5 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 15

5 Eylül 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— 1-6-96 TAN Fena havalar yaklaşıyor! Bunun için; elbise ihtiyacınızı, şimdiden Galata'da EKSELSIOR Büyük elbise Ticarethane- sinden temin ediniz, En mahir makastarlar tarafından biçilmiş Ve en mükemmei kumaşlarla kemali itina ile Bi dikilmiş Kadın, Erkek ve Çocuklara Wahsus FE İeibise, pardesü, muşamba ve paltoların en "engin ve müntehap çeşitlerini bulacaksınız. / Muşambalar 94 12 trudan itibaren YENİ imi ei Dünyada mevcut bütün tıraş bıçak» larmin mutlak en mükemmeliğir. Paslanmaz çe 2 > 100 defa Tıraş eder. Hasan tıraş makinesile birlikte Ha - PN Gabardin süleri 17 V2» san tıraş bıçağı senelerce su içinde TIRAŞ MAKINESİ kalsa kat'iyyen paslanmaz. Tıraş o- zi Paltolar 13“Tav:0 lunduktan sonra temizlemeğe hiç lü- Adedi 100 kuruş siir HASAN Çocuklar için zengin çeşitlerde pardesü ve Aksini isbat edene: muşambalar vardır. , Te 5 TIRAŞ FIRÇASI il bül Dördüncü iceö'M 1000 ilra verilir o kasan — 2 aldım Münl: z ğike İri Yumuşak akal alanlar pas TIRAŞ PUDRASI * lanmaz Hasan tıraş bıçağını bir uğundan: > dakıka kaynar su içinde bıraktıktan (| 20 30 - 40 kuruş Naciye, Hamide, Güzin, Kerim, Fikret ve Nurettinin sonra tıraş olmalıdır. Çok keskin, HASAN mniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tama- çok hassas olup bir dakikada huzur ve mına ehlivukuf tarafından 3960 lira kıymet takdir edilen ie azal e eder MİMİ Tıraş sabunu ve kremi İ Erenköyde. Koğyatağı caddesinde eski 77, 78, 79, yeni eni ra. Şe KAŞ HASAN , 34 No. lu şarkan Hasan bağı, şimalen Kozyatağı yo- ğ HASAN DEPOSU: İSTANBUL lu, cenuben ve garben Hasan paşa bağ yeri ile mahdut, ANKARA, BEYOĞLU zemin katında: Zemini malta ocaklı bir mutfak, taşlıklı bir kuyu, bir kiler, bir helâ, iki toprak oda, birinci katta: TIRAŞ KOLONYASI Bölme iki sof! de2h ikl LULU / | ğ il , ini ka Bi sal üzerinde b al, bc gana) İN şen OKULLAR GÜNEŞİ dört oda, bir bölme sofa, bahçede: Müteaddit meyva ağaç H D (Şemsülmekâti; » İstanbulun en eski özel'bir okuludur. Fasılasız yarım asırlık bir ları, dut, küçük lak, dolaplı bir bostan kuyusu, bir ha- £ GÜZEL KA hayatı vardır. Manzara, hava, ziya, ve su cihetile talebe sıhhati için eşsiz bir bina- dır. Muadeleti musaddaktır. Yuya, ilk, Orta, sınıflara hergün kız, erkek, yatılı, ya *ısız talebe vazılır. İstivenlere tarifname gönderilir. Telefon: 4.2282 Beşiktaş: Yıldız. mm» ; Nişantaşında Tramvay ve Şakayik caddesinde Vuz olan bahçe içerisinde ve zemin katı kâgir birinci ve| | ikinci katları ahşap ve muhtacı tamir ve umum mesaha - & 12001 m2 olup 180 m2 bina olan maa bağ bir köşk açık artırmaya (o vazolunmuş - tur: OArtırma peşindir. Artırmaya iştirak ede - 40) © —— tek müşterilerin kıymeti mubammenenin 96 7,5 nisbe - ; İ I i T k ki Li i an pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektu - ( iL Yatı İŞ era i ises Gündüz u hâmil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzi - N ia at, Meriyiriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Artırma > > Yed di v En - iLK - e o MH ekerei eğ tnamesi 12.10. EE GE müsadif pazartesi günü bi a Sİ KIZ ve ERKEK Gi yanyana ve geniş bahçeli iki binada a D ! r A Glee ALMANCA, INGİLİZCE, kürslaı doku: m . rede malar. kardalikcedilecoktir. 7 sl pl e Kep 4 mim içn Bekar ba an MUZ m rna önler. yaşı nizde sast 7 ten 16 ya kada icra edilecek, HIMET'AFtir YAR ER, UMA, PAZAKTISI' ÇARŞ günleri bakılır. Telefon: 42517 imada bedel, kıymeti muhammenenin 46 75 ini bulduğu | takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son artırmann “İ taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün “daha temdit edilerek 20.11.936 tarihine müsadif Cuma günü Sâat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci artırma Neticesinde en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 Hiçbir erkek yüzü bana te veccüh etmiyor, iğ kızlarm baloya ve gezi gırıldıklarını, hattâ izdivaca bi- le talip çıktığını görünce âdeta gıpta ediyorum. Fekat hiçbiri istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan:

D. Na, Semti ve mehallesi Sokağı * Emlâk No. Cinsi ve his. o Hisseye göre i muhammen K. humaralı İcra ve İflâs kanununun 126ncı maddesine ie Mi Güme yede sey vie m ii > e mmm Kızari İ tevfikan hakları tapu, sicillerile sabit olmıyan ipotekli a-| yardı. Cildim siyah noktalarla 1992 Kuzguncuk E. Yahudi mektebi E. ve 69 metro arsanın caklarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahipleri-| ye açık mesamelerie dolu idi. Y. Ayhan ve veni Gül Yl 98/120 His. İtin bu haklarını ve husüsiye faiz ve masarife dair olan Teveesill ettiğim biltün tedbir- Iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında ev -| erin yi e öyaimeüniz 3019 ap Emin İlâr 15 179 metro arsa 360 ğe müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lâztm-| yekat, bir kimyagerin tavsiye 3548. Sileyi diye, lie tan e 60Ğ mali arda İdir. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyan - ettiği yağsız beyaz "Tokalon ş yokuşu Y.4 yarım masurasu ( 2430 Kızarf Satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müte- kremini tecrübe ettin; Birkaç 3655 Yeniköy Kasap E.18 Ahşap hanenin takim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Bele-| gün sonra, cildim daha beyaz ve : 6818/26880 His iye risumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil e daha nermin bir hal kesbetti 4114 Kuzguncuk E. Hacı E.68 Mü. 57,50 metro ars” 60 lunur. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 934/1999 | Bir hafta nihayetinde bütün si Kamymak ada 27 kamaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz Ve| yah noktalar ve açık messmeler ay Kk iii e & ii ikdiri kıymet raporuni ıyacakları lu — | tamamen zail oldu. Cildim be eniköy , Keresteci i metro arsa “ Mur, (1003) porunu görüp anlıy, ilân ol yüzlundı, ve yumuşadı. Artık : Y. Demir Tulumba Ar -İg . a kl le mİ kakeinç değilim. Şizedi' tehgkir ye çifte kasap S hhi ü ; l W it ettiğim bütün erkekler bana 7882 Kuzguncuk en E.10 108,50 metroarsa 110 ,, enteş bağı ı müesseseler v İMA VE | gi a çer mz 0 E Konçina E-10 Söğ$ mere 60 ren Tokalon kreminde ta- 8061 > E. Konçina 5k .S0 metro arsa © 110 eksi tme komisyonun an , ze krema ve musaffa zeytinya- 8273 Kurtuluş E. Margi kalfa E. 20:22 Evvelce iki hane ve K tenhlein kantıni müddet içinde reva garanti | gı mevcut olup bunlar mesa ve Yeni Kilise 24 Y.38 bir arsa şimdi 177,50 ii kat'i garanti miktarına çıkarmamasına ve mukave- | melere nüfuz ve sabun ve su- he Ha arsanın 1/2 Tt | yapmamasına binaen ihalesi feshedilen leyli Tıp Ta- | yun izale edemediği gayrisaf 8315 Kumkapı Kürk. Mektep : Y.24 40 metro arsa BO: 5 i Yurdunun 750 çift terliği yeniden açık eksiltmeye | maddeleri tamamen giderirler. çübaşr iz E. Ri 0 amaçta. Ayni İM cildi besliyen ve 8337 Kuzguncuk Di bağı . — z mi şi ha - 2) 00), 1 — Eksiltme 16-9-936 Çarşamba günü saat 15 te | genelestiren o kiymetli unsur. iz -7 menin ” göl Ağaloğlunda Sıhhat ve Tetimai Muavenet Müdürlüğü | rd NR Her kadın hattâ Mest ale neiiikekallen işeme kurulu komisyonda yapılacaktır. yaşlı bile olsa az saman sarim- Yukarda evsafı yazıl gayelmenkii | gün müddetle satişa çıkartmıştır. Thaleleri 16-9.936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat'on dörttedir. Sat münhasıran gayri mübadil honosiladır. da genç kızların bile gıpta ede- ceği, açık, taze ve cazip bir cil de malik olabilir. y 2 — Tahmini fiyat bir çift terlik için,90 kuruştur. z *| 3 — Muvakkat garanti 50 lira 62 kuruştur. İt 4 — İstekliler nümune ve şartnameyi komisyonda gö- © İbüürler İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasi- İİ, 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu- kat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte İ gün ve saatte komisyona gelmeleri (709) ol a a | kay işlelmesi Direktörlüğünden: | va 6-9-1936 Pazar günü deniz yarişlârı münasebetiyle burlar Moda, Kalamış iskelelerine gidiş ve rr «kle Ada seferlerini yapan vapurlar da | iskelesi yerine Kadıköyüne uğrıyacaklardır. G1” Ey ele li kaje! EMİ rA İ RİN KilağiLi Jandarma Genel Komutanlığı An- kara Satınalma Komisyonundan: Bir metrosu 55 kuruş değerlenen 153,000 den 163,000 metroya kadar Erat yazlık elbiselik kumaş 22-9-936 sa- k günü saat'11 de kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartnamesi 449 kurtış karşılığında komisyondan almabi- lir. Eksiltmeye gireceklerin şartnamede yazılı belge ve 5732 ira 50 kuruş teminat makbuz veya banka mektup- larile içinde bulunduracakları teklif mektuplarını eksilt- mevaktinden en az bir saat evvel Komisyona vermiş ol- maları. (698) (882) ğ i Güzel giyiniş güzel zevkler doğurur Kendi elinle kendini süsle en iyi, en çabuk usullerle size bu zevki aşılıyacak müessese: Kadıköy Altıyol oğzında BAYANLAR BİÇKİ VE DİKİŞ EVİDİR. Kayıt muamelâtı hergün 9 dan 17 ye kadar. * pa hergün ziyaretçilere açıktır Balıkesir Türk Hava Kurumu Başkanlığından: Kurumumuz iş evi inşası eksiltmesi 1 Eylül 036. dan | itibaren on gün daha temdit edilmistir. (905) Mi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler