1 Temmuz 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6

1 Temmuz 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SANİN Diş Macunu İle Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız kırıntıları, salya iği mikroplar, dı. sarıdan alınan omuzir mev karşısında dişler ve diş etleri eğer mütemadiyen te en « mezse bozulmıya, cürümiye mahkümdur. Çürük dişle, mide ve barsak ihtilâtların- dan zatürrieye kadar her nevi yol açabilir. DİŞ MACUNU İLE Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten sonra günde 3 defa fırçalamak şartiyle Eezanelerle büyük itriyat mağazalarında bulunur. JEmniyet Sandığı İlânları | Taksitle Emlâk Satışı Sekiz © Senede “/, 5 Faizle Ödenir Muhammen Serti Ginai kaymeti Üsküdarda (o Pazarbaşı mahallesinde (o Arsa li Karamanlı sokağında esk! 77 Mü, 21 No. Üsküdarda Selâmisliefendi mahalle- © Arsa 50 sinde Keresteci sokağında eski 2, ye- niZ No, hı beyinde Burhaniye mahallesin- O Arsa 450 ağa sokağında eski 12 Mü. yeni 16/1, 10/2 Xo. Beylerbeyinde Burhaniye mahall Arsa s0 nuğa — Abdullahağa sokağım- Mü, yeni 12/5 No. Çarşuyukebirde Keseciler sokağında 400 42No,h Kartalda Yayalar köyü Derebaşinda 300 eski 1/1 yeni 1/1 No, 4 Çemberlitaş Moljafeneri mahallesin- O Manbahçe ikl ev 000 Medresecumil sokağmda eski e yeni, i — Arttırma 3 Temmuz #41 tarihine düşen Pi facak ve 14 den 18 ya kadar devam edecektir. İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 2 — Aritırmaya girmek için muhammen kıymetinin “© Wnde pay akçesi yatırmak lâzımdır, 3 Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede s6- 8 false tâbidir. M4 ribe günü yapı- k'tta ödenir. Taksitler 4 — Taksi ceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dere- dede İpotekli kalır. 5 — Binaların fotoyrafları Sandık dahilindeki sa #lunmaktadır. Fazla tafsilât almak için salona mi Emlâk Almak ve Satmak İstanbulun her semtinde her çeşit emlâk almak ve satmak için en ol satış salonumuzu ziyarettir. nildiği takdirde satılığa konan emlâk muk: ne borç verileceği tayin edilerek alâkadarlara bildirilir. Bunun için iki lira betet alınır, “Teşhir ücreti; Bir liradan aşağı olmamak üzere Ü Ha on iki buçuk kuruştur. Ne satıcıdan, ne de aberin alınmaz, kua bin Tire» bir ücret (ATT - Ankara Valiliğinden * 1 — Ankara - Çubuk yolunun 7 4 400 — 43 4 700 cü Kim. leri asmda esaslı surette şose tamiratı İşi 17.7.1041 tarihine ra şembe günü esat 16 da Vilâyet Delmi Eneümeninde yapılmak pal zarf usüliyle eksiltmeye konulm 2 — Keşif bedeli (138487) Mira (89) kuruş ve muvakkat (8071) Vira (90) kuruştur, 3 — İsteklilerin muvakkat & taret Odası vesikasını ve ihale gününden en ai makamma bir istida ile müracaat ederek bu iş liyet vensikal hâmilen; 2490 kanunun bükümleri mektuplarını yu) men reisliğine tevdi 4 — Bu işe nit webileceklk teminatı nat meklup veya mek (3) gün evv in alacakları 1 tekir da adı geçen günde saat (15) e kadar Dalmi Ensü- tevfikan — hazırlıyacakları leri, eşit ve şart seyi her gün Ankara Vilâyet Nafia (5244) Geçen Pazar günü Kurum Umumi! Hey'etinde Müzakere nisabı ha- " $ Temmuz Cumartesi günü wat , Kurum #rasmın mezkür gün ve Görüşülecek İşler 5 1 — İdare Hey'eti Raporu ile Müfettişler Raporu, N yılı hesaplarının tetkiki ve idare hey'etinin ibrası, bin 941 mall yılı bütçeler e hakkında tekrirler, müddetleri biten ve ahar surette ihep yapılması v eden 5 — İdare hey'eti ar için yeniden İz 5 — Hesap müfettişleri intihabı 7 — Hüysiyet divanı âzaları inlihabı. Bayramiç GC. Müddeiumumiliğinden : Koordinasyon Hey'etinin 1/4/M1 gün ve 1/970 sayılı karariyle ye- ker slm satımı İle iştişal edenlerin bir Nisan salı akşamında tcaretha- helerinde bulunan şekerin sikletlerini gösterir bir beyannameyi 2/4/ 9âl çarşamba akşamına kadar mahallin en büyük mülkiye âmirlerine vermiye hiecbar oldukları tesbit ve ilân edildikten sonra Mustafa oğlu Hüseyin Doğan elindeki şekerlerden iki çuvalm beyanna- mesini vererek ayrıca elinde bu an 107 oluk şekeri saxlamak ve beyanname vermemek suretiyle MüN Korunma kanununa aykırı hs: ette bulunduğundan Bayramiç Asliye ceza mahkemesinde yapılan du- Tüşma sonunda para cezasiyle 3 gün dükkünmin kapatıi- ına ve bun var verilmiştir, (5206) 18 1 nisbe- | algınlığından ileri hastalıkları DERM / günde 1 - 3 kaşe a İ »da yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yı Satınalma komisyonlarında yapılacaktır. lı zarflar vesikalarla teklif mektuplarının ait olduğu komisyona verilmesi. yonlarda bulunulması, Evsaf ve şart, leri Ist. Lv. # Ağrıları Dindirir! ROMATİZMA, BAS, DIŞ, SINIR ve gelen vücut KIRIKLIĞI, NEZLE N kaşelerile her eczahanede bulunur. mirliği satım BEL ile Soğuk ve GRİP icabında ağrıları derhal geçer, mahallerdeki n bir saat evvel k arhık için belli saatlerde komi a komisyonunda görülür. Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksilimeleri Er canda askeri satın alma komisyonunda 11/7/941 Cuma günü hi- zalarında Yazılı saatlerde yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve: kâlariyle teklif mektuplarım ihale saatlerinden bir saat evvel yona vermeleri. Sertnameleri komisyonda görü Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale Kilo Lira Lira Saat Kuru oi 600,000 27.000 2025 16 Odun 000,000 22,500 1687 15 Kuru ot 600,000 27,000 2025 11 132) (4941) kk» Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 7/7/0941 Pa- zartesi günü saat 15 de Afyonda askeri satınalma komisyonund ılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyonda bulunmaları. * Beherine tahmin edilen fiyati 21 lira olan 2000 adet nöbetçi muşambası pazarlıkla münaka- saya konmustur. İhalesi 5/7/941 İ Cumartesi günü saat 11 de An- karada M. M. V. Satın alma ko- misyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 6300 liradır. Evsaf ve| gözİğ sartnamesi 210 kuruşa komisyon- dan alınır. Taliplerin belli vakit-| te komüsyana gelmeleri, o) | Bandırmada Mevki N i Hastahanesi Baş Hekimliğinden : Behor metresine tahmin ed len fiyatı 105 kurus olan 200,000 Bir talebe zam tayiniyle ayda 40 W serıf. 30 dirr metre ekmek torbalik bez pazar- lıkla eksiltmeye konmuştur. İ. halesi 477/941 Cuma günü sast ö eli x . İürretli iki ikinci sınıf. 25 iira ücretli çime, Konaiayarunda yapılacak “İyi hastabakıcılık münhaldir. tekli. w > N in bonservisi, otehsil derecelerini İlerde kabul edilir. Talip'erin tek-| yigatikel kâğmii, seat raporu lif edecekleri miktar üzerinden taahhüt senetleriyle birlikte dilezae vakitte komisyona gelmeleri: liğine müradastlar (2081 (S25n o AHMED TE: Adres: Çemberli - taş Türkistan kı - Taathanesi yanın '- < da No. 3 Tel 23860 i 11 de Ankarada M M'V Satın

mamak sârtivle avri ayrı teklif-|, ezik, - polise mik kanuni kati teminatlariyle. belli ına büşta - 5204) Yazılı gün, saat, ve mahallerdeki askeri satınalma ğelayoalanda | yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektupların İhale saatinden bir saat evvel ait olduğu komisyona verme! Şartnameleri Fomisyonlarında görülür. o (98-4791) Cinsi Miktarı © Tutar Teminatı © Ihale gün saat ve Kilo Lira mahalli Sadeyağı 30,000 42,000 3150 4/7/941 11 Trabzon Sığır eti 170,000 76.500 5075 7/7/941 16 Balıkesir Sığır eti 160,000 71.100 4805 2/7/941 15 Eskişehif R Odun 1,200,000 (o 23,280 746 (o 3/17/941 16 Eskişehir Makarna 100,000 40,000 3000 7/7/941 17 Gelibalu- da eski şubede Sığır eti 100,000 41,000 TİM İS me 100,000 41,000 4/7/941 15,, ." Ss 1,008,400 201,680 11,384 11/7/941 11 Erzurum | Buğday kırdırılması - 000,000 17,000 1275 O 7/7/941 15 Erzurum Sığır eti 88,050 o 16,720 1254 7/7/941 10 Erzurum l ** | Cinsi Miktarı Yuları o Teminatı İhale gün Saati (o Şekli ve mahalli” Kilo Lira İ Saman 960,000 33,600 2520 zarf Adapazar Kuru ot 1,366,000 88,790 © 443950 . zarf Adapazar Kuru o 1.212,00 82,680 — 4134 » zarf Adapazar Kuru ot 430,000 (o 279500 11180 ar Sığır eti 240,000 91.200 o 4560 k ar Sığır eti 230,000 87,400 zarf Adapazar 240,000 91,200 - zarf Adapazar 325,000 128,500 . zarf Adapazat 960,000 33,600 . zarf Adapazar Saman 2,500,000 87,500 8 . zarf Adapazar Saman 1,000,000 35,000 15 O Ki zarf Adapazer | Sığır eti 40,000 14,000 16 (o K. zarf Bandırma | Muhtelif nakliyat 12,300 ton 16 K. zarf Kütahya | İnşaat 24, 9 K. zarf Diyarbakır | Kuru ot 1.200.000 90, 1 — K. zarf Trabzon Kuru ot 600,000 36,000 2700 11 © K. zarf Trabzon Sade yağı 35,000 3150 10 OK zart Siir Zeytin yağı 30,000 2700 1 — Pazarlık Gelibalü A. Posta Meşe odunu 1515,000 2213 ( 25/1941 16 'azarlık Gelibolu Eski şube | Meşe odunu 1,085,000 1628 (o 24/7/841 16 (o Pazarlık Gelibolu İ eski şube binasında | Sığır eti 15,000 20/7/9441 10 OK. zarf ) Koyun eti 35,000 K. zarf ) Yoğurt 30,000 ) Süt 30,000 Bilecik (5297) z A z Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında | si Miktarı Tutarı Teminatı Kilo Lira Kr, Pirinç 10,000 5500 412 50 Bulgur 3,000 1760 132 Toz şeker 10,000 4800 360 Tuz 6.000 480 36 Çay 20 200 15 Zeytin yağ 10,006 9000 675 Beyaz peynir 1,006 550 41 25 Razaki çekirdekli üzüm . 1,000 200 22 50 (220 (5295) FEVKALÂDE Yeni Tarzde BİR PUDRA Buldum. ir usul deire- e istikzar edilen bı hafiftir ki, havada uçar, o dere- e incedir ki, en görün - bir het al gayet ince bir le kaplır, Gören- ve sahhar güzelliğinizi! 4 olmadığ a ede igrlinden andı - TOKALON pudran-| ediniz. Yazıhanede v gün yüzünüzde hiçbir büt eni TOKALON Ha pudrası- yüksek k sandığı rağbetten hte, mukallir a i Tekalen u bivi olup hu- Put pulu yırtık , Pullolarımı asrarla iş- #Dr. Şükrü MehmeiM| vergün saat 2 den 5 e kadar Be- I İstiklâl - caddesi. No * Vana 70: 60016 a Sahip ve Neşriyat müdürü “Emin evi hastalı UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat T.L.Ş. TAN matbaa RADYOLAR Gelmiştir. olan 47960 tire kesif bedelli parke inşaatından şim kusinı” 30 gün müd- detle ve kapalı zarf usuliyle & akkat teminat m ânında inşanlırı fen snemur fen mühendis veyu sür $ Odası vesikası, ehliyet atma göre hüzirlıyasukları Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığır.dan : merkez 1000 güm. sammen bedeli apalı zarf usu 0, muvakkat teminatı 388 tur, 2 — Eksiltme Ji Temmuz #4) Cuma gö at 15 de'ri rumu Genel Mi binasında yap tnamesi mer bul şubesinde parasız ir, Nürm rilir. 3 — İsteklilerin kanının 2 ddelerinde yazılı vesika 4 teminatlarını beyi usulüne göre Jarmı suit 14 de kadör teslim lerim-dikkele ulımmıyacsBı ilân EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN : Evvelce almacağı ilân olunar. 180.000 KİLO SADE YAĞI İÇİN Tapılen teklifler haddi lâyıkında ni r verilmiştir. Paz lurmadığından pazarlık süretiyle &k M Temmuz günü saat 18 de * Müdürlüğünde ya tır, Yukarı- it edemeyip kısmen tashhüt (edebile- ik teminat yüzde yedi buçuklur. SİNGER TELEMETR KRONOGRAF ss - Si > Zerit ve 15 etilidir. ÇELİKTEN Fiatı 55 Lira ALTIN 18 AYAR Fimtı 135 Lira ALTIN 18 AYAR ” Fantazi 165 Lira SİNGER SAATLERİ Jain Ayini *kirüğe Soküğu o Sayımı Cinsi yy 5.00 Kuşdili caddesi 48 3 00 & İskele özddesi 61 40 v0 Seneliği Beylerbeyi O Abdullehuğ. O 16 O Arsa 16 00 Kadıköy o Osmanağa (© Dellülzade 44 OE 500 Beykoz Yaliköy cudde 9 8 00 Caferağı Moda chdâösi * 40 toj 250 Üsküdar © Rum Meh- © Şemsipaşa meti Yukarıda cins ve mevkileri yaxılı verler o 31/5/M42 sonu mürdetle ve pazarlıkla kiruya verileceğinden İsteklilerin n t kalemine m raceatl C Darüşşafakaya Talebe Alınıyor Darüşşafaka Müdürlüğünden : Su yl Darüşşafaka ilk Kisim dö: kinel smezlı to kasım birinel ve f dü ve Kayit ve kabul e 18 Temmuz 1D den r devam olunacaktır. Talip ol - madan ve b babhdün mahrum ve muhlsç olması ve dördüncü sınıf için (10) dan küçük veya 413) den büyük olmüz orta bir için (15) ye orta iki için (16) yaşım geçmemiş bulunması şart- a İlk müracantta nüfuz tezkeresi, çiçek aşı kâğuh, sıhhat raporu, mer“ yut oldukları nahiye müdürlüğünden alman fakrühal kâğıdı, &vesikalığ ki fotografın getirilmesi Hizimdir. Dördüncü sınıfa girecekler: Geldikleri rektep müdürlüklerinden bü yil üçten “dörde geştiklerini bildiren totogyaflı bir tezkere ve orta bire girerler bu yil aldıkları ilk mektep sahadetnamesini ve orla ikiye si- renlesin de bu yıl birden ikiye gettiklerimi bildiren fotografı 5 kere getirmeleri Tâzımdır, Müsabe imtihanı. > Türkçe-ve A: yapıl ei yelecek tale mesih disine ittir. vx neticesine Maylar inse (5391X

Aynı gün çıkan diğer gazeteler