22 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

22 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 AGUSTOS | PERŞEMBE 1935 Sarısı 5 KURUŞ ISTANBUL SAYI 122 — 3425 H A v A On Birinci YIL 'TEHLiKESİNİ SAHIP ve UNUTMA! | BAŞMUHARRİRİ TELEFON ( filan yala, ğe İ incide 4 Peyami Salam ii Broyür ”, Orta Beli fıkrası “Taksim ve Beyazıt “kahvesi ne dersimiz ? — Şehir ha. 3 berleri üncüde : © Ankara telgrafları — Fe > lek'in fıkrası: “Pehlivanlar” “acüde ; © Azir Hüdal Akdemir'in Bizde casuslul k öğüdü — Sevişme Ne . ler, erlenmeler. incide : © Son haberler — İcmal — Matmazel Doktor. * meda ; © Memlekette TAN — Şat ranç dereleri İ İncdie Spor — Kadın ve Moda. Binde ; Avrupa gözetelerine göre dünya hâdiseleri. » Hanlığının son gün Faydalı bilgiler — Baner Kralcıların Faaliyeti (Ozel aytarımız | İ bildiriyor) . Atina, 19 > Kraletlar birkaç cepheden faali - Hite geçtiler, Evelki günkü tolya - imda, halk partisindeki saylavlar ken seksen beşinin açıktan açığa yı olduklarını Dün Bakanlar Kurulunun toplandığı Floryada Atatürk Köşkü Kabine Üyeleri Arasında Deği- “nr şiklik Olacağı Şayiaları Yalandır Başbakanın Doğu İlleri Ge £ vermiştim, Bi ) otuz bir ve Meta wi Şdap milli meclisindeki 300 saylı İLAN 122 sinin daha bugünden krallık 0: olduğu —gBi di vele bu kadarla da Külmamakta- “Halk partisi saylavlarından da- birçokları, Bangi rejimde taraf - Olduklarını bildirmek için, Çal igin rejim hakkındaki fikrini irmesini bekliyorlar, kii darisin bu husustaki fikrini tı, fmesi mühim bir hâdise olacale- * Bunu zamanı gelince yapacağı- iy öylemiş olan başbakan eylü- tir, İk haftasında Atinaya dönecek *,Galdaris, gelir gelmez, karşısın İşendi partisinin saylavlarını bu- imi Bunlar Kondilis ile beraber, tiy isinden fikrini söylemesini is- ki, Seklerdir. Bana kalırsa, Başba- hi, Sibe bunun zamanı gelmediği- daş Yliyecek ve sükütunda israr & 1, #ktir. Zira, dönen şayialara gö- Ody, aşbakan cumuriyete taraftar kiş mu söyliyecek olursa, Konâi | Ming tifa ederek, bir kabine bulıra - | İeş, *€bep olacaktır. Sü Bakanı bu i, &eŞen seferki gibi Başbakanın Tay, ANA kapılmıyacak, kabine buh- Sig kabine değişikliği bududu B,* Kalmıyacaktır. Yün, Eminler tahakkuk ederse anistanda rejim meselesi bir Bekiy* rı i halinde bir üçüncü Tini, bularak ortaya çıkacaktır. ii ordu ve meclisin ekseriyeti İSİ tutmaktadır. (Arkası $ incide) Fikret ADİL ir ri e gunan Maarif kanı Geliyor za $ehremini, terbiyei be m direktörleri gelecek. inen , Atletizm Federasyonuna Mizg,» bildirildiğine göre yehri- Yazak Spülün yirmi birinde başla- ida ie altıncı Balkan oyunla- Bölân gır bulunmak üzere Yuna- enj İlarif Nazırı ve o Terbiyei Ming a müdürü ve Atina şehre- Erat anbula geleceklerdir. Bu lar çğırlanması içim ilgili ma- Sdbirler. almışlardır. — çülgaristandan &n bir şüpheli 3, M yakalandı ie Berdi ada Varnadan yola çıkan dş ÜS şeh vapvrile ayni pasa - tay Peli #mize gelen 11 kişi arasın- Aaj Bi, Rörülen bir şahıs yakalan- İde Pana 2tin adr Ömer olduğu kayde, ortunda adını Nikola di irmiştir. Omer, yedinci is- mesine verilmiştir, tarafta Bakanların görüş- meleri geç vakte kadar sürdü Bakanlar, dün Atatürkün baş- kanlığı altında Florya köşkünde bir toplantı yapmışlardır. Anadolu seyahatinden dönmüş olan Başba. kan İsmet İnönü, denberi şehri- mizde bulunan bakanları nezdine çağırarak kendi! toplu veya ay. ri ayrı olarak gö, kte idi. Baş- bakan ve Bakanlar Atatürk tara- fından da kabul edilmekte idiler. Dün mutat olan bu toplantılardan biri de Atatürkün başkanlığı altın. da yapılmıştır. hemt İnönü ve Iç Bakanı Şükrü Kaya dün sabah Floryaya giderek Atatürk tarafından kabul edilmiş. lerdir. den sonra da evvelâ Kültür Bakanı Saffet Arıkan, müte akıben Bayındırlık Bakanı Ali Çe- tinkaya, Finans Bakanı Fuat Ağra- Iı, Sağlık Bakanı Dr, Refik, İnhisar İar ve Gümrükler Bakanı Ali Rana Tarhan, Tüze Bakanı Şükrü Saraç- oğlu, Ekonomi Bakanı Celâl Bayar, Sü Bakanı General Kâzım Ozalp, kanı Muhlis, Dış Bakanı üştü Aras Floryaya gitmiş ler ve Atatürk tarafından kabul edilmişlerdir. Her zaman olduğu gibi dün de Başbakan ve bakanlar 'ümurbaşkanı Atatürkün huzurun da müdavelei efkârda bulunmuş- lardır, Dünkü toplantıda Başbakanım Doğu gezisi hakkında intibalarını zikrederek izahat vermesi muhte- mel olmakla beraber Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya da, hükümet tarafından satın almacak olan te- lefon sosyetesi delegelerile ya, anlaşma hakkında izahat verm Sosyele ile kararlaştırılan satsi bakanlarca tasvip edil- de, mukavelename bu- gün imza edilecektir, Dün sabah bir gazete, kabinede bazı değişiklikler olacağını, Tüze Bakanı Şükrü Saraçoğlünun Finans Bakanlığına, Tüze Bakanlığına da eski bakan Yusuf Kemal veya Mah mut Esattan birinin getirileceği Gümrük ve İnhisarlar Bakanı Ali Rana Tarhan'ın çekileceğini yazı - yordu. Aldığımız habere göre bu kabil haberlerin katiyen asıl ve esası yoktur. Tahkik edilmeksizin ortaya atılan bu haber salâhiyettar mahafilde yalanlanmaktadır. Celâl Bayar dün Gece İzmire giti Ekonomi Bakanımız Çelâ) Bayar, Izmir panayirinin açılış törenine bas” kanlık etmek üzere dür gece saat yir mi üçte Ertuğrul yatı ile Bandırna ya hareket etmiştir. Celâl Bayara, Sil met Bank genel direktörü Nurullah Esat, Ekonomi Bakanlığı başmüşavi- ti Sami ve gazetemiz direktörü Ali Naci Karacan refakat etmektedir. Er tuğrul yatı, geceyarısndan sonra Ban dırmaya varmış, Ekonomi Bakanımız özel bir trenle İzmire hareket etmiş- lerdir. Celâl Bayar, bugün İzmire vara - caktır, Aryrulusal besinci İzmir pana |Arkası 3 üncüde| zisi İntibaları MAKDONALD DiYOR Ki AE A | “Vaziyet 1914 den . Daha Vahimdir,, ingiliz kabinesi üç devlet konferansının neti- cesini konuşmak üzere bugün toplanıyor. Dış işler Bakanı dün mühim temaslar yaptı | | İspanyollar Ce- belüttarıkı Tah- kim Ediyorlar Londra, 21 A.A. — Kabine 22 a- ustosta toplanacaktır. Bu toplan- n bütün gün devam edeceği sa nılmaktadır. Vaziyet 1914 kinden daha Londra, 21 A.A. — İskoçyadan dönen Mac Donald şimdiki duru - İ mun çok vahim hattâ 1914 yılından beri karşılaşılan duru himi ol u söyle Baldvinin, bu. sabah Bsins'den Paris yol mesi beklenmektedir. Siyasal temaslar Londra, 21 AA.—E muel Hoare, duyuşları urdıkları bir görüşmeden Avusturyanın Londrada fevkalâde komiseri Bruce'ü, Austin İ Chamberlain ve birleşik devletler den ve Sa- elçiliği danışmanı Otherlan'ı kabul |“ Baldyin, Samuel Hoare, etmişlerdir Eden ve Hoare, persembe günü Mac Donald diğer bakanlara vermek üzere bir | İngilizlerin kuvvetinden © hiçt İ rapor hazırlamuşlardır | kaybetmiş olmıyan uluslar s0s- Bakanlar kurulunun başlıca i niramnamesine uygun hare her şeyden evvel uluslar etmek kararında oldu ve nin 4 eylül tarihli toplan başına bir hareketin mevzuu ba- tulacak yolu belitmekt lArkası 4 Yincüde) Telefon Mukavelesi bugün imza edilecek Ali Çetinkayanın Gazetemize Beyanatı iğı i si arasir mukavele projesi İ legeleri arasında Yapılmakta olan temaslar bitmiş, proje kat'i şeklini alımı Bayındırlık Bakanı Ali Çetinka- ya, mukaveleyi hazırlayan Bayın - dırlık delegeleri ile hukuk müşavir- lerini dün evinde kabul e dilerinden tetkikleri ve | tema: etrafında malümet almiştır İ Ali Çelinkayanın beyanatı Ali Çetin şin vardığı sonuclar hakkında dün bir muharri- rimize şu beyanetta bulunmuştur. — Bunü bir müddet başkanlığımda toplanan heyet ile sosy ri arasında aşil esas İ ln nokta olan, sosyete “tesisatının dış bedeli & nde uyuşulmuştu Şimdi, birkac gündenberi de mus | rahhaslarım hukuk müşavirle rimizin karşılıklı çalışmaları sonü cunda esasli hoktalardan arta kalar aya, bu teferrlat üzerindeki konuşmalar ta- arın durumları gözden geçi- mamlanmış ve tam bir anlaşma hasıl | Kilmiştir olmuştur. B lerle uğraşan murahhasları- Sösyete hesaplarını. tesisatının | mizi ve hukuk müşavirlerimizi bu - lerek (o kendilerinden e malimar aj - ve bilümum malzemesinin devir ala. | gün kabul ımları ile şirket hesabı. | son vaziyet imiz kısımları tama JArkası 9 uncuda| Mülâyim pehlivan dün Romanyaya gitti. Resmimiz kendisin nğurlayanlarla bir arada gösteriyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: