyan Halide mono- olğ, 20,10 Hafif masiki, 2050 caz ve lango orkestraları, Bayan Birsen, 21,35 Son haberler, borsalar, 21,45 Ferdi Ştatser, piyano 8010. o 2210 Plik neşri yatı, Budapeşte 19.50: Piyano - keman onseri, Konferans. 21: Opera orkestrası, 22.25: Dış sıyasa, 2240: Duyumlar. 23.10: Caz. ; Konferans, 24.05: Çingene 20.30: müziği, Varşova 19; Eğlenceli skeç. 18.15: Şark; 20.05: Salrburgdan söle, in idaresinde: “Saraydan kaçn a, air Mozart'im operası, 2245: Kore konseri. 23,05: Spor, 23.15: Küçük radyo Orkestrasi. Belgrat 20: Plâk, 20.15: Dayumlar. 20.30: Ulu- sal yayan. 21: Şarkılar, 21.30: Plâk. 21.40: Sözler. 22: Lyübliyana'dan röle. 23: Du- yumlar. 2320: Dans plâkları, Bükreş 13.15: Plik, duyumlar. 18: konseri. 19: Duyumlar. 19.) > Orkestra 19.15: Konserin < osu 20; Sözler. 20.20: Balet mülriği, 21: Sözler. 21,15: Viyoolmsel konseri. 2145: Sarkılar, (Alis Nikolaesko). 2205: Rad- yo orkestrası, 22.0: Duyumlar. 22.50: Kon sesin süreği, 2.15: Alm, ve Fra. duyum- lar. 2325; Radyo orkestrası. Moskova 18.30: Ras müziği. 19.15: Kinser. 20.30: Piyano konseri. 2i: Dans, 22: Çekçe ya- nm. 22.55: Kaz meydandan röle. 2305: İngilizce yayım. 2405: Almanca, Leipzig 20.20; Solist konseri, 2! Duyumlar, 21.15: Ulusal yayım. 2145: Radyo piyesi de 23: Duyumlar. 23.30: Dans mü- 5 Roma - Napoli - Bari 20.15: Plâk. 20.45: Karışık müzik. 21.15 (Bari). Karışık ramca yayım. 21.40; Rad. yo piyesi — Dans müziği, Breslav Klâsik danslar. 21: Duyumlar. 2115: Ulusal yayım. 2145: Aktüalite. 22: Ka- raşik akşam müziği. 23: Dans müziği, Hamburg 20: Kirik danslar. 21: Duyumlar, 21. 10; Karışık müzik. 23: Duyumlar, 23. ir sergi servisi, 23.43; Gece müâzi- fi. - NÖBETÇİ ECZANELER Be gece nöbetçi eczaneler şunlardır : Sirketide Ali Riza — Penerde Hüsamet #n — Ankara cadâ. Eşref — Bayarrtt Cemil — Küçlkpazarda Yorgi — Yeni. kapıda Sarım — Karagümrükte Fund — Kadıköyde Büyük — Yeldeğirmeninde Üşler — Şehzadebaşında 1. Halil — Sa- matyada Erofilos — Bakırköyde Metker — Beşiktaşta Rıza — Şehremnlirde Na- zim — Hasköyde Yeni Türkiye — Ka- sımpaşada Yeni Turan Büyükadada Mehmet — Heybelide Tansş — Galatada Karaköy — “Taksimde Delin Suda — Taksimde Ertuğrul — Yenişehirde 8. Ba- runakyan — Şişlide Feyzi eczaneleri LIMAN HAREKETLERİ Bugün limanımıza gelecek vapurlar 3 Saat 830 Antalya Bandırmadan 9— pmar Mersinden 16.15 Ayten İzmitten 17.— Kocaeli Mudanyadan Bügün limanımızdan gidecek vapurlar; Sant z 9— Güzel Bandırma İcmite 9 Asya Mudanyaya 19 Bandırma Ayvalığa 19. Antalya Bartma 20— Gerze Karabigaya . SİNEMALAR TİYATROLAR © Sehir Opereti Tepebaşı bahçesinde 22-23-24 . 25 Ağustos günlerinde * Deli Dolu ” operetnii son 4 temsili, 7 Ağustostan itibaren “Yalova Tür- İstanbul ciheti, Bebek ve Şişli tramvay- Tari temin edilmiştir. © Sümer £ İlkbahar Şarkımı — Alayin Kizi. © Melek ; Aşık Rahibe — Aşk kelepçesi, © Yıldır : Korkunç Ev — Çigm kan, © Alkazar : İntikam Sesi — Çoşkun. © Milli : Cici Berber — Hafiye. © Şık: Tarsanın Sevgilisi — Kadınlar ne isterler. İsküdar Hüle: Şahane Vals, - DAVETLER Eminönü Askerlik Şubesi Başkanlığm- 331 doğumlular ve bu doğumlulerla muayene edilmesi lâzmeelen eratlarm yerli ve yabancılarınm «on yoklamasma 1-9.935 tarihinden 30-10-9235 gününe ka- dar iki ay devam edilecektir. Her haftanın pazartesi, çarşamba, cuma (Bin- bir Direkteki) Eminönü Askerlik şubasin- de müsyene edileceğinden bu do Fatih As, $. başkanlığından > 1 — Tam askeri ehliyefli 350 doğumlu ve bunlarla mmamele görünlerie herhan- gi bir sebeple sevk edilmemiş diğer do- gumlu tem ekili iler 1 eylül 938 günü sevk edilmek üzere srat 9 da tube- de hazır bulunmaları aksi takdirde hak. kında kanuni muamele yapılacaktır. ? — Hariç şube ommtakasmda bulu. Banlar 1 eylilde krtasında bulu» İ yordu. Seniha ile Fazıl, Beyoğlunda, İ na sürprizden korkmuyorlar , çünkü İnrave! Arkadaş — Yazan : Mİ- FA. Ve Ortak l Saniha çok sevimli bir kadındı. Ko cası Nazmi bunu anlıyor, yani karısı- nı seviyor, fakat birçok iş adamları gibi ihmal ediyordu. Bir gün Nazminin ortağı Fazıl, Se- nibaya dedi ki: — Hissediyorum ki bahtiyar değil siniz. Nazmi çok iyi çocuk, fakat bir | kadının ruhunu anlamaya... zekâsı demiyeceğim amma vakti müsait de- âil. Hele sizin gibi bir kadın, Saniha Hanım, sizin gibi cazibeli ve hassas bir kadm... Ah, onun yerinde ben ol- saydım... Saniha içini çekti: — Böyle söylemeyiniz, dedi. Olan olmuş bir kere, Faz:l Ber.... Nazmi ha kikaten fena çocuk değildir. Bana hiç fena bir muzmelesi yoktur. Fazıl kat'i bir eda — Fakat sizi mes'ut edemiyor, de- di. — Susunuz rica ederim. Saniha ayağa kalkmıştı. Fazıl onun bir elini tuttu ve avucunu obur gi- bi öptü. Bir sene sonra Saniha Fazılın met- resi olmuştu. Hiç bir gizli alâka bu kadar müsait şartlar içinde devam edemezdi. Fs. zil, Nazminin ortağı olduğu için he- men her akşam evine yemeğe geli - bir spartımanda, öğleden sonra gizli. ce her buluştukları zaman, hiç bir fe- Nazminin işi başında olduğunu bili- yorlardı. Bir gece Nazmi kapıları vurarak o- dadan içeri girdi: — Senin Fazılın çok açık gözmüş! diye bağırdı. Şaniha titredi, sarardı, . yutkundu ve nihayet"nefes almaya muvaffak olarak: — Fâzıl benden ziyade senin! de- di, ne olmuş? Ne yapmış? — Anlatması uzun. Fakat bil ki o- nunla aramızda cski arkadaşlık kal - madı. Nazmi fazla izahat vermemişti, Sa- niha, ertesi gün öğleden sonra âşık le buluşunca meseleyi sördü. Fazıl başını salladı: Gayet basit, dedi, senin kocan tün mânasile ve lüzumundan fazla iş adamı... Şirkette arslan payı almak istiyor, ben razı olmuyorum, dava bu. Ve bir sürü şeyler anla' Fakat Saniha yıllardanberi dinlediği bu şir. ket hikâyesinden gene birşey anlama miştı. Omuzlarını silleti: — Ah şu erkekler... dedi, — Ben biraz memnunum... Bir ars ——— — — — nabileçek veçhile hareket etmelidirler. | 3 — Smfsız olanlar sınıflarını hazırlık kıtasında (alacaklarından o hiçbir suretle müracaatları kabul edilmez, . R ih askerlik şabesi başkanlığından: 331 doğumlu ve sıhhi ahval ve ve- bep doğumlularla meaine- leye tâbi bulunan yerli ve yabanci eratla tahsillerini bitirmiz kısa hizmete tâbi alanların son yoklamalarına 3 eyidi 935 tarihinde başlanacaktır. 7 — Son yoklamalar ayı tek günleri ve sabah saat 9 da başlayacaktı 3 — Yoklama günlerinde mahalli aske- Ti mümeşsillerininde | şabede hazır bü- Humma! ları. 4 — Şubemizde kayi ve tecile tâbi talebeler İstanbul Kültür Direktörlüğü t8- rafmdan mekteplere o tamim * sanlara göre ayın çift günleri saat 18-17 ye kadar şubeye müracaat etmelidirler. * T. İC. 1, Istanbul Bölgesi Teniş Heye- tinden Heyetimizin 16.3-1085 tarihinde gaze. telerle yapmış olduğu tebliğe, hiçbir klüp cevap vermemiştir. Teniş birinciliklerine istirik edecek Klüp üyeleri en son 5-9.1035 alşamma kadar Bölge sekreter. Biğine Klüpleri vasıtasile ve Yazı ile mi. Tacaat et ler. Bu tarihten sonraki müracaatlar hiçbir süretle nazarı itibere alınmıyacaktır. İTFAİYE TELEFONLARI lk akmn İstanbul itfaiyesi si Beyoğlu itiaiyesi — akay Eekrköy, ce >, Ba yük dere, Üsküdar itfa Dy N 2. Paşababce, | Kandili Karisi, li, rn. büyükada, Heybeli, Berger Kralı n- takaları icin telefon santralmdaki mem. Ta (yangın) kelimesini söylemek kâfidir. ÇABUK SIHHİ YARDIM TEŞKİLÂTI Bu numaradan imdat otomobili istenir, 3 kadaşımın karısile gizli alikam olma- sından azap duyuyordum. Şimdi bir az Jerahladım. — Sen Nazmiyi arkadaşın olduğu için değil, beni sevdiğin için aldattın, — Doğru. doğru... Fakat © musi- betin bana karşı hiç bir siteme hakkı yoktur. Saniha ağlamaya başlamıştı, Fazıl onu teselliye çalıştı: — İkimiz varız ya, kâfi, diyordu, onunla ârâm bozulmuş, bozulmamış, ne çıkar Nazmi ile Farılın araları gittikçe açılmaya başlamıştı. Şirketi tasfiyeye kadar gideceklerdi. Saniha için het cihetçe felâket: kocasının işleri bo « zulacak, belki ev bozulacak, Fazılla aşklarının pratik ve rahat tarafı bos zulacaktı. Araları o kadar açılmıştı ki tokat laşmaya kadar varacakları hissedili. yordu. Saniha Fazılla her buluşuşunda ağı ladı, sızladı, hıçkırdı: — Beni düzünmüyorsun Sonra enerjik bir kararla ti: — Biribirinizle uyuşacaksınız ! des i yorsan bunu yapacaksına ışayamam. O senden bir âz fazla kâr alacak amma sen de onun karısını aldın. Fedakârlığı sen yapa. caksın ve fazla israr etmiyeceksin, Fazıl bu davada kendini hiç haksız bulmuyordu amma mahkeme mar. larmı ve kaybedeceği zamanı düşüne» rek sesini çıkarmadı. Gece Saniha kocasma dedi ki: — Bugün kime rastgeldim, bil bas kayım? Fazıla... — Vay! Sana selâm vermeğe cas sâret etti ha? — Durup konuştuk bile... Çok mif teessir... Istediğini yapmaya hazır. Anladım ki seni cidden seviyor. — İnanma sakın... O öyle söyler de yapmaz... — Bek yapar m, yapmaz mı?.. Te lefon edelim gelsin. — Sen çağır, ben karışmam. A Ertesi akşam üçü de beraber ye « İ mek yiyorlar: Fazıl, arkadaşınnı istediği bütün fedakârlıkları yapmıştı. Nazmi coştu: — Ab, dedi, eski dost düşman ole) mar, Sonra karısına dönerek: v — Haydi gel, sen bir taraftan, ben bir taraftan Fazılı kucaklıyakım! Saniha bir elile kocasınm. öbür c« Tile Fazılın elini tutmuştu. İkisine de ayrı ayrı yanaklarını uzatırken: — Siri daima böyle arkadaş ve or« tak görmek isterim! demekten kendi. ni alamadı. - AN İİ 20 Ağustos SALI PARALAR Aha Satış Sterlin BAŞ 574 Dolar 123 İZİ 20 Fransiz İralgı 165. 165.— Liret 104 108,— 20 Belçika frangı Bi 20 Drahimi BM 1) İrriçra ir, 515 520, lerin si, 20 Çek Kron se Avuntarya, gilin 2350 Mark 41— Zor Pengo 20 Ley 20 Leva 20 Dinar Yen İsveç Kuron Altın M diye Banknot 233— ÇEKLER Paris üzerine iy Tirası Dolar Licet Belga İsveç frang Florin Çekoslovak kuront Avusturya Pezeta Mark Zer Pengo Ley * ğe ei

Bu sayıdan diğer sayfalar: