13 Mart 1938 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 11

13 Mart 1938 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Istanbul Tkinei fera dairesinden: Istanbulda, Aşir Efendi caddesinde Baker hanında 25 No. da mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul Mehmet Zeki'ye. İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan Kıt'st ve müessesat eratı ihti- Yaçları için satın alınacak pirinçlerin cins ve miktarları ile muhammen tu- Hüseyin Avni Sohtorik'in zim- ik teminatları ihal leri, ihalı atlı ünak, ekili b terilmiştir Ge giğmyğik e “ğa metinizde 12—2—936 tarihli ve dok- Miktarı Muhammeniik teminatı İhale İhale Münakasa |san bir gün vadeli Sadi tarafından Tutarı günü saati (oşekli | | ciro edilmiş bir kıta senetle alacağı 30000 6300 : olan iki yüz liranın tahsili için emre z P. Çorbalık 12000 2280 ğe 78/08. 28 km muharrer senet üzerinden hâciz yo- : P. Pilavlık 19000 4066 ile vaki takip talebi üzerine teb - P. Çorbalık 11000 ım | 1/4/9038 1580 Kapalı muktezi ödeme emiri ikametgâ- hınızın meçhul olması dolayısile teb liğ edilememiş ve mercice ilânen teb liğine karar verilmiştir. Tlân tarihinden itibaren bir ay i- çinde yukarıda yazılı borcu masraf- larile ödemeniz veya borcun tama - mına veya bir kısmma ve yahut 8- lacaklının takibat icrası hakkına da- ir bir itirazınız varsa şifahen veya yazı ile bildirmeniz bildirmediğiniz takdirde icra kanununun 74 üncü raddesi mucibince mal beyanında bulunmanız lâzımdır. Beyanda bu - lunmazsanız hapisle tazyik oluna - cağınız gibi hakikate muhalif beya- natta bulunursanız hapisle cezalan - dırılacağınız ve borcu ödemediğiniz takdirde cebri icraya devam oluna - cağı 37/2102 No. lu ödeme emrinin tebliği makamına kaim olmak üze- re ilân olunur, (5887) Şartnameleri hergün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerin İlk teminat makbuz yeya mektupları ile beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile ihale günü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık satın alma Komisyonuna vermeleri. “1402, İhale günü talibi çıkmadığından lir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz İstanbul Komutanlığına bağlı kıtat İveya mektupları ile 2490 sayı kanü İhtiyacı için 600 ton yulafın kapah İman 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı- Zarfla ihalesi 18 Mart 928 Cuma gü-İli vesikaları ile beraber ihale güni ilacaktır. Muham- | ihale saatinden en az bir saat evveli- Men tutarı 34500 liradır. İlk temins-|ne kadar teklif mektuplarını Fındık- 8 2608 liradır. Şartnamesi bergün |lıda Komutanlık satın alma komis- kötmisvondu öğleden evvel sörülehi- İnna vermeleri “109 ; Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlânları ! İm mmm azn M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan : 1 — Tahmin edilen bedeli 10400 Lira olan 400 Ton Kardif kömürünün Püzarlıkla münakasası 23 Mart 938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 te Vekâlet binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edilecektir. Eyüp sulh hâkimliğinden: Balat- ta Karabaş mahallesinde 20 numara h evde sakin iken 20—6—932 tari- hinde vefat eden Todorinin varisle- rinin ilân tarihinden itibaren 3 ay 4- , 2 — Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve münâkasaya girmek | istiyenlerin de mezkür gün ve saatte 780 liralık teminat mektubu ve kanu- Ni belgeleriyle birlikte komisyonumuza müracaatları. (1338) ——— — —ğş—şğş—ş—ş—ğ—şğşğ ———————---------------— İstanbul Defterdarlığından : Cins ve mevkii Senelik muhammen * Kira (| $ipde Kanuni vesikaya İstinat eden kirası |obira 0 lüddei | hesaplarını mahkememize bildirme. e Kr ii , leri ve müteveffiyenin zimmetinde ; iktaşta Sinanpaşa mahallesinin Hayret- ie asla «€İ SİN iskelesi caddesinde deniz kenarında De- ia e pie ün ve i İirmencilik Sebat Türk Anonim Şirketi ta- Pe e ee rafından üzerine galvanezli saçtan Buğday nan ve herhangi bir sureti” hak ta - ünbarı yapılmış olan 130 metre murabbaın- lep eden veya mirssı hakkında malâ- İN aki arsa: 400 3 Yal | matı olanların kozalik işbu ilân tari- binden itibaren bir ay içinde mah - ll yerde gres duvarı Ma eşaY rai kemede açılan defteri mahsusuna rasında ve deniz kenarında Buğday anba- Ev i a , bilgilerini ve isteklerini kaydeti a berlen ik belde rüzllüle l

“ k üzere 400 metre murabbaı kahvehane & Mi çaklarıı yere talep etlikleri herhan z ii bir hakkı kayıt ve tesbit ettirmi: i Divanyolunda Sıhhiye Müzesi altında köşe- yenlerin mirasçıya şahsan ve tereke- Zi) © basında caki 160 yeni 134/1 No, hı dükkân: 100 2 Yu)ye izafeten müracaat edemiyecekle Tophanedle Necatibey caddesinde Kışla ak ee i iklimi — 2 yu İmedeninin 534, 561, 562, 569 uncu maddelerine tevfikan ilân olunur. Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki kira ve müddet İer üzerinden ağık'arttırma usuliyle ayfi ayrı kiraya verilecektir. İstekli” lerin tediye şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek istiyenlerin 28/3/938 Pa- #ârtesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Mili Emlâk Müdür İüğünde toplanan Komisyona müracaatları, (M.) © (1408) KAYIP: Galata seyrüsefer idare - sinden aldığım mavnacılık ehliyeti - mi kaybettim, hükmü yoktur. 454 No. mavnada Bayram oğlu Mehmet. | D.No: (o Semti ve Mahallesi İSTANBUL GAYRİMÜBADİLLER KOMİSYONUNDAN : Sokağı Emlâk No: © Cinsi ve Hissesi (oo Hisseye göre Muhammen K. 8687 Yeşilköy Yukarıda evsafı yazılı gayrimenk: Jüşen Pazartesi günü saat 14 tedir. Istanbul Birinci Ticaret mahkeme sinden: Evgeniye tarafından İstan - bulda Sultanhamamında Aşir Efen- di hanında 15 numarada Aleksan, A- leksanyan aleyhine açılan davanın 4—3—938 tarihli mahkeme celse - sinde tebliğata rağmen müddeaaleyh gelmediğinden hakkında gıyap kara rı verilerek muhakeme 15—4—938 Cuma günü saat iâde bırakılmış Bugün için tanzim edilen gıyap kararı Müddeaaleyhin şimdiki ika- metgâhı belli olmadığından mahke- me divanhanesine asılmıştır. Mumaileyhin o gün ve o satte mah | kemeye gelmesi lüzumu bu ilân ile İ ! tebliğ olunur. l 3469 Yeşilköy E. Eksidi E.5 Arsa 30 Açık X. Sadetli Artırma Sokağı Dimitri çıkmazı 4933 Erenköy Bostancı “ Yazmacı ve 21/2064 Arsa 520 - Kokar Pinar Mevkii Posta Tariki 3940 Erenköy Bostancı Karakol E.30 Mü. Arsanın 10/24 1100 Kapa- Tkinci yarımada mevkii His, ho zarf 4053 Kanlıca E. Çubuklu Deresi oOE.16Y.2- Bostan, Tarla ve 600 Açık X. Çubuklu caddesi (o 2/1-2/2- Meranın 2/16 Hiz, Artırma 16/1 5317 Kuzguncuk E. Kumbaoğlu 7 Kâgir Hanenin i 350 'Y. Hamam, 3 1/2 His, 5363 Kocamustafapaşı E. Çilingir E SY. Ara 300 5 4 X. Sürgücüler 8-10 5465 Boğaziçi Yenimahalle E. Birinci Bağlar. E.15Mü. Maa bahçe ahşap 350 > Y. Reşadiye Y.15 © Hanenin 1/2 His 6720 Yedikule Fatih E. Ispitalya E.33Y.3- Içinde Ahır ve 2500 Kapa- Sultan Mehmet Y. Veli E, 3/1 o Odası olan bostanın h zarf Şimdi Hastane yolu 100/120 His, 7339 Sarıyer Yenimahalle E. Çeşme E.3Y.21 Altında dükkân 520 Açık X. Pazarbaşı olan harap hane Artırma Bahçeler . 10-12 Arsa E. Menteş Bağı E.3Y.7 Ahşap hane ve Orta Mahallen bahçenin 1/6 His. Artırma 'Y. Menteş Bağı 62-64 ve Bereketli 'E. Eksidi E.41 Y.22 Harap kulübenin s9 , Y. Sadetli 1/5 His, uller on gün müddetle satışa çıkarıl mıştır. Thaleleri 21 —3—938 tarihine Satış münhasıran gayrimübadil bono siledir. İTürk Hava Kurumu BUYUK PİYANGOSU 6 cı keşide 11 Nisan 938 dedir... BU KEŞ EDE: 200.000 ve 50.000 liralık mükâfatlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikramiyeler vardır. Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayile- İİ rinizden almanız kendi menfaatiniz iktizasıdır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler