27 Ağustos 1935 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 4

27 Ağustos 1935 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İngilizler Işgal Edecekleri Yerleri Önceden Etüt Ettirir, Sonra Evlerine Girer Gibi Girerlermiş! — Sizin kavas Ali Ağanın mahdu- mu İbrahirı Zeki Efendiyi 500 kuruş : ümanlığa aldık. « teşekkür eder. Beni görmek isterler, Çağırdılar. Sadrazam çok beğendi ve iltifat etti. Siyasal ve dış işlerin tercümeleri: bana verdiler, İngilir Sefaretine ait her iş için mut- ika ben memur olur, ben giderdim. Az zamanda mâaşım 2.000 kuruş oldu. Nihayet bir gün misyoner kuru - mundan emir geldi. Londraya çağırı- yorlardı. Sakal ve bıyığımı traş et - tim, Sarık ve cüppemi attım. Ceket, pantalon ve silindir şapkamla İngü- tereye döndüm. Herbert'e gelince; Herberte gelince, buda sözde, bektaşiliği memur edil mmişti, yor zemezi akşamcı, şeye yaya gidi- müşte hiç İngilize ben- Kon. güler yüzlü, d. sevmez, her der bir adam, arapça, farsça bilir, giir- ideler, gazeller, methiyeler yazar ve okur. Müslümanca ismi Mehmet Alidir. En çok gi ler kahvehaneler, meyhaneler, ve bozacı dükkânlarıdır. Çünkü bura- larda herkesle çabuk ahbap olmak kolaydır. Herbert (Mehmet Ali) Konyada kendini çok sevdirmişti. Bir gün bektâşilerden biri dedi ki; i n olayım, Noksa- bin nasipsizliktir. Gel artık, pir €- irelim. Orasını da gör, nasi- Hay hay! Benim de bu idi. Ehlibeyte, Aliabaya kurban | Bütün masrafı di. Sofralar kuruldu. Paralar dağı- tıldı, pir evinde bektaşilik âyinleri yapıldı ve Mehmet Ali bektaşi ol- dileğim canım lu. Mister Con * (İbtahim Zeki) sö- zünü tamamiryor: —'İşte bizde:misyoner:(1) böyle yetiştirilir. Dünyanın her tarafın. da, en girilmiyecek yerlerde, me- seli Afganistanda, Afrikanın Val rinde, Avustralyada, adalarda yetiştirilmiş — adamlarımız Mustafa Efendi, şunu bil ki ne bir insan, ne de bir hükümet dil, y şayıs ve âdetlerini bilmedi, ke veya bölgede uzun müddet ka- lamaz. İngiltere işgal edeceği yer- leri önceden o kadar iyi tetkik eder ki oraya girdiği zaman kendi mem- leketine girmiş gibidir. Yüz yıl apılacak bir işi bugünden a başlar, Birkaç gün sonra misyoner ce- miyeti başkanı Mister Putingers ile İranmason başkanı Mister Voytstid Mehmet Ali (Herbert) beraberinde yanıma geldiler. Beni cemiyet merkezine çağırıyorlar Putingersle konuşurken diyordu '— Ben Hindistanda tahsilimi bitirdim ve orada çalıştım. Hindis- tana ait büyük bir eser yazdım. Hintlilerin 87 milyonu Hindu, 20 (Meratihi) 45 milyonu , 16 milyonu (İbadnilügü) le konuşur. Propaganda için bütün bu dilleri iyi bilmek gerek- tir. (200) milyon mecusi ile 80 mil- yon müslüman: (3) milyon hıristi- yan ile çevirmek ve zaptetmek baş ka türlü olamaz Hintlileri idarede en güç kısım müslümanlardır. Çünkü birliktir. ler. Mecusiler ise (5060) mezhebe ayrılmışla Mason başkanına yıllarca Turusinada, Arabistanda, çalıştı, çok işler gördü. Ağzı pek bir adamdır. Bakımız, size adını bi- le söylemedi. Mister Con ise, gör- dünüz ya, çok boş boğazdır. Ken. dinden başka beni de size gelince, o da sonunu © tamamlıyayım Araplarda bir ata sözü vardır: “Sr rını saklıyan işini görür, derler. Sonra sizin de bir mısramız var: “Ser vermek olur, serri ayan eyle- mek olmez, dersiniz, Fakat “size itiraf edeyim ki ben bektaşiliği se- verim. Çünkü protestanlıktan far- kı pek azdır. Biz “Baba, oğul, ruhul akdes,, deriz. Bektaşiler de “Al lah, Muhammet, Ati,, derler. Biz- de on iki havariyyun bektaşilerde de on iki imam yardır. rtesi RÜN misyoner (dairesine gittik. Her dine iş bir şube, büyük it dine ait dünyanın hemen bütün kitapları bulunuyordu. Ceylân derisi üzerine yazılmış çok eski muskaflar gör- düm. Bir tanesini yüzüme, gözüme gi yer- | | Mehmet Ali ver- Aziz Hüdayi AKDEMİR sürüp öptüm. Benim bu ilgilendiğimi gören Mi di ki — Vay, Mustafa Efendi, sen bu kadar mutaasârn mısın? Yahu, ni bir türlü yola getiremiyece Sonra misyoner başkanmın evine gidiyorlar, Yemekte Putingers din- ler hakkında çok görgülü bilgiler lara karşı er Con de- ından çıkan köylülere türkçeyi öğreteme- zarari anlatıyor or: “Şarkta diyor- Osmanlı Türkleri türkçe bilmezler... Misyonerlikten bahsederken di- yor ki: Eski bir Lâvren lar çıkararak Me tâbtın- (Arkası var) Hafizi getiren İngiliz BELTON (1) Entellicens Setvis'in bir şü- bes? demektir. 500 den fazla koltuğunu yenileştiren Istanbulun en şık ve kibar halkının sineması ismini yaşıyan | MELEK, 29 Ağustos Çarşamba akşamı Kapılarını sayın halkımıza açıyor. İlk programda Fransızca sözlü KAÇAK SEVDALILAR Oynıyanlar : ROBERT MONTGOMERY - MADGE EVANS DİKKAT: Bu sene MELEK sinemasında göste- ecek filmlerin hepsi İPEKÇİ KARDEŞLER şirke- tinin malı olduğundan bu mevsim içinde BEYOĞ- LUN'DA başka hiçbir sinemada gösterilmiyecektir. Istanbul-üniversitesi rektör- lüğünden: Türk İnkilâbı derslerini bitirme ve engel imtihanları | 9 Eylül 935 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. İl- gililerin bildirilen gün ve saatte Üniversite konferans salonunda hazır bulunmaları. (5079) Üniversite Rektörlüğünden: 1 — Üniversitenin bütün fakülteleri | birinci teşrin 1935 salı günü açılacaktır. 2 — Üniversiteye yazılma 2 Eylül 935 pazartesi baş layacak ve Eylül sonuna kadar sürecektir. Yazılmak is- teyenlerin Rektörlüğe sunulacak bir dilekçe ile aşağıda- ki belgelerle doğrudan doğruya Fakülteye müracaat et- meleri. 1 — Tahsil vesikası. 2 — Hüviyet cüzdanr. 3 — Sağlık ve aşı raporu. 4 — Eyi halini ve oturduğu yeri gösterir kâğıdı. | 5 — Kartonsuz 4,5 x 6 büyüklüğünde altı Fotografı. (5080) Istanbul limanı sahil sıhhiye mer- ! kezi satın alma komisyonundan: Tubib ve memurlar için 107 muhafızlar için 109 mu- samba ile gemiciler için 63 aded o caket pantalon yağlı gemici muşambası ve 30 çift lâstik çizme kapalı zarf usu lile satın alınacakdır. A — Tahmin bedeli 5083 liradır. B — Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız olarak alınır. C .— Eksiltme 17 Eylül 935 Salı günü saat 15 de Ga- latada Kara Mustafa paşa sokağında (İstanbul Liman Sahil Şıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda yapı- lacakdır D — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakdır. E — Muvakkat teminat 382 liradır. F — İsteklilerin bu iş ile halen meşgul olduklarma dair 935 senesine aid Ticaret Odası vesikalarını göster- mek mecburiyetindedirler. Aksi takdirde münakasaya giremezler G — Eksiltmeye girecek olanların kapalı zarf usuli- le teklif mektuçblarını saat 14 de kadar zarflar mühür- lü olarak makbuz mukabilinde Komisyona vermelidir- ler. Saat 14 den sonra teklif mektubu kabul edilmez, H — Teklif mektubları verilmezden evvel muvakkat | | SAGLIK ÖGÜTLERİ Kadın Kalbi bakımından, temayüllerini, sik sık değişmelerini incelemek r romançılara di düşünmek hekim. düşündür. kalmaz. tarafından na- n kalbi o vü- biridir. Küçük kız on üç, on dört yaşına gelip de, gençkız olacağı vakit — kolayca anladığınız sebepten do. layı — kalbi birdenbire pek nazik ur, Yürek çarpıntıları, nefes dar baş ağrıları gelir. Bunlar genç kız kalbinin — bereket versin ki geçici olarak — biraz büyüdüğünü bildirirler, Tabii olduğumuz bu arızalara ehemmiyet vermeğe | , Kuvvet ilâçlarının — biraz da za- manın — tesirile bunlar kaybolur. lar, Fakat, genç kızların da, de vütudü her zik olduğu halde, cudün en nazik azasından laca ziyade mektedir. Çünkü spor yanlış yap Inca, taharemülden (ilersine gidi- lince kalp büyümesinin başlıca se- beplerinden biri olur. Hele ger kız, çocukluğunda koşup oynamay alışmamış olup da, biraz büyüdüğü zaman bird. dansetmeğe, faz“ la tenis oynamağa kalkışırsa, biraz da annesinden geçme bir kalp £ dadı olursa, çarpmtılar, nefes dar- lıkları daha çoğalır. O vakit spor- lardan uzunca bir müddet için vaz- geçmekten başka çare yoktur

Genç kız yeni gelin olduğu vakit, yeni duyguların, yeni heyecanların tesirile kalbi yorulur. O zaman en önemli vazi ni evlenmiş delikanlının, kendisine emanet edilmiş kadın kalbinin pek nazik bir âlet olduğunu bilmesi, © âleti hınpalamaması lâzımdır. ire Kadın kalbinin en ziyade olduğu zamanlar şüphesiz ki gebe- lik zamanları O zamanlarda iki <an besliyen kalp çabuk yorulu Damarların içindeki tansiyon artar Hele ağırlık tesirile bacaklarda va- risler de bulunursa bundan kalp daha ziyade yorulu na Daha sonralar: kadın yaşlanıp ta Anne, olabilmek ku ceği Vakit kalbi en ziyade o vakitlerde h meğe ihtiyacı vardır. Bütün bu hallerde yüreğin sa, lığını koruyacak en İyi çare sal lik ve istirahattir. Her türlü yor - gunluklardan, ker türlü hevecanla dan kaçınmak lâzımdır. Fazla ye- mek yemenin, kızartma etlerin, in- kibaz çekmenin kalbi nekadar yor- duklarını şüphesiz bilirsiniz. Zaten yorgun bulunan kadın kalbi için, sakinlik ve istirahat içinde, daha ziyade sütlü yemekler, yumurta, ta- vuk ve piliç gibi beyaz etler, piş- miş yemişler, durmuş ekm m- dır. Pek sıcak, uzun atü anyo. lardan, hamamlardan, hele deniz banyosundan kaçınmak ta İyi olur. Lokman Hekim mmm İİ Dr. İHSAN SAMİ OKSURUK ŞURUBU Öksürük ve nefes darlığı boğma ca ve kızamık öksürükleri için Başkası bir sevdiğiniz birinin bir başkası için ağ ladığına şahit oldunuz mu? Olma- dmnızsa biliziz ki bu, aşkın en acı, en yürekler acısı bir faslıdır. Amma sevgiliniz ölen sevgilisi için ağlı. yorsa, bunun (büsbütün başka bir teşiri vardır İşte bize K le mektup le aynen kon sevdiği kızı bir aile toplan- ımış; onün yazıya, ede- e merakmı görmüş. Son- ra sıcak bakışlarında Oümide düş. rak ettiği bir vapur gezintisine çık- mışlar. Sevginin de, acının ve İrki- sarın da başı bu gezintinin gece- sindedir. Mektubu aynen okuya- lim: “Yapı. Boğazda bir tenes- zühten sonra doğruca Adaya gitti, Adada birkaç seat Kalınmak üzere demir attı. Annelerimiz vapurda kalmak istediler, bize İzin ver: lar. İki arkadaş gibi kol kola çam» İsklasır doğru ilerlemeğe başladık, etraf sessiz, mehtap ve reçine ko- kusu içersinde, kurumuş çam yap- raklarının hışırtıları üzerinden yü- Bir kayanın üzerime otur. Ifecık dalgalarm seslerini liyonduk, Hiç komuşmuyorduk, yalnız o ba- Da ben ona bakıyordum. Sanki göz- lerimizie konuşuyorduk. Birdenbi- redi, gözleri bir dakika içinde . “Ne oldu?,, diye .sordum. r sesle: “Hayat sedir diye > hiç, kayan bir yıldız kadar w cevabını verdi ve devam edemedi, hıçkızıyordu. Şüp- heye düştüm, acaba onun başka bir sevdiği mi vardı? Cevep verme- dim, Ağlaması bitince benden özür diledi, hasır > olduğunu » anlatmak İTTİHAD istedi. O zaman: “Hayır, dedimi bu ateşle seni anlamak istiyorum sende ne var?, O zaman şu itirsiti bulurdu: “— Ban ölmüş, belki de kemikle" ri çürümüş bir sevgilinin bıraktığı betbaktım. Benim (hayatım, bitmiş bir mum gibidir .Ben beyatta yalm onu severdim. Ne yazık ki evel & nun kalbinin safiyetini kıskandı elimden aldı. Şimdi birçok vaktin onun mezarı başında geçiriyor, €$" ki hataralarımı amyorum, Onan mezarı benim en mukaddes yerin” dire, Onu söylettiğime pişman oldur Ufacık gözlerinde biriken yaşlar” nr benden saklamak için yam. uzaklaşmak istedi, bırakmadım, v# pure geç kalmamamızı söyledin İçimde merhametten ziyade bir sev" giliye beslenen yüksek hürmeti b tırladım, Bama sıkı sarıkdr ve af di” ledi, geldiğimiz yoldan vapura dön dük. Bana daha ziyade bağlandı sonradun anladım ki, benim tabi tım, duruşum, konuşuşum sevgilisi” me benziyormuş. “Artık seni yalmız brrakmıyac ğım,, dedim. Şimdi kendisiyle gay€* samimi iki arkadaş gibiyiz. Bs# günler sevgilisinin mezarına gidi yoruz. O bir çocuk gibi mezarif üzerindeki toprakları ufaltıyor, Gi” çek fldanları dikiyor, ve günleri miz mazisini anmakla geçiyor. Bi mun soru ne olacak? Anlaşılıyor ki bu .genç kızın Yy rasr henüz yenidir ve Ulg... bu y# raya hürmet etmekle, ginç kız9 matemine İştirak etmekle, hatta © ma sevgilisinin mezarına kadif refakat etmekle çok iyi yapmıştı” Bu suretle onun şimdi dostluğun! ve minnettarlığını kazanmış. Ha kalbini bile kazanmış olduğunu i# diz edebiliriz. Fakat taze ve derin bir yaf var, ki bu yeni hissi, bu yeni se” giyi örtüyor. Yaranın kapandığı bif gün gelecektir. Bugünün gelme” sine imkân yok. Hangi yara iyilef" memiş, hangi acr unutulmamış” Yoksa kim sağ kalırdı?.. Ulg'un arkadaşlığı, refaket ele mezar ziyaretleri azalır Ada gezintileri çoğalırsa — bu Yy” tanın daha çabuk kapanmasını *Ö min edecektif. | MiLLi gi ği Türk Sigorta Şirketi | Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz- Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. Telefon 4.4887. 5746 A EDEREK IŞLETMESİ Acenteleri: Karaköy Köprübaşı Tel. 42302 « Sirkeci Mühürdar. iruşp Fade Han. Tel, 22740. »y » Her eczanede i | | İ İ pek tesirli | | ve ecza depolarında bulu Gi DOKTOR NIMET Ankara caddesi Zorlu apart- i man No. 21. Pazardan maa- da hergün saat 2.6 hastaları | , Kabul eder. 4932 Teşekkür Vefatile cfrad: ailemizi hasret ve eleme koyan sevgili babamızın defnin de bizzat hazır bulunan veya telgraf ve mektupla teessürlerimize iştirak eden zevatıkirama ayrı ayrı teşekkü re imkân bulamadığımızdan gazeteni- sin delâletlerini dileriz. Müteveffa Damatzade Hakkı mah- tumları ve ailesi nâmma oğlu Hilmi ——————— İstanbul beşinci icra memurluğun- | dan : Mahcuz paraya çevrilmesi mukar- rer ev eşyası ve ayaksı Navman, Singer dikiş makineleri 23-8.935 ta- rihine müsadif çarşamba günü saat 16 dan itibaren Şişli Osmanbey Sa- olu Sokak Borniştayın apartıma nmın birinci dairesinde satılacağı dan taliplerin yevmi mezkürda ma- teminatların merkez veznesine yatırılması ve mukabele- ten makbuz almaları şarttır. (5094) hallinde bulunacak memura müra saatlari ilân olunur .(14054) Trabzon yolu ERZURUM vapuru 27 Ağustos SALI günü saat 20 de Rizeye kadar. o (5037) 6453 Ayvalık yolu BANDIRMA vapuru 28 Ağustos ÇARŞAMBA günü saat 19 da NARA ASA ANAN Trabzon Elektrik Deniz yolları Türk Anonim şirketinde” Heyeti umumiyemizin 17-1-93$ Fibli içtimamda girket sermaye, üçyüz altmış bin Tiradan 7 otuz yedi bin beşyüz liraya tenki ge karar verilerek hisse senetleri” kıymeti 10 liradan $ liraya indifÜyg? olduğundan ticaret kanununun pd inci maddesi hükmüne tevfikaf İf ilân tarihinden itibaren üç ay #9” da hissedarların ellerindeki bist ie netlerini damgalatmak üzer ğe zonda şirket merkezine tevdi “e meleri ve bu müddet zarfında Sİ senet ilân olun'594f Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum İdaresi ilânları 83 Muhammen bedeli 8856 lira olup mıkdarları 945 ba ya lr olan yatak esyası 11-9-1935 tarihinde Çar$” ü saat 15,30 da Ankarada idare binasında zarf usulu ile satın alınacaktır. Bu işe girmek iste ni rin 664,20 liralık muvakkat teminat vermeleri VE li e” a ny bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile gyz saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermele” m zımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada T€ ind? ve Sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme parasız olarak dağıtılmaktadır. 200 dane pamuk şilte; 30 dane seyyar karyol üç 1600-dane yatak ve yorgan çarşafı ; d 0 yasdık yüzü; 1000 dane büyük yasdık yüzü; ” 70 daire a sie 200 dane, vga küçük baş yasdığı ; 300 dane büyük baş yasdığ» dane cibinlik. (5093?)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler