July 21, 1941 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 4

July 21, 1941 Tarihli Tan Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İl i D ünkü AfYarışları! / sokSürprizliOld Ankara'daki öğüşlü Maç pis Oldu? Ankarada Bölgeler Arasında Yapılan Atletizm) Beşiktaş Klübü Reisliği Müsabakalarında İstanbul Birinci Oldu At yarışlarına dün Veliefendi. koşu yerinde devam edilmiştir. Dünkü yarışlar çok büyük bir a. İâka toplamış ve çok munta; niştir. Neticelerin ekseriyetle rprizli olması seyircilerin canını hâd dereceye çıkarmıştır. Birinci koşu dört ve daha yu- yaştaki saf kan Arap at ve wraklarına mahsustu. afesi 2000 metre, ikramiyesi 155 Jiray dı. Budak birinci, Basra ikinci, 'arzan üçüncü oldular. Müşterek iste ganyan 150 kurüş verdi. Ikinci koşu yerli saf kan İngi: at ve kısraklarına mahsus oinp esalesi 1800 metre, ikramiyesi 280 lira idi. Bu yarış günün en heyecanlı ve sürprizli koşusu' ol. “du. Mimoza hiç beklenmedik bir şekilde birinciliği aldı Bitiş ikinci Hatun üçüncü oldular. Bu ya" şta 2/3 yani Mimoza ile Bitiş da oyniyanlar İı bil doksan iki lira yirmi beş aldılar. Ganyan 325, plâse 325, plâse 100 kuruş verdi. Uçüncü koşu dört ve defa yu- kan yaşlaki saf kan arap at ve larına mahsustu. Mesafesi 11600, metre, ikramiyesi 255 lira idi. Neticede Bora birinci, Boz - 'kurt ikinci Mihrican üçüncü oldu, üşterek bahiste Bozkurt üzeri, e bağlanmış olanlar kaybetiler. t izinci ve üçüncü koşuda Bo Ta - Mimoza çifti bulan bir talili bir Uraya mukabil 1200 Vira aldı. Ganyan 130, plâse 300, plâse 100, 'plâse 125 kuruş verdi. Dördüncü koşu iki yeşmda hiç koşu kazanmamış saf kan Ingiliz et ve dişi taylara mahsustu. “Mesafesi 1000 metre ikramiyesi 500 lira. Gungadin birinci, Buket "ikinci, Saron üçüncü oldu. Bu koşuda ikili:bahis 350 ku- Tuş verdi. Ganyan 300, plâse 130, 'plâse 110 kuruş Hizal Beşinci koşu, üç yaşında yerli kan İngiliz erkek ve dişi lara mahsustu. Mesafesi 1400 e, ikramiyesi 300 lira, Elharf'birinci, Heves ikinci, De Tikanlı üçüncü oldular, Uçlü ba- histe bir liraya mukabil 34 lira, “dört ve beşinci koşular arasındaki ifte bahiste 680 kurus, Ganyan 150, plâse 125, plâse 110 kuruş 1 , Türkiye Atletizm “Birinciliğini Kazandı * Ankara, 20 (TAN) — Bölgeler : daki Türkiye atletizm birin iliği bugün 19 mayıs stadyomun 'da yapılmıştır. Müsabakaların 80 'nunda Istanbul, 108 puvanla birin Ankara 64 puvanla ikinci, İçel 6 puvanla üçüncü, Izmir 35 pu- mla dördüncü ve Trabzon 3 pu- beşinci “olmuşlardır. Boks Maçları — Kadıköy Halkevinin tertip et. J tanb “tiği boks müsabakaları dün öğle! Şemsi, Hariton, | “den sonra Fenerbahçe stadında ya mıştır. Müsabakalar büyük bir toplamış ve tribünler ekse- ti Kadıköyün sporcu halkını teş eden üç bin kişi kadar tahmin 'eüilen bir seyirci kütlesi ile dol ir liraya mu, Bahsi müşlerekte 1200 Tirs kazanan Abdullah muşlu. Müsabakalardan sonra ka zananlara madalyaları verilmiş ve sporcularla idarecilerle büfe. de izaz edilmişlerdir. Iki dakikadan üç ravunt ol: rak yapılan maçlarda, Zeyyat Hüsnüye, Halük Hüseyine, Os - man Thsana, Hayreddin Panayo. fa sayı ile gelip gelmişlerdir. Sab ri ile Yaşar, Kemal ile Vahdet, Irfan ile Şevket berabere kal « mışlardır. Nisbeten daha tecrübeli rakip- ler arasında cereyan eden maç - larda Ibrahim Mehmet Aliye Hüs pü Mehmet Aliye, Hakkı Mehme de ve Abdi Halile sayı ile galip gelmişlerdir. Yüzme Müsabakaları Su sporluğu ajanlığının tertip ettiği yüzme müsabakaları dün Modada 124 kişi gibi büyük bir sporcu kalabalığının iştiraki ile ve muntazam bir şekilde yapıl - tar, ei Güliz ile Beykoz arasm- 'da çok sıkı çekişmeler olmuştur. Neticede büyüklerde Galatasaray 123 puvanla birinci Beykoz 74 pu vanla ikinci, Beşiktaş 15 puvanla üçüncü olmuştur. Küçükler arasında, Beykoz 120 puvanla birinci Galatasaray 50 punla ikinci, Demirsopr 13 sayı İle üçüncü olmuşlardır. Neticele. ri bildiriyoruz: 200 Serhest: Vedat 2.443, Mu- zaffer, Sedat. 100 Sırtistü: Murat 1,28, Ke - mal, Necati, 200 Kurbağalama: Yusuf 3.03, Hikmet, Musa, 200 Serbest: Ibrahim 5.58.2 Sa. dullah, Ziya. Türk Bayrak Yarışı: Birinci Ga latasaray (Kemal, Yusuf, Musta- fa) 5.583. Ikinci Beykoz, üçüncü Galatasaray. Tramplen Atlama: Kemal 28,28 Küçükler arasında, yüz metreyi | rai, yüz metreyi sırtüstü Ze ki, 100 metre kurbalamayı Tev. fik, 200 serbesti Bedri, Türk bayrak yarışını Beykoz takımı ka zanmışlardır. Biliy'nin bu çanta muayenesi de şipin işi bece- werdi, Çantanın içinden doluca bir para kesesi 'danlelâl: bir mendil çıkıverdi. Gece geç olup ihti- lamıştı, Artık bu kadar icraattan sonra geceyi de çıkarmak saatinin, kendisinin de namu- iyle ve yüzünün akiyle işten çekilmesi #7asının geldiğine hükmetti, Ve yan sokağın birine yan çi een birisi kulağına usullacık seslendi. diye Biliy sesi tanıdı. Ve yekten karı sancıdı, Dön. dü: — “Hoş geldiniz Mister Howard keyfiniz iyidir inşaallah, size buracıkta rastgelmek, ne hoş te - düf,, ve Biliy büyük bir memnuniyet duyuyar- muş gibi sırıttı. Polis Howard, Biliyinin kolunu waşça tuttu. "Nereye gidiyolsun?,, diye sordu. Biliy “bu saatte nereye gidilir? Bittabi evel, cevap vel o — Eve mi dedin, haydi beraber gel. ye götürüyorsun, bu iş nedir. — Bu iş ne midir? Eski bildiğin iş, gideceğimiz — Beni nere; rde yine o eski yerdir. — “Bu sefer aldanıyorsun!,, Billy bunu söyler- 'ken cebindeki çantayı yavaşçacık yere düşürdü. paranın oşangırtısından polis, Biliy'nin' çalınmış eşyayı üzerinden stmak ta olduğunu anladı, Çantayı yerden kaldırdı. Ce. Fakat çantanın içindeki bine koydu. Merkeze vardılar komiser Billy'yi görünce “Maşallah, bizim eski göz ağrısı, ri dostlar düşman olur mu? Yine bizi ziyarete din değil mi? Üzerini arayınız. dedi. Billy'nin ceplerinden bir altan saat, bir altın sa- . kordonu, üç para kesesi, iki mendil, ve bir de çırmızı Cep defteri çıktı. Komiser Bülly'ye “işler "memnun oldu. yolunda gitmiş bakıyorum,, dedi, Billy “ sordu. “Bu seler ne kadar müddet olacak?,, di- “Maşallah Biliy,, Yaza — Galiba bu sefer dokuz ay kadar olacak. Kendisini aşağıdaki odanın birinde hapsetmiye götürülürken Billy söylenip duruyordu. Dartiğr | çıktı. gibi kanlı katilleri tutmıya muvaffak olamayınca gider de bizim gibi fakir fukaraya Sataşırsınız. Bız Hâdiseyi İzah Ediyor Ankara, 19 mayıs stadyomun da, Türkiye birinciliği futbol ma. çında Beşiktaş ve gençler birliği oyuncular arasında vukua gelen üş hâdisesi ve bu münasebetle yapılan neşriyat hakkında dün Beşiktaş klübü reisliğinden uzt hir mektup aldık. Bu hoşa gitmi- yen bâdisenin nasıl çıktığı ve na- sıl cereyan ettiği etrafh şekilde anlaşılan mektupta hülâsaten şöy le denilmektedir. “— Hâdise, iki oyuncu arasın» da cereyan eden bir kovalamadan İbaretir. Bunun haricinde bir şey olmamıştır. Oyun başladığı daki. kadan itibaren hakem tarafından hatalı bir şekilde idare edil tir. Hattâ, bir ara, yan hake: nin, bir Gençler Bırliği oyuncu- sunun ofsayt bulunduğunu iddia eimesine rağmen hakem, yan ha kemiyle de konuştuktan sonra a leyhimize gol vermekte ısrar et - miştir. Oyunun bu şekilde idare! $i takımımızın mâneviyalını boz- i muştur. Maçın birinci devresi de, Gençler Birliğinin galibiyetiyle ve başka hiçbir hâdise olmamış- tir. inci haftayimin yirminci da. kikasında (o santrhafımız Halile, Gençler Birliği sol içi Mustafa yumruk ve tekme vurmuştur. Bi Jâhara hakem bem Mustafayı ve hem de Halili oyundan çıkarmış- tır. Bundan sonra Gehçler Birli- inden Ahmet, Halile yaklaşarak küfretmiştir. Bu tahrik Helilin, Ahmedin üzerine hücum elmesi- ne sebebiyet vermiştir. Bu hâdisede Halil kabahatlidir Fakat vakaya sebebiyet veren Ah medin suçu da daha az değildir. Halil bu münasebetle klübümüz tarafından tecziye edilmiştir. Bir ara seyircilerden birisi sa, haya girmiş ve Halilin üzerine hücum ederek tekmelemiye baş- lamıştır. Bu vaziyeti gören bir- kaç oyuncu vaka yerine giderek Halili bu yabancı mütearrızın elinden kurtarmışlardır. Maama- fih bu hâdise, henliz maça baş. lanmadan evvel olmuştur. Bun - dan sonra maça devem edilmiş ve devre tamamlanmıştır. Eğer oyuncular arasında bir kavga ol- saydı hakemin maçı derhal tatil etmesi icap ederdi. Halbuki böy le bir şey olmamıştır. Hâdise bundan ibarettir. Vaka ya umumi bir mahiyet verilmesi ve bu münasebetle yapılan neşri- yat bizi müteessir etti, Eyüpteki Gençlik Klüpleri Faaliyette Eyüp kuzasına bağı gençlik klüpleri arasında dür Ramide at. letizm müsabakaları yapılmıştır. Bu müsabakalara Eyüp gençlik, Birleşik fabrikalar, Feshane, Sa dıkoğlu, Çikvaşvili, Cizlavet, Is- tanbul dokumacılık fabrikaları gençlik klüplerinden 24 ü kadın 36 sı erkek olmak üzere 80 mü - kellef iştirak etmiş, Istanbul böl. gesi birinciliklerinden daha iyi neticeler elde edilmiştir. ED EDGAR WALLACE ne için şakır şakır vergi verip duruyoruz bilmem,, diyordu. üstünde bulunan terin ortasındaki ser “bunu yazan buçuk olunca H. olacak),, dedi, Defterdeki bu gözden geçirdi. Yazılar alelâcele yazılmıştı, kı şim şecekti, ve geç kaldığı için buraya kaydettiklerini &cele acele çiziktirmiş. Bak ne yazılı Bugün D. S. den hiç ayrılmıyacak. Saat sekiz Yukarıki dairede Howard'la komiser Billy'nin eşyayı muayene ediyorlardı. “Bütün eşyanın sahipleri belli gibi. Kala kala sa - atle cep defteri kalıyor, Cep var ne gd var. Kimin olduğunu nasi bilelim ki, eşyayı sahibine iade edelim.,, diyen komiser, def. terinde ne adres hesapları, yazıları bir kere Ea adam mutlak endifere yet S. e gidecek (önde dört araba |9Ü kayıtlar okununca Howard'ın İ yüreğini bir şüphe gıcıkladı, Komisere “Ben bu kitabın sahibini bulacağım sanıyorum,, dedi. Def- teri cebine attı şapkasını başına koyunca dışarı fir ladı. Sokakta bir araba buluncıya kadar koştu. A. Dünyanın Siyasi Manzarası (Başı 3 imcüde) İ Sulh İmkânları ün Lord Halifax, Hitlerin İngiltereye sulh teklif et- mesi ihtimali olduğunu, fakat bunun katiyetle reddedileceğini bevan etmişti, İnriliz Hava Nazırı da ayni mealde beyanatta bulunarak, İnrilterenin, o Nazizm kanseri Avrunanın bünvesinden sökü - lüp afılıneya kadar, teredditt etmeksizin ve sarslmakerın harhe devam edeceğini söyle- mistir. Times gaetesi de dünkü hir yarısında: Almanların Sevvet - lerin heklemedikleri mnkaye « metleri karsısında cok hüvlik miktarda harn malremesi ve BS ker kavhettiklerini, Alman se hirlerinin wa harn sanavii kerlerinin liz hava kmwvef. leripin wfhiş © Kilemmlerma maruz kaldığım ve hu kevfive- fin. sem unmarlarda orfava ci- kom sw e larivle altksdsr olduğun; Almenvnrm, Resen: da <erhpet bırskılmak <artivle İnmittareve enk müsait sik sartları teklif etmedi ihtimali bulunduğunu ve Alman halkı. nın, harbi bizzat kendi memle- ketlerinde görmedikee, bütün milletlerin neden Hitlerin &- mansız düsmanı olduklarını sn- Hyamıyaeaklarını sarmaktadır. Sovvet - Alman harhi ba: dığı zaman a sütenda, Al manvevm hu harpte hüyvük hir muvaffakiyet kazandığı takdir. de İnsi'tereve,. Avrunada Ak man hâkimivetini tanıması sar- tivle, mağlân olduğu yahut du. mer rakladığı takdirde ise, cok daha | Marhin bir avlik inkisnfı. AL mananın, sark cephesinde Sov- vetlerin muzzzam mukavemeti ile karsılastığını . şöstermistir. Harp avm sonuna kdar avni temna ile devam ettiği taktir. de, Almanyanın hi» enih tekli. fine intizar edile''lir. M. ANTEN YENİ NESRIYAT * SİHİRBAZ — Hamdi Varoğlu ts- rafından tercüme edilen bu eser fen- mi usullerle esni mahlökler yarit-

mıya çalışan bir adamın meraklı ve heyecanlı hayatını © anlatmaktadır. Ahmet Halit Kitabevi tarafından nej- rediimiztir. * DENİZ MECMUASI — $ syda bir çıkarılır, yazı işleri o Genelkurmay Deniz şubesince idare edilir, 361 İnel sayet İstanbulda neşredilmiştir. BAYINDIRLIK İŞLERİ DERGİ. si — (İdari kısmı) 12 dnei sayısı bas yınderlık işlerine git yazı ve resim - İlerle neşredilmiştir. * VARLIK — Milliyetçi ve meme. ketei fikir mecramasdır, 15 günde bir Ankarada çıkar, 198 üncü sayısı neşredilmiştir, İSTANBUL BELEDİYESİ MEC. MUASİ — Belediye neşriyet ve ista- istik müdürlüğü tarafmdan. çıkarır. 19 — 190 mer ayım şehireiliğe Bit yazı ve resimlerle çıkmıştır. YÜCEL — Aylık sanat ve fikir du neşredilmiştir. HAVACILIK ve SPOR — 290 imes sayısı Ankarada çıkmaşir. Tefrika No, 24 rabayı dört nala sürdürdü. Dawning Strcet'e var- dı. en soluyarak Falmouth'un karşısına aharri şefi Howard'ın anlattıklarını dinle- di. Si Balm defterdeki yağıları görünce, “Bufa- da kaydedilen D. S. nin Dawning Street olduğuna eminim! Yahu bu bizim gizli olarak vermiş ol duğumuz talimattır,, dedi. Yerinden sıçrayınca Howard'la beraber kendi otomobiline bindi. Ve Billy'nin mahpus bulunduğu polis dılar. Falmouth Billy'yi getirtti, Yankesici polis şefini görünce onu tanıdı, ve ürklü, Hoxton işinde hiç elim yoktur,, diye bağırdı. Falmouth Billy'ye korkma, seni o iş için çağır” madım. Şana bazı şeyler soracağım, bana doğru- Isunu söylersen, yapmış olduğun cürüm affedil . dikten başka bir de mükâfat alacaksın,, dedi. Billy şüpheli gözlerle bakıyordu. “Birisine kal- eşlik edip de onu ele vereceğimi sanıyorsanız bo şu boşuna uğraşıyorsunuz.,, dedi, — Sana öyle bir şey sormıyacağım. Sen doğru- sunu söyle, bu cep defterini nasıl ele geçirdin. — Sokakta, yerde buldum. Acaba nedir diye)x merak ettim defteri polis müdüriyetine teslim et- mek üzere buraya gelirken bu efendi çıkageldi. Beni tevkif etti mecmuasıdır, 77 İnci sayısı İstanbul-i Yeşiiköyde kâln çocuklu gitmeye konulmuştur, Keşi£ bedeli 704 lira 36 kuruştur. Keşif ve şart leminde görülebilir. İhale 28/77/01 Enctmende yapılacaktır. Taliplerin ları, ihale tarihinden sekiz gün evvel alsenkları fern! ehliyet ve 981 yılma Je günü muayyen saatte Dalmi Eni * Bele mütebasısı aranıyor: Süs çalışkan, mesleğine âşık olması şarti arasmda İstanbul Belediyesi Fen Mü: Bursa ceza ve tevkif evinin 88. kadar 212100 Iki yüz yetmiş iki bin ceği halk tipi) ihtiyam 17.7MJ gün Zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştu İhale 8.8.9601 Cuma günü saat 15 lers olunacağından talip olanların m X 13 yüzde yedi buçuk besabiyle teklif mektuplarını mezkür gün saat İ şelikül edecek olan kömisyon riynset mek İsiyenlerin yevni mezkürdür coatları ilân olunu 9 Ağuston 941 cums: dele 5009 çift er kı İbc tem'natı 3450 gün görülebilir, İst kapalı Rd &lilerin kapalı 52 numa larınş dair vesika ilâm olunur. yük olmaması şarttır. tarihine kadar pazartesi, çarşamba A — Rüviyet cüzdünt, B — Aşı kâğıdı, dikli örnekleri, 4 — Namzet kaydolunanların 28 müusyeneleri yapılmak üzere sabah Yazımdır. edilmelidir. İstanbuldan gayri: mahallerden hul bilgisi) gönderilir. Muhaberat HALKEYVLERİNDE Fatih Hatkevinden: o Maystan ifi- baren her hafta sn, evma günleri verilmekte olan açık hava yaz tem- silleriimize bademz cumartesi ve pa- sar akşamlarda manda her gece devam edilerektir. Davetiyeler ber xün Ev direktörlüğünden — alınabilir, Temsiiler parasızdır, Sarıyor Halkevinden: 1 — 71 Tem- muz 1941 pazartesi günü (Montrö Zateri) münasebeliyle saat 21.40 da Evimiz salonunda bir töyen yapıla - caktır, Herkes gelebilir, 2 — Ayni gün sant 15 de spor gü- bemiz tarafından Büyükdere Beysz Park yüzme havuzunda müsabaka- İle tertip edilmistir. Evvelce yapıl - Falınouth'un sesi “Yalan uydurma bana,, diye gürledi. — Eh doğrusunu söylemek lâzımsa kıvırdım! | — Kimden? — Cebini yoklamak istediğimiz adamın evvelâ Adını sormak âdetimiz. — Sen şu “Dört dürüst adam,, ı biliyorsun de. Bil mi? Biliy şaşalıyarak gözlerini aştı. Falmouth'un sualine “evet!,, dermişçesine başı- na salladı. İ yakalattırana bin merkezine vaf- gizli “Benim yor, başı fırıl fırıl diye, Biliy kendi ğini bize anlat, kı bir centilmene ve aklında darma sında, defterini çaldığı adamın hayaline yam “Yeleği beyazdı, frenk gömleği yazdı, parlak papuçlar giyiyordu dedi, ve Ni ıkta islimi tüketmiş makine gibi Biliy'nin hayali ya uğraştı. “ve dahi duralar!,, Şartnama ve nilmunesi yet bir saat evveline kadar İstanbulda Gölatada Binadaki salın alma komlayonuns vermeleri, Maarif Vekâletinden: Maarif Vekhleti merkez teşkilâtında ücretle çalışırılmak üzere #ran- sncsyı Yiyıkiyle bilen, srzari lise tahsil terelimeye muktedir bir memur almacaktır. handa gövtereceği ehliyetle mütenasip bir Ücret verilecektir. Tslip olanların evrakı mürbiteleri ve askerliklerini bitirmiş olfuk- riyle birlikte 23/7/041 Çarşamba günü akşamma ka- dar İstanbulda Ayssolyada Maarif matbaa müdürlüğüne müracaatları ye ve öğleden sonra saat İ4 den İT ye kadar müracaat € — Mektep şnhadetnamesi veym tasdikname veyahut bunların fas- D — Polüçe tasdikli iyi hal kâğıdı, E — Velilerin izahlı adresleriyle tatbik imzaları, FT —4 Xx 6 eb'adında 6 adet kartonsuz fotograf, 5 — Fazla tafşilât için Örtaköyde mek'ep müdürlüğüne mürscsat yüzünü gözünü, bize tarif edersin, senin bu tari- fin dolayısiyle herifi tutabilirsek vandedilen bin tuldu. “Bin lira mı? Bin lira mı?,, fi tutaydım ne olurdu!,, — Kendini topla Biliy! Herifin neye benzedi- Billy'nin alnı düşünce mer kasıldı, kaşlar düğüm halinde çatıldı. “Tıp. yerli yerinde durüverdi feilfala : kurtarma yurdu binasinm iamiri açık ek- BS5L lira 40 kuruş ve İlk temine ame Zabit ve Muamelât Müdürlüğü Psrartesi günü soat 14 de Daimi ilk teminat makbuz veya mektup» ii Maarif Müdürlüğüne © müracantla nit Ticaret Orinsr vexikalariyle mende bulunmaları, 5706) * bahçelerinde bihakkın mütehassıs, lir, Releranslarla her gün 10 — 12 şaviriiğine müracaat edilmesi, (5088) Bursa C. Müddeiumumiliğinden : 041 gününden May 942 gayesine yedi yüz kilo (belediyenin çıkartan ünden 8.5,041 gününe kadar kapeli ir, de Bursa C, Müddelumumiliğinde uhammen bedeli olan 43,483 Jiranm 2508 lira 82 kuruşluk teminat ve 14 de C. Müdâeiümumiliğiflde to- tine vermeleri ve şartnameyi gör“ evvel C. Müddetumum'liğine müra- (5w62) Gümrükler Muhafaza Satın Alma Komisyonundan : günü saat 11 de 46,000 Jira muhammen be- zarf usuliyle #lmacak'ır. komisyonda her zarflarını eksiltme saatinden niha- Mumhane caddesinde (5059) görmüş ve icabında yanlar Kendisine yapılscnk tmti- (4486 — 507) Yüksek Deniz Ticareti Mektebine Talebe Kayit ve Kabul Şartları İi — Mektebin tahsil müddeti: Lise ve yüksek #mıfi: olmak Üzere altı senedir, Yatılı ve paramzdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaplan ve makinist yetiştirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyim vesair hususat mektep tarafından temin edilir, ? — Mektebin yalnız lise birinci sınıfına ortaakul mezunu (talebe alınır. (Orta okul muadili diğer okullar mesmu alınmaz.) A — Akracak talebelerin yaşlarının 15 ten küçük ve 19 dan bü- B — Ortaokulu “Keçen sene bitirmiş olanlar srada geçen bir senelik zamanı ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 3 — İsteklilerin mektep müdürlüğüne kargı yazacakları o istidalara aşağıdaki vesikalar ruptederek 1 Ağustos M1 tarihinden 20 Ağuston, ve Cuma günleri sast 9 dar 12 etmeleri Ağustor M1 Perşembe günü sihhi saat (8) de metepte bulunmaları yapılacak müracaatlara matbâ (dü- için posta pula gönderilmelidir. (8 TOPLANTILAR : Topkapı Gençlik K'übünden; Top- kapı Gençlik K'übü idare heyeti is- tifa etmiştir. Yeni idare heyetini se-| çecek olan kongre 31 Temmuz Dil Pazartesi günü akşamı saat 2130 di Xxl0p binsanda toplanacaktır, Vazi yetin ehemmiyetine binaen ekseri - yete bakılmıyarak seçime (geçilece- #inden sayın arkadaşlarım — teşrifleri rica olunur, Kuş olan seçmelerde derece alanların müracaatları, Beyoğlu Halkevinden: Montrö gü- pü yıldönümü olan 21 Temmuz Ş4l Pazartesi günü saat 17 de Halkevi- mizde bir toplantı yaprincaktır, Her kes gelebilir. te bu defterin sâhibi o dörtlerden biridir. | Billy “Ne?,, diye haykırabildi. — Biliyorsun Billy! Bu dördü yakalıyana ve lira ikramiye verilecek. Herifin lira bal gibi senindir , Billy'nin heyecandan eli ayağı kesildi dili tu - diye tekrarlı. dönüyordu. “Hey Alishım heyt, alnına bir şaplak indirdi. “Heri- diye hıçkırıyordu. şiddetiyle katmer kat- benziyordu!,, diye mırıldandı, dağınık savrulan hayaller ara- İBUGÜNKÜ PROGRAM 74 Fsm o |1000 Konuşma TE veri hada Köy hava- 745 lar 800 kü 2 | sa Haberler 140 Be (1945 Feni heyet a 1013 Radyo ga” zetesi Halk türkü- 1240 Program 1233 Şarkılar 5 Haberler 18.00 Proğram * 18.03 Dans müziği 1830 Memleket postası 18,40 Müzik | Son Üç Asır İçinde (Başı 3 üncüde) riyeti ile Sovyetler arasında yâ" pılan anlaşma ile de ikinc defa olarak iptal ediliyorlu. Fs kat Brest - Litovsk'un ruhu. Büyük Germanya ideali içip çalışanların kafasında çok mü el bir program olarak ye Herr Hitler Mein Kampf'ında ayni emelleri açık €a ortaya atıyor ve 1936 da Nü” renberp'de Nazi Kongresinde: “Urallar, Sibirya, Ukrayna bi- zim elimizde olsaydı Nasyonel Sosyalist Almanyası bolluk için de yüzerdi.... diyordu. Görülüyor ki Almanyanın, şark cephesi üzerinde Polon- yanın ezilip paylaşılması ve garp cephesinde, arkasmdan emin olarak istediği gibi hare ket edebilmesi için 1939 sonba harında Sovyetlerle bir ademi tecaviz paktı imzalamış olma” | sı hiç de tefsiri imkânsız bi siyaset değildi. Bunun kibi Polonya paylasıldıktan ve di - Xer cenhelerde de işler yoluna girdikten sonra, karşılıklı his- sedilen bir korku ve emniyet sizlik havası icinde. Almaya için çok hayati se.vet kaynak» larına sahip olan Sovyetlere korşı, 1941 vazında, Führer'in ani ve şiddetli bir taarruz hare- * ketine geçmis olması, bâdisele- rin çok tabii bir sevrinden iba- ret olduğu seklinde tefsir edi" Iebilir ve tarihte tesadüf edi- len misaller göz önüne getirilin ce, bu tefsirin cok aykin bir knnast olmıyacağı neticesine varlabilir, MEVLÜT Merhum Ali Hamit oğlu ava » «at Hüseyin Sadettin Arel ve Iş Bankası Galata şubesi müdürü Os man Dardağanın yeğeni ve mü teahbit Mehmet Muratoğlunun damadı ve Zeyrek orta okulu fi - zik öğretmeni Nijat Besenerin kardeşi, yol müteahhitlerinden / NAÂTIK BESENER'in ruhuna it, baf edilmek üzere yarınki 22 temmuz 941 salı günü Aksarayda | Valde camiinde ikindi namazını müteakip mevlüdu nebevi okuna caktır. Akraba, tanıyan ve seven dostlariyle diğer zevatın teşrifleri Tica olunur, VEDAT ÜRF Yaz temsilleri Bu Akşsm ŞENYOL ÇINARDIRI AİLE TİYATROSUNDA YALNIZ İNSANI Piyes $ Perde edat Ürt temsile İştirak edecektir) BOBSTİL ŞAİR Müzik (Pİ Haberler 2345 Dans mist 22.55 Kapanış İ Saldan Soğa: 1 — Bir Rus şel ri 7 Bir Japon adı - Babam de gil3 — Bir Baltık devleti 4— Bir'#ğmir . Bir hayvan Bir hay van 5 — Yi: tan emir - Bi çalgı 6 — Atej - Bir nota 7—Bi fabrika 8 — Ekmek Ters oku nurse: Çok değil 9 — Afrikada - dır - Bir zamir, Yukardan Aşağı: 1 — Bir Ru: siyasisi 2 — Bir Japon adı , Sar, ki 3 — Ters okünursa: Kum: 4 — Bir çalgı - Zolanın meşbu eseri 5 — Bir zamir « Ters oku nursa: Gazeteniz 8 — Yapacez mı, vereceğini söyliyen 7 — Hi di Çinidedir . Bir zamir 8 — Ar ge Tekin olmıyan 9 — Mânalar Bir ren. Evvelki Bulmaca — Soldan sa sa: | — Yerebatan 2 — Etimesut 3 — Dinarik 4 — Imo - Itaat 5 — diyip pek elim bir duruşla Koska . Yas 6 — Ule - O - Şu 7— Tirol - Mi 8 — Ejoloji 9 —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler