15 Temmuz 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6

15 Temmuz 1941 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ee TÜRKİYE CÜMHURİYET ZİRAAT BANKASI Kuruluş Tarihi : 1888 Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası Şube ve Ajans adedi : 265 . z : e i v . Bi Zirai ve ticari her nevi banka mı Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma — Ağrıları Dindirir I al e Nevralji, Kınklık*ve Rötün Ağrlarınızı Derhal Kese E * ; z Icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLITLERİNDEN SAKININIZ İ) © ROMATIZMA,BAŞ,DIŞ.SINIR ve BEL ağrıları ile Soğuk HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA İSTEYİNİZ a - ni algınlığından İleri gelen vücut KIRIKLIĞI, NEZLE ve GRIP bastalıkları DERMAN kaşelerile derhal geçer, icabında günde 1 - 3 kaşe alınır, ker eezahanede bulunur. M. M. Vekâletinden: MADEM BN EM EŞ İ4B5 sayılı kanuna göre bu söne harp malülleriyle şehi imlerine isabet eder ramive miktarları a gösterilmiştir “ a Ç Paraların tevsi komisyonlarınca dağ ddeti (4) ay o LE LA TE ETTE Tİ malül ve yetimlerin (Rapor, resmi senet ve ikramiye : p N birlikte) mensup oldukları ikramiye tevzi komis- Harici Askeri Kıtaafı : İlânları ira Kr, "Lira Er. | LE Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla oksiitmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki 265 5 132 75 | askeri satınalma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplar 238 ihale saatlerinden bir saat evvel ait oldukları komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri Ist, L 185 7 Amirliği satınalma komisyonundada görülür. 159 ? 53 Cinsi Miktarı Tutarı Teminat Ihale gün Saat Ove mahalli, 132 6 5 l Kilo Lira Lira MM er 26 ailesi de 29 lira 22 kuruş alacaklardır.) Sade yağı. 24,000 33,090 2475 10 Karaköse Hf 3, ti 3512) Sade yağı” 22464 © 2076480 2233 3 1ii . Karaköse Para Biriktirenlere 28,800 Lira Sade yağı 11348 O 15.03010 1128 (o 30/7/9041 16 © Karaköse # v kâl #ind » Sa 10,800 O15120 o 134 II Karaköse İKRAMİYE VERİYOR aTıa ekaletinden: 'ereyağı 7000 10850 8/9841 11 O Konya i *3.180,000 5 30/0/84115 O Yalova Eksiltmeye Konulan İ Sığır e 80,000 o 16,000 Mi 16 © Merzifon ilrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a İle aşağıdaki plâna işeyen v 1.201.000 o 36,050 , 8 ise ra ikramiye dağıtılanaktın. « © Ge e İlle ie 2000 © 16560 ? /8/941 Karaköse Ad vana Liralik 400 e aki seddin an hu 1,000,000 15,000 Trabzon ma bekerinden noksan kalan im on 1 mal leri muh meri 210000 | 18200 i 94l 1130 Trabzon | 250 100 Dn n r 1,165,000 Ankara Lv, Amirlıgı 5009 200,000 © 73320 © 829075 Konya f 4800 93,350 7007 1/8/941 16 (İzmit Akçakı okulu m 3.200 ei 65,000 110500 © 6775 1/1941 1 ; larındaki paralar bir sene içinde 50 liradan gok ann heee > : man 1,500,000 56,250 O 406250 11/8/941 15 İzmit Akçakoca ilk okulu | yenlere ikruimiye çıktığı takdirde 9ç 20 fazlasiyle verilecel ve projeleri (18) Jira (40; di iline lk uru ot 600,000 42.000 6300 5/8/941 Samsun senede 4 defa, Ji Eyiöi, 11 Bİ enn, ee Mart ve “N t R 540,000 Oo 22,680 3402 5/8/941 Samsun, m m vag Ziraat Bankasında kumbaralı ve Ihbarsız tasarruf hesaplarında (340-5833) A İN rep lerin İka yasla leri trim bir. di le La z İstanbul Sıhhi Müesseseler Artfırm Vektletime müra V ir nal Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarf! rında yazılı gün, saat ve mahaller. * : ymm deki askeri satın alma komisyonlarında , rin kanuni vesikalariyle teklif mek- ve Eksiltme Komisyonundan : Bu müddet z Fuku a «ye iştirak | tuplarını ihale saatlerinden bir saat E Evsaf ve şartnamele ri İst Ankara Lv. Âmirlikleri sa onla la Leyli tap talebe yurdu çin (1180) adet yün fanilâ 2000 ndet Fili uplarını Öztnef maddede yarılı santten bir Miktarı Tutarı Teminatı « ianild ve 2800 adet fildekos don kapalı zarfla (eksilmeye eialiğine ma mukabilinde vermeleri i i i ine erkene psi 2 be SAN «silme 167041 çarşamba gürü sast 16 da Cağal ” i ak my di Sıhhat ve İçtimai Muavenet hı düğü binaemda kurulu O komsiyogi 545,000 207,100 Susurluk i 1,992,000 59,760 251. Susurluk 2,988,000 179,280 2 5 Susurluk , set fildekos don 82 82,000 2 1) X kkat teminat 568 1 : a * 62000 4 — İstekliler şarinamesini 5 75 ) Bolayir civarı a. | iler, Birçok Genç Kızla Bi 4 İM 8) Beler Siremmda 100 a, | Mi ya açi ik Oda yaş gl san i 175.000 78.750 5 6 malar da yazlı yestkalar ve bü işe yeler muvakkat teminat imak is. i 2 yn . , * e bari ubu ie birlik teklifi havi a: mi tire Ve Genç Kadınlar ği MoDan 10000 su ağa ei e Ml a am a a © terladı sığ 187.000 80,410 > 3 üz tavaleline bigâne kalmışlardır. Sağı 70.000 31,500 z z lan nokta: Cil Ş 250,000 55,000 Erzincan ” Tekaüt Dul ve Yetimlerin Bereler, tir vale ve ra Kii © Nazarı Dikkatine Aşağıda yazılı mevadın eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat, şekil ve maballerdeki askeri! â satınalma komisyonlarında yapılacaktır. ı zarflar için ihale sasilerinderi bir sant evvel kanınt! Emlâk ve Eytam Bankasından vesikalarla teklif mektuplarının ai d y ilmesi. Pazarlık için belli saatlerde komis- Tekaüt, dul ve ye in altı ayda bir defa yaptırmaları yonlarda bulunulması. Evsaf ve şartnameleri İst. Lv. Âmirliği satmalma komisyonunda görülür. £ yoklama müsmeleri 4698 numar Cinsi Miktarı Tatarı Teminatı İhale gün Saati O Şekli ve mahalli) düğünüm Bener m Yüz binlerce kadının tecrübe etiği va sevdiklerine tavslyeden ha Kilo Lira, maeleri yaptırdıklak sinen ük ve ioşap e

kalmadığı KREM PERTEV İle günde yapılacak 3 — 8 dakikalık bir 25/8/ rihine kadar E nz gişelerine 7m masajın ne gibi harikalâr yarattığını pak kısa bir zamanda siz de Saman 960,000. 43.600 o 2520 ( 11/7/041 zarf Adapazar Bankamnea yapılması U muterif olacaksınız, KREM PERTEV'İn yarım asırlık beynalmile Kuru ot 1366,000 o 88790 443050 yöhçeti serimz değildir. Ondan istifade ediniz, | Kurut 172,000 82,680 4134 p Kuru ot Ğ 219500 11180 MA GEDEN A 91200 4560 ? ğer ğe Sığır eti 3 87,400 4370 İnhisarlar D. Bakır Başmüdürlüğünden :| Sığır ct 91.200 o 4560 19/7/9041 Sığır eti 5 123500 O6175 o 21/7/8941 ey) mi 960, 33600 o 2520 (| 16/7/041 e e mediğn. | Saman 87500 o 4375 O 25/7/941 den ayni şartlar dairesinde 9.7.1941 tarihinde n 18 gün müddetle | Seman 35.000 O 2625 (o 22/7/9841 açık eksilireye konulmuştur. Sığır eti ) 14000 1050 21/7/9041 Nakledilesek eşyanm muhammen miktarı 2008 ton ve teuhammen | Muhtelif nakli ton 1356 17/7/841 Bedel 64029 lira, muvakk İnşaat vi 24,098 ,35 17/7/8041 nba günü seat 16 da | Kuru ot. acaktir, A rm e m e yün fanilâ 300, bir a zari Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazat zart Adapazar zarf Adapazar zarf Adapazar zsrf Adapazar zari Adapazar zarf Adapazar zarf Bandırma zarf Kütahya zarf Diyarbakır , 90,000 17/1/941 K. zarf Trabzon alaya ven | KUUOt', 36,000 18/7/941 K. zarf Trabzon N (sie) | Sadeyağı ©, i 42,000 18/7/941 K. zarf Siirt Zeytin yağı 30,000 18,000 17/1/941 Pazarlık Gelibalu —. A. Posta 310 Meşe odunu ./ 1,515,000 o 30,300 25/7/941 Pazarlık Gelibolu Ni z eski şube binasında 15 AĞUSTOS 1941 TARİHİNDEN İTİBAREN eşe odunu 1,083,000 21,700 24/7/941 Pazarlık Gelibolu feleriyle tarifesi hariç o eski şube binasında AAAAAKARAKAAAM İl nakil ül | Siğıret 15,000 6,000 * 21/7/941 10 K. zarf ) | İl ve ile iel Koyun eti, 35,000 21,000, Kar? O) eri snlime Sblâğ 8 lacak Yoğurt 30,000 8,250 ) K.zarf |) 3 — Ana hat tarifel 16, 17, Süt 30,000 3,300 ) Açık eksilt; İBilecik 101, 1 (222) — (5297) 723, 2: 226, 27, i K z | ; ? ! p “Maktu ücretlere 2 sma, i, san, 240, şı, | 200,000 kile sığır eti alımacak-| Beherinetahmin edilen fiyatı! 20 beygir kuvvetinde kablo ve 242, 243, 244, 245, 246, , 252, ği 53, 259 tir. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/| 95 kuruş clan 150,000 adet .| montajı bayiine sit olmak üzere Mudanya - Buran 7 Ç 941 Sah günü sat '16 da İz-| mar fırçası pazarlıkla satın alına-| bir elektrojen grubu pazarlıkla Samsun - Çarşa mir Lv. Âmirliği satın alma kö-| caktır. 10,000 adetten “çağı 0k) satın alınacaktır. İhalesi 28-041 misyonunda yapılacaktır, Hepsi - mamak üzere eyrı ayrı teklifler.| rü b İnin tahmin bedeli 64.000 lira, iIk |de kabul edilir. Thalesi 17/7/041| KR lal iaie teminatı 4450 liradır. Evsaf ve| Perşenbe günü saat 11 de Anka-| misyonunda yapılacaktı. Tah sarinamesi komisyonda görü rada 'M. M. V. Satın alma ko" tük 3800 kabi eri | Talipl, i ai - tihta BE a e misyonunda yapılacaktır. o Bvaf| 25 tiradır. Taliplerin belli vakit neki n atin -| ve şartnamesi 713 kuruşa komis.| « komisyona gelmeleri, (334 bir saat evvel yondan alınır. Taliplerin teklif! m (278 — 6511) | edecekleri miktar üzerinden ka-| — — ik asetlarını * hüni, kati teminatlarile belli iv Vi : vermeleri lâ i b vakitte komisyona gelmeleri, | g#> Bir Vinç Aranıyor na ekle iller marka bir adet (810 « 5678) 3 4 5 ton sikletindeki bir yükü Bu işe ajt şartnameler Komisyondan parasız olara) saktadır, | traktör yedek parçalariyle bir- z kaldıracak evsafta bir vinç ara- Tikte kapalı zarfla eksiltmeye * pıyor. Elinde mevcut olanların konmuştur. İhalesi 25/7/941 Cu- İİ Karabak P.K. No. 1 süresine | Te. İş Bankası ma günü saat 16 da İzmir Lv.| Beher çiftine 17 lira tahmin e-'P bildirmeleri, TL dilen 750 çift çizme alınacaktır saa samanı. Küçük Tasarruf i ki : - İnan Sartnamesi | Pazarlıkla eksiltmesi 16/7/941| z Kalklan yer meal 2 | komiaydnla görül. ie emi günü saat 14.30 da Top) KAYIP — 928 senesinde Üs Hesapları 1941 : #eslerint bir bapasnama' b ra veya vik. İteklif edecekleri fiyat üzerinden | hanede Lv. Âmirliği satın alma | küdar 21 inci ilk okuldan ald-İN İKRAMİYE PLÂNI | yete bildirmek Korunma Ki niyete istina- |ilk teminat vereceklerdir. Talip-| komisyonunda yapılacaktır. İlk| &ım sahadetnameyi zayi ettim.İğ.. iaeer 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus- | 35 İlerin kanuni vesikalari" teminatı 956 lira 25 küruş| Yeni bir nüshasmı çıkartacağım-|Ü os, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya- | €0 - İmektuplarım ihale saat a tur, Nümunesi komisyonda görü- | dan eskisinin hükmü voktur. İ-'Mralır. 3U0 gahip ve Neşriyat muduru: Kmın. Uzman. Gazelecilik ve Meğriyal |saat evvel ko ür. ileri ji nadiye Çıkmaz sokak No. 139 Ri-| T. L. 5. TAN Matbası za Gür ide 5 den ilân olunur. va)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler