18 Nisan 1940 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2

18 Nisan 1940 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Abdülhak Hâömidin Ziyaret retikimizde, n, ğun bir #ilkra yeze dünyayi tiyarelş Ora Beyti, Abdül! Şekerin Tadı! eker ta bir m mımısin bir senelik kü. m yedi yüz bin Jirayı bal Bu-Bestpçü, bu fabrikalar, halk “şeker” İn yerine “kâr” mu dağıtaılar, daha Kk Çünkü bu “Kâr” ip bi- t leceği mühak- Yazan : Nact Sadullah $-ir 9İDünya Rökoru Kırmışız! metre mesafede yapılan koşu- nm rökorünü, vaktila, dünyamin en güzel pir de ve dünyanın en çi rakipler yapılan bir ye, dn Pinlandalı etlet Palto Bak miş Halbuki, geçen hafta, İstanbulda bir kr #i yapılmıs ve yağmurlu bir havada, dağ başının, çamurlu, boruk yollarını 5000 3 iie deki Du yarışa giren atletlerden Öğ tat dünya rökorunu kırmışlar. Finlandı' kortmenin ön dört dakika B seniye iç sufeyi, ta dsicükm otuz iki sai #f İlminde bir vatandağ cn ©ç'dekika 40 saniyede, Todorl isminde bir vatandaş da «m Üç dakika 80 seriyede koşmuş. MUŞ 800 muharrirtezimlzden “ birisi wlerin alınabilmesini yer ve «— Ya Kronometreler bozüktü, y da messfe iyi ölçülmemiştil” diyer. bü imkânsız bulus mut Bilmem, o kadar kafa, gör kirin spor cularımızın bir röker kırmalarına meden sayılıyor? Hem, söker, kronometrelerle İnce İnce ölçülen, narik bir şeydir: Belki de, © yağ- mürlu, karlı beruk yolların mihnetine da- yanamamış, kendi kendine kırılmıştır. Şimdi, elin rökorunu kırdılar diye, kendi sporcularımızın kalblerini mi kıracağız? Düşman rökoru değil mi? Varsın tesun delikanlılarımız, istedikleri kadar kırsın. ar; Canları ekizmlm . İ, olsun! Yazan: Theodore Felstead Oskar, Mariyi Atlatıp üksele Kaçtı Kadın paray attı ve anlat! — Üç dört Sen de istedi, k çantasına i ettikten alıp sa. hut kadının dönm bir miktar yer mkündü. adı bin u Fakat amak ile bu sut ediyorlar O halde beklemek gereki Mari, bir hafta sonra geri döne. rek İngilizlerin Thanet'deki hava müdafasları hakkında bir takım mâlümat getirdi. Malümat fena de. gildi. Ve bunlara dayanarak Ber- line parlak bir rapor gönder bi Oskar, Mariyi okşadı ve ertesi gün paranın hâzır olduğunu söy- ledi. Mari paranın alınışı sırasında o. nla beraber bulunmak istedi. razı olmadi v — Her halde, dedi; banker ranın verilmesi sırasında üçüncü bir Şahsın hazır bulunmasını iste. mez, Sonra parayı almadan rapo. ru da vermek lâzim. Çünkü Fapo. ru bizzat götürecek. unun üzerine ertesi gün yemen ği birlikte yemiye karar vererek ayrıldılar, ar, ertesi gün Ylanishin lunduğu yere saat onda danish'i göre gidecek, E ek, işin inu. vaffakıyetle neticelendiğini bildire. cek, . sonra Şaşma. doğru. ya Vi giderek trene atli; ted'e hareket eden !Ik vapuri decekti. Oskar, ertesi sabah, bütün eşya. sını otelde bıraktı ve Mariye hi. tap eden bir mektubun içine yüz Jin koyarak şu satırları yazdı: İşler bozuldu. Vakti geçirme den kendi ki ni kurtarmıya bak! Oskar, ertesi sabah faaliyete ge- çip ve Hanish ile on dakika ka- dar görüştükten sonra, Vietorla is. tasyonuna koştu. Merinin-kendisini tarassut edip etmediğini anlamak için etrafı gü zetledi, Fakat onun bir izine tesa- düf etmedi. Halbuki kadın, arka arabaların birine oturmuş gazete okuyor vs onu gözetliyor du. ır, Brüksele sım£ bilet aldı itmek Üzere trene at. lıyarak bir köşeye oturdu. Dover'e varan casıs bir gemiye atladı ve Östend'e vardı. Sonra se. yahatine devam ederek Brüksele gitti, Maksadı şimdilik buraya yer. leşmekti. Oskar, memnundu, Bütün-proje. sini muvaffakıyetle tatbik etmişti. Ve Brüksölde eğleniyordu. Fakat bir kaç gün sonra otele döndüğü zaman Marinin kendisi. ni beklediğini gördü. Mari derhal onu çağırdı: — Neredesin Oskar, burada iş ne? — Safa geldin, yahu! Fakat Oskar kekeliyordu, sonra Mariyi bir tarafa çökerek anlattı: — Bir adamla hemen görüşmek için talimat aldım ve onun işin geldim. Kadın dinlemedi ve yavaşcacik çantasını açarak ona göslerdi: — Ya beş yüz sterlin, yahut 8. lüml Oskar derhal paraya davrandı, ve beş yüz sterlini verdi, Mari de bu paraları revolverin yanıma yer. leştridi ve: — Allaha ısmarladık! Diyerek gitti. Hain casus ise başına gelecek fe. 4âketleri bekliyordu. ülâzim Alfred Bo: Vİl elbisesi giyerek bir gün İngilterenin Halurck Ilmanıa çikip pasaport dalresine doğru ilerledi. Pasaport daitusi, yığın yığın mu. hacirlerin evrakını tetkik ile maş. guldü. Memürların — yorulduktan sonra onun evrukına iüzumundan fazla eremmiyet vermiyeceklerini sanıyordu. Sahte isimli bir pass. port taştyordu. İşi gücü türist a, centeliği idi. Hakikatte bir istihba. rat zabiti idi, Yani casustu. Ve AL manya donanması hesubına hare. kete geçmişti. Maksadı harp kop- tuğu takdirde, İngiliz donanması. rın ne şekilde harekete geçeceğini amaktı, Yakışıklı ve şık bir adamdı. Pa. saportunu takdim ettiği zaman, Skotland Yard memurların dik. katli gözlerine aldırış etmedi. Se. yahatinin hedefi hakkında sorulan suale cevaben şu cevabı verdi: — İskoçyada yerleşerek vir 1! giliz . Alman turist cemiyeti te: etmek niyetindeyim (Devamı var) nan, Sİ. Yas| Tanıma | DA İn 14 Yaşında Bir Kız Kaçırıldı Galatada Minefva hanında yazı nesi bulunan Şark istihbarat enstitü. müessislerinden Kâzım Kavulün kızı on dört yaşmda isle dün sâbahi bir genç tarafından | kaçırılmıştır. aleni ailesinin İiddiasına göre, kiz, Şişlide Halâs, kârgazi eaddesinde Sırmalı apartman sahib Sırmalının 18 yapında, İki oğlu Şakir tarafından kaçırılmış. tır. Vaka şöyle olmuşt Nişantaş orta mektebinin altıncı sınıfına devam eden Jale, dün sabah mektebe giderken önüne, numaras) | ve Şakir süratle ortadan kaybolmuştur. Hâdi. seyi haber alan Jalenin annesi NE gântaşı merkezine giderek kızının bulunmasını rica etmiştir. Jale ile Sakir, her tarafta aran. maktadır, ADLİYEDE : "Cumhuriyet,. Davası Yarına Kaldı İbrahim Hakkı Konyalı tarafından gönderdiği tekzip mektubunu neşret. miyen Cumburiyet gazetesi neşriyat müdürü Hikmet Münif aleyhine açı. lan matbuat davasına dün de altıncı ceza mahkemesinde devam edilmiş. tir, İkinci Asliye ceza hâkimliğinden gelen tezkereden, 17.1.040 tarihinde Ethem Ruhi Balkanın vekili bulun. duğu Şafi Ağaya ait bir dava olma.| dığı anlaşılmıştır. Dinlenen şahit em. | lâk komisyoncusu Tah er, tek. zipnameyi kendisinin yerek Na- hit Göksuya yazdırdığı! ve posteha. neye bir sureti ile beraber verdiğini söylemiştir. Hikmet Münif, bu sahldin ifadesi ile Ahmet Eserin söylediklerinin bi. ribirini tutmadığını bildirmiş ve şa. hadetini kabul etmemişti İbrahim Hakkı Konyalı, Cumhur. yet gazetesi tarafından tahkir edil. İdiğini isbat için dayasını teşrih ey- Wiyeceğini bildirerek yazılı bir İzah. hameyi okumuştur. Bu İzahnamede Yunus Nadi ve Cumhuriyet gazete. in karakterini tebarüz ewireceğini söylemiş ve Yunus Nadınla » «zi den bahsetmiye kalkmıştır. Hâkim, bunları dinliyemiyeceğini ve mahke. meyi lüzumsuz yere işgalin mânasız olduğunu söyliyerek bunların yazık olarak mahkemeye verildiği takdirde okumacağını beyan etmiştir. Mazmun vekili İrfan Emin, posta makbuzunun defterdeki (suretinin celbini istemiştir. Müddetumumilik, tahkikatın tekemmül attığini, fekat davacının davasını teşrih ve maznu. nun da müdafaasını hazırlaması için duruşmanın başka güne bırakılması Üzerine, iddianamesini sonradan bil. direceğini söylemiştir. Mahkeme, İrfan Eminin talebini reddetmiş, davacının davasını izüh ve suçlunun müdafansmı yapması | çin muhakemeyi başka güne bırak. Bir Suçlu Tevkif Edildi Bir sene kadar evvel Aksara, Yedikule - Sirkeci hattında iş İbir tramvayın altında kalan 12 ya. şında Muzaffer, tramvayın altından çıkarılırken kullanılan kriko öletini İyi İdare edemiyen, Aksaray deposu ustabaşısı Osman, Muzatfern ölüm ne sebep olmuştur. Bu suçtan, İkinci dilen Osman. dün mahkemeye kargı ağır sözlerde bulunduğu için mahke mede tevkif edilmiş ve cürmü meş.

hut mahkemesine sevkedilmiştir. Bir Ceset Tahnit Ediliyor Porsa Amerikan gemisi birinci sü. varisi Aleksandr Villiyam, gemi ka- ra sularımız haricinde ölmüştür, İstanbula çıkarılan ceset, üzerinde tetkikatmı yapan tabibiadi!, cesedin defnirie ruhsat vermiştir. Ce. set, İstanbulda tahnıt edilerek Ame. rikâya gönderilecektir. Palto Hırsızı Mahkemede Üniversitenin muhtelif | fakültele. rinden palto çaldığı iddia olunan Hü. seyin Hüsnü Altınöz, hırsızlık su. çundan İkinci sulh öeta hâkimliğine verilmiştir. Birinel sorgu hâkimliğin. de kati tevkifi yapılan Hüsnünün mu hakemesine yakında bakılacaktır, O gün 26 talebenin istlevabı yapılacak. Hr, yan bir otomobil çıkmış | TnaRli kızı yarına alarak) * İden gelen iki mü ağır ceza hâkimliğinde muhakeme e. | iken gemide) TAN i a | gerer $ Yanyana İki$ Düşman ş sapa il 5 ermiş Yeryüzünde; düşmarın sulh ve silkün içinde oturabildiği yegâne yer: Limanımızda bir İngiliz vapurile o bir Alma gemisi yanyana Suiistimal Münakalât Vekâleti Teftiş yolsuzlufkların tahkikatı ile meş; karadan şehrimize gelmiş ve Li lamışlardır. mümkün olduğu Kâdar“kısa zamar. da. bitirilecek » netice bir, şERREr la ekiletine arz Bu müdettişler tarafuilan dün Wibaren yapılmasına başlanını & kikatın Liman İşletmesi ve Denizyol. larındaki sufistimaller hak pılmakta olan tetkikatla y lâkalı bulunduğu bildiril Liman işletmesindek! su sulistima. U tahki dir. Su ağızlıklarının ve & nın bugünkü vaziyeti pörlâr hazırlanmaktadır, in bu huş tahkikat Yapan müfest larda bulunacakları duyulmuştur. o Denizyollarındaki kikatının dârinleştirilmesine ve bazı M dilecek Dün yeni. sta al tah rakamlar tesbitine lüzum görülmüş. tür. Sabık Denizbank umum müdür muevinlerinden Haruna lüzumundan fazla harcırah verilmesinde, « zaman. ki Denizbank ve halen Denizyollar n lüzum üzerine vazifesinden uzaklaş. tırılan zatın ne dereceye kadar me. sul olduğu tahkikat sonunda anlar İsbilecektir. Bu sulistimaide muhase. beciden başka daha bazı kimselerin de mesul tutulacakları zannedilmek. tedir, Diğer taraftan, bu hâdise tahkik e dilirken başka bir suiistimal daha meydana çıkmıştır. Denizyolları müdürünün aşağıdaki sözlerle kısman tekzip ettiği bu sui. | yalnız hayvan yüklü vapurla. rın temizlenmesine tahsis edilen 100 lira masrafın bütÜn vapurlara tes raill suretile yapılmıştır. Umum mü. dür bu hususta şöyle demiştir: *Vöpurların temizleni $ — Fikra muharrirleriniz kimlerdir? Bu muharri başka ge tkralar yazarlar mi? sra #t3 w va maknle yazan vamiı arkadaşlarımız mi M Sertel, Sabiha Zek; Ömer Riza Doğrul, Aka Gündüz, Doktar Ga- Wp Ata, Sadri Ertem, Naci Sadullah, Burhan Felek, Ulunay, Refik Hali Sadretiin Celâl, Şüküfe Nihal, #9h, Psik Sabri Duran, Zeki M ki Riza, Masuhf Bavdar.. Bunlardan Zekeriya Müfettişlerin bugün de Liman ve'r Denizyolları nde maeşgu olmaları mi dir. Teftişle m — m mazı e Tahkikatı Için Vekâletten Iki Müfettiş Gönderildi Heyetinden iki müfettiş, bazı gul olmak üzere dün sabah An- iman Reisliğinde çalışmıya baş- kaveleyi ida. larax Ladik ekli. petle eski muameleleri d: eahhitle yapı Gemi Leşleri Çıkarılıyor el Ahırlenfa ve Hay- ında batan İki gemi. ktır. Bunun için dünden itibaren faaliyete geçilmiştir. Gemiler dinam parçalanacaktır. Bu suretle su altında bulunan enka- | zın çıkarılması daha kolay olacaktır. Dinamit kullanılacağından hareket halinde bulunan deniz nakil vasıtala İrının dikkatli bulunmaları Liman Re. isliğince tamim edilmiştir. İade Serbest Bırakıldı tenceden aldığı Yahudi muha cirleri. İskenderunda bekliyen ya- bancı vapurlara nakletmek Üzere s8. yahat ederken İngiliz kuvvetlorı ta. vkif edilerek Maltaya gö- '» hükümetin neticesinde serbest bira. Yola çıkan vapur yakında a gelecektir. Binbirdirek Temizleniyor Belediye, Binbirdireğin içini te. mizlemeğe karar vermiş bulunmak- tadır. Binbirdirek dahilinin yükse! liği 12 metre olduğu halde topruk. taş dolması yüzünden buğün ancak 5 metre irtifamda bir saha kalmıştır. Böylelikle Binbirdirekteki direkle- rin kısmı âzamı toprak altında kal. mıştır. Belediye, bu toprağı kaldırıp içerisini elektrikle tenvir etmeyi dü. şünmektedir. 80.000 Lira Milli Piyangonun 1 inci çekiliş bi- letleri satılığa çıkarılmıştır. Biletle. rinizi bugünden alın bin lirayı kazanacak olan bilet belki yarına k: dar satılmış olur. yalnız Sadri Bra sira beşi lar, Göze örlern ve Nemihi Baydar gazetelere de yazı Yurar- emire roman ve hikâye yazan İsimleri bu listeye dahi değildir, . 8 — Nişan yüzüğü eol ele ml, yekes .4ğ ale mi takatmatıdır? C — Evlilik » nlalık devte- sinde sol ele, nikâhtan sora da sağa ta- kılıran da ve gekle riayet merbiri de 18.4.040 HABERLER Demir Beyannamelerinin Tasnifi İşi Dün Bitirildi | Tüccarlar Be Beş Gün i Satış Yapmıyacakldk: i | Demir beyannamelerinin A it stok hak J< 3» bitmiştir. 7 ret Vekâletine telefonla msl verilmiştir. Kararname hükmüüt re bugünden itibaren beş çü İ ellerinde demir bulunduratıları demirleri satmıyacaklardır. pi met bunlardan ne miktarını 2Ü se alâkadar tüccara resmi mekti 0 miktar demirleri angaje etmi caktır. Bundan sonra her tücesf dişine gelecek mektuba göre letini satabilecektir. Demir, bakır, kalay birliği Demit, bakir kalây ve madesi Ğİ v ya limited şirketlerinin bir birl İlinde çalışması takatrur etmişti. na dâir nizamnamenin bugü! gelmesi beklenmektedir. Dün Bi ve kalay tüccarları toplanarak cut stokları ve yolda bulunan * rişleri tesbit etmi Deri Limited şirketi de birlik pi ii caktır. Bu maksatla Ankaraya £İ ölan şirket müdürü Sadullah gi ti mize dönmüştür. Şirket Mi i külliyetli deri getirtmiş ve Latvasii) ya da deri göndermiştir. ge birliği diğer birliklerden daha ye faaliyet gösterebilecek vaziyet lunmaktadır. Yapak satışı Yapak mübayaası için Ziraat kası faaliyete geçmiştir. Ancak carlar bankanın yalnız üç nevi y almasını ve diğer kaliteleri al sını yerinde bulmamaktadırlar. di dan dolayı tüccarlar e satış teklifinde Düren Dün bu maksatla borsada tüc” arasında görüşmeler yapılmıştır dl İ bla ” BELEDİYEDE : Vali ve Muavini (tu Teftişler Yaptılar Vali Lütfi Kırdar, dün YUd yatı mektebile Kız Muallim by ni teftiş ve ihtiyaçlarını tesbit tir omlii sonra Balat ve Kane Vi şadaki halk hamamların! gezi a ti deniz hastanesi karşısındaki A yi” çocuk bahçesi haline getirilmezse susunda alâkarlara feap eden Ergi tifleri vermiştir. Halk hamamlde bu hafta halka açılması kars” rılmıştır. Vali, akşam üzeri el€ idaresine giderek, g€ç vakte ii müessesenin ihtiyaçlarile mefi muştur, gi Diğer taraftan belediye ve gi” vinlerinden Lütfi Aksoy da, Ny af şındaki 52 inci mektebin önünde ni gi) sisi kararlaştırılan büyük par$* gi hazırlıkları gözden geçirmişti” parkta çocukların eğlenmeleri cap eren her şey yapılacaktır. yi kın ağaçlandırılması ay sonu! dar ikmal edilecektir. ee Lütfi Aksoy, tetkiklerine & nt derek, Ayaspaşa - Taksim & lum fltisak peyda ettiği bulunan ve çirkin manzara ve den binalarm yıkılması Be meşgul olmuştur. Dolmababfı. nen ve Tophaneye kadar W Ür hada faaliyet ilerlemiştir. Bİ ii nalar yıkılmakta, arsaların el duvar çekilmektedir. Kabatat ye g sinin önünde büyük bir mev pılacak, oradaki mendirek** metrelik bir kısım da dalda ” müstakbel meydanın geni metreye iblâğ edilecekti a Gazi köprüsünün iki taraf” ay va kısımlarına ait demir Dye İsr, Almanyadan şehrimize tir. Bu kısımların etrafını erle marmaklıklar kaldırılarak. Yetis. demir parmaklıklar konule©* DrakvıM, 18 Nisan 1940 PERŞEMBİ, & üncü ay o Günde OEM Arabi: 1958 a | | Rebiülervet: 10 Vİ Güner 517 — Öğle İlcindi: 16.30— Akşamı İ | Yatsı : 20:28 — İmsâk:

Aynı gün çıkan diğer gazeteler