28 Temmuz 1938 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 8

28 Temmuz 1938 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SINDIRGIDA; | Ağabeyisini Öldüren Delikanlı Balikesir, (TAN) Sındırgının! Menet köyünde çok feci bir cinayet işlenilmiş, bir adam, bir eşek y den, ağabeyisinin kafasını balta ile| uçurmuştur. | Ahmet oğlu 30 yaşlarında Mehme din eşeği, bundan bir ay evvel, öz kardeşi 40 yaşında Süleymanın tap- lasına girmiş ve bir hayli zarar yap- mıştır. Süleyman, kardeşinin oldu-| ğunu bildiği eşeği tutup üç gün ha- pis etmiş, yem ve su vermemiştir. Mehmet, eşeğinin bâşına Relenleri sonradan öğrenmiş ve ağabeyi ile şiddetli bir ağız gavgası etmiştir. Evvelki gün Süleyman tarlasında ki çardakta uyurken, Mehmet, kim- senin bulunmamasından istifade ede rek birkaç balta darbesiyle Süley- manın başını koparmış ve hiçbir şey ni gibi yorganı üzerine çekmiş ir, Süleymanın on yaşındaki oğlu Ha Til, köyden babasına yemek getirmiş, onu uyuyor sanarak yorganı kaldır- mıştır. Babasını başı kopmuş ve kan lar içinde görünce bağırıp bayılmış. tır. Komşu tarladakiler koşup gel miş, nihayet Mehmet tevkif edilmişİ tir, Kanlı balta da sakladığı yerdi bulunmuştur. K Mehmet, ağabeyisini eşek mese- İesinden öldürdüğünü büyük bir 80- gukkanlılıkla itiraf etmiştir. AYDINDA: Kalp Sektesinden 4 Ölüm Aydın, (TAN) — Germencik na - hiyesinde biribiri üzerine dört kişi kalp sektesinden ölmüştür. Bunlar - dan Ahmet Sariarlar alış veriş. derken dükkânında, Fatma adında bir kadın bahçesinde çamaşır yıkar ken çamaşır teknesine düşerek, Mus- gz Giresunda kurulan fındık tarım satış kooperatifi umumi heyeti toplan - mıştır. Resmimiz, bu toplantıdan bir intiba: tesbit ediyor. KIZILCAHAMAMDA; Kadını Önce Dövmüş, Sonra da Öldürmü Kızılcahamam, (TAN) — Üren kö- yünde bir facia geçmiştir. Hasan ka- rısı Seher tarlada ekin biçerken, İz- zet oğlu İsmail ile aralarında kavga çıkmış, İsmail orakla Seheri yarala- mış, karnını tekmeliyerek dört ay- lık çocuğunu da öldürmüştür. Biraz sonra Seher ölmüştür. İsmail tutul muştur. Köylüleri Aldatan Memur, Mahküm Oldu Kızılcahamam, (TAN) — Köyler. de halkı aldatarak harcirah diye yüz lerce lira almaktan, barı köylerde de muhtarlara masarifi zaruriye na- mi altında para toplatıp cebine at- maktan suçlu kazamız fahriri ârazi komisyonları reislerinden Enverin Asliye Ceza Mahkememizdeki muha tafa Fındık, kırda öt biçerken, ka - kemesi bitmiştir. Enver, evvelce te- #ap Ibrahim Koyun da akşamleyin |Cil edilmiş olan üç günlük bir mah- kahvede sigara içer ve arkadaşlarile | köürniyetinin de ilâvesile bir sene se- konuşurken düşüp ölmüşlerdir. Fırkaya Girenler Aydın, (TAN) — C. H. Partisine $on üç ayda yazılan yeni azanın ka- bul resmi geceleyin part! kurağında Yapılmıştır. Merkez ilçe yönkurul baş kanı, yeni azaya vazifelerini anlat - miş, ilbay ve parti başkan vekili O- mer Durak ta yeni azayı tebrik ey- lemiştir, Yeni Bir Haşere Aydın, (TAN) — Bu yıl pamux - İarımıza zarar veren yeni bir haşe- re görülmüşter. Ziraat Vekâletinin gönderdiği mütehassıs Cemal Aksu pamuk omıntakalarında tetkikatta bulunmuş ve raporunu vermek üze re İzmir mücadele istasyonuna dün- müştür, ÇANKIRIDA ; Muallimler Seyahatten Vazgeçti Çankırı, (TAN) — Bura muamm- Jerinden mürekkep 80 kişilik bir ka file Zonguldak ve civarında bir tet - kik seyahatine çıkmağı tasarlamışlar sa da vilâyet, seyahatin bir kaç gün sonraya bırakılmasını bildirmiştir. Muallimler de bu seyahatten büsbü tün vazgeçmişlerdir. Atatürk Heykeli Çankırı, (TAN) — Burada dikil - mesi kararlaştırılan Atatürk heykeli kaidesinin inşaatı ilerlemiştir. Hü - kümet ve C, H. Partisi binalarının bulunduğu dört yol üzerinde, hazır- lanan çimenlik bir daire ortasında inşa edilmekte olan kaide yontma taştan ve mermerdendir. İki tarafına 'Türk köylüsünü ve askerini göste - ren heykeller, bir cephesine Atatür- kün vecizeleri konulacak, kaide sü - tunu kabartma resimlerle şüslene - cektir. Kaidenin üstünde Atatürkün heykelleri bulunacak ve Çankırıya gelişlerini canlandıracaktır. Heykel, önümüzdeki Cümhuriyet kiz ay üç gün hapise mahküm ol muştur, Bir Tevkif Kararı Kızılcahamam, (TAN) — Kazamız iki numaralı tahriri arazi.komisyo- nu feisi Hıfzının maddesinden tahtı muhakemeye alın ması takarrür etmiş ve tevkifi için emir verilmiştir. A Kızılcahamam, (TAN) — 25 se- neden fazla zamandanberi Kızılca- hamam müftisi olan Abdullah, 90 ya şını geçmiş olduğu halde ölmüştür. A Kınleahamam, (TAN) — Anka- ra sıhhat müdürü Şuayip buraya gelmiş, sıcak su kaynaklarını, dis. panseri ziyaret etmiş, teftişlerde bu- lunmuştur. GİRESUND. Fındık Satış Kooperatifi Kuruldu Giresun, (TAN) — Giresun fle Bu- lançık kazası ve Keşap nahiyesinde üç “Fındık tarım satış kooporati - fi“ kurulmüştur. Bu üç yerde kuru- lan kooperatifin müessis ortak udedi 896 ve yüklenilen ilk sermaye 03080 liradır. Temmuzun 16-18 ve 20 inci günl ri Vali Feyyaz Bosut'un ve iktisat vekâletinin gönderdiği memurların iştirakile ve bütün . müessisler de dahil olduğu halde ilk heyeti umu- miye toplantıları yapılmıştır. Ayrı- ca bu toplantılarda Giresun: Kara- deniz bölgesi fındık tarim satış koo- peratifleri birliği olarak kabul edil- miştir. Bu kabul keyfiyeti diğer fın- dık bölgesine dahil olan vilâyetlerce de muvafık görülmüştür. Ortaklar fındıklarını satış koope- ratifine getirerek kendilerine lâzım olduğu kadar para alacaklardır. Fin- irtikâp ve irtişa | ©” Hastalıkla Mücadele İçin Doktor Lâzım Kozan, (TAN) — Kazamızın üçte ikisini teşkil eden Çukurova köyle - rinde ötedenberi bulunan sıtmalılar bir sene evveline kadar para ile mu ayene edilir ve para mukabilinde te- davi olunurken bir sene evvel bura- da sıtma mücadele şubesi kurulmuş tur. Şube, bugüne kadar takdire şa- yan hizmetlerde bulunmuş, köylü - nün temizliği ve sıhhati hakkında faydalı işler görmüştür. Bazı ufak te bataklıklar kurutulmuş, zehirli lar sayesinde sivri sineklerin ço- almaması temin edilmiştir, Köyler de ve kasabalardaki sarnıç ve kuyu- İar pislikten o kurtarılmış, bunlara kapaklar yaptırılmıştır. o Buradaki muhacirler sıkı bir musyeneden ye- çirilmiş, bütün köyler halkımin ve lınmış, dalakları mü4yene edilmiş, tedavileri yapılmış, avuç avuç ilâç dağıtılmıştır. Ve bütün bu #emereli işler, doktorsuz, köy sıhhat memur- ları tarafından görülmüştür. Kozanlılar, alınan iyi neticelerden dolayı memnun ve müteşekkirdir. Ancak bir de doktor gönderilecek 0- lursa sevinçleri büsbütün artacak - K. AKSARAYINDA : iTürkçeden Başka /Dil Konuşmak Yasak Edildi Konya Aksarayı, (TAN) — Kaza « İ miz dahilinde, bilhassa resmi daire» lerde, bazı köylerimizde sakin Kürt- lerin kürtçe konuştukları nazarı dik- kati celbetmiştir. Kazamız idare he- yeti, resmi dairelerde ve kazamız İ- çinde türkçeden başka lisanlarla ko- nuşanlardan on liradan elli liraya ka dar para cezası alınmasına karar ver miştir. Halkevimizin dil, tarih, ve edebi- yat komitesi de bu işle yakından a- lâkadar olmağa başlamıştır. Mezbaha Yaptırılacak Konya Aksarayı, (TAN) — Bele diye, asri bir mezbaha yaptırmağa karar vermiştir. Pek yakında inşaata başlanılacaktır. Geçen senedenberi yarım kalan Ervah mezarlığının et- rafındaki duvarların tamamlanma - sına başlnılmıştır. Belediye, bir arazoz getirtmiş, toz- dan geçilemiyen mahalle ve çarşı 80 kaklarını sulatmağa girişmiştir. Bu hareket, halkın hoşuna gitmiştir. — İZMİRDE : Edremitli Gençlerin Ziyareti İzmir, (TAN) — Edremit Halkevi temsil kolu âzasından mürekkep ka dınlı erkekli bir kafile buraya gel miş, Halkevi mensupları tarafından karşılanmıştır. Edremitli gençler, A- İtatürk heykeline çelenk koymuşlar, Halkevi salonunda “Aşkın mânası” ve “Yaşıyan ölü” piyeslerini temsil e merkez okulu talebesinin kanları a-| 25 Yataklı Bir Pavyon Yaptırılıyor Çankırı, (TAN) — Memleket has- tanesinde 25 yataklı yeni bir pavyon inşasına başlanılmıştır. Çankırı, (TAN) — 20 bin lira- dan fazla para sarfiyle büyük cami-

nin tamiri bitirilmiştir. Evkaf w- mum müdürlüğü mimarlarından Si- nan ve umum müdürlük İnşaat mü- dürü Nihat buraya gelmişler, tami- ratın kati kabul muamelesini gör- müşlerdir. Çankırıdakt kıymetli âbidelerden birisini teşkil eden ve yıkılmak üze- re bulunan Alibey camiinin bu yıl larda tamiri mümkün olamıyacağı anlaşılmıştır. Çankırı, (TAN) — Zirast Ban- kası müdürü Halim Ünür, bankanın Uşak şubesi müdürlüğüne tayin edil- miştir. “X Çankırı, (PAN) — Aslen Kale- cikli olan Mustafa Hoca isminde bi- ri, muska yazmak ve üfürükçülük yapmak suçuyla adliyeye teslim edil miştir. Çankırı, (TAN) — Geçenlerde. ki zelzelede çatlamış olar hapisane nin dış divarları yıktırılmaktadır. Bu divarlarla beraber, çok harap ve sıhhi noktainazardan da çok berbat olan hapissnenin tamir ve tâdil edi. leceği söyleniyor. mk Rumelihisarı Şehitliği Hakkında Son Bir Dilek (Başı 5 incide) mezar taşlarını müzeye kaldırma- dılar. Bilâkis “bir intibah âbide- si,, olsun diye onlarla mezarlık xaptılar; göz öntinde Hem unutmamalıyız ki elimizde kalan topraklardaki me- zarlarımızın değil, yabancı ellere bıraktığımız. mezarlarımızın da atilerinden manen ve tarihen me- sulüz! Bundan sonra oranın ağaçlan- ması kalır. Bunda da takip edile cek “teknik, parklar, bahçeler tekniği olmamalıdır. Eski Türk mezarlığı şivesinden ilham almak gerektir. E skiden o mezarlık saf saf servilik, gümrah erguvan- lik idi. Yeryer sakız ağaçları, se! me manolyalar, herdem yeşil şim- | şirler ve defneler vardı. İçini ot bürüsün; zarar yok. Ölü toprağın- dan fışkıran tabii ot “Hayyam, x olduğu gibi, az çok her hisli insanı da: “Şu güzel gelincik bir şehit kanından renk almış olsa gerek, diye düşündürel bahçıvanın yetiştireceği çiçek, fa- niliğin maverasina geçemez. Elve- rir ki, son mirasçılar da onlar imiş gibi ot yemiye hayvanlar sin, heryanı mahfuz, ancak insan oğluna açılan tek bir kapısı ol sun yeter. Bu iş etraflıca düşünülür ve tam bir ehliyetle başarılırsa yapılmış | hata kismen tashih olunmakla be- raber, ümit ederim, bu yüzden kı- rılmış, gücenmiş gönüllere de bir yudum teselli tattırılmış olur. Bir Sabahın Hatırası (Başı 6 merdan) tat, kısa bir akorttan sonra saba- hiden taksime başladı. Çok geçmedi, uyuyan köşkün pencereleri açıldı, başlar göri Üstat, taksimi bitirince, müthiş bir alkış koptu. Üstat, o kemençi kutusuna koyuyordu. Davetlilerden biri ses lendi: — Üstat, bir taksim daha lütfet mez misin? Fakat üstat, hiç cevap vermedi; kutuyu kapadı, ayağa kalktı, vü- rüdü, bahçeden çıktı. Üstat, çecenin hıncını almıştı! rl girme- | RADYOLINİ İle SABAH, ÖĞLE VE AKŞAM her yemekten sonra muntazamen dişlerinizi fırçalayınd a .. : Memurluk Müsabaka İmtihanı T. C. Ziraat Bankasıdan: Bankamızın Şube ve ajansları için lüzurtu kadar memur alınmak Öğ re müsabaka imtihanı açılacaktır. Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak ve Yöf 18 den aşağı 30'dan yükarı bulunmamak şart 18 den sşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından © vel memurluk sınıfına geçemezler, Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları * lınmıyacaktır. v Orta mektep mezunları İçin âltı ay, lise ve daha yüksek mektep © zunları için bir söne devam edecek olan staj müdâeti zarfında orla M tep mezunlarına otuz, lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 liraya # dar ve İmtihandaki müvaffakıyet derecesile mütenasip surette ücret rilir. İyi derecede yabancı dili “fransızca, ingilizce, almanca” bilenli ücretleri emsalinden 10 - 25 lira arasında yüksek tutulur. Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları 8 kerliklerini ifa edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulunduk müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar. Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanla on beş Jiradin aşağı olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla TE ÜDE TABİ DAİMİ KADROYA alınırlar. Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesindii” şartlar dairesinde - beş senelik muvaffakıyı bir memuriyet devri. den sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönde, ler. Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydı" kesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, ES” can, Eskişehir; Gi. Aniem: İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars, Kayserk M3 ya,Kütahya, Giresun, Malatya, Maraş, Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, TE zon, Van, Yozgat şubelerimizde orta mektep mezunları için 16 ve İT i gustosta, lise ve daha yukarı tahsili olanlar için 18 ve 19 Ağustosta dokuzda başlanacaktır. Müsabakaya gireceklerden ne gib! vesikalar arandığı ve nelerden han yapılacağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebil imi ei izahnamelerde görülebilir. vel İsteklilerin müsabakaya iştirâk edebilecekleri maheldeki banka ş0l müdürlüğüne ve Ankarada bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne 938 tarihine kadar müracaat etmeleri lâzımdır. (4001) Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan : wwkwGümrüller işin 5 tane çelik dosya dolabının 9/8/9328 Salı > saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. “ 2 — Tasınlanan tutarı 1400 lira ve ilk teminatı 105 liradır. 3 — Şartnamesi komisyondadır. 4 — İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlari ve yani vesikalarile birlikte Galata Eski İthalât Gümrüğü binasındaki kom na gelmeleri, “4723, Zi Ankara Vilâyetinden: td Maliye Muha&emat Müdürlüğünde200 lira Ücretli muhakemat meni luğu için, şerait ve evsafı kanuniyeyi halz olanların Mubukemat Mi lüğüne müstaceleri müracaatları. (2643) (4917) # ASLAN VE ESKİHİSAR Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketinden : Hissedarlara İlân Şirket hissedarlarının 12 Ağustos 1938 tarihine müsadif cuma günü sa- at 14.30 da Galatada Agopyan ha- nında şirket merkezinde fevkalâde heyeti umumiye içtimana davet: o lunduklarına dair gazetelerde vaki olan ilânata hissedaranı kiramın bil- hassa nazarı dikkatleri çelpolunur, Işbu fevkalâde heyeti umumiyere, hükümetçe neşrolunan kararnameye tevfikari, çimento fabrikalarının Eti Banka devir ve ferağı hususu tahtı karara alınacağından fevkalâde e - hemmiyeti haizdir. Işbu fevkalâde heyeti umumiye - nin kanuni surette toplanabilmesi i- çin Ticaret kanununun 386 ncı mad- desi mucibince, tevdi olunacak his - selerin şirket sermayesinin üç rubu derecesinde olması iktiza ettiğinden bissedaram kiramın ellerindeki his- se senedatını, yazetelerle ilân edildi- ği üzere, yevmi içtimadan en geç bir hafta evveline kadar şirkete tevdi et meleri ve heyeti umumiye günü be hemehal isbatı yücut eylemeleri mu | sirren riçâ olunur, Meselenin derkâr olan ehemmi; ti hasebiyle, hissedaranın berveçhi - balâ inikat edecek fevkalâde heyeti umumiyeye icabet ve bu işin sürati mümkine ile İntacına gayret eyleme- lerinin menfaati esasiyeleri icabin- dan olduğunu, meclisi idare, kendile rine ehemmiyetle hatırlatmağı bir va zife addeyler. Istanbul, 27 Temmuz 1938 Meclisi idare İ desi eski 139; 141 ve yeni 137 | mahkemesine müracaatlar Görülebilir. Fatih sulh 3 üncü hukuk pak ginden:Terekesine mahkememiz# zyet olunan ve bütün varislerini? leplerile satılmasına karar verile” lü Mehmet Kasıma ait, şi 1 — Şehzadebaşı eski Kalendi hane yeni Balabanağa mahallesi pr ki Vezneciler yeni Şehzadebaşi us rah Vidinli Tevfikpaşa sokak 1 #5 maralı ikisi bir dükkân olan e lin tamamının muhammen kğ” 1120 liradır. 2 — Şehzadebaşı Emin yeretii mahallesi Şehzadebaşı caddesi 146 ve yeni 112 numaralı kagir ei nin tamamının muhammen Ki: 2220 liradır. gs 3 — Edirnekapı Tekfursars varı Çakirağa mahallesi Yanski fa sokak eski 10 ve yeni 8 Dul” ahşap hanenin muhammen KW 4 — Bahçekapı Çelebioğl tin mahallesi Yenicami avlusu “yg” gi mamının muhammen kıymeti radir, tin mahellesi Yenicami ayles“ “gi hissede 20 hissesinin muhanıme” meti 425 liradır. Perşembepazarı sokak (eski VE "je 63 numaralı dükkânın 128 de 419 liradır. , a Aİ 95 ve yeni 48 numaralı dük 8 — Bahçekapı Çelebioğlu A 94 ve yeni 49 numaralı dükkân yğ U 6 — Galatada Yenlenmi mehil sesinin muhammen kıymeti 30" dır. Berveçhibalâ m. rimenkulün 20 senelik evkaf 8” deli müşte; terakim vergi ve resimlerin tef ait olmak üzere talip vala de 7,5 pey akçesile birlikte m de günü olan ? 38 cum saat 10 da Fatih sulh 3 vi ve'daha evvel tafsilât almak gil lerin mahkememizin 938/4 s8 vü li reke dosyasına müracaatları alâkadarana tebliğ makamın# olmak üzere ilân olunur :

Aynı gün çıkan diğer gazeteler