5 Temmuz 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4

5 Temmuz 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LE LLM EY YL TİR hr Harici Askeri Kıtaafi “İlânları âşağıda yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı gür; saat, gekil ve mahallerdeki askeri Satınalma komisyonlarında yapılaca! vesikalar! tır, Kapalı zarflar için ihale saatlerinden bir saat evvel kanun! teklif mektuplarının ait olduğu komisyona verilmesi: Paza: ık İçin belli saatlerde komis- yonlarda bulunulması. Evsaf ve şartnameleri İst. Lv. Amirliği satınalma komisyonunda görülür, Cinsi Miktarı Kilo Tutan Teminatı Lira İhale gün Saati Şekli ve mahalli Saman Kuru ot Kuru ot Kuru ot Sığır eti Sığır eti Sığır eti Sığır eti Saman ; Saman Saman Sığır eti Muhtelif nakliyat İnşaat Kuru ot Kuru ot Sade yağı Zeytin yağı Meşe odunu 960,000 1,366,000 1,272,000 33,600 88,790 82,680 9,500 91,200 87,400 91,200 23,500 33,600 87.500 35,000 14,000 ton 24,098 80,000 36.000 42,000 18,000 2520 443950 4134 11180 23/1 35,000 30,000 1,515,000 30,300 Meşe odunu 1,085,000 o 21,700 Sığır eti Koyun eti Yoğurt Süt 6.000 21,000 8,250 3,300 15,000 35,000 30,000 30,000 Xx Aşağıda mikfarları yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksilim, ye konmuştur. İhaleleri 11/7/941 günü hizalarında Yy. lerde Babasskide asker! satın alma komisyonunda “ Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif meklup'srını ihale saatin- den bir saat evvel komisyona vermeleri. Miktarı İlk teminatı Kilo fiyatı , Kile lira Kr. İhale saati 3890 5677 3158 2194 2194 1567 866 50 s0 50 50 25 A Ki, £ Atağıda yanlı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri Erzin- © canda asker! satın alma komisyonunda 11/7/941 Cuma günü hi- zalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesi- kalariyle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir evvel komisyona vermeleri. Sartnameleri komisyönda görülür. Cinsi Tutarı © Yeminatı İhale Lira Lira — saati 7029 1 1687 “15 “ 2025 432) en) gT4 — 5108) 77.000 22500 27,000 Aşağıda Şarılı mevadın kapalı zarfla eksilimeleri 10/7/ 941 Perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Samsunda a5- 'keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve sartı “ meleri Ankara, İstanbul Lv. Âmirlikleri satın alma komisyon- larında da görülür. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek- tuplarını ihale saâtinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Cinsi Miktar Tutarı Teminatı İhale Kilo Lira ira 42.000 3150 22,680 1701 142) Saati 600.000 540,000 #. * BO00 çift &r fotini Pazarlıkla #atın alınacaktır. Tahmin bedeli 5.000 lira, kati teminatı Yiradır. İhalesi 14/7/941 Pazar tesi günü saat ITde Ankarada L M. V. Hava satın alma ko - misyonunda yapılacaktır. Evsaf ve tartnamesi 175 kurusa ko » misyondan alınır. Taliplerin bel Ji vakitte komisyona gelmeleri. (g0 — 5114) 4 « Gösterilecek bes yere | teslim sartiyle 2250 - 2an0 - 3600 - 270 - 1350 - ceman 11370 ton mese odunu kamalı zarfla avrı ayri ek- #iltmeve konmuştur. İhalesi 10- 7-941 Perşembe günü saat 18 te (4950) Hepsine tahmin edilen fiyatı 33,350 lira olan muhtelif hacim- de ve Yena camından mamül 4,250,000 boş ampul 8/7/ 941 Salı günü saat 11 de Ankara- da M. ML, V, Satınalma komisyo- nunda pazarlıkla satın alınacak- tır. Taliplerin 5002 lira 50 ku- ruşluk kati teminatlarivle belli saaite komisyona #elmeleri, “126 — 4900) Beher kilosuna 145 kuruş fi - İyat tahmin edilen 20.000 kilo İsade yağı kapalı zarfla eksiltme- ye konmüştur. İhalesi 9/7/941 Çarşamba günü saat 11 de Er - İzincanda askeri satın alma ko - misyonundü yapılacaktır. Tutarı iğ s1 1B/1/941 26/7/941 18/7/9841 24/7/941 19/1/941 21/7/941 16/17/41 25/17/941 77941 'Bulayirde askeri satın alma ko- misyonunda yapılacaktır. Tal'o Terin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatinden hir! saat evvel komisvona vermeleri 2260 tonun tahmin bedeli 40.500 lira 45 Kr. ilk teminatı 2037.50 Mira. 3800 tonun tahmin bedeli in 500 Vira 48 Kr. İlk teminatı 2037.50 liradır. 3800 tonun tah- min bedel! 64800 lira teminatı 4670 lira. 3700 tonun *ahmin be. deli 68.600 lira ve fik teminatı 4580 lira 270 tonun tahmin bedeli 4860 lira ilk teminatı 364 lira 50 > kurus, 1350 tonun tahmin bedeli 24300 lira ve İlk teminat: 1822 Jira 50 Ye « $080) Asağıda vozılı kuru otlar pa - rarlıkla 7/7/0941 günü hizaların- a yazılı saatlerde Hadımköyde — öskeri satın alma komisyonunda vamlacaktır. Taliplerin belli va- kitte komisvona gelmeleri. İha- lederi sonra takarriir edecek fi- yat üzerinden $$ 15 teminat ali İhale santi ıs maa — 4004) alma komi 29.000 Tira, ilk teminatı 2175 li- radır. Eysaf ve sartnamesi ko - misvonda pörülür. Talinlerin ka- nunt vesikalarivle teklif mektüp- İ larını ihale saatinden bir sa: vel kömisyona vermeleri, (0118 — 4892) * 6000 ton nakliye kapalı zarfla eksiltmeye konmustur. Beher to- nun tahmin bedeli 250 kurus ilk teminatı 1123 liradır. İhalesi 7/1/941 Pazartesi ünü saat 15 de Ankarada Lv. Âmirliği satın ronunda yapılacaktır Taliolerin kanuni — vesikalariyle teklif mektunlarını ihale saatin- den bir saat evvel kemiewona vermeleri. ,, ada — 4888) Beher metresine tahmin edi- len fivat 31 kurus 90 santim o- Tan 4.150.000 metre camasırlık “ez pazarlıkla satın #hnacaktır 100.000 metreden asağı olme- mak şartivle aym avrı talinlere de verilebilir. İhalesi - 977/041 Carsamha günü saat 18 de An- karada M. M, VW. Satın alma ko- misyonunda van'lacaktır. Evsaf ve sartnamesi #0 Tirava komis vondan alınır. Talinlerin teklif »decekleri miktar üzerinden ka. nuni kati teminatlar belli İ vakitte kamisyona gelmeleri, (266 — 5470) zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Bandırma zarf Kütahya zarf Diyarbakır zarf Trabzon K. zari Trabzon K. zari Sirt Pazarlık Gelibalu A: Posta 310 Pazarlık Gelibolu eski şube binasında Pazarlık Gelibolu eski şube binasında K. zarf K. zarf ) K. zarf Açık eksilt, (222) * 40,000 kilo sığır eti kapalı İzarfla eksiltmeye konmuştur. İ- İhalesi 8/7/941 Sah günü saat 15 941 dal VA PA AR PAD RA AE ) )Bilecik (5297) lde Çorluda askeri satın alma ko-| misyonunda yapılacaktır. İlk te inatı 1200 liradır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek- tuplarını ihsle saatinden bir saat | evvel komisyona vermeleri. Ev- ve şarinamesi komisvonda (124 — 4898) * 228.000 kilo patates zarfla eksiltmeye konmuştur. İfhalesi 7/7/941 Pazartesi günü saat 18 da Kars'da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 18.240 lira, ilk teminatı 1368 liradır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek- tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri, Ey- saf ve şarinamesi komisvonda örülür (116 — 4890) » Aşağıda yazılı mevat bir ay zarfında pazarlıkla satın alına - caktır. Taliplerin 1/7/0441 ve 1/8/941 gününe kadar İzmitte Akarcada ilk okulda bulunan askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 2556 ton odun. » 56.160 kilo sahun. (210 — 5475) * 57,800 kilo sığır eti alınacak” tır, Pazarlıkla eksiltmesi B/7/ 941 Salı günü saat 10 da Trab- zonda askeri satın alma kom yonunda — yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,552 lira, o teminatı 233280 kuruştur. o Taliplerin belli vakitte komisyona gelme - leri (268 — 5473) z * Beher çiftine tahmin edilen fi-| yatı 580 kuruş olan 10,000 15.000 çift H. tipi kundura pa» zarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 10/7/941 Persembe günü saat 10,30 da Ankarada M. M. V. Satın alma komisyonunda yapı - lacaktır. Kati temniatı 11.200 1. radır. Evsaf ve sartnamesi 435 kuruşa komisyondan alinir. Ta - Eplerin belli vakitte komisyona (256 — 49'n * 22 baş hayvan satılacaktır. Ta. Wplerin 18/7/941 Cuma günü saat 9 da Üsküdarda Kısıklıda at pazarında satıs heyetine mü- raraatları. 218 — Hm) kapalı gelmeleri, Aşağıda yazı sebzeler alına - caktır. Pazarlıkla eksiltmeleri 7/1/941 Pazartesi günü saat 15 de Hadımköy civarında Yassı- viran köyünde askeri satım alma komisyonunda vapılacaktır. Hep- lerin belli vaki! gelmeleri e komisyona Tiktarı Kile Cins Patbesh Sivri

aze - 2300 ERİ ber sarığı KAYIP: Tw Fakültesinden almış olduğum 1707 numaralı hüviyet varakamı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü kalmamıstır. Nihat Bozkurt Sahip ve Neşriyat müdürü Emin UZMAN. Gazetecilik ve Neşrive TL3. TAN matbaa sinin tutarı 4915 liradır. Talip -| RR Devlet Denizyolları İşletme İdaresi İlânları 1 — SAVARONA yalı için Kanlıca koyunda denir mahsllinde in- #a olunacak iransformalğr binası açık eksiltme suretiyle talibine veri- lccektir, Bu âşe alt eksiltme evrakı şunlardır; name, k işleri genel şartnamesi cetveli, nl şartname, Mukavele projesi, — Eksiltme 31 Temmuz Mİ pazartesi günü sart on Beşte merkesinde müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır 4000 Lira olup idare muvakkat beminatr 300 ii İstekliler bu işer sit ları, (5455 Nafıa Vekâletinden : 1 — Irmak - Filyos hatlı üzerindeki Somucuk istasyonu ile Osman- cık kazası arasında yapılıcak takriben 145 kilometrelik demiryolu etüt ameliyatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 — Eksilime 21/7/941 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat on altıda Vekâletimiz demiryollar inşaat dairesindeki eksilime komisyonu odasında yapacaktır, 3 Bu işin mayhammen bedeli 32000 ve muvakkat teminatı 2400 U- radır, 4 — Mukavele projesi, eksiltme gerinameni, baymdırlık işleri genel garinamesi, güzergih “haritası, etüt umumi fenni şartnamesiyle diğer raktan mürekkep bir takım münakasa ev 5 kuruş muka» demiryollar 5 — Bu münakasaya girmek istiyenler referans « rmi bir istidaya bağlıyarak münakasanın yapılacağı tarihi Kün evvel Vekâlete vermek süretiyle bu iş için ehliyet v cekler ve bu vesikayı teklif zarfma koyacaklardır. Münakasa tarihinden en az üç gün evvel yapılmamış olan müra- €astlar nazarı dikkate alrımıyacaktır. $ — Teklif verecek olanlar teklif zarflarını iki bin dört yüz doksan Bumaralı kanunun ve ekşiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazı rak münakasanm yapılâcağı saatten bir saat evveline kadar numar makbuz mukabilinde demiryollar inşaat dalresi arttırma, eksiltme ve i hale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. nhisarlar Umum M Cinsi Mikdarı Eksiltme gekli Günü saati 11-1-941 117.941 Selefon kâğıdı 22-17-41 Vagonet yatağı korple Vagonet bilyası Vağnnet bilyası 1 — Nümüneleri mucibince yukarda efns ve mikdarları yazlı (4) kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. Ii — Pazarlık hizalarında yazlı gün ve saptlerde Kabatağta Devam zim Şubemizdek! alım komisyonunda yapılacaktır. TE — Nümüneler sözlü geçen şübeden görülebilir. IV — İsteklilerin pazarlik için tayin olunan gün ve saatlerde tek- Hf edecekleri fiyat üzerinden & 7.5 güvenme paralariyle birlikte mezkör komsiyona müracaatları, (3320) Kepek ve Mikset Satışları Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden Ofisimiz elinde bulunan mikset ve kepekler pazarlik suretiyle satı- lacağından taliplerin 77,81 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Jdman hanmdaki dalreye müracaatları, (5409) 22-1.941 Konya Vilâyeti Daimi Encümeninden : 1 — Akşehir « İstasyon yolunda" yaptırılacak olan 41060 Ura keşif bedelli parke inşaatından şirmdiliik otuz bin liralık kımı 20 gün seüd- detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır, 1 — Muvakkat teminatımiktarı 2507 liradır. 3 — Eksitme 14/7/941 pazartesi günü saat 15 de Vilâyet Dalmi En- cümeninde yapılacaktır, 4 — Bu işe alt kesiftname, şirtname vesair evrak günde her gün görülebilir. 5 — Talipler teklif evrakı meyanında inşaatın fenni çihetlerini de rühte eylediğine duir bir mühendis veya fen memurunun tsahbütname- sini de bulunduracaklardır. 6 — Taliplerin Ticaret Odam vesikası, ehliyet vös'kasmı da 2400 sa- ydı kanunun tarlfalma göre hazırlyacakları sarflarını içine kayarak zart- larmı nihayet ihale saatinden bir get oryeine keder Dalml Encümen Relsliğine teslim eylemeleri 15008, ia Müdürlü- İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 78 No, lu Min: Kurü çalı fasulyesinin İstanbul vilâyeti dahilinde toptan âzaml satış fiyatı 18 ve perakende Azami satış fiyatı ise 21 ku- ruştur, (9484) İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 79 No. lu ilâm: Dökme sört masırın İstanbul vilâyeti dahilinde | top- tan özal Biyatı 85 kuruştur. (9485) İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 80 No. hu ilân: Yerli standart ipekli mallar her mağazada peraken- de satışlarda üzami © 25 kârla, stan dart harici olabilir ise komisyon ta- rafından İkinci sıf tanılan mağazalarda 9, 38, birinci #rrf tanınanlar da 50 âzaml kârla satılacaktır, (188) İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: «1 No, bu ilân: Âzami odun fiyatları şu şekilde tesbit edilmiştir. Gine Toptan fiyatı © Perakende fiyatı 433 Yaş Rumeli meşesi 4x Yaş Anadolu meşesi ve kuru gürgen afı Yaş gürgen 250 350 Toptan satış kayıktan #ahildeki depolara kanlar Üstü teslim see tiyledir. Evlere teslim ve yerine İstif, çeki ile depolarda yapılan satışlar 'perakendedir. Doğrudan doğruya kayıktan alan müstehlike toptan fiyat- larla saş yapılacaktır. Kilo ile odun satan dükkânlarda Azami fiyat kilo başına iki kuruştur. (5487) 50 Araba Gübre Alınacak Yahisarlar Umum Müdürlüğünün Maltepedeki tütün enstitüsü için Mevcut şartnamesine tevfikan 50 sraba koyun veya keçi gübresi emane- ten satın almacaktır. Pazarlık 187.941 Salı günü saat Tâ de enstitü binasmda teşkil olu- nan komisyonca yapılacaktır. Gübre vermeye talip olanla meyi görmek ve izahal almak istiyenlerin her gün müeseseye müracaatları İ- lan olunur” 153837 38 Dünyanın Siyasi (Baş 3 üncüde) cak tahmin edilebilir ki, Sovyet orduları çok miktarda tank tayyare kaybetmeksizin ve çe - kildikleri yerlerde Almanlara kabili istifade malzeme bilhas - sa buğday ve petrol stokları bırakmaksızın, muntazam bir su rette ricat edebildikleri ve bu - günkü mukavemeti kışa kadar devam ettirebildikleri takdirde, bu harpten, İngiltere ile bera - ber, galip çıkabilirler. Wilkie'nin Sözleri : ister Wilkie, Amerikanın istiklâl günü olması mü nasebetiyle verdiği şi “Ingilterenin mahsullerini alabilmesi ve beka bulabilmesi için derhal hareke- te geçmemiz ve donanmamızı kullanmamız lâzımdır. Ingiltere- nin kurtuluşu bizim kurtuluşu - muzdur. Kaybedecek vaktimiz yoktur, Tehlike üzerimizde do-| , İaşmaktadır. Beşeriyetin müşte - rek âkibetinin hürriyet mi esa- ret mi olacağına karar vereceği- miz saat çalmıştar.,, Birkaç gün evvel de Bahriye Nazırı Albay Knox da ayni me- alde bir nutuk söyliyerek Ame - Tika donanmasının faaliyete geç mesi üzerinde ısrar etmişti, Birçok Amerikan gazeteleri de, son zamanlarda ayni noktai nazarı müdafaa etmektedirler. Muhakkaktır ki, (Ingiltere, deniz harbi dolayısiyle, çok müş kül bir vaziyettedir. Mihver kaynaklarına göre; geçen ay zarfında Ingilizl 700,000, harbin başlangıcından- beri de 12 milyon tonluk gemi 1 Bu rakamlardaki mübalâza hissesi nazarı itihare alınsa bile, İngilterenin bu müşkül vaziye- tinden kurtulması için Ameri- za ruri görülmekted M. ANTEN MEVLİT İstanbul Zührevi Hastalıklar To kilâte Müdürü merhum Dr, Zihni nua'un vefitmin 40 inci yünü dolayı- siyle ruhuna ifhaf olunmak özere bi gün (5 Temsyuz #4i Cumartesi nü) öğle magazmı mülcakıp Fal Çarşamba Sültan Selim camli şeri- finde. mevlüt okunacaktı Merhumu sevenlerle. arru edenle Tin teşrifleri rica olunur, ve) BUGUNKU PROŞKAM 7,80 Program © (15.50 Memleket 1,33 Müzik (Pi) | 745 Haberler | | 1840 8.00 Müzik (P1) | 19.00 8,30 Evin saati |19,15 * 19,00 19,45 Program ör Se: 20,15 Haberli 10 Pastl sarı 13,33 13,48 1400 1445 15,00 Da m mistik İzi * 21,55 18,00 Prolram, 2240 18,03 Şrkılar 2255 İstanbul el 4/7/941 FİYATLARI Aşılış Londra 1 Sterlin 100 Dolar 100 P. Fran 100, Liret 100 İsviçre Pr 100 Plarin 100 K. Mark 100 Belga 100 Drahml 100 Leva 100 Çek kronu 100 Peçetr 100 Zioti 100 Penga Milâno Cenevre Amsterdam Berlin Brüksel Atina siya Prag Madrit Varşova Budapeşte Bükreş oo 100 Ley Belgrat 100 Yen Yokohama 100 İsveç Kr, Stokholm (100 Dinar ESMAM ve TAHVİLÂT İeramiyeli “© $ 938 İkramiyeli * $ 933 Ergani ABÇ 5 â ılı 31875 31,0050 Anadolu Demiryolu 60 Şark Değirmenleri hisse senedi 26.26 Mevlidi Nebevi Vagon-Li şirketi memurların dan olup takriben bundan iki ay Jevvel Bağdatta vazifesi başında iken şebit edilen Mahmut Zalmin ruhuna ittihaf edilmek üzete temmuzun altıncı pazar günü öğ- le namazını müteakip Teşvikiye camiinde arkadaşları tarafından mevlidihanı şehir Hafız Bürhana mevlidi Nebevi kıraat ettirilece- > İğinden bütün akraba ve taallü- katının bilümum meslek arkadaş. Tarımın ve dostlarının ve bilcümle Lihvanı dinin teğrifleri rica olunur Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığından : 1 — Genel merkez ihtiyacı içi 2000 bronz, 1000 gümüş madalya k muştur, Muhammen bedeli 5280, mi tar, in nümunelerine uygun yaptırılacak apalı zarf usüliyle eksiltmeye konul- uvakkat teminatı 303 lira 78 kuruş- 3 — Eksiltme 11 Temmuz 941 Cuma günü sent 15 de Türk Hava Ku. rumu Genel Merkez bi bul şubesinde parasız verilir. Nüm 3 — İsteklilerin kanunun 3 vt teminatlarını havi usulüne göre larını sast 14 de k etmi lerin dikkate Ankara V 1 — Ankara - Çubuk yolunun arasında esaslı surette şose tamiratı şembe günü saat 16 da Vilâyet D: pali zarf uşuliyle eksÜtmeye konu ? — Keşif bedeli (186437) lira (8071) ira (90) kuruştur. ıda yapılacaktır, Şerinamesi merkez ve İstan- üneler gösterilir. 3 üncü maddelerinde yazılı vesika hazırlanmış mühürlü ve kapalı zarf- eleri. Postada vukubulacak gecikmes (5105) aliliğinden : 7 4 400 — 43 4 700 cü Kim. Teri işl 177941 tarihine rastlıyan per- Encümeninde yapılmak sere ka, ustur, (89) kuruş ve muvakkat teminat 3 — İsteklilerin muvakkat teminat mektup veya makbuzlarmı, Ti- enret Odası veslixasmı ve ihale gün! makamma bir istida © liyet vasiklalarnı hâmilen; 2490 sayılı kanunun hüküml; mektuplarını yukarı men relsliğine tevdi etmeleri Bu işe mit kesit ve şart; ine tevfikan geçen günde saat (15) e kadar Dalmi Encü- ünden en az (3) gün evvel Vilâyet müracaat ederek bu iş için alacakları fenni eh- hazmimneakleri teklif ameyi ber gün Ankara Vilâyet Nafla (3808) (5244) C. H. P. Kız ve Erkek Talebe Yurtları Müdürlüğünden : C, H, P. kız ve erkek'tslebe yurtlarinm bir senelik erzak vessire ihtiyaçları kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. İ — MTB Pazartesi günü sant on beşte Üniversite arkamdaki G EH, P, erkek talebe yurdu binasındaki dairel mahsusada yapılacaktır. 3 — Taliplerin yüzde yedi buçuktan muvakkat teminatlarını adı ge- çen yurdun muhasebeciliğine yatırmaları şarttır, 3 — Şarinameler ber Iki yurdun mubasebesinden almabilir. (5384) Hava Gedikli Namzetlerine Gedikli nartretlerinden 338 doğumlu olüp evrakları tamamlanmış oanlar 7 Temmuz 041 tarihinde sevkedileceilerinden bunların pazartesi günü suat 8 sekizde Kurumda bulunmaları ilân ölünür. (s4 Kayseri Maarif Müdürlüğünden : 1 — Pazarören köy enstitüsü ve bu enstitüye bsğlı eğitmen kursu için aşağıda miktarı yazılı ekmek ile sade yağı 18 Temmuz 1841 Cuma günü saat 15 de ekmek, sest 16 da yağın #yrr ayrı #hahesi Kayseri Ma arif Müdürlüğü binasında kapah zarf üsüliyle yapılacaktır. 2 — İstekliler bu işe nit şartnameyi Maarif Müdürlüğünde görebilir- ler. 3 — İhale için Tienret Odasi vesikam talep edilecektir. Kapak lar en geç İhale saatinden bir saat evveline kadar Maarif dalresind: alım satım kominyonuna verilmelidir. (5481) Miktarı Beher k Teminatı K. Yekün 280,000 101 — 39600 L 00, Tıp Fakültesi Dekanlığından : 7 Temmuz 941 tarihinden itibaren diş tubabeti mektebi prafesirle- rinden Dr. Ziya Cemal B, Aksoy tarafndan tekâmü! kursları verilece- dinden arzu edenlerin kaydolmak üzere diş tababeti meklebine müraca- avan ' (0451) 12 Kr,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler