10 Temmuz 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6

10 Temmuz 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TAN T.İş Bankası Küçük Tasarruf Hesapları 1941 N IKRAMİYE PLANI İĞ eçideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağs- | Moe, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya- | 89 İĞ seir. İ 300 Bilecik Vilâyeti Daimi Encümeninden : İnönd - Kütahya yolumun 0 4 000 ve 6 $ 350 kilometreleri şore tamiratı esasiyesi ve imalât smaiye İnşaatı İİ inden #uisaran 20 rün müddetle Kapalı z0rf üsüliyle eksiltmeye konul. #öüştür. İhale 23/7/9841 Çarşamba günü saat 15 de Vilâyet Daimi Kcü- pen toplanma salonunda yapılacaktır, j 3 — Keşif bedeli 15971 Lira 26 kuruş olup, muvakkat teminat 1152 İN rn 24 kuruştur. f 3 — İstektilerin 7490 sayılı arttirma, eksiltme ve ihale kanunu mü- Gibince ibrazıma mecbur oldukları teklif mektuplarmı teminat mektup Yeya makbuzlariyle Ticaret Odası vesikalarım ve işin devamı müddetin» başında bulunacağı ra Fen memurundan elm- hiltnnme müteshhitlik vesikasiyle bu iş için tatl günleri hariç olmak üzere en az üç gün evvel Yiyet vesikalariyle birlikte east 15 Tözumdır. İ — Bu ive ait kesif evrakı Nafia müdürlüğünden görülebilir. (3561) (004027 > Sa İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Cinsi Mikdurı OEksilime şekli Günü santi Firdav Tevez? 3 Kelem Pazarı9 11-7-941 1030 Şerit dstere 45 m/m 200 Metre Pp 117-941 11 Belefon kâğıdı 60.000 Tabake . 22-1-941 9,30 Wazonet yatağı komple © Adet » Vagonet bilyası SM e . 22-7.941 10 Vagonet bilyası 800 . . 1 — Nümuneleri mucibince yukarda elns ve mikdarları yankı (4) © Kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. , İ ON — Pazerlik hizalarında yazdı gün ve saatlerde Kabataşta Lava- 2m Şubemizdeki alım komisyonunda yapılacaktır. IM — Nümüneler sözü geçen şubeden görülebilir. i IV — İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde tek- YE edecekleri fiyat üzerinden * 7,5 güvenme paralariyie birlikle mezkür “Komsiyona mürscaatları, (5920) Türk Hava Kurumu Genel Merke Başkanlığından : İY — Genel Merkez ihtiyacı için nümunelerine uygun yaptırılacak 2000 bronz, 1000 gümüş madalya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul- per. Muhammen bedeli 6280, muvakkat teminatı 303 75 kuruşs 3 — Eksiltme 11 Temmuz 9$İ Cuma günü sast 15 de Türk Hava Ku- Tumu Genel Mertez binasmda yapılacaktır, Şartnamesi merkez ve İstan- İ bul şubesinde parasız verilir. Nümuneler gösteril, 3 — İsteklilerin kamunun 3 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika vi teminatlarını havi usulüne göre hazelanmış mühürlü ve kapalı zarf- Yarmı saat 14 de kadar teslim etmeleri Poçtada vukubulacık gecikme- Jerin dikkate alrımıyacağı ilân olunur, (5165) M. M. Vekâletinden : 1485 sayılı kanuna göre bu sene harp malülleriyle şehit ve- imlerine isabet eden ikramiye miktarları aşağıda gösterilmiştir. Paraların tevzi komisyonlarınca dağıtılış müddeti (4) ay ol- E duğundan malül ve yetimlerin (Rapor, resmi senet ve ikramiye cüzdanlariyle birlikte) mensup oldukları ikramiye tevzi komis- © yonlarına müracaatları, Lira Er Lira Er. nci derece subaya 265 50 1 nci derece ere 32 75 ». 02 e 06 20 » ” - 185 85 3 p ” 79 65 ». “ » 159 30 4 , ” " 53 10 " . 5“ 132.75 5 ” ”i 26 55 ” , 1066 0 6, “ 26 55 Beher şehit Silesi de-29 lira 22 kuruş alacaklardır.) (5512) Kayseri Maarif Müdürlüğünden : 1 — Pazarören köy enstilüsü ve bu enstitüye bağlı eğitmen kursu İçin aşağıda miktarı yazılı ekmek (e ende yağı 18 Temmuz MI Cura günü saat 15 de ekmek, saat 16 tzda yağın sym ayrı İhalesi Kayseri Ma- Arif Müdürlüğü binasmda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 2 — İstekliler bu işe mit şartnameyi Maarif Müdürlüğünde görebilir- “8 — İhale için Ticaret Odasi vesikası talep edilecektir. Kapalı zarfı dairesinde Cinsi Saman Kuru ot Kuru ot Kuru ot Sığır eti Sığır eti Sığır eti Sığır eti Saman Saman Saman Sığır eti İnşaat Kuru ot Kuru ot Sade yağı Sığır eti Koyun eti Yoğurt Süt Zeytin yağı Meşe odunu Meşe odunu ÇOCUĞUNUZA VERECEGİNİZ EN GÜZEL HEDİYE TAN Neş Cünkü: Çocuk oAnsiklopedis çocuğun © mektepte mektep dışımda, hattâ nektepten sonra muh taç ölduğu en kıy. | metli eserdir. İ Çünkü: Her hediye kırtlip kay bolabilir hut u nütulabilir, Fakat Ço- cuk Ansiklopedisi, ço suğun hayatı üzerinde tesir yapacak ve bü. tün hayatınca İz bır. vey: | Çocuk Ansiklopedisi Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoru? 4 Cünkü Çoruk — Ansiklopedisi bütün dünys çocukla rına yılbaşı ve bay- | ram hediyesi olarak en çok verilen eserdir. çünkü: Çocuk oAnxs*kiopedisi ğunuza faydalı ve ili bir arkadaş va- Zifesini görür Ona hoş saatlerinde hocalık v arkadaşlık eder, kacak bir eserdir. sriyat Evi A Şİ Adres: İstanbulda TAN Matbaası MEKE EC EZ EEE EL YANA Şi MEME Çocuk Ansiklopedisi iki ditir. Mükemmel şekilde eclit edilmiş olarak iki cil- ti birden (7) tiradır. Talebe ve muallimlere tenzilâtlı (6) liraya verilir İstanbul Levazım Ye GE Harici Askeri Kıtaatı İl ânları Muhtelif nakliyat » Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri ? deki askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. tuplarını ihale saatlerinden bir saat evvi Ankara Lv. Âmirlikleri sat Aşağıda Yazılı mevadın eksiltmeleri hızalarında yazılı gün, sa satınalma komisyonlarında yapılacaktı vesikalarla tekli? mektuplarının ait olduğu komisyona ve yonlarda bulunulması, Evsaf ve şartnameleri iha Kapalı zarflar için , şekil ve mahallerdeki askeri e saatlerinden bir saat evvel kahuni Pazarlık için belli sastlerde komis- İst. Lv. Âmirliği satınalma komisyonunda görülür. Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün Sani Şekli ve mahalli Kilo Lira 960,000 15 zari Adapazar 1,36,000 15 . zarf Adupazar 1.272,00 15 o K. zarf Adapazar -4,300,000 1l OK. zati Adapazar 240,090 8/7/941 15 OK, zarf Adapazar 230,000 87400 o 4370 24/7/9941 15 OoK. zarf Adapazar 240,000 91.200 56 f Il (OK. zarf Adapazar 325,000 o 123500 15. K. zart Adapazar 960,000 33,600 15 OK. zarf Adapazar 2,500,000 87500 15 K. zarf Adapazar 1,000,000 15.000 15 K. zarf Adapazar 40,000 14,000 16 K. zarf Bandırma 12.300 ton 16 (OK. zarf Kütahya 24.098 9 ( K. zarf Diyarbakır 1,200,000 90,000 li o K. zarf Trabzon 00,000 36.000 1 OK. zarf Trabzon 35,000 42,000 10 OK. zarf Siirt 30,000 18.000 — 2700 7/1441 11 O Pazarlık Gelibalu A. Posta 310 1,515,000 30,300 2213 25/7/M1 16 Pazarlık Gelibolu eski şube binasında 1,085,000 21700 1628 O 24/7/94i 16 O Pazarlık Gelibolu il eski şube binasında | 15,000 6,000 2/7941 19 K. zarf ) 1,000 21,000 5 K. zarf ) 30,000 8.250 ) K. zarf ) 30,000 3,300 ) Açık eksilt, MBilecik (222 (6291) larındı Yarılı gün, saat ve mahaller- ait olduğu komisy n alma komisyonlarında da n kanuni vesikalariyle teklif mek- vermeleri. Evsaf ve şarinamele görülür. Miktarı Kilo 132,000 253,000 132,000 77.000 17,000 55.000 33,000 » Aşağıda miktarları yazılı sığır e ye konmuştur. İhaleleri 11/7/941 günü hizalarında yazıl lerde Babaeskide askeri satın alma komisyonunda yapıla Taliplerin kanuni vesikalarivle teklif mektuplarını ihale saatIn- den bir saat evvel komisyona vermeleri i kapalı zarfla ek:

İlk teminatı Kilo fi İhale Lira Kr. Kuruş saati 3890 40 10 5617 0 35 ni 3758 38 180 2194 50 33 15 2194 50 3R 1500 1567 50 38 16 866 25 35 7 (174 — 5108) 2000 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi Perşembe günü saat 15 de Ba - hkesirde askeri satın alma ko- misyonunda yapılacaktır. min bedeli 106,000 lira, kati te- 100 lifadır. Ta İbelli vakitte komisyona gelme- (504 — 5624) Jar engeç ihale saatinden bir sant evveline kadar Maarif ki alım satn komisyonuna verilmelidir. (3422). Cinsi Miktarı Beher kilosu o Temisatı K. Yekön — minatı 1 Ekmek 280,000 12 Kr, — BMW L Bade yağ 13,000 O10Kr, (oL 50 10500 L, İleri 17/7/941 * şif yaptırılacaktır. Bu Tah- vonunda yapılacaktır. 1530 Vira 87 kuruştur. Kesif e 152 kurusa komisyondan (288 — 5546) lerin lmır. Kesif bedeli 30.205 Tira 77 ku- ve olan Ankarada hir ilâvai Ven İnşaatın| nurda yapılacaktır. sazarlıkla eksiltmesi 11/7/941| komisyonda görülür. Teliplerin Cuma pünü saat 15 de Ankara-| teklif edecekleri fiyat üzerinden da M. M. V. Satın alma komis-|ilk teminat verecekli Teminati| lerin karun! vesikalarivle teklif utarı Teminatı hale gün, saat ve mahalli ra Lira Sığır eti 545,000 11.805 15 Susurluk Saman 1.992.000 4.238 10 Susurluk Kuru' ot 2,9n8.000 10.214 16 Susurluk 62.000 1,162,50 ) ın 62,000 69750 ) 14 25.000 375 ) | . » 16) Bolavir civarında 700 Sa. Siğir eti 193,000 3i, , < 15 Kırklareli Mrk, K. binssi Sığır eti 175,000 e AŞ si» Si İİ Sığır eti 340.000 Mi. ör YE Sığır eti 120,000 AN e is Sığır eti 187.000 o 16 Ml Sığıt eti 70.000 ş iKi » Sığır ou 250,000 37 5 1000 adet küçük semer ve 100 »det büyük semer iskeleti ve 7000 cift sakn mahfesi alınacak- tır. Semer iskeletinin tahmin fi- vatı 325 kurus, saka mahfesinin #ahmin fivatı cifti 450 korustur 500 adetten assör olmamak üze- Te avr; ayrı taliplere de | ihale »dilehi İhalesi 11/7/941 Cuw- "mü saat 10 da Ankarada satın alma komis- da yapilacaktır. (86 — 5544) Karter Piller marka bir adet traktör yedek parçalariyle bir- İlikte kapalı zarfla konmuştur. İhalesi 2577/941 Cu- ma günü saat 16 da İzmir Lv. Amirliği satın alma komisyo- Şartnamesi ir. Talip- mektuplarını ihale saatinden bir aat evvel komisvona vermeleri (308 5626) | TÜRKİYE eksiltmeye İLE SABAH, ÖĞLE VE AKŞAM Her yemekten sonra çünde üç dela munlazamı dişlerinizi fırcalayınız ELLİ CÜMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI Kuruluş Tarihi : 1888 sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası Şube ve Ajans adedi : 265 ve ticari her nevi banka muameleleri Para Biriktirenlere 28,800 Lira İKRAMİYE VERİYOR Zirast Bankasında kumbaralı ve Ihbarsız tasa ilrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kı p9 ikramiye dağı 1.000 41 hesaplarında en e BU 1le aşağıdaki plâna gö“ oki, 4 e 4. 4 Adet Liralık 000 Lira 4 > 400 * 2.009 > 4 - 0 Gi 1.000 .- « w w dağ 4.000 “ 100 , s0 e. 5.000 . 120 > “© w 4800 ” . . 4200 . 169 20 OlKKAT: Hesnplarmdaki paralar bir sene içinde 50 Ulradan aşağı düşmia. yenlere ikrâmiye çıklığı takdirde 95 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'nlar senede 4 defa, 11 Eyid), Ti Birincikânun, ii Mart ve İl Haziran tarihlerinde çekilecektir. 1 Şe (. Temmuz Cumartesi asm BÜYÜKDERE Gar, Dene w“6 BEYAZ PARK'da “eve MUNIR NUREDDİN Ve Arkadaşlarının İlk Yaz Konseri edilmiştir. DİKKAT : Pazar Günü Öğleden Sonra MUALLÂ, Kumu» Kemani SADİ ve Arkadaşları Dr. İHSAN SAMİ GONOKOK “AŞISI Belsoğukluğu ve | #htilâtlarına karşı pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu Sultanmahmut. tür- Gece İstanbula ve civar köylere otobüs servisleri temin Kilosu 7 kurustan 30 ton ku-) 7 kuruştan 32 ton ka kuruştan 18 ton hiyar, 10 kuruş 10 ton türbe eriği pazar- likle satın alınacaktır. Taliplerin (12/7/941 günü saat 15 de Ha - dımköyde eski komutanlık bah- çesinde satın alma komisyonun- da bulunmaları. (302 — 5622) Beherine tahmin edilen fiyatı 135 kuruş olan 300,000 adet yün kuşak » pazarlıkla o münakasaya konmüstür. 50,000 adetten asâ- i olmamak üzere ayrı ayrı tek- lifler de kabul edilir. İbalesi 15/7/941 Salı günü saat 14 de Ankarada M. M. V. Satin alma komisyonunda yapılacaktır, Ta- rin teklif edecekleri miktar kati teminatlariyle belli vakitte komisyona gelme- leri. 8 — 5574) Lİ İM O ETİ ra ii Fenni Sünnetçi EMİN FİDAN * 5000 çift er fotini pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 125,000 lira, kati teminatı 5250 İhalesi 14/7/941 Pazar- i t1i de Ankarada satın alma ko - misyonunda yapılacaktır. Evsaf İve sartnamesi 175 kurusa ko - misvondan alınır. Taliplerin bel- vakille komisyona gelmeleri. (180 — 5114) Apartmanı, » Telefon İ44395 — vi : Susdiye İstasyon yanı, # MUSEVİ LİSESİ N 15 Termmuzdan itibaren o bü- tünlemeya kalmış otalebemize mahsus bazı mecceni kuralar &- çılacağından buna dair progra- mi öğrenmek: üzere alâkadarla- rn bu aym 14 ünde mektebe * Beher çiftine tahmin edilen #vatı 920 kuruş olan 20.000 çift »kur kundurası pazarlıkla satın alacaktır. İhalesi 12/7/941 Cu- martesi günü saat İl de Ankara- i da M. M. V. Satın alma komis- vonunda yapılacaktır. Kati te-|dem: Bir borçtan dolayı tahtı minatı 20.900 liradır. Evsaf ve) hacze alınan 95 liralık beheri be ser Jiradan iki adet kanape ve beheri onar liradan iki koltuk ve 15 lira kıymetinde yine bir kanape ile 50 lira kiymetinde yaldızlı salon aynasının satılma sına karar verilmistir. Satış gö nü olarak 16/7/9841 çarsamb günü saat 12 — 13 tayin edil miştir. Mezkür gün ve saat Kadıköy pazar yerinde ölen müzayede suretiyle satlacağı ve resmi dellâliyesinin alıcıya ait olduğu ilân olunuz. rtname 920 kurusa komis- dan almir. Telinlerin belli te komisyona gelmeleri. (278 — 5509) * 200,000 kilo sığır eti alınacak- e. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/ /941 Sah günü saat 16 da İz mir Lv. Amirliği satın alma ko- misyonunda*yapılacaktır. He, nin ahmin bedeli 64,000 lira, teminatı" 4450 liradır. Evsaf ve sartnamesi komisyonda gi Taliplerin kanuni — vesikalariydej ——————————— teklif mektuplarını ihale saatir -| Gehip ve Neşriyat müdürü Emin den bir saat evvel * komisvona| “UZMAN Gazetecilik ve Neşriyat verrdeleri (218 — 5511) “1. Ş. TAN matbaası

Aynı gün çıkan diğer gazeteler