17 Temmuz 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 5

17 Temmuz 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Olimpıyaalara kımıer gidiyor Berlin Olimpiyatlarına bu sene bizden 15 idareci ve 37 sporcu iştirak ediyor Türk Olimpiyat kafilesi, 20 Tem- muzda artık Romanya yoliyle Berlin seyahatine çıkmış bulunacaktır. Esa sen bundan bir hafta evvel eakrimci lerimiz idmanlarmı yapmak için Pes- teye hareket etmişler ve yelkencile rimiz de evvelki akşam Kil'e gitmiş lerdir. Geri kalan güreş ve basketbol ta- kım: ile idarecilerden büyücek bir ki- sm 20 Temmuzda tenis federasyonu başkanı Tokat Saylavı e reisliği altında hareket edecektir. Türk spor kurumu başkanı Gene- ral Ali Hikmet Ayardem Hambürg- ta toplanacak bir parlâmente kongre sinde bulunmak üzere aym on seki- #inci cumartesi günü hareket edecek isine Atletizm federasyonu an Aşir refakat edecektir. General Ali Hikmet kongreden sonra Berline dönecek ve Olimpi - yatlar esnasında Berlinde buluna - caktır. Olimpiyatlara, güreş ve basketbol şubelerinden kimlerin gideceğini an- lamak için dün Federasyoplar maha- füinde muhtelif temaslar yaptık. F'a- kat müsbet bir cevap alamadık. Esa sen eskrimcilerin ve yelkencilerin de isimleri ancak seyahate çıktıkları gün belli olmuştu. Alâkadarlar, kıylü kal olur düşün- esile, gidecek idmancıların isimleri- hi bildirmek istemiyorlar. Ancak hu Busi surette aldığımız haberlere gö- re, güreş ekipine, Küçük Hüseyin, Yaşar, Sadık, Yusuf Arslan, Saim, Nuri, Mersinli Ahmet, Büyük Mus- tafa, Samsunlu Ahmet, Ankaralı Hüseyin, Arkaralı Ahmet ve Çoban Mehmedin tefrik edildiği rivayet e - dilmektedir. Yine haber aldığımıza göre serbest güreşte beş kategoriye iştirak edece- ğiz ve Çoban Mehmet hem Greko Ro men hem de serbest güreş mü- SA BARS amın bire #amandır devam eden hastalığı geç- miş ve idmanlara yeniden başlamış Belindeki müsabakalara kadar kendidsini toplayacağı Federasyon mahafilinde ümit edilmektedir. Şu halde Türk Olimpiyat kafilesi 10 bâsketboleü, 12 güreşçi, 11 eskrim ci ve 4 yelkenci olmak Üzere ceman 37 sporcu ile 15 idareciden terekküp edecektir. İdarecilerin isimleri ve ka filedeki vazifeleri şunlardır: 1 — General Ali Hikmet Ayar - dem — 'Türk Olimpiyat komitesi re- isi, 2 — Nizameddin Kırşan — Türk Olimpiyat komitesi umumi kâtibi. 3 — Tokat Saylavı Süreyya — Ka file reisi. il 4 — Ahmet Fetgeri — Güreş ekipi reisi , 5 — Fuat Balkan — Eskrim ekipi Peisi, 6 — Vildan Aşir — Beynelmilel Atletizm kongresi murahhesi. 7 — Rıza Sueri — Yelken ekibi Pelsi, $ — Rıdvan Safa — Eskrim idare Gini, 9 — Semerciyan — Basketbol ida Tecisi, yi “10 — Seyfi Cenap — Güreş idare- tisi, 11 — Sadullah — Güreş hakemi. 12 — İsmail Hakkı (Vefa) — Gü- Teş hakemi. 13 — Abdullah — Kamp müdürü 14 — Saylav Naşit Hakkı — Mat- buat kontrolörü 15 — Pellinen — Güreş antrenörü Bundan başka bir doktorun ve #por kurumu tarafından yeni neşre dilmeğe başlanan mecmuanın muhar rirlerinden bir zatm da kafileye ilti- bakı söylenmektedir. Yukarıda say- dığımız idarecilerden bilfiil #por eki- Pi başında bulunan Olimpiyat kövün de kalacaklardır. Diğerleri için Ber- linde Savoy otelde odalar temin © dilmiştir, İderecilerimizin bir kısmı resmi geçide iştirak edecek, bir kıs- Mi etmiyecektir. Bu malümattan sonra, bundan ön Ceki senelerde Olimnivatlara -iştirak eden “sporcu kafilelerimize nnzara" bir mükayese yapılabilir: Simdiye kadar 924 ve 928 Olimpi- Yütlarma iştirak ettik. 932 Olimpiya» dmin Amerikada yapılması uzaklık dolayısile iştirakimize mâni olddu 924 Paris Olimpiyadına iki kafile ha- “gü l Kafile Reisi Tokat Saylavı Süreyya, Türk Olimpiyat Komitesi Uma linde giderek futbol, güreş, atle| tizm, halter, eskrim ve bisiklete işti- | rak ettik. Bu kafilelerde ceman yedi idareci vardı. 1928 de yine iki kafile halinde fut | bol, atletizm, güreş, eskrim, halter ve bisiklete iştirak ettik. Bu kafile- lerde de sekiz idareci bulunmakta | idi. Bu seferki 11 inci Berlin Olim- piyatlarında 37 sporcu ile yalnız 4 şubeye iştirak etmemize rağmen 15 idarecinin gitmesi zaptü rapt ve di İsiplini tam mânasile temin edeceği şüphesiz olduğundan mucibi memnu İniyettir. Büyük deniz yarışları 2 ağustos pazar günü Moda koyun da yapılacak büyük deniz yarışları! İve eğlenceleri için yapılmakta olan hazırlıklar bitmek üzeredir. O gün Moda ve Fenerbahçe ara - smdaki koyda muhtelif yelken, kü - İrek, motör ve yüzme yarışları yapı - acaktır. Müsabakalar ktüpler, donan siye vessitleri, deniz amatörler, pro | Mi İ n ayr ami Davetliler ve seyirciler yarışları yarış sahası kenarmda dizilecek mo- törler, sandallar, Akay ve Şirketi Hayriye vapurlarından takip edecek lerdir. Yarışlar sabah saat ondan ak sam yediye kadar devam edecek ka | zananlara mükâfatları Iktisat Veki- 5 Celâl Bayar tarafından verilecek- tir. Ayni akşam Moda deniz klübile Moda koyunda demirliyecek Eğe va» purunda büyük bir halo verilecektir. Terfi müsabakası bu Pazar yapılıyor Birinci kime sonuncusu ile İkinci küme şampiyonu arasında nizamna- me mucibince yapılması icap eden terfi müsabakası bu pazar Kadıköy stadında yapılacaktır. Bu sene birinci küme lik maçların da çök muvaffakıyetli müsabakalar payılmasma rağmen şansızlık yü - ründen sonunculuktan kürtulamı - yan Hilâl kltibü bu hafta yapacağı son müsabaks ile birinci kilmede ka- İp kalamıyacağı belli olacaktır. Diğer taraftan yaptığı bütün kar. gılaşmalarda hastmlarmı büyük sa- yı farklarile mağlüp ederek ikinci küme şampiyonu olan emektar klüplerimizden Altmordu kendisi içi dönüm noktası olan bu maçı galibi - yetle nihayetlendirip birinci küme- ye terfi etmek için bütün varlığını sarferleceği tabif görü Galip ve mağlüp | bir mesele olan bu misabakanm çok en- teresan olacağı şüphesizdir. Her iki takıma da muvaffakivetler dileriz. | Bu maç dölayısile İstanbul bölgesi -| nin tebliği sudur * T.S K. İstanbul bölgesi başkah - İtuğmdan: 19.7.0868 pazar günü yapılacak ter- fi müsabakası. Fener stadı . Hilâl - Altmordu A takımları, Sa- at 17 hakem. Şazi Tezcan. Yan ha - kemleri. Samim Talâ. Feridun Kı Not: Maç muayyen saatte bera - İberlikle bittiği takdirde yarım saat daha temdit edilecektir. ar arasinda &y-| Eskrimcilerimiz geri mi | dönüyor? ve, 12 iskrimci ile Pesteye gitmiş © - Güreş Ekibi Reisi Ahmet Fetgeri, mü Kâtibi Nizameddin Kırşan lan iskrim federasyonu reisi Fuat Peştede iskrimcilerden Enver ve di- ğer birkaç sporcuyu orada bıraka- rak diğer iskrimcilerimize memleke- te dönmek üzere Peşteden hareket et İtiğini spor teşkilât merkezine tel - grafla bildirmiştir. Alınan mütemmim malümata gö - re, Peştede kalan iskrimciler, orada yaptıkları temaslarda. iyi neticeler alırlarsa Berline gidecekler; aksi hal de onlar da diğer arkadasları gibi memlekete avdet edeceklerdir. Bir kilometre dünya sürat” rekoru Milânoda kırıldı Milâno, 16 (A-A.) — İtalyan bi - sikletçisi Bottesini Deparlı bir kilo- metre dünya sürat rekorunu kırmış tır. Bu mesafeyi 70 saniyede katet - miştir, Evvelki rekor Fransız Mich- ard'a aittir. Halkevi maçları Eminönlü Halkevinden: Eminönü Halkevi spor ki Karagümrük stat omitesi tarafından dd yapılmakta olan gayri £ ler fnt- bol turnuvası önümüzdeki paza sunu saat 1 de devam edecektir. Müsabakalar programı: Saha komiseri M. Sami Karayel. Saat 14,30 Ja Kuşdili. Bozkurt ha- kemi Ali Muhsin. 16.30 do Altırhilâl - Fatiâ hvkemi Şazi Tezcan. Ru haftaki oyunlar turnuvanm dö- | miGnal olduğundan çok heyecanlı 0- aktır. Küçükpazar - Altınhilâl kupa ma. çı gelecek haftaki. final maçından İ sonra yapılaenktir. Eminönü Halkevi spor komütesi gayrifedere kulüpleri bir araya top- Iayarak bir birlik vücude getirmiş- tir. Bu birlik Halkevinde içtimaiarı- na başlamıştır. Turnuva maçların - dan sonra lik maçlarma başlanacak- tır, Gayrifedereler birliğinin salâhi » yettar murahhaslarının önümüzdeki | persembe günü saat 18 de evimiz merkezine gelmeleri. ————— Pazar ruhsatiyesi Harçlar yüzünden bir ihtilâf çıktı Yeni bina tahriri yapılan kazalar. da pazar günleri açık kalacak mağa za ve dükkânların alacakları ruhsa- tiye harçlarının mikdarından dolayı belediye ile alâkadarlar arasmda bir ihtilâf çıkmış, bunun üzerine daimi enelimen Teşrinisaniye kader bu harçların tutarının dörtte birinin a- Immasını ve meselenin Şehir Meclisi açılmca balledilmesini kararlaştırmış Belediyenin alâkadar şubeleri Teş- Finisaride Meclise teklif etmek Üze- re rühsatiye harçları için yeni bir formül tevdi etmek maksadile tetki kata başlamışlardır. e Bu formülde dükkân ve müesseselerin bulunduğu yerlerle kazançlarının esas ittihaz edilmesi ve bu suretle esnaf arasın daki ihtilâfın önüne geçilmesi muva fık görülmüştür. Yeni listede ruhsa- tiye harçlarmın binaların gayri safi da tehnlüf edeceği sannedilmektedir yanların mi olduklarına dair olan ha rin asıl ve esası yoktur Graztaninin öldürülmüş veya yar mış olduğun e hati tamami le yerindedir. Cibuti - Adisababa de- miryolu Madjo ve Adisebaba arasın- nlar tarafından tamir edilmiş - tir. Hasar pek ehemmiyetsizdir. Bu gibi hâdiselerin tekerrür etmemesi için icap eden tedbirler almmıştır. Londradan endişeli haberler Londra, 16 A.A.) — İyi malümat almakta olan mahafil, Adisababa- nun memleketin diğer aksamile gün- lerce irtibatın kesilmiş olduğunu be yan etmektedirler. Sel gibi yağan yağmurlar tayyare meydanlarını, yolları geçilmez bir hale sokmuş ve tayyarelerle kamyonları Eylâle ka- dar atalete mahküm etmiştir. Fazla olarak Habeş çeteleri Cibuti demir- yolunu 6 Temmuz tarihinden beri kesmiş bulunuyorlar. Servis ancak, A "isababadan bir trenin tahrikin - sonra temin edilebilmiştir. De- larına dokunulmamıştır. Adisababa. nın yekininda birtakım kargaşalık» lar olmuş ve oradaki İtalyan mevzi- leri müteaddit tecavüzlere uğramış twr. İtalyan yüksek kumandanlığı, tathir ameliyelerine girişmiştir. Adisababada üç yerli idam edildi Ağisababa, 16 (A.A.) — Dün ilk defa olarak me, danda toplanan İtal. yan harp divanı" üç yerliyi idama mahküm etmistir. Bunlar İtaiyanla- ra karşı mücüdeleye devam için Adi- sababayna geldiklerini itiraf etmişler dir. İdam hükmü derhal infaz edil - çıkan şayiayı Roma, tekzip ed (Başı 1 incide) | berler de || da kesilmişse de birkaç gün içinde|| Adisababa geri mi alındı? Sraziani'nin öldürüldüğüne dair iyor eme akal Habeşistanda İtalyanlar | İ İ Habeşistandan gelen haberler, İ çete harbi karşısında İtalyanla- rın uğradığı müşkülâtın milli bir felâket şekline geldiğini ve Ha- beşistan işinin bizim eski Yemen meselesine benzer bir yol aldığı- İ mi gösteriyor. Bunu da beklemek İ lâzımdır. Habeşliler uzun asırlar istiklâllerine sahip olmuş insan. İ lardır, Aralarında hiç şüphesiz | çok iptidai içtimai ve .ktısadi şartlar hüküm sürüyor. Kabile ve harp tesanüdü ve şu veya bu ser gerdenin adamı olmak hissi, hiç şüphesiz milli tesanüdü gölgede bırakıyor ve ciddi bir milli hare, İ kete engel oluyor. Bununla bera ber Habeşlilerin gerek hariçte ve gerek dahilde tahsil gören ve is tiklâl ihtiyacını duyan olgun fert leri zannedildiğinden çoktur. Habeşliler iptidadan kuvvetle- rini takdir etselerdi, her türlü va sıtalardan, teçhizattan, bilhassa tayyare ve tanktan mahrum, ta- lim ve terbiyede çok geri bi dunun yalnız fertlerin cesaretine güvenerek asri bir ordu ile kar- şılaşmağı kabul edemiyeceğini ahlasalardı, Italyan empery. mi Habeşistanda çok facialı saat- ler geçirebilirdi. İtalyanlar bunu çok iyi bildikleri için Habeşlilerin muntazam harbi kabul etmeleri | için elden gelen herşeyi yapmış- | lardır. Habeş (orduları esi: | beşistan işi İtalya için bizim eski lince müessir bir çete har | Yemen meselesi gibi bir mahiyet bine O yarayacak obirçok Own | almak istidadını herbediyor. (Ye | surlar ve silâhlar da Habeşlile | men) kelimesi bir evvelki nesle | rin elinden gitmiştir. Düşmanın | mensup her Türk için pek kor. | propagandası ve telkinleri Habeş | kunç manaları olan bir kelimedir. | Nöreizi a miştir. Dördüncü bir maznun bera- | bulunan halk üzerinde bü et etmiştir. Bu aleni hüküm orada | sir hâsıl etmiştir. ve tayyareden bir silâh tesirini liler işin gazdan daha imhakâr göstermiştir. Milletler Cemiyeti, uğrayan bir millet sıfatile Habeş. lilere yardım edeyim derken goh fenalık etmiştir. Zecri tedbirs der İtalyanları harbi bir an evvel bitirmek o mecburiyeti ile karşı laştırmıştır. İtalyanın bütün he » sapları bu dar ve sıkı vaziyete | göre yapılmış ve öldürücü gaz | gibi silâhlarla az bir zaman zar- | fında kati neticelere varmak ih- | tiyacı bilhassa Milletler Cemiye- tinin ecri tehir denilen yarım | tedbirlerinden doğmuştur. : tecavüze Habeşistandaki son vakalar bü seviyede bir millet için çete harbinin yegâne müessir müda » faa vasıtası olduğunu göstermek- le beraber Habeşistan gibi bir lokmayı yutmanın epeyce çetin ol duğunu ve emperyalizmin nimet- ten çok ziyade külfetlere yüklen- diğini de İtalyanlara anlatacak - tır. Bununla bera Habeşistan. daki son vakalar İtalya için bir emleke harbi mahiyetini fül ele geçirmenin bir aralık tah min edildiğinden daha çetin ve külfetli bir iş olduğu anlaşılacak. ter, Yukarıda söylediğimiz gibi Ha- Habeş çetelerini yıllarca işgal etm | | Debra öreher ADIŞABABA | | Adısab Askeri muharri en: Ras Nasibu Cenevreuv xendisile görüşen gazetecilere Habeş mağlübi- | etinin sebeplerini anlatırken demiş- ti kiz '— Bizim en yanlış hareketimiz, çete harbini bırakarak, muntazam harbe girişmemiz olmuştur, Ve bu vaziyet karşısında bize teçhizat ve vw tren nan düşman elbette muvaffak olur- du, Halbuki biz çete harbini etse idik, Italyanları Habeş toprak- larında çok feci bir hale sokardık. Adisahabadan ve Cibutiden sıza - rak gizlice gelen son telgraflara ba- kılırsa, Ras Nasibu'nun hakkımı tes- lim etmemek mümkün değildir. Nite- kim istiklâllerine susamış Habeş cen gâverleri, İmparatorları, şefleri, kaç- tığı halde çete muhnrebelerile İtal - yanları çok elddi şekilde iz'aç etme - ye başlamışlardır. Daha geçen gün İtalyanların en tanmmış tayyare zabitlerinden Lo - catelli ve General Magliacco ile be- raber diğer dört yilksek rütbede za- bite Lekemti civarmda Habeşlerin pususuna düşmüs ve öldürülmüştür. Dün de Habeşlerin Adisababaya girdikleri ve hatti Mareşal Graziya- niyi öldürdükleri sayi olmusti hakika Italyan kaynakları bu disleri sureti kat'iyyede tekzip et - mişlerdir. Fakat bu tekxinleri kaydi ihtiyatla telâkki etmek yerindedir. | Her ne olursa olsun Adisahabada Son dakikada haber aldığımıza gö İratlarının yüzde üçüyle onu arasın- | bir takım kargaşalıklar olduğu mu- hakkaktır. Zaten Adisabahn telsizi Askeri mütalaalar n İtalyan askerin malzeme itibarile kat kat faik bulu; tercih | ri hava» | | dadır. Bu suretle Habeşlerin Lekem- İti « Modjo hatti üzerinde ciddi bir mukavemet gösterdikleri anlasü vak tadır. Italyan tayyareleri yeni Hin - İ beş hükümetinin merkezi olan Göre- |ye henüz vâsıl olamamıslardır. İtalyan askerlerinin zaten bu mev " simde buraya kolaylıkla ilerlemeleri- ne de imkân yoktur.Çünkt Göre yolu, 1000 metroluk Arussi ve 4200 met - roluk Gurago dağlarile sert bir şekil de kesilmiştir. Son gelen telgraflardan anlasılı - yor ki, Habeşistanı" “ilhakı zamimei , elen İtalyanlar, heniz A- disababanın cenubunu ve garbini nü. fuzları altına alamamıslardır. Zaten simalden Dessle'de bile Haheş çetele- ri bundan bir hafta evvel sehre bas kım yapmışlardır. Habeşistan bu se- kilde için için kayniyan ve muhtelif yerlerinden volkan sacan bir yanar 5 manzarası almaktadır. Diğer taraftan Kahirede bulunan Ras Makonnen'in Habeş ordusunu yeniden tensik etmek üzere Gorrye | hareket ettiği bildirilmisti, Ras Ma- | Malyanların elinde olduğu için bura-| konnen'in eğer Hahesistanm Londra dan Ialyanlar aleyhine bir haber sax | elçisi doktor Marten vasrtasile İngi - masına imkân yoktur. Fakat öteden | hiz milletinden; İstenilen nakdi yar- beriden gelen haberler Adisababa ci- | dımu mazhar olursa, ve cete harbine varında ve şehrin içinde bile fa -| devam ederse esasen dağlık, ve çok sistlerin pek rahat edemediklerini| sarp olan bu havalide Habeşlerin ftal göstermektedir. Zaten bundan bir| yanları senelerce rahatsiz etmeleri hafta evvel Daily Herald gazetesi İs; mümkündür. — A, C, talyanların bu gidişle Adisababayı vie tahliyeye bile mecbur kalacakları bildirmişti. Bu haber çünden güne tahakkuk eder bir şekli almakta - dır . Şurası muhakkaktır ki, Trablusta | Araplara karşı gayet şiddetli ve ga- yet cezri surette en had orzaları tat bik eden Mareşal Graziyamı şimdi A» ; disahahada ayni sirldeti göstermis ol masma rağmen Habeşlerin istiiki| aşkını söndürememiş ve kendisi hir Habeş kurşunile ölmemiş olsa bile, Habeşleri bu vaziyette rim edeme -| mekten mütevellit mutlak bir nez i- çinde kalmıştır. Diğer bir telgrafa| göre de Habeş çeteleri 600 kilomet- roluk Adisababa - Cibuti şimendüfe- rini Modjo elvarında kesmişler. Adisababayı münakalesiz bir va - ziyette bırakmışlardır. Modjo Habes | payitahtmdan ancak 50 kilometro uzaktadır. Binaenaleyh Adisababa um bir kasabası sayılabilir. Demek Habesler çetelerini İtalyan isgalin - denberi buralarda yasatahilmisler ve Italyan ilerlemesini durdurmuşlar - dır. Misir Prenslerinden Prens Hatim, Diğer taraftan Italyan genernlinin | dün Daçya vapurile şetirimize #el - İ ve zabitlerinin öldürüldüğü Lekemti | miştir. Yukarıda Prens Halimi va Adisahahanm 200 kilometre sarkm- | purdan çikarken görüyorsünu» i eleri mümkündür haltını gösterir bir varya İ ————— m ka

Bu sayıdan diğer sayfalar: