13 Şubat 1945 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 3

13 Şubat 1945 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞİMDİLİK: Doktorlarımızın gece nöbeti HABEFPRI EF? J) oktortarımızın gece nöbeti (o bir komisyonun ilecektir. . . symlmmamml. “imza... | Emininineseyyar| Yeni bir kaçakçılık Sıhhat e : bir kapalı Mi müesseselerin- nar itiyarllarımı, v gi yası le has Ur azı Bankaların hususi eşhasa kiraladıkları “icki ilam ye ğı yazişni bilin "amc e oraya en ak yapılacak kasalarda Almanların kaçıramadıkları değişiklikler yorlar. Bazı doktorlar muvafa. — caktır. Bu ia havalarda altın ve mücevherler bulundu Bursa Sıhhat Müdürü ğı tal sair zamanlarda Bakanlıkca taktir edildi. kenara Smear. memleketimizden rüşler çarpışacak, neticede her git- altın ve cek. Bu kararlar mey: nini yere her saatte otomobille külliyetli i hapları yapcak Her z e Zeytinyağı işi j dar bazı fedakâ ri m karlı zinci! buluna: . . | zan! “Ya cel binde vizite ar har nini halledilemedi serbest laa, hala bizi mir & tesbit etmek işinin de beledi- serer , Şehrimizdeki stokların Mallar eid a yapılmakta olan tir ir kadının ölüsü miktarı ili i imalâ edili; Partmanlara sahip ei “ve günler, haftalar, aylar ge diliyor bir kısım imalâfını , zn denim e belediye © çecektir! almayacak 1 doktorları n yerle iğ ? Karar vermek güzel bir şey- i Şeklinde a paklı ve sert mi- «dir. Fakat verilen kararı tatbik i & almacak ü kararı süratle tat- inde ml başlıyacak bike edebilmek dir de daha i her gok dokte rlar kara| ve daha im bir Bai her tarafı kapladığını ve vi mesele ve üzerinde u son ne pabalı olduğunu ileri | Jar, in belki de | Sürerek bu miktarın 25 liradan pir me eğ hayata mal 0- gi 42 olmamasını isteyecekler, neti- labileceğini unı i © itibarile bu meselenin halli de Murad SERTOĞLU e Maarif Müdürü Ameri- 50 ŞEHİR NOTLARI: İSTANBULUN ET DERDİ! Çözülemiyen muamma... . bir havada... Müstahsilden per mz rağ asap ve dertleri... Eti ucuzlatmak ve mü kün ii. ... Çareler neler olabilir? Kristof Kolomb'un Beykoz kasrı Zn Sa salya — Kasaplar atlara ma a istiyon YAZAN: — Toptanılar hayvan kesmiyor" İHSAN An — Şehre kasaplık hayvan geti- lar, lar. Kasımpaşada Neva ucuzladı © bin liralık bir ihtilâs Tiftik ihracatçıları senelik lantısı dün Birliklerde yapılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: