12 Eylül 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12

12 Eylül 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

niçin ırçalamak inme? || Çünkü bir defa dişler hariçten alman mikroplara, karsı müdafaasızdır. sa- niyen ağızdaki “Salya,, denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. Salyada bulunan Lüab dişle. rin en birinci düşmanıdır; diş- lere yapışarak yosun peyda e- der. Mineleri aşmdırır, yavaş ya- | vaş dişleri ve kükleri çürütür, diş etlerinde iltihaplar peyda olur. Dişlere yapışan yemek artıkları | ve ecnebi maddeler de temizlen- mezs6 birer mikrop yuvast hali- ne gelir, Eğer dişler muntaza- || ran ve günde en az 3 kere “Radyolin,; le (fırçalanmadığı takdirde çok çabuk mahvolma- İ ğa mahkümdur. IRADYOLIN Bu muhtemel âkıbetleri vaktinde bertaraf eder Sabah, öğle ve akşam günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız... Asipin Kenan Sizi soğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş ve diş âğrılarından koruyacak en ivi ilâç budur İsmine dikkat buyurulmas .» Maden Mühendisi aranıyor - Balıkesir Vilâyeti dahilinde bir Maden Ocağı için mesaha işlerine vukufu olan genç bir 'Türk Maden Mühendisine ihtiyaç vardır. Taliplerin Tercümei hallerile aşağıdak! adrese tahriren müracast etme- leri: (Maden) Böz Kurt Han, Galeta Kendine beyhude yere eziyet ediyor NEVROZİN varken ıstırab çekilir mi? Baş, Diş ağrıları ütmekten mütevellid bütün ağrı, sızı, sancılarla nezleye, romatizmaya karşı | NEVROZİN kaşelerini alınız. Icabında günde 3 kaşe almabilir. v —— İstanbul Asliye 4 fneli hukuk mah kemesinden: Fötma tarafından Beyoğ lundu, Ağacamii Arabacı sokağında | 17/5 numaralı Muzaffer garaj sahibi Havva aleyhine kilçilk kızı Ayteni şah sına ait otomobil çiğnemek suretile ölümüne sebebiyet verildiğinden ba- bisle açılan 5000 lira tazminat dava- sının muhakemesinde: dava olunanın gösterilen sdresine yapılan tebligatta oturduğu yeri bilen olmadığı ve el- yevm iksmetgiht meçhul olduğu enla şıldığından, ilânen tebligat yapılması nâ ve bu husus'için kendisine bir ay mühlet verilmesine ve muhakemenin 18/10/937 çarşamba saat 14 de bira- kılmasma karar verilmiş olduğundan yukarda adresi yazlı dava olünan | Havva mahkemeye gelmediği veya ka | nuni bir vekil göndermediği takdirde gıyabmda muhakemeye devam oluna cağı ilân olunur. | Tarsus American College Amerikan Erkek Lisesi Dersler 28 Eylülde Başlar , Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığmea tasdik edilmiştir. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. Leyli ücret 230 lira, Neheri Ücret 50 liradır. Kayıt muamelesi Ya « maktadır. KAYIP: Nüfus tezkeremi kaybet- tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi « nin hükmü yoktur. Küçük Yozgat kimyager Adil hemşiresi Hatice Na- ime, Haydarpaşa Lisesi Direktö rlüğünden: Okulumuzda Teyit ve nehari talebe kaydma devam edilmektedir. Leyli talebenin kaydı mektebin açılacağı 1 Teşrinievvel 1987 kadar deysm ede- cek ve icabederse daha da temdit edilecektir. (6059) # GECEL — GÜN SEL KAYIP: Tatbik mührümü kaybet- tim. Yenisini yaptıracağımdan eskisi- nin hükmü yoktur. Sofülarda Yeşil tekke sokağında 7 numarada müte - kâit binbaşı Ahmet, (Eski İNKILÂP) Kuranı, Direktörü: NEBİOĞLU HAMDİ Ülkümen Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. İsteyenlere mufas- sal tarifname gönderilir. kapı, Tiyatro caddesi - Telefon: 20019 (7 kam anma va e AMME VE ZELANDA A ISTANBUL AMERİKAN KOLEJİ KIZ KISMI Amerikan Kız Koleji o eş Kolej ERKEK KISMI Arnavutköy: Tel. 36,160 ebek Tel. 36.3 Mektep ingilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir, Milli terbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet verir. Almanca veya Fransızca lisan dersleri, muhtelif sporlar, İngilizce için ihzari smıflar. ORTA KISIM - LİSE KISMI - TİCARET DERSLERİ .. : li i usullerle elektrik, makine fta mühendisi ye- Mühendis kısmı tlye Dalar 22 Eylül Çöğünbe sebâki. başliycâktii Leyli talebenin 21 Eylül Salı akşamı mektepte bulunması lâzımdır. Tecdidi kayrt erkek kısmında 18 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazartesi günleri, kız kısmında 20 Eylül Pazartesi günü saat 2-5 kadar ve 21 Eylül Salı günüdür. Yeni talebenin kayıt muamelesi hergün yapılmaktadır. Fazla majümat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. «ax YÜCA ÜLKÜ LiSELERİ ox. Ss istiklâl Lisesi Direktörlüğünden : 1 — İk, Orta ve Lise kısımlara gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 2 — Henüz müracast etmiyen eski talebenin kayıtları kapanmıştır, Bundan sonra yapılacak müracaat kar bul edilmiyecektir. 3 — İstiyenlere mektebin kayıt sartlarmı bildiren tarifname parasız gönderilir Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkasi. Telefon: 22334 TAN i Her Sabah .Daha Genç! Yeni Bir Reçete, Uyurken, Size Gençlik ve Güzellik j Getirir Daha taze, daha açık, daha genç ve buruşuklukları kaybolmuş bir cild görenler âdeta bir mucizedir. diye- cekler,. Filhakika asri fennin yeni bir zaferidir, Viyanadan bildirilen bu şa yanı hayret keşif, “Biocel,, tâbir c- dilen ve cildi ihya eden bir unsurdur.

Bunu Viyana Universitesi Profesörü Doktor Stejskal, kemali İtina ile seçil. miş genç hayvanlarda gizlenmiş cilt hüceyrelerinden istihsale muvaffak olmuştur. Bundan sonra cildinizi Bio- | cel ile besliyebilirsiniz. Ru Biocel cev. heri yalnız (Penbe rengindeki) To kalon kreminde mevcut olduğundan her akşam yatmazdan evvel kullan- dığmızda siz uyurken cildinizi besler ve gençleştirir. Her kullanan kadma| on yuş duha genç görünmesini te min eder, Gündüz için beyaz rengin- deki Tokalon kremini kullanmız. Si. yah noktaları eritir. Açık mesameleri Kapatır ve cildi beyazlatıp yumuşatır. Zührevi ve cilt hastalıkları »r Hayri Ome Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami karşısında No. 133 Telefon:43585 “© Arkadaşlarma sordu ona Krem Pertev dediler Masörüne sordu yine Krem Pertev dedi Hekimine sordu tekrar Krem Pertev dedi Nihayet mütehassısma müra- aldığı cevap şu Git cant etti, oldu: Fen âlemi Krem Pertev den daha faydalı ve daha ye- ni bir keşifte bulutimadı ki.. — Ne gülüyorsun Allah aşkına ? — HASAN Gazoz özünden içirdim Frans” Şampanyası Zannetti. Hasen Gazoz Ozü şekerli ve meyvalı olüp en leziz gazoz ve <a bir şampanya hulüsası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa 1 ve Tinlyada şerbet ve Içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayiâ? GAZOZU'midevi ve hâzmdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba içilebilir. Yazm sıcakta dondurma ve şerbet yerine HASAN GAZOZ “ep ok ucuzdur: Kavanoz içinde küçtik 25, iki misli 35, dört mi sekiz misli 00 kuruştur. Hasan Meyva Özü Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hâzımsızlık, iştehsizlık gibi hallerde si ve gazli midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı midevi ve hâztmdir. İnkibez ve barsaklarda atalet halinde sabah 8$ nma 1—2 tatir kaşığı müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Mey özünden yapılmışlır. Şekersizdir. Şişesi 25, orta 40, büyük 60, dört alınız. 100 kuruştur. PROFİLÂKSIN Belsoğukluğu ve Frengiden korur: — < Ni .—— ADEMİ iKTİDAR . ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI Hormobi | Tabletleri. Her eczanede arayınız (Posta kutusu) er ”— 1255 Mormobin Galata istanbul D. No, Semti ve mahallesi 926 Kumkapı Muhsine Hatun 2137. Ayvansaray Atik Mustafs paşa 2449 Edirnekapı Kariye; Atik Ali paşa 2029 Ortaköy 3001 Beyoğlu Kalyoncu kulluğu Kurtuluş Yeniköy Boyacıköy Üsküdar Selâmsız 7 Tarabya 7469 Büyükdere Kefeli Kariye. sinde Ortaköy Sokağı Kapı No, Müsteşar E.8Y,.6 Çmarlı çeşme E. 24-26 Y. 30-32 Salma Tomruk cad- -E, 119114 127 desinde X.-127 ilâ 129 E. Karabaş Y. Sarı BE. veY.5 Tevfik ve Fesliyan E.2123-25 XY. 216 No. taj 2727/1 Çıpata mahallen Çavdar E. 111315 Y. 1719-21 Çifte fabrika EbYI3 Almer 2 Selâmsiz caddesi E. 334-336 X. 300-302 Dereiçi E. 34-38 Hacı Osman bayırı E.3 'E. Leylâk Y. Karanfil E.16/2 Mü.! Arsa Y.24 mübadil bonosiledir. Istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan. Cinsi ve hissesi Hisseye GÖ & muhammen Ni Arsa 1340 Kapi zari Arsa 130 Açık Arsanm 24/40 his. İçinde Teneke bara» kası olan arsa Arsanın 7/24 his. Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Bağ yeri 400 300» 100 40 » 10 w 160» 20 0» 1500 Kapi” zarf Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on giln müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 24.9.937 tarihi” düşen cuma günl saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri

Aynı gün çıkan diğer gazeteler