29 Eylül 1939 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 7

29 Eylül 1939 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A Yedi ei: Oldu “Felâkete Uğrayan Halk Yağmur Altında ve Açıkta Olup Çok İzmir, 28 Tan Muhabiri bildiri - yor) — Son yirmi dört saat zarfında Dikilide yedi zelzele olmuştur. Bun“ lardan altısı üç saniye sürmüş ve ha- $if geçmiştir. Sabahleyin 6,30 da his- #edilen zelzele, 11 saniye devam et- miş, çok şiddetli olmuştur. Bu arada 4 ev yıkılmış, bir kaç duvar devril- miştir. Sabaha karşı Bergariada' da ikisi hafif, biri şiddetli olmak üzere üç zelzele duyulmuş, geçenki hareket - lerle çatlayan binalardan bir kısmı yıkılmıştır. Geceki zelzeleler en bü- yük tahribatını Dikiliye bağlı Yahşi köyünde yapmıştır. Burada otuz ev tamamen Yikil » mıştır. Kızılay tarafından gönderil diği bildirilen 500 çadırdan şidiye kadar yalnız 332 si gelmiştir. Bun- lardan 317 si Dikilide kurulmuş, 16 i de Kabakum köyüne gönderilmiştir. Halbuki; Bergama kazası ile di- ğer köylerde binlerce vatandaşımız açıktadır. İki gündür devam eden yağmurlar felâketzedelerin vaziyet - lerini güçleştirmiştir. Kızılayın çadır sevki işini sürat- lendirmesi lâzımdır. Havalar adeta kış denebilecek kadar soğuk ve yağ- Geçenki hareketle yıkılan Dikili murludur, fırını bugün yeniden yapılmıştır. E- ğer sabaha kadar yeni bir zelzeleden Yıkılmazsa yarın ekmek çıkarmağa başlayacaktır. İzmirde Şiddetli Yağmurlar Devam Ediyor İzmir, 28 (TAN) — Burada on iki saaftenberi şiddetli yağmurlar yağ - maktadır. Heyelân (tehlikesinden A korkulmaktadır. Geçenlerde Ödemişin . Adagide Sıkıntı Çekmektedir nahiyesine bağlı Adagüme köyünün altı kilometre şimalindeki Mezaflık- tepede çadır kurmüuşken sele kepdip ölenlerin hüviyeti tesbit edilmiştir. Bunlâr, Adagüme köyünden Süley - imanla kardeşi Mehmedin aileleri ef- radıdır. Süleyman öskere * gittiği, Mehmet de tesadülen köye (gitmiş bulunduğu için kurtulmuştur. Boğur | lanlar şunlardır; Mehmedin karısı Ayşe, çocukları 11 yaşında Salih ve 1 yaşında Recep, Süleymanın 12 yaşındaki oğlu İsma- ilç 3 yaşındaki kızı Ayşe ve 1l-yaşın- daki oğlu Recep. — ——— Üvey Oğlunun Oğlunu Zehirlemiş Hendek, (TAN) — Kocadöngel kö. yünde Batmanoğlu Mehmedin karısı Fadime, öldürmek kasdile yemeğe zehir katıştırmaktan maznunen teve kif edilmiştir. Bu yemeği yiyen övey oğlunun karısı Ayşe ve beş aylık çocuğu Dur- sun hastalanmışlardır. Dursun ölmüş JAyse kurtarılmıştır. BULMACA BUGÜNKÜ BULMACA” 12345678310 SOLDAN SAĞA: 1 — Bir vilâyetimiz. 3 — Antalya taraflarındadır. 3 — Unlu bir yiyecek « İçilir. 4 — Bir yarımada » Tabüka, $ — Garp değil -“Afeydan, 6— Bir are kıtası - Aranmaktan emir. 7 — Sakanın bir hecesi - İsim » Gümüş, $ — Siz - Bir vapur - Bir mola, 9 — Bir zamir - Dolanmak. 10 — Nihayelsiz. YUKARDAN AŞAĞI 1 — Mangalda bulunur - Bir harfi de- Bişirse son olur. 2 — Bir yarımada - Bir hart, 3 — Bir nehrimiz - Bir harf 4 — Bir yarımada - Ütü dleti 5 — Alman parası » Âletler. 6 — Bir dağ - Bir hayvan, 7 — Bir harfi değişirse uyu olur - Bir şart edatı < Bir vilâyetimiz. 8 — Bir sorgu kelimesi - Bir vilâyeti- miz - Pir meka, 9 — Sayfalar - Bir harf, 10 — Teeddüp - Bir hart DİYESİ İLANLARI Haseki hartahanesine alınacak 6009 metre tülbent, Karaağaç müssaasatı Sığır pavyonuna bir vinç ve otopal binasına bir adet demir arabü mübayafısı, Kuranğaç müessesatına alınacak altı adet iç ve diş kams Tamiratı mütemadiye amelesine yaptırılacak yollar için Tamiratı mütömadiye smelesine yaptırılacak yollar için İSTANBUL BEL İlk Muhammen teminat bedeli 58,50 780,00 23,30 330,00 sısT 684,0 yon tekerlek lâstiği, Mas 112500 Alınarak 300 M3, Kum, 7440 202.00 64 kamyon yevmiyesi, 2525 o 318000 Beylerbeyi iskele meydanının pörke inşaatı için lüzumu olan 30.000 parke taşı Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukardn yazih işler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 16-10-0939 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Enciis mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muğmelât Müdürlüğü “kaleminde görü” © lebilir. Taliplerin ilk teminst makbuz veya mektupları ile ihale günü-mütyyen sa“ x* atte daimi encümende bulunmaları, (7020) Haseki hastahanesine 659 mall yılı için alınacak 5 kalem İlfaiyeye alınacak 21 külem malzeme, İtfaiye amir ve efradı için yaptırılacak 413 çift Çizme ile mezarlığı ihata duvarı inşaatı için alınacak Karaağaç müssse astı memurini sıhhiye ve fenniyesi Tle m0 tshdeminine yaptırılncak elbise, kasket, görlek vesaire. iie Muhammen teminat Bedeli 73,02 061,30 Devni Ampâl 10214 136195 33104 425,15 ” 35 çif Fotin. 38,23 610,00 O Feriköy Türk 170 M3. Taş. 205,08 3788,00 © ai 64140 O Üsküdar ilaiye garajının elektsik tesltsitinin yaptırılması, Muhammen Bedelleri ile ilk teminat mlkdarları yukürda yazılı işler ayrı ayrı as çık egsilimeye konulmuştur. İhale 2-10-089 Pazartesi gürlü saat 14 de dafmi encü- mende yapılacaktır. Şartnameler Zabit ve Müamelât Mödârlüğü kaleminde görüle bilir, Taliplerin ix teminat makbut veva mektunları ile ihale ünü muayyen sastta dalmi encümende Yulunınaları. (0836) Istanbul Levazım um Âmleliğinden Verilen: Harici Askeri Kıtaatı İlânları beygirlik dizel motörü grubu kapalı zarfla satın alınacaktır. Mühen bedeli 17200 lira ilk teminatı 1290 hiradır, Kapalı zarfla ek- siltmesi 9-10.939 Pazartesi günü saat 15 de vekâlet satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. İstekliletin ka- Bunün 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ilk teminat ve tek- Mf mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar Ankarada M. M.V. Satınalma Ko. na vermeleri. ** Eskişehirde yapılacak inşaata musyyen günde talip zuhur etmediğin» .den yeniden kapalı zırfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 74,426 lira 41 kuruş ilk teminatı 4987 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 2.10.939 pazartesi günü saat 15 de Ankarada M. M. V. satin alma komisyonunda yapılacaktır, Şartname ve proje ve keşif evrakı 375 kuruşa adı geçen komisyondan alınır. İhaleye gireceklerin bir hafta evvel Hava müste. şarlığı altıncı şubeye müracaatla vesika almaları lâzımdır. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle birlikte teminat ve teklif mektuplarını belli saatter bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. salın alma komisyonuna vermeleri. (414) (7273) 4 * Edremit ve Ayvalık gsrnizonları birliklerinin ihtiyacları olan 880 ton yulaf ka- pajı sarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 24,750 lira, fik teminatı 1836 Yira 28 kuruştur. İhalesi 5.10.039 perşembe günü saat 10 da Bdremlite Tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tekli? mektuplarını bir saat evvel komisyona vermeleri, ** Aşağhda yazılı maddeler kupalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İstekliler şart- nameyi komisyondan bedelsiz alabilirler. İsteklilerin belli gün vı “313,, “6536, görmek ve okumak istiyenler komisyona müracast etmeleri, (434) (7391) mttem bir saat evvel teklif mektupların: 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ve fik teminatla rını havi zarflarını Kastamonuda Alsy Satınalma komisyonuna vermeleri, Cind Miki Tutan İlk teminatı Kilo Lira Lira Kr. Siğireti 104,000 71,040 208 Odun 1370,000 2,15 m8 13. ** (442) Çra43) İhale gün ve saati 4-10-030 4-10-939 330 8,30 Edremit ve Bergama garnizonlarının ununa talip rübür etmediğinden tekrar ka- palı zarf wsulile eksiltmeye konulmuştur. Edremit unu 510 ton, muhammen bede- li 57375 lira fik teminatı 4304 Ilradır. Bergama unu 400 ton, muhammen bedeli 48000 lira, ilk teminatı 3606 liradır. Eksilime kapal zarf usulile Edremitte Tüm

satın alma Ke, tupları saat 10 da ler Ticaret Odasında kayıtlı olmaları şarttır. Şartnameyi görmek ve okumak İsteyenler her gün iş saatinde Kona müracaat g4 etmeleri, * * 6-10-999 cuma günü saat 10 da yapılacaktır, Teklif mek- omisyona teslim etmiş olacaklardır. Eksilimeye iştirak edecek- (445) (748) Keşif bedeli 28,311 Yra 32 kuruş olan Ankarada Gari okulu harici sn tesisatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7-10.839 cumartesi günü saat ii dedir. İlk teminatı 1987 lira 35 kuruştur. Şartnamesi 132 kuruşa Ankarada M. M. V. satın alma komisyonundan stenır. Eesfitmeye 2490 sayılı kanunun 2 ve $ cü maddelerinde (yardı belgelerle ba gibi işlerle iştigal © ettiklerine o dair (Ticaret (o Odasından (alacakları (vesikalara bir- likte zarfların İhale saatinden bebemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. satım alma komisyonuna vermeleri , (457) * * Sivas şgrnizonunun 21,090 kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmüştur. Muhammeğibedeli 21,000 lira ik teminatı 1575 firadır. Khalesi 11—10—539 Çarşam” ba günü sast 16 da Sivasta tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şürtnamesi ber gün komisyonda görüllir. İstekliler kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde Yazılı vesi- kalarla Ilk teminat makbuzlarmı ve teklif mektuplarını bavi olan zarir ihale saatine den bir saat evvel Sivasta komisyona vermiş bulunacaklardır. A. Tesiim mahatii em 3 Demirköye teslim Pınarhisarda gösterilecek anbarlara Ersakın İsmi Kile Kile Gez yağı 4,000 “0 Yemek. tuzu 4,000 00 Sadeyağı 4,000 4,000 Bulgur 40,000 40,000 Nohut 20000 20,000 Yasulye 30,000 30,000 Pirinç 15,000 15,000 Soğan 13,000 00 Makama 10,000 ©“ Su bidonu 00 Her alaya 3 adet Kuru üzüm 10,000 © Beyaz Peynir. 2,009 2,000 Sabun 10,000 10,000 Yulaf 80,000 80,000 Hayvan tuzu 3,000 3,000 Kuru ot 50.000 50,000 Kırman büber 150 150 Zeytin yağı 20.000 00 İrmik 3,000 00 Çay 40 00 Seker 8,000 0 Odun 280,000 00 İhale tarihi 910-089 10-10-080 sat saat 15 gireceklerin kanun! teminst ve (0516) "472, , 7655 Kirklareli civarında gösterilecek anbarlara Kile 00 ca 4,000 40.090 20,000 13,000 o “ 00 0 2.000 0 80,000 3.000 50,000 250,000 11-10-0939 saat 18 Vizede Türen Satınalıia komisyonunda pozarlıkla alınaeek ereaklârın müedarhe eksiltme tarih ve saatleri yukarıda yazılıdır. İsteklilerin belli gün ve saatlerde Vi- sede Komisyona gelmeleri, * * “808, “7848, Echer ietresine tahmin edilen fiyatı 373 kuruş olan 9000 metre hâki şayak ka- palı zarf yeulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 15-10-999 Çarşamba günü saat 11 dedir. İlk teminatı 2531 lira S0 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 170 kuruş mu- 'kabilinde M. M. Vekâleti Satınalma komlayonundan alınabilir. Ekslltmeye girecek- lerin 2400 sayılı kanutun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektupların ihale saatinden behemehal bir saat evveline kodar Ankarada DI. DI. Vekâleti Satınalma komisyonuna vermeleri, * * * (408) (TET) Beher metresine tahmin eğilen fiyatı 370 kuruş olan on Bin metre lâcivert ku- Maş kapa zarf üsulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 16-10-039 Püzertesi günü #aat 1 dedir. İlk teminatı 2775 Yiradır, Kvsaf ve şarinsmesi 185 kuruş mukabilinde M. M. Vekâleti Satınalma komisyonundan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teklif mektuplurm İhale saatinden behemets) bir saat evveline kadar Ankarada Mi, M. Vekâleti Satın- sima komisyonuna vermeleri, # * (409) (tra) Beher metresine tahmin edilen fiyatı 875 kuruş oinn 1406h metre gabardin kurnaz kapalı z0rf usulle münskasaya konulmuştur. İhalesi 17-10-0899 Sah günü saat 11 dedir. İlk teminatı 5275 liradır. Evsaf ve şartnamesi 405 kuruş mukabilinde Mi. AL Vektleti Satınalma komisyonundan alınır. Ekşiltmeye gireceklerin 2490 seyili ka- nunun 2 ve 3 cü maddelerinde gösterilen vessikle teminat ve teklif mektuplarını hale saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankerade M. M. Vekâleti Sa- #nalma komisyonuna vermeleri, Tire piyade alayının ihtiyaçları ajan 80,000 kilo sığır veya keçi eti kapalı zarfla WX (500) (7189) eksiltmeye konulmuştur. İkalesi 16-10-939 pazertesi günü saat 16 da Tirede piyade say karargâbında . “Tahmin bedeli 13,800 lira muvakkat teminafı 1045 yapılacaktır. İiradır. Ekslltmeye #freceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ed maddelerinde işteni- 1 Yako Franji vekili avukat Alkiyyadis 2 Türkiye Ziraat Ban- kası vekili Asım Sor. gun 3 Jak Polikar 63.93 63,95 6 4 Yako Mizrahi vekili Alkivyadis 8 Ziya İnan Gör vekili Selim Mansur 6 Cuya Tarango vekili Selim Mansur 7 Salamon Alih vekili 17715,63 6 13 Yorgancı "Tamara Çikvaşvili Kurt Jurji vekili İs, 4 15 16 İstanbul İflâs Memurluğundan : İstanbul asliye mahkemesi birinci ticaret dairesince 28.6.939 tari. hinde iflâsına karar verilmiş olan Refael Amon iflâs masasına ait ra defteri idarece tanzim 279.939 tarihinde-daireye tevdi edilmiştir. ii Yukarda aynen sureti yazılı sıra defterine mazaran alacakları kı m emin mler e e bulunan alacaklılar icra ve iflâs kanununun (235) inci maddesine tev- İikan ya iflâs kararını veren mahkemeye ve yahut icra tetkık merciine itirazda bulunabilirler. İkinci alacaklılar toolanması 23. 10.939 pazartesi günü saat ondağei tanbul adliye binasında #lâs dairesinde yapılacağından alacakları kı men veya tamamen kabul edilmiş olan alacaklıların mezkür top ya gelmeleri lüzumu ilân olunur. (20718) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresi İlânları Muhammen Dedeli 2500 Tira olan bir adet metal izabe ocağı 16-11-1900 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu iye girmek isteyenlerin 187.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin eö- tiği vesikaları ve tekliflerini #yni gün saat 14 de kadr komlsyon relsliğine meleri lâzımdır, Şartnameler paramz olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada sellim ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (7674) İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ İLANLARI 1 — Sarinamesi mucibince muhtelif ebatta 24.000 kilo civi vazarlıkla nacaktır. 31 — Muhammen bedeli (4800) Yira muvakkat teminatı 360 firadır. YI — Pazarlık 2-x.939 pazartesi günü saat 16.30 da Kabataşta o İevazım mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapacaktır. IV — Şartnameler hergün sözü geçen şubede parasız almabilir. V — İsteklilerin pararlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 paralariyle birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilân olunur. O (7797) ler belgelerile birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar te- minat ve teklif mektuplarını Tirede piyade alay satın salma komisyonuna bulunacaklardır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul Lr, Amirlikleri, Tümen ve Tirede Alay satın alma komlayonlarında okunabilir, O (507) (7835) Kk Çanakkale Müstahkem Mevki bölgesinde yaptırılacak Beş pavyon, üç tavla, Gç hansar kapalı zarfla eksiltmesinde talip çkmadığından pasarlğı 3-10-909 Salı çi mü saat 11 de Çanakkalede Müstahkem Mevki Satınalma komisyonunda Es Muhammen bedeli 187,740 lira 11 kuruptur. Muvmkkat teminafı 10838 ire. dır, İsteklilerin diploma mühendis veya mimar olmaları, olmadıklam takdirde ay- p: evsafı haiz bir mütehassın inşaatın başından sonuna kodar bulunduracaklarını. noterlikçe musaddak bir taahhüt kâğıdı ile temin etmeleri, asgari bir partide 100,000 liralık inşa işini muvaffakiyetle yapmış olduklarına dölr resmi bir ma- kamın tasdikini havi vesaik ibrazı ve 2490 sayılı kantınun 2 ve 3 cü maddelerinde yazlı evrakla birlikte Çanakkalede komisyona müracanlları, (508) (7659) ** Konyadaki Kilâatın Iktiyacı olan 90,000 kilo kuru fasulye kapak zarfa eksili- © meye konulmuştur. Şartnamesi Ankara, İstanbul, Konya levazım Amirleri satın alma komisyonlarında istekliler okuyabilirler, Muhammen tutarı 13,030 Men, lk to. minatı" 1223 Iira 44 kuruştur. Biesilime 18-10-639 Çarşamba günü saat 11 dedir. 1s- tekliler saat ona kadar teklif mektuplarını Konyada Levazım ümirliği satınslnm. komisyonu Başkanlığına vermeleri, (602) (ra40) * * Antalyadaki kıtaatın İhtiyazi olan 422,250 kilo Arpa ve yulafa teklif edilen fi- yat koren pahalı görüldüğünden İlk pazarlığı 2.10-939 Pazartesi günü saat 18.30 da, ikinei pazarlığı 12-10-0939 Perşembe günü saat 15,30 da, son pazarlığı 73-10-999 Pazartesi günü saat 18,30 da yapılacuktır. Arpa ve yulaf şertngmesi Ispartada Tü- men #atınalmn komisyonunda görülebilir. Muhammen tutarı 16,001 lira 25 kuruş, ilk teminatı 1429 lira 9 kuruş. İsteklilerin belli saatte İsbartada komisyonda bü- lunmaları, (505) (1841) ş no Eskişehir garnizonunda hava birliklerine sid dekovil yolu Inşası kapalı zarfla eli- siltmeye konulmuş, ihale günü istekli çıkmadığından ilk pazarlığı 4-10-909 Çars şamba günü saat 11 de Eskişehirde Levazım âmleliği satınalma İkömleyonunda Pulacaktır, Hira 68 kuruş tur. Muvokkat teminat 1080 Tiradır. ri Va el aya dalaman Eskişehir Lavazım Amirliği isyonunda gösebiliri lilerin sartnamede yazlı vesalk ve teminat buzlarını merkür ön ve enstte Eskişehirde Komisyonu gelmeleri, © (504)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler