4 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9

4 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazan: Ziya Şakir Gün Ağarırken Her Yerden Ok Yağmuru Başlamıştı sira elindeki kilrer yaldırım başının fizerinde fırıl fırıl hükümet athlarınm üze ramadan Oradakilerin an - Biralar ç00 bir lisan ile korkunç MS Yavan ir önüne geleni ye - Hüküm vi ha. ziy tinden Seta, Süverileri, derhal açılı Atını, kanlı cesetler Yol, irstan bu süvariye, â- lerdi. Yüzü, gözle. İmiş oy, sımsıkı kefiyesile ör - ri kri atını bir v n yanma siçrat - ie, © Simdi d, fasih bir Dia v a aym. Metin otun. Ben beraberim, ba mü ile etrafındakiler şaşır. emg Zeyd, gözlerini semaya k Ra? kadir Allah.. Acaba bu at | Diy m Birmiş Hızır m17.. On, dim işti. Yal, aman değildi. Biraz ev Me rae açılmış olan hükü - miden ilya birleşmişler; b yan bayrak altm ra. XD birleşin, Sırt sırta ve - Har Yarakları ileri uzatın. At yaklaştırmayn. - Ve her sıçratış- kılıç darbesile önü- orku Uyandı an, irmişt. den, (zy üretkirene hareketin. ühey 1 İle etrafındakilerin de larla hükümet at- ardı. mevkiine gelen Küfe Oz Mücade Yali, ii. v 9 vi emi i enik ağarmı Lp damn her m isin Le Biri atlı, onun yere kapandı « — ez: HAY, Alak. Yarık. Onu e rıldânmış.. Sonra, Zey « İşaret ederek: Tr e j FESİ Fİ fi) İİ İİ tenha sokaklardan birine dalmiş« t. radan, Üç *glin geçmiş. ti... Küfeye bir. konak mesafede, — vaktiyle, Küfederi Musula giden “— metrik “bir yol Üzerinde, bir hurma &. ğacmm gölgesinde bir adam yat - miş, uyuyordu. Vücudunun muh. telif yerleri, kanlı bezlerle sarıl. mış ola nbu adamın baş ucunda, yine vücudunun muhtelif yerleri, kanlı bezlerle sarılmış olan, hur. ma kurusu renginde bir at duru, yordu.. Bu at; büyük bir tehlike karşısında, vazife almış hassas bir nöbetçi neferi gibi, başını sik sık sağa &ola çeviriyor... Dim dik ku, laklarile etrafı dinliyor.. Uzaklar, dan koku alabilmek İçin, burun delikleri mütemadiyen açılıp ka. panıyordu. ” At; birdenbire ön ayaklarile e, şinmiye, ve kişnemiye başlamıştı. Yatan adam derhal uyanmış; aya» ğa kalkmış. Kılcınm kabzesini sım sıkı tutarak yolun iki tarafma bakmıştı. Küfe tarafından ağır a- gir gelen bir atlıyı görünce, atmın dizginini koluna geçirmiş. Sırtı, n: hurma ağacına çevirmiş. İhti. yatlı bir vaziyet almişti. Gelen atlı, yavaş ya mıştı. Bu atlı; yanık Çi , uzun ve kır sakalir, bir adamdı. Bu ada- mın çehresinde ;büyük bir ciddi- yet sırtında, cenup balkmm giy. dikleri gömlek... Başmda da (Mek, ke) lilere mahsus bir #iparlş vardı. Abasmr, atınm sağrısı üzerine ge. Lişi güzel atmıştı. Arada, henüz elli adım kadar bir mesafe olduğu halde bu adam derhal ellerini kaldırmış; büyük bir memnuniyetle: — Hay Allah, hayır versin. Ni hayet, seni bulabildim. Diye bağırmıştı. a Hurma ağacınm dibinde duran Ve yüzü kefiyesile kapalı olan adam, bu hitap karşısında şaşırmıştı. O da mukabele etmiye mecbur kak mişta: — Demek ki, beni arıyordun?. — Evet... Bugün; tam beşinci gündür ki, seni arıyordum. Fakat bir türlü bulamıyordum. — Beni niçin arıyordun?. Dos. Iuk için mi, düşmanlık için mi?.. — Düşmanlara, Allah lânet et- sin.. Biz; yalnız ehli beytin düş. manlarmı düşman biliriz. Halbu- ki sen, bilâkis, onların dostusun. — Ne biliyorsun? | — Küfede, gözlerimle gördüm. Ağacın dibinde duran adam, da- ha dikatli bir bakışla gelen nda. mm çehresini tetkik etmişti. Ve süratle gu hükmli vermişti: — Bu adamı tanımıyorum. Bir yerde tesadlif ettiğimi de hatırla. myorum, Fakat her halde, bir ca. sus veyahut düşman değil, Eğer böyle olsa, Ucan (1) telâş ederdi. Halbuki hayvan, gayet müsterih. Artık tamamen yaklaşan atlı, oldukça yaşi olmasına rağmen, çe- vik bir hareketle atmdan atlamış. Müsafaha için elini uzatmıştı. — Selimi Aleyküm! — Aleyktim selâm. — Evvelâ, kendimi tanıtayım. Ben, Mekkeli Câbir. Ehli beyt dostlarmdan... Ya, sen kimsin?.. Öteki, ihtiyatlı davranmıştı. E- Hile atmm yüzünü oksıyarak ha. fifçe mrıldanmıştı, (Arkas yar). (1) Atm adı. , LOKMA ©OĞUTL Mayıs Mayıs ağacım İlk vatanı bizim Anadolu olduğundan ileri gelse gerektir ki, bizde onun türlü türlü adı vardır, Kimisi onu bahçesinin hem hü- dudunu belli etmek, hem de bahçe. yi süslemek için sever, adına da be- Yaz diken der, kimisi iri yemişli o- lanmı ister, yemiş ekslce olduğun- dan ona ekşi muşmula adını verir. Bazısı da onu güzel çiçekleri için arar, fakat yemişinin yine muşmu- la gibi büyücek çekirdekli olduğu. mu unutamadığından adıma çalı muşmulası der, Yemişi yenilen cin- sine zoğrur ağacı diyenler de var» dır. Zaten ne denilirse denilsin hep- si ayni mayıs ağacıdır ve mayıs İle haziran aylarında güzelleşir. Bahçelerde güzellik vermez ma» Yıs ağacının tarihte ve hekimlikte de hatırı sayılır yerleri vardır. RL. vayete göre eski Yunanlılar gelin alayı yaptıkları vakit, geceleyin ge güveyinin önlerinde ışık veren yeri daha mühimdir. Yine bir riva yete göre İsa peygamberi çarmahâ götürdükleri vakit başma koy- dukları dikenli dallar mayıs aği” mm dalları imiş, Üçüncü bir riva” yete göre de Meryem ana Mısır& kaçarken bir aralık mayıs ağaci na pek ziyade itibar ederler ve ma- uykusunzluğa, Yıs ağacı dalınm bulunduğu yere dır, fakat onları ancak hekimler yaza selmiş ve 110, 13 olmuştur. yıldırım düşmez, diye itikat ettik” lerinden evlerinin damına bu dak lardan koyarlar... Bunlar rivayet kabilinden olsalar da, mayıs ağı- emm tarihte yeri olduğu muhak. kaktır. Çünkü eski, hem de pek €8- ki, tarihten önceki zamanlarda, HEK IM EKONOMİ EKSTRA BUĞDAY Sanayi Heyeti Bugün Gidiyor “ ktısat Vekâletinin daveti üzerine Sa- İ nayi Birliğinden bir heyetin Ankara» ya gideceğini yazmıştık. Sanayi Birliği idare heyeti ile devlete ait fabrikaların ve sanayi müesseselerinin mümessillerinden en yedi kişilik bir grup bugün Ankaraya hareket edeceklerdir. Sanayi heyeti İstihlâk ve Mu- amele vergileri ile serbest ithalât rejimi et- rafında İhtısat ve Maliye Vekâletlerile görü. şecektir. Hükümet fabrikaları mümessillerile diğer da ismi geçen mevzular hakkında tam bir fikir birliği olduğu görülmüştür. Heyetin Ankarada yapacağı görüşmelere ehemmiyet verilmektedir. . Bankası Kuponları Dünden itibaren Merkez Bankası hisse senetlerinin kuponların banka ca ödenmesine » Dün Mer kez Bankasmda çok fanliyetli ve ka- labalık bir gün pe Banka, vergisi ve masrafları çıktıktan sonra beher kupona 645 kuruş ödemiye baş lamıştır, Kuponu ödenen banka his sesinin kıymeti de 87 liradır. Hayvan Borsasında Geçen Cuma günü bir günde şehri- miz hayvan borsasında 1045 dağlıç, 174 kıvırcık, 4741 kuzu, 86 öküz, 15 inek, bir dana, bir boğa, :20 manda, 44 malak satılmıştır. N Ağacı tedir. hepsi de istekli Borsalarında Panik Harp sanayiinde kulanılmakta O - lan birçok madeni iptidai maddelerle maden işletmelerine ait şirketlerin hisse senetlerinde görülen düşüklük Nevyork ve Londra piyasalarında pa nik huslle getirecek kadar tesir gös- termiştir. Paris borsasında ecnebi| hisselerin ve tahvilâtm bu yüzden sarsıldığı haber veriliyor, BORSA $MAYIS PAZAKTESİ PARALAR Nev. York 0,7879 Sterlin 0 Dolar Fransız Pr. Liret Belçika #rangı Drahmi İsviçre Pr, Leva Florin on kro, tansiyon artmasıs, bilirler. Ev ilâcı olarak kullanıla. bilecek çiçeklerin kendileridir. Bir çay fincanı kadar sıcak su içerisine bir kahve kaşığı mayıs ağacı çiçek leri konulup karıştırılarak içilir. Bunu günde ki üç defa tekrar et- mek mümkündür. sz ilk kğ ği e ilanla Beline gl kl. alaka mağ 1057,— 1058,— 1150,— 1152, S52— 934— 1190p 1195p Banknot (Osm.) 253 Kalm beşibirlik (Cam) m (Mecit) (Aziz) (Hamid) (Reşad) (ahidet) Borsamızda dünkü muameleler On Gündenberi Piyasaya Bu Cins Mal Gelmiyor On gündenberi piyasamıza ekstra cins buğ- | day gelmemektedir. Bunun sebebi bu cins buğ- daylara yerinde İstanbul piyasasından elverişli | fiyat verilmesidir. Ekstra buğdayları Bursa, Eskişehir, Bilecikte kurulmuş değirmenler çek- mektedir. Oralarda öğütülen bu buğdaylar. dan şehrimize iyi un gönderilmekte ve ayrıca ihracat için kepeği de İstanbula sevkedilmek- Zahire Borsasında istekli satışlar oluyor Şehrimize üç gün içinde kirk vagon buğday, do kuz vagon çavdar, yedi vagon arpa gelmiş ve hemen olarak satılmıştır. Gelen mallar ara « sında ekstra buğday cinsleri bulunmadığmdan eks « tralara talip artmıştır. M Yabancı İhracatçılar çavdarı 4,37 1/2 ku- ruştan almıya başlamışlardır. Çakır siyahı karışık arpalara 3,30, beyaz ar palara 3,35 - 4.10 kuruş fiyat veril - mektedir. Buğdayların çavdar nisbe- tine sıra malları 6,5 - 6,10 kuruş ve 6-5 çavdarlı buğdaylar 6.30 kuruştan satılmıştır. Romanya İtalyaya buğday gönderiyor Romanya hükümetinin zahire ihra catını menettiği bildirilmiş olmasma rağmen, İtalya ile yapılan yeni bir ti caret anlaşması üzerine İtalyaya mü him miktarda buğday satılmasına ka İrar verilmiştir. On günâenberi İtal « yan vapurları buğday taşımıya baş» lamışlardır. o Hantelzadelere ait beş tonluk bir türk vapuru da Ro. manya buğdayı yüklü olarak limanı. mıza gelmiştir. Bu gemi, Venedik H- manma buğday götürmektedir. ZAHİRE BORSASI 8—5—037 FIATLAĞ Buğday yumuşak 612 er sert 61z DIŞ FIATLA Buğday Liverpul Buğday Şikago Buğday Vinipek Fı silin n 3. dık K. LIMAN HAREKET LERİ Bugün limanımıza £ —k vapur. lar: Sant: 6,30 da Saadet Bandırma , Dün borsamızda 20,10 liradan açı- lan Türk borcu 20,20 liraya kadar bi raz muamele görerek kapanmıştır. Paristen gelen telgraflarda Türk borcu açılış ve kapanış 272 frank i gelmiştir. Fransız frangı biraz yük Anadolu tahvil, hisse ve mümessilerinde bir değişiklik olmamıştır. Arslan çimen- tosu 14,20 liradır. Erzurum - Sıvas 95,10, Ergani 95 kuponlu Merkez Bankası hisseleri 93,5 liradır. Dünkü borsa işleri pek canlı olmamıştır. Mü badele dolayisiyle likiğasyonu kala- dan, 14,30 da Sadıkzade Bartından, 16 da İzmir İzmirden, 17 Tayyar İm, rozdan, İl de Ege Karadenizden. Bugün limanımızdan gidecek va. purlar : Saat 12 de Tarı Karadenize, 9,30 da Uğur İzmite, 8,30 da Çanakkale Ma. danyaya, 20 de Saadet Bandırmaya, 19 da Asya Karabigaya, 19 da Ke, mal Ayvalığa, 10 da Antalya Mersi, ö . —— —— cak obligasyonlardan 1260 tane nok. san görüldüğünden likidasyon için faiz tesbit edilmiyecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: