6 Şubat 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

6 Şubat 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 2 Merhum Asım Turgut Vefat eden eski Hariciye Nazırının hayatından notlar Dün vefatını haber verdiğimiz eski Hariciye Nazırı Mustafa "Asım Turgut, eski devirde ve Meşrutiyetten sonra defalarla ilk Safta siyasi roller oynamış bir şahsiyettir. Merhum Asım Turgut, Abdülâziz ve Muradın hal'ine fetva veren Şeyhislâm Hasan Hayrullah Efendinin büyük kızının oğ- Yudur. Hasan Hayrullah Efendi cür'etli hareketinden sonra Ta- ifte azap içinde uzun seneler yaşamıştır. Abdülhamit Mithat Paşayı ve Damat Mahmut Paşayı boğ- durduğu zaman Hasan Hayrullah Efendi kendi hücresinde #irasını beklemiş, fakat her nedense bu ceza Hayrullah Efendiye tatbik edilmiyerek Meşrutiyetten 10 sene evvel Taif kalesinde vefat etmiştir. Bay Asım Hayrullah Efendi-) — nin büyük damadı Trabzonlu di zade Ahmet Rifat Beyin oğ- Judur, Sultanide tahsil etmiş, fakat mek- tebi bitirmemiştir. Hariciye şehben- derlik kalemine girmiş, sonra harle& giderek uzun seneler, Peştede, Niste, Varnada şehbenderlik işlerinde bu- lunmuştur, Daha sonra sefaret hiz. metine geçerek Belgrat, Berlin, Vi- yana sefaretleri başkâtipliğinde, Vi- Bir aralık İzzet paşa kendisini hu- #usi telgrafla Istanbula çağırarak Pa. risteki Jon Türklere nezaret vazifesi- ni vermek istemiştir. Bay Asım bu vazifeyi reddederek, o zamân için bü- yük bir cesaret ve hamiyet göster miştir. Izzet paşa ile arası iyi olmıyan #ad. TÂzam Ferit paşa bu hareketten pek hoşlanarak Brüksel sefaretini Paris- ten ayırmak ve Bay Asımı Brüksele gefir yapmak istemişse de saray râzı olmamıştır. Ferit paşa kendisini son- rsdan Stokholme sefir yapmıştır. Meşrutiyetten sonra Bay Asım Sof- yaya sefir olmuştur. Trablusgarp © harbinden sonra Sayit paşa kabinesi. © ne hariciye nazırı sıfatiyle girmiştir. Balkan harbinden evvel Bay Asım © “Balkanlarda gürültü çıkmıyacağına imanım kadar eminim,, dediği meş hurdur. Bu kanaat merhumun fazla 'nikbinliğinden ve Balkan işlerine o- “lan vükufuna güvenmesinden İleri © gelmiştir. Bay Asım, büylik kabinede, zama- Bında açıkta kalmış, ittihatçılar tek. rar işbaşına gelince kendisini büyük elçi sıfatiyle Tahrana göndermişler. dir. 4 Bay Asım 1916 senesine kadar Tah “ randa kalmıştır. Merhum çok merak- © Ok bir avcı İdi. Iranda «va çıktığı bir © Sırada yolunu şaşırmış ve bir Rus müfrezesine esir düşmüştür, Mütarekeden sonra memlekete ge- ince iktisadi işlerle meşgul olmuştur. 'Tomtaş tayyare şirketi umum! kâ. tipliğinde, sonra Sümer Bank meclisi idare azalığında bulunmuştur. İyi fransızca, almanca bilirdi. Geride bir zevce, bir kiz, bir erkek evlât birak- Cümhuriyet Merkez Bankası ettiği şu resimde görüyoruz. Kazasker Mustafa Asım Efen-| . Yinebir © çocuk © yandı Beykozda Motörcü sokağında 13 numaralı evde oturan Hanife, dün 6 yaşındaki oğlu Hâkim ile kızı 4 ya- Şindaki Neclâyı başbaşa | bırakmış, sokağa çıkmıştır. İki kardeş oynar. resini devirmişlerdir. Saim muhtelif yerlerinden haşlanmıştır. Beykozda Müşteil Maddeler Deposu Şel Ingiliz kumpanyası Beykozda Sultaniye çayırmda bir müşteil mad- deler deposu tesis etmek salâhiyeti- ni almıştır. Belediye ile kumpanya arasinda yapılan mukavelenameye gö re, belediye kufipanjaya 60 see müd detleimtiyaz vermekte, fakat kum. panya da 60 sene sonunda tesisatını belediyeye terketmeyi kabul etmek- tedir. Burada bin âmele çalışacak ve en asri tesisat vücuda getirilecektir. Testi İle Arkadaşını Ağır Yaraladı Evvelki gece Aksarayda bir yara- lama vakası olmuştur. Hâdise şöyle geçmiştir: Şoför Ismail isminde biriyle arka- daşı Necati, beraberce Aksaraydaki bir ahçı dükkânmda yemek yemişler ve burada para yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır. Ba sırada iş büyü. müş, Necati eline geçirdiği büyük bir testiyi Ismailin başma vurmuştur. Ismail, ifade veremiyecek bir halde Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış tır, Necati yakalanmıştır, —— Hüseyin Cahidin Açtığı Dava Izmit, (TAN) — Muharrir Hüse- yin Cahit tarafından Istanbul Valisi Muhiddin Ustündağ aleyhine açılan İdavanın görülmesine bu aym doku- zunda başlanacaktır. hissedarları evvelki gün Ankara- da Bankanın Merkezinde fevkalâde bir toplantı yaptılar. Esas nizamnamenye yeni hükümler ilâvesi için yapılan bu toplantıda © hazır bulunan hissedarları, Ankara foto muhabirimizin tesbit yana müsteşarlığında bulunmuştur. |lârken odada bulunan yemek tence-| TA N Hertoy Hendrik Hertoy Hendrik Felemenk mektep gemisi, dün sabah saat 9 | Belediyenin hazırlattığı taahhüt.| da limanımıza gelmiş ve Galata limana girerek top atmak suretile şehri selâmlamış ve Selimiye: | dan sonra Belediyeye 90 kuruş- » mektep gemisi rıhtımına yanaşmıştır. Gemi den de mukabele edilmiştir. Gemi kumandanı öğleden evvel | sehre çıkarak valiyi ve İstanbul kumandanını ziyaret etmiştir. Belediyenin istediği ni kabule razı oldular i Fakat “Günün birinde bu işten . o vazgeçeceğiz!,, Diyorlar | Otobüsçülerle Belediye arasında çıkan ihtilâf dün halledilmiş" İtir. Belediyenin kat'i harekete geçeceğini ve bu yüzden dahâ ziyade zarara uğrıyacaklarını anlıyan otobüsçüler, Belediyenin teklifini kabul etmişlerdir. Çubukluda sanatoryum Otobüsçüler, bugün ve pazar- tesi günü seyrüsefere giderek nameyi imzalıyacaklar ve on- luk bilet koçanı için yüz kuruş 6-7. /İFelemenk Gemisi Limanımızda| Otobüsçüler nihayet. verip bilet alacaklardır. Bu su - Satın alınmasma karar verilen Çur İ Melâhat, dün öğle Üzeri ikinci şube-| Öğleden sonra da vali ve İstanbul kamandanı İ bulunmuşlardır. Gemi limanımızda üç gün kalacaktır. iadei ziyarette “Bu kadını Kim yaraladı? Feldman isminde bir kadının Be. yoğlunda bir pastahanede otururken yakası kalkık paltolu meçhul bir â- damın taarruzuna uğradığını bir iki gün evvel yazmıştık. Bu adamın kim olduğu ve İşin içinde neler bulun- duğu hakkında zabıta tahkikleri de- vam ediyor, Journal D'Orient, taarruza uğra yan kadın hakkında şu malümatı ve. riyor: Bayan Faldınan, Beyoğlunda Tou- ring Palace otelinde oturur. Hâdise- nin kızgınlık veya intikam yüzünden yapıldığı zannolunuyor. Hırsızlık ih- timali zayıftır. Kadın bir zamanlar gök zengin olmakla beraber şimdi büyük bir şeyi kalınamıştır. Madam Feldman, Nezri isminde bir mühendisle Lüksemburg otelinde | oturüyordu. Mühendisin — vefatında Bristol oteline geçerek orada on se. | ne kadar yaşacı, Bir aran mr wm-| şam muntazam Yıldız gazinosüna de. | vam etti ve büyük bir serveti kumaâr- da yedi, Binlerce liralık mücevherle. rini de bu uğurda yemiştir... Kibrit Fabrikası Yangını Büyükderedeki kibrit fabrikasında ! çıkan yangın hakkında tahkikata de. | vam ediliyor. Depoda bulunan 50 ton beyaz barutun Ani İştialinde mahsus bir kayıtsızlık görülüyor, iştinle depo civarma atılmış bir sizaranm sebep olduğu tahmin edil- mektedir. Hamal Ali adında birisi zan altındadır. Fabrika şeflerinin verdiği malümata göre, depodaki ba- rutun kendi kendine tutuşmasma im. kân olmadığı anlaşılmış, hattâ iştia! edebilecek kadar bir zaman geçme- miştir. Alâkadarlarm pazartesi gü- pü mahkemeye Sevkedilmeleri muh-| temeldir. Tecavüze Uğriyan Kız Hakkındaki Tahkikat Taksimde Alihocâ sokağındaki 14 numaralı eve hile ile götürülerek te. cavüze uğradığını idiz eden Melâhat | hukkındaki tahkikat evrakı, polis i- kinci şube direktörlüğüne verilmiştir. | ye getirilmiş, oradan da berayı mu- ayenö tibbi âdliye sevkedilmiştir. Me. Mhati kandırarak götürdüğü iddia edilen Medihanın da malümatma ml» racaat olunmuştur. Melâhatin son muayenesi yapılacak ve hâdisede bir cebrü iğfal olup olma. dığı anlaşıldıktan sonra alâkadarlar mahkemeye sevkedileceklerdir. | Maliye Vekili Ankaraya | | Gidiyor İ

Bir müddettenberi rahatsız bulu. nan Maliye Vekili Fuat Ağralı, ta- mamiyle İyileşmiştir. Bir iki güne kadar Ankaraya dönecektir. Vekil, dün Perapalasta bazı ziyaretler ka- bul etmiştir. Şoförler Cemiyet: İdare Heyeti İskat Edildi Son zamanlarda azala- rile reisleri arasında bir anlaşamamazlık © çıkan Şoförler “Cemiyeti idare heyetinin vaziyeti tetkik edilmiştir. İktisat Vekâ- leti, idare heyetinde ça- lışma ahenginin bozul- değe metlossinü Darınığ Ve bu heyeti vazifeden iskat etmiye karar vermiştir. İskat kararı, ocemiyete tebliğ olunmuştur. Yeni idare. . hiyeli! üdçiliriceye kadar cemiyet muamelâ- hı, esnaf cemiyetleri mu- rakıpliğince idare ve tef- tiş olunacaktır. Bugün şepakapıiFarit cemiyete gidecek ve mu- .malğtp ire tir. Yeni seçim 15 subalta başlayacak. ayın 17 sinde sona erecektir. Kuduz Tedavisi Görenler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ- k Istanbul, Konya, Erzurum, Izmir, Ankara ku- duz tedavi müesseselerine ağustos ve eylül aylarında 228 kadın ve 433 er. kek tedavi için müracaat etmiştir.| Bu hastalardan ağustos ayı içinde hiç birisi ölmemiştir. Yalnız eylülde İstanbul hastanesinde bir kadın ku- durarak ölmüştür. En çok hasta te- davi eden müesese Istanbul hastane- , Buraya iki ayda 200 kadın ve 348 erkek hasta müracaat etmiştir. | Sıvas, Diyarbel Adliyeye Verilen Dilenciler Polis son günlerde dilencileri tek- rar takibe başlamıştır. Dün müddei umumiliğe birçok dilencilik suçlusu verilmiştir. Birinci sulh ceza hâki- mi bunlardan Ali İsminde birisini $ gün belediye hizmetlerinde çalışııya mahküm etmiştir. Liman Vesaiti Yenileniyor Liman idaresi Istanbul limanında: ki vesaitini yenilemiye başlamıştır. Bunun için ilk olarak ön mavna ve on dört tane de güverteli büyük dubâ yaptırılacaktır. bukludaki Abbas Hilmi (Paşa) köşk Bu vaziyet retle yüzde on resim ödenmiş olacaktır. Bundan dolayı bilet ücretlerine zam yapılmıyacak- tır. OTOBUSÇULER NE DIYORLAR ? Bu hususta kendisiyle görüştüğü- müz bir otobüsçü şunları söylemiştir; “— Belediyenin yüzde onu vermi- yenleri İşten menedeceğini görünce, mecburi olarak ileri sürülen şartları kabul ettik, Fakat, işin yürümiyece. ği muhakkaktır. Nihayet günün bi- rinde otobüslerimizi de bırakıp bu işten Yazgeçeceğiz. Bu suretle yüz“ leroe ile sefil olacaktır. Bugün gün- de meselâ yirmi liralık iş'yapan bir otobüs &ncak bir buçuk lira kadar kazanmaktadır. Kazanç vergisi, plâ- ka parasi ve otobüsün tamirat parası da bu bir buçuk liradan çıkmakta- dır, Bizim itiraz ettiğimiz nokta, bele. diyenin bu şekilde bir parayı bizden almıya hakkı olmadığı yolundadır. Hükümet, belediyeye şehirde otobüs işletnte imtiyazını vermiştir. Fakat bu imtiyaz devredilemez. Halbuki helediye, bu parayı bizden istemekle! Rk lara müracaat edeceğiz. Cocuklar için Yeni kamp ve Bnhceler açılacak Bu yıl da mekteplerde yaz tatilin- de çocuk bahçeleri açılacak ve mek teplilerin sokaklarda oynamalarını önüne geçilecektir Geçen sene tecrü- be mahiyetinde yapılan bu işten İyi neticeler malmmış ve bu yıl bu bahçe- lerin çoğaltılması kararlaştırılmış- tır. Ancak muallimlerin tatil zaman. tarımda bu bahçelerde ücretsiz nöbet) beklemeleri doğru görülmemiştir. | Bahçelerde nöbet tutacak muallimle- re maaşlarından bâşka ücret Yerile.| çektir. Bunun için yeni bütçeye tah- sisat konulmuştur. Bu yıl, çocuk kamplarma da ehem miyet verilecek, geçen senekinden fazla kamp açılacak ve buralarda ta. Jebeye nezaret edecek muallimlere ay rıca Ücret verilecektir. Maarifte Sıhhiye Müfettişleri Mektep ve mekteplerdeki talebe 2. dedinin gittikce çoğaldığı göz önün- de tutularak İstanbul Maarif Sıhhiye müfettişleri kadrosunun bir misli ço. tep ve talebelerin daimi surette sıhhi kontrol altında bulundurulması ka. rarlaştırılmıştar. Üc Mektep Binası Büyültülecek İstanbul ve Üsküdar birinci mek- yanımdaki arsalar satın almarak bu İletine bildirilecektir. galtılması ve bu suretle bütün mek-| teplerile Üskilda rlçühcü mektebinin | ve korusunda bir sanatoryüm tesisi muvafık görülmüştür, Buranm satın almma kararı yakında Dahiliye Vekâ- Yeşilköy Trenleri Şimdiye kadar cumartesi günleri irkeciden Yeşilköye 23,55 te kalkan son trenlerin İİ şubattan itibaren 24,30 da kaldırılmaları kararlaşmış. tır. Bu trenler 1,08 geçe Yeşilköye varacaklardır. Elektrik Tenzilâfı Şubattan İtibaren Hesaplanacak Elektrik şirketi, kilovat fiyatları nm İndirilmesi üzerine hususi tarife- lerinde de bazı değişiklikler yapmış. tır. Buna göre bundan sonra müesseselerden kilovat başına 6 ku- rug alınacaktır. Ayrıca sant 21 det 17 ye kadar sarfedilen cereyanlarm kilovatı 7,25; saat 22 den 16 ya kadar sarfedilen cereyanın kilovatı 3,75 tes hesaplanacaktır” St “sitıcı Aletlerin reklânilarin saat 20 den 16 ya kadar sarfedilen cereyan kilovatlarından da 7,25 kuruş ücret almacaktır. Buta. rifeler şubat başından itibaren hesap» lanacaktır. Romanya Vapuru Kurtarıidı Boğaz dışında Hisarkaya mevkiin, de karaya oturan Romanya bandıra» Lı Kartel Silva vapuru on iki gün ça” lışıldıktan sonra dün Alemdar ve Saroz kurtarma gemileri tarafından yüzdürülmüştür. Gemi fazla yara » lanmış ve dümeni de kırılınıştır. Bu. nun için dün akşam yedekte olarak Büyükdereye getirilmiştir. £ Vapur burada tamir edilecektir. BİRKAÇ SATIRLA aarif Vekâleti yüksek tedrisat umum müdürü Cevat dün Ü - niversite ve Güzel San'atler Akade i misinde tetkikler yapmışlardır. . eni kurulan Pedagoji Enstitik sünün bu sabah Üniversitede küşat resmi yapılacaktır. | . elecek sene Kilçilk Mustafaps» arsaların Üzerine bü mekteplere bağ. lı birer pavyon inşası kararlaştarıl mıştır, Selçuk Enstitüsü Bir Müsamere Veriyor Bugün Çapa kız öğretmen okulun. da Selçuk kız enstitümü çok DEzİk Ve İçok güzel bir müsamere vermekte dir. Bu müsamerede (Ozyurt) isminde bir piyes, (Bir kır eğlencesi) ismin- de bir komedi oynanacak, talebeler tarafından müzik ve danslar ve ay nea canlı mankenler defilesi yapıla. caktır. 6 İkincikânun CUMARTESİ Bugün hava, umumiyetle hafif bulutlu ve rüzgârlı geçecektir. Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz sahil muntakalarında normal hava beklenebilir, Yağış ihtimali çok uzak değildir. Dünkü Hava Dün, Barometre 762 milimetre, hararet jen çek 10, en ar 2 santigrat olarak kayde- dilmiş, rüzgâr lodostan saatte beş kilemetre sür'atle esmiştir. Hava, kmmen bulutlu ve bazı mmtakalarda hafif yağışlı germistir. şa İle Yenikapıda da birer or. ta mektep açılacaktır. e e Bugünkü Hava: BULUTLU Zrciay Gün:28 Kasım:9i “SA Hier 1397 Zilkade: 24 24 Birincikânu! Güneş: 7,07 — Öğle: (o 1228 Tkindi: 15,13 — Akşam: 17.29 Yatsı: 1903 — imsâk: (3.26

Aynı gün çıkan diğer gazeteler