21 Şubat 1940 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

D OG y VİRNYYİ Ha ua[ S Uğmü ol HONU NGU oi a0 CUDldm H Yenıden Takviye Afrodit Adlı Tereddi Kıtaları Getırdıler Mikrobunu Ezmek YENİ ROMA GT ZLA İstiyenler Kimlerdir?
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AŞKIN TEMİZİ Yazan: AKA GÜNDÜZ Satış yeri: TAN - İstanbul Fiyatı: 100 Kr, İN am TELGRAF: TAN. İSTANBUL TELEFON ; 24310, 24318. 24319 N — Ne. 16 BEŞİNCİ YIL 36 s KURUŞ GÜNLÜK SİYASİ HALK GAZETES Finler, Viborga da| Sizler Kimlersiniz? Yeniden Takviye Afrodit Adlı Tereddi Kıtaları Getirdiler Mikrobunu Ezmek YENİ ROMA| İstiyenler Kimlerdir? leri di Seyahatleri | Geri Fikir, Taassup ve Cehalet, Karşısına Kaya Gibi Yazan: Sadri ERTEM pis zi se yi Dikilen İnkılâbın Duvarlarına Çarpıp Yıkılacaktır — YAZAN: — YAZAN: Sabiha Zekeriya | o Maci Sadullah Sar Hariciye İbrahim Hakkı Konyalı, “Afrodit,, isimli Bugün, Afrodit işinden, bir defa daha bah- bir kitap neşretti. Bu kitabın menedilen Af- | setmek lüzumunu duyuyoruz: Çünkü, artık, rodit kitabı ile alâkası yoktur. Bu kitabın ortada bir tek Afrodit davası yoktur, birçok heşri ile, hakem bulunduğu dava arasındaki Afrodit davaları vardır. Ve bu Afrodit dava- tırmıyacağız. Fe larından her birinin hudutları içinde, birçok bu kitapta şu memleket meseleleri birden biraraya top- lanmaktadır. “Afrodit,, etrafındaki neş tın başladığı ilk günlerde, İstanbul Müddeiu- mumisinin şahsına karşı hiçbir ri iğbirar duymamış, hattâ kendi kendimize: “— İsabet... Demiştik. Böyle bir davanm FİN ORDUSUNUN MANERHAYM MUDAFAA HATTI 'SOVYET ORDUSUNUN CEPHEDE TAAR- RUZ İSTİKAMET. | | l ret etti, Theop Yahati münasebeti italy dostluğun. d a ile Roman. münasebeti de araş him kullanıyor: “İbrahim Paşa sarayı dedikleri han hara- Afrodit adlı bu tereddi bekleniyor. e olarak ta Ro, manya Kralının Yaret edece; Macaristan ve Romanyada İtalya ya karşı gösterilen alâkanın bu iki besini nasıl yıktıksa devlet arasında halledilecek bazı me. #eleler bul akla beraber İtalya üssünde birleşen müşterek meselele. ri de vardır. Macaristanın olsı alen Rarlin. ve. Mi. masına rağm lerinin a un, Romanyanın ebilir ki biribip. da, Roman: , Romanya da giye karşısında ayni hattı hare. et Mihaz etmek, ayni üsse istinat ii mecburiyetini hissetmektedir. bu iy in earistan için Karpatlaraltı Rus- esanya için Besarabya mın- Rumen an araziside duğu sahalar a. tadır, Bu sahalara ik milletlerin İtal- irakini, İtalyanın sonra takip ettiği © Balkan politikası temin arpten Tuna yolu ve g3 etmektedir alk; B Eu Tuna boyunda eski Parçalan a sbürglar © İmparatorluğu Betine yaylı Bündenberi onun siya. ,Ji8 olan devletler arasında iz mü: Sİ TM Plânı işpş© Almanya için birinci mevcudiyet <> bâzı meselelerin bir hale koye Dtilâhı kismen geli iletmiş değildir. Na. olsa y dudunun hiç Cenubundan Bu noktadan İtal Şimal hududunu | telâkki et. ın İlhakından sında mıntakası ola- | S* Bu Sahaya Almanyanm nüf! Mesini arzı e ie ektedir, (Sonu Sa: 6 Sik 1) likte sarp tep başmuharririn avdet etmi Ümetinin . daveti “ iğ etimizle bir. SİNİ ziyaret eden “dün şehrim fa i İ Bu fırkann iş diği bildirilm hattı kişafa devam eylem | taatı Bjorkee müstah nı düşmandan temizlemeğe Hava muharebelerinde 14 Ki v2 6 FINLANDA HAREKÂTI GÖSTERİR HARİTA: Kareli'de Sovyetlerin dünkü tanrruzları Talpale ve Muolla üzerine tevcih edilmiştir. rümiştir. Summa cephesinde vaz, sindeki Vibarg'a muhtemel bir vyet (aarruzunu karplamak için buraya yeni takviye kıtaları getirmişlerdir. Sovyetler, Mannerheim Hattının Şarkına Ve Merkezine Yüklendiler Fin Çocukları ve Gençleri Ziraat İşlerile Meşgul Olmak Üzere Seferber Edildiler Londra, 20 (Hususi) — Stokholmdeki Reuter muhabirine Sovyet resmi tebliği Sor resmi tebliğler şunlardır: “19 şubatla, Kareli borzahın ovyet taarruzu muvaffakıyetle in. ir, Sovyet kı- m mıhtakası. devam ş ve Juhames'in üç kilometre e garbında Riensaari adasını Lahteen. maki İst, za Bumaljoki deniz istasyonunu iş. gal etmişti kalarında olmamıştır. yonunu ve adasını ve ko- Cephenin diğer mınta- him hiçbir değişiklik “Bovyet hava kuvvetleri düşman Kıtaatını ve askeri hedefleri m kıyetle bombardıman aresi düşü iş Finlan, ipale üzerinde biri çok büyük lerle yapılan müteaddit Sov. İarruzları ağır zaylatla tarde tir. Ladoganm Şimali Şarki. (Sonu Sa. 6 Sü: 5) göre, Ladoga'nın şimalinde 18 inci Sovyet fırkasının imhası üze- rine, Finler 164 üncü Sovyet fırkasını tazyika başlamışlardır. yi vaziyette olmadığı ve üslerile muvasalası kesil- rilmektedir. Diğer taraftan Sovyetler, Mannerheim erine yeni taarruzlar yapmışlar ve bilhassa hattın mer- kezi ile şark tarafına yüklenmişlerdir. ALTMARK Hâdisesi Kapanıyor İngiliz Başvekil Mister Chamber. Isin, dün Avam Kamarasında Alt- mark vapuru hâdisesi dolayısile be- yanaita bulunmuş ve Norveç ms- kamlarınm belki de Alman tazyiki ı yüzünden meseleyi lâkaydane karşi- | lamak mecburiyetinde kaldıklarını, fakat her halde bu hareketin bitaraf. lik vazifeleri ile kabili telif olmadı-

ğım izah etmiştir. Chamberlain'in beyanatı ve de. Diz harbine alt diğer haberleri üçün. cü sayfamızda bulacaksınız, Bu cümle cem mikrobu ezmek isteyen karşısında da müd zül fikir hayatın, kütlenin gösterdi meydandadır. F: ni bu temayğlü) ezmek kimlerdir?.. İbrahim Halkı kimler namına konuşüy Eğer memlekette geri fikri müdafaa varsa, bir kitap münasebetiyle bu zümreler tebarüz edi, Hakkı Konyalı herhal d me ri müdafan eden unsı tır. Nasıl ki bu temayül, bütün müş. küllere rağmen bugünden kendini göstermiştir. Umumi menfaatleri müdafaa eden devlet kanunları, cürüm teşkil eden her yazmın, her verir. Bu, kanunun vazifesidir kat bir zümre karşımıza çıkıp ta rahim Paşa harabesini nasıl yıktık. sa, tereddi mikrobunu da ezeceğiz, derse o zaman pek haklı ler kimlersinl; Mer H birlik etrafında toplanmış bi bir milletin efradı vardır. Bazı seleri daha ileri bir yanlar olduğu gibi, daha dar bir rüşle karşılıyanlar da olabilir. Fakat hiç kimsenin başını ezecek veya ke. secek değiliz. Her sahis istediği müdafaa edebilir. Bur Vâhile karşı koyarız. “ ceğiz.. lisanı, derebeylik ve mutlaki, yet devrinin Jisanıdır. Bugün her meseleyi konuşacağız. İleri fikri, ge. ri fikre karşı müdafaa edeceğiz. İn. kılâbı sevenlerin ve koruyanların vazifesi budur. İbrahim Hakkı Kon. yalının kitabındaki bu edâ, haklı ol rak bütün münevver kütleyi renci. de edecek bir edâdır. Cehaletin, kör bir taassubum, inkı. lâbı en küçük noktasından dahi vu- racak bir temayülün, bilhassa bu gi. | bi temayüller etrafında toplanacak bir zümrenin bugünkü hayatımız & çinde yeri yoktur.. Bu sahada İbra. him Hakkı Konyalınm tek adam ol duğuna, hiçbir zümre namına konuş. madığına inanmak ist Fakat biz, ileri münevver un ortaya böyle bir diva konursa, : büyük bir zümre ve kütle teşkil e. deriz. Bu gibi yazılara karşı göster. aada bulunan bir , İhinde Yüksek ” ğına gör, bir mre, bunun zümre açılması s fadır ki, alâk: Başvekil Ur. Relik Saydam Başvekâlet Bir Tebliğ Neşretti Milli Korunma Kanununun Tatbikine Geçildi Ankara, 20 (A.A.) — “Baş- vekâletten tebliğ edilmiştir,, 3780 numaralı Milli Korun- ma Kanununun tatbiki 2 nci maddesinin sarahati dairesinde İcra Vekilleri Heyetince karar- laştırılmış ve 19/2/1940 tari-| ika iktiran | eylemiş olmakla, sözü geçen ka- nunun bu tarihten itibaren tat- bikine başlandığı ilân olunur. Kararnameler hazırlanıyor Ankara, 20 (Tan Muhabirinden) — ve Ziraat Vekâletleri, tatbik | ne girmiş bulunan milli ko. runma kanununun tatbikatı etrafın. daki bazırlıklarma devam etmekte. dir. Bu arada bu iki Vekâlet kendi. leri tarafından alınacak tedbirlere dalr hazırladıkları muhtelif karar. ameleri Başvekâlete vermişlerdir. Başvekâlette teşekkül eden komi. te, önümüzdeki günlerde milli ko. | runma Kanunu hükümlerine alt ka. rarların tatbikma geçecektir. Hükümet, milli korunma kanunu. nu tatbika başladığını bugün bir tez. yes etmesi, bütün memlekette, daha birinci de- inde, edebi bir eserin intişar a uyandıran bir hâdise oluyor!,, Fi , bu münaka, lar yüzündeh, dünyam en çok sa, Fransız, İrgi ti merlkan gazetelerinin sevinç alâka, derin ve milli ın duymamıza se. ğu günlerde veren bu geni; bir teessür ve hile: , bize, mümkin merteb nmasını temenni ettiğimiz de bir yara gibi göründü. ve içtima! inki. nanı olan genç Türk Cümhuriyetinin, milyonlarca, hattâ yüz milyonlarca insan tarafından, Pierre Louys'in eserini baş tacı eden 44 sene evvelki Fransadan çok daha geri sanılmasına fırsat ve ir zırliyordu. Bu kanaate vardıkları içindir ki, memleketin birçok mebusları şairleri, edipleri, muh tanbul Üniversitesi (Sonu; Sa: 6; Sü: 1) Uydurma ! Bir Haber İnak Sovyet Müfrezelerinin : ; ; $ ; ; $ ; Hududu Geçtik! Haberi Yalandır Moskova, 20 (A.A) — Tass a- Jansı tebliğ ediyor: İtalyan fani ajansı, Sovyet müfrer rinin Kafkasya . Türk kududu. nu geçtiklerine, Tiirk makan tının bu geciş seheplerini ten- vir için müfrereler ne ve fakat Türkler ler arasında müsademe ğına dair İstanbul bir haber yaymıştır. Tass ajansı, bu haberi mvdur. ma ve marazi olarak tavsif eyle. meğe salâhiyettardır. . Anadolu ajansının potu ; ; mahrecile Anadolu ajansı, Ankara ms. hafilinin de Tass'ın bu tekzibine iştirak ettiğini istihbar eylemiş. tir. kere ile Millet Meclisi riyasetine bil. (Sonu Sa. 6 Sü: 2) dirmiştir. m ; ; ; :; ; ; ; ; ; ; eareaeeeeasaseseasemeaeese

Aynı gün çıkan diğer gazeteler