25 Eylül 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12

25 Eylül 1937 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-H ız Briyantinleri Kadın ve erkek için yağsız renkli ve beyaz adragana ve yağlı ve likid nevileri Saçlarda oyumu- şaklık ve parlaklık ve düzgünlük te- min eder. Kavanoz ve şişe çük 35, içinde kü- büyük 50 kuruş. ASAN— — 00ökiNiN HASAN ile saçlarınızı kurtarınız. Odökinin ile saçlarınızdaki kepekler zail olur. Mikroplar ölür. Saçlarımız uzar ve yu- muşar, Hergün sabah ve akşam yatarken Odökinin Hasanla başınızı tarayınız. HASAN Ap GABUNU Hamamda her vakit başı- nızı Hasan saç sabunile yıka” 95 27 idi 25.9.937 see EREEMEN EDER HERA ENE EMREDEN EEE Ö RADYOLİN iLE i Sabah ve akşam her yemekten sonra Mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. EM Zira bir veya iki defa yapılan her iş mutlaka yarım demektir ve bu kadarile dişlerin sıhhatini lam temine imkân yoktur. Gaf) Yemeklerin kırm- 4 tıları, salyanm ifraz N ettiği mikroplar, di” sarıdan alınan muzır mevad karşısın « dn dişler ve di$ etleri eğer mütemadiyen temizlenmezse bozulmağ& ve çürümeğe mahkümdur. Çürtük dişler, mide ve bar. sak ihtilâtlarından zatürree- ye kadar her nevi hastalığa yol açabilir. ar yur yz , GN HARMAAEAAA (ir BELVÜ Bahçesi alaturka kısmında MELİKE CEMAL Bayan MUALLÂ Sennslarına devam etmektedirler. MANEN ERVIN bat ge e ie lale) Gİt? LL gla LA GİT MT Nr A ğe atel İLA P carpıntı, ve sinirden ileri gelen A LAFLA ge ge Dr. İhsan Sami Mamma, | BAE AŞISI Tifo ve paratifo hastalıklarına tu tulmamak için tesiri kat'i, munfi- yeti pek emin taze aşıdır. Her ecza nede bulunur. Kutusu4Skuruştur. Beyoğlunda: Eski HAYDEN mağazalarında Nefis ve müntehap BAKER mo- bilyaları teşhir edilmektedir. YA- TAK ve YEMEK odaları ile SA- LON takımlarınm en zengin çe- şitlerini her yerden ucuz fiyat. larla bulacaksınız. En muannit öksürüklerle bron- Şit, astm, ve boğmaca öksürü- günün kati ilâcıdır. Göğüsleri

zayif olanlara vikaye edici tesi- Fİ şayani dikkattir. n eczanelerde bulunur. “Tw SATILIK DUBA Akay İşletmesi Müdürlüğünden: Haliçte Piripaşa ile Cami altında Idaremizin malı bulunan ve su kesi 30 santim yukarısına kadar bakır kaplı mi dört dubaya v rilen 401 (dört yüz bir) lira fint bilâhara yüzde 25 fazlasile 501 (beş y Meşhur Rakkase | Aka; lerin şartnameyi görmek ve arttırma paralariyle o cümene gelmeleri. (6500) Almanca - Türkçe MÜHİM BİR FİRMA tarafından mümkün mertebe der- hal işe başlamak üzere DAİMİ BİR VAZİFE İÇİN, BİRİNCİ SINIF BİR MÜTERCİM (Erkek veya Kadın) aranmaktadır. Maaş talebi ve kısaca hal tercümesini bildiren mektupla İs. tanbul Posta kutusu No, 35 e müracaat, İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: | gayri safi ağırlığında ve 12808 lira 75 kuruş değerinde olan ayıklanını ve kismen kurtlanmış pirinçler 29-9-37 günü kapalı zarf usulile Sirkecid Reşadiye caddesindeki e Ticaret Odası vesikalarnı usulü dairesind. tam sant 12 ye lar sast 13 de satış salonunda usulü dairesinde açılacaktır. (6163) GMNEM O SARAÇHANEBAŞINDA HORHOR CADDESİNDE Erkekier kısmı:Münirpaşa Konağında — Kızlar kısmı ile ilk kısmı:Yeni yapılan bınade eker HAYRİYE LİSELERİ yarısı ERKEK YATISIZ Ana - ilk - orta - lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. İlk sınıflardan itibaren ecnebi Wi- sanı mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısmda leyli bir liseye lâzım o- lan bütün müştemilâtı hâvi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kiz lar kısmında tedrisat tamamile ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobisile naklolu nurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Her gin sabah, saat 10 dan akşam Bekadar müracaat kabu slunur, Telefon: 20530. PR bir) liraya talibi uhdesindedir. Arttırma 29 Eylül 1937 Çarşamba günü | r Encümeninde sant 15 de Başlıyarak 16 da bitâcektir, Talip- | üzere işletme şefliğine ve yüzde 7,5 güvenme mdır, teklif mektuplarını havi zarfların ayni ar satiş müdürlüğüne makbuz karşılığında veril- mesi ve mektuplarn şarirame altındaki Yere yazılması mecburidir. Zarf- ile muhakkak sabah, öğle ve akşam her yemekten di | sonra günde 3 defa fırçalamak şartile Boşu Boşuna ıztırap Çekti Kuruçeşme antreposunda bulunan MULMESN markalı ve 46800 kilo | e $ salonunda satılacaktır. Şartnameler parasız alınır, isteklilerin 946 lira mu- | # Fakat bir kaşe almca bütün ağrılarının, hemen geçtiğini gördü. Neşesi yerine geldi. Havalara aldanmayınız, Mütemadi hararet tahavvülleri her rahat- sızlığa yol açabilir. Eğer aynmızda dalma GRİPİN Bulundurursanız kendinizi bütün hastalıklara karkşı sigorta “etmiş olursunuz. icabında günde 3 kase alınabilir ESKi FEYZİYE ISTANBUL - NİŞANTAŞI Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları, fen ve edebiyat kolları vardır. İstanbulun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camli ittisalinde- dir. Kayit için her gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönde- rilir, Telefon: 44039 Geceli Gündüzlü Kız ve Erkek Nişantaşında Tramvay “ve Şekayık caddelerinde: e ln ğ yarı! ŞİŞLİ TERAKKİ LiSESİ Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilâtı var- dır. Fransızca, Almanca, İngilizce kurlarma dokuz yaşından başlıyarak bütün öğreniciler işti. | GÜNDÜZLÜ ” muzu rak edebilirler. Okul hergün saat 10 - 17 arasında açıktır. Telefon : 4251 7mm # 'GECEL — GÜNSEL &x-Etee YÜCA ÜLKÜ LİSELERİ omü. (Eski İNKILÂP) Kuranı, Direktörü: NEBİOĞLU HAMDİ Ülkümen Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. İsteyenlere mufas- İNGİLİZ KANZUK BOZANESİ Beyoğlu, Istanbul sal tarifname gönderilir. IÇarşıkapı, Tiyatro caddesi - Telefon: 20019 vee n | Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı Idars Eden: 8. SALIM Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet” Şirketi: Basıldığı ver TAN matbaa”

Aynı gün çıkan diğer gazeteler