15 Şubat 1945 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 4

15 Şubat 1945 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EVROZİ BAŞ, DİŞ, GRİP, ROMATİZMA, le KIRIKLIK ve BÜTÜN AĞRILARI DE ER. Icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde ısrarla NEVROZİN isteyiniz. Inhisarlar Malt Hülâsası “ Fosfatsız ,, İştah açıcı ve kuvvet verici olan bu mustahzarı her eczahanede bulabilirsiniz. 35 Santilitrelik şişesi Kuruş 62 deni 400. alt Fiatı Sine depozitosu Satış fiatı ırçalı akti İihiderlür 1 öl Ve 1000 kiloya kadar yekpare parçaların ni iz 1830 sapa ai ücretlerine © 100 zam yapılır. 5 — Münhasıran an arabalara veya arabalardan depolara yapıla- cak yükleme ve boşaltma işlerinde, mevcut tarife meali A fıkrasındaki İstanbul Defterdarlığından: ei gın . 6 — Hamule sahiplerinin talebi üzerine tarttırılan eşyanın tartılan kısmı | kul ücret alı Darbhane ve Damga Matbaası binasında yaptırılmasına lüzum © görülen | Sİ” ee Mi 8 e elini eisyim SRAtak ar KS (1176) lira wöşif bedelli | tecdidi ee si tı işi 12/2/945 © tarihinde açık m gaya eksilta Konulmuş İs ht itil s Pegi e lay ME Giden meter rükün: Mehir Se e aa şalimün > ri lele ei Muvakkat teminat ) lira (13) kuruştur. iL : Mukavele, eksiltme, Mi b işleri genel, hususi ve feni şartnameleri- |-in€ “* 25 zam talep olunabilir. Bu da gündüz çalıştırılmayıp (Gece postam) le buna müteförri diğer evrak Mili Emlâk Müdürlüğünde görülebilir, amile gündüzden ayrılan yükçülere yaptırılır. İsteklilerin en az bir teahhütte (590) liralık bu işe benzer iş yaptığına da'r wi İdârelerinden almış olduğu. vesikalara istinaden İstanbul Vilâyetine müracaat- Xi va pe iksiltme tarihinden (Tatil ) üç in evvel alını ehliyet ve 7 Sia gd i Emlâk ürlüj m ae şekkil Eksiltme le ÜMERB gama YERLİ MALLAR “PAZALARI TANİN 15 ŞUBAT-19157 OTANBUL BELEDİ ESİNDEN Yükçü Ücret Tarifesinin Dayandığı Esaslar Bu tarife ınacak eşyaların eb'ad ve şekilleri ve hususiyetleri göz önünde tu- Türkiye Wanifalura ithalâ açıları Birliğinin Genel Kurulu” sem ve meyi Birlikleri Umumi Kât'p'iğinden aa pılması Çi ae Kurul GRAND iz sağlanamadı n Birlik Staf > sünün u inci madd hükmü göre 19/2/1 945 tarihli Pazarla: si gününe bırakılmı: irlik çel lerinin o gün saat 14 de İstanbul Ticare ve Sanay dn toplantı salonunda hazır bulunmaları önemle rica olun (1985) Kü ens kan ça nakil lerinde kat olunacak o mesafe ve ma- nakli vanıtalarına tahmil, kara nakil yasıtalarından tahliye, depolardan niz vanlı ve etmektedir. de- e deniz vesaitinden depolara yapılacak taşıma ücretlerini ihtiva vamlı nakliyatta; Depoların İstanbul Viiâyeti Dağıtma He eyeti velinde sarahaten gösterilen tahmil ve tahliye ücretlerinin 9 20 si beher kat için sam e olu * Sükletleri yaka Joo: kiloda âç0 Kiloya ködün elan parçlaz 26 46 zammedilir. Ve 500 kilodan İstanbul Yükçüleri Tarifesi mumi nakliyat, asıtasından depolardan arabaya, kamyon veya Sir- ler nazarı dikkate alınmı Levha ti lunan nebati yağcılarla yoğurtçu ve Pe iye: Kala yapılmış bulunan tahsislere ilâveten dir gitar taneli terli edilecektir. Alâkadarların vesaiki ile birlikte Şub: na kağıt” vilâyet dağıtma A Heyetine güracaat ederek ordinolarını Balan u müddet zarfında müracaat etmiyenlerin ve ordinolarını alıp dâ © gür mi Team Yüüsinden testim almayanların hoklarından vazgoçmi # Yılacakları ilân olun: (0) Mai Bakanlığından : e lira 17 kuruş keşif bedelli Trabzon Erkek Sanat Enstitüsü 78 e dahilinde yaptırılacaktır. Bu işe girebilmek içi — 33636 lira 77 kuruşluk muvakkat mi li önir mak 2 — Müteahhit olarak bir kı az 500,000 liralık inşaat yükler diğine ve e Ri yerine erim a dair belgenin ; 3 — 1945 Yıh için Ticaret ve Sunayl odasından alınmış belgenin teklif” mmaktubuna, eklenmesi artt. ait şartlaşmı işe £ cetvelleri her gün çalışma saatleri içi de Mesel ve Teknik Öğretim vini Ci e e İhale 19 şubat 1045 pazartesi günü saat 15 de Büyük Evk Apartman m yonunda yapılacakt Teklif Meke toplantı saatinden bir saat evvelskomisyon başka |” lığına verilmesi veya gön re lâzımdır. Postada vuku bulacak sl keci Si veya iş inci ba aşın aru ve mütekabilen tahliye veya Kuruş yi tahmil ücretleri beher vii 100 Mü Mü il lüğü d X) BAR ma üessasesi Müdür üğünden Denis yamtinndan' Yaya, Biges ima vi kaniyohiı saki e depoların 2em:n karına kadar boşaltma istif ücreti ve müteka- siler 220 Ayni Yardım Kuponu Hamilleri e ymalelmi şubatın son gününe kadar Dünü yAniakndan; vena depdlldai; araba ye kamyola Baki ve > zemin katına kadar istif ve boşaltma ücreti ve mü- mallarını almalıcrar kabi — Üçi taka: Ya yn eiyakma gezeğice Güze vi veya depolardan. araba ve kamyonla ma- | nun ME uyarınca dağıtılan ayni yardım gimme kl va sesemizden ayni yardım kuponu alan memur t maaşı sahiplerine vi Şubat sonundan sonra mal verilmiyeceği ti amenin 22 ve 32 inci İğjtekabilen maddelerile hükümlendirilmiş bulunduğu akaderlnre ilân ms E) Kereste nakliyatı: (Mıntaka dahilinde) ii Mağazalardan arabalara beher metre mikâbı 60 F) Ambalâj halinde kümes hayva m: eniz Vi la dı bi vey arabadan depoya beher Aşağıda hüviyeti ve kendisine isnad edilen suçun mahiyeti yazılı er ka-|, ,7 vapımlarından arabaya Veya eğ m Ma yakalanarak Eskişehir Merkez K. an teslimini mübeyyin | “© As, - 111 maddesine tevfikan verilen yakalama müzekkeresidir. > Kumu, Çakı çi Kaka ik şahsın adı: Rüştü Okural, Kıt'ası (vazifesi) AS, Posta 14371 Deniz ser al sahildeki depoya ve kara nakil vesaitine be- 5 her “Oturdu luğu yer: İstanbul Taksi, ıköy Turşucu mahallesi, Doğum yeri ve yılı: İstanbul 330 doğum Farik alâmeti: Orta va esmer çehreli kestane renk gözlü. İsnad edilen suç: Firaı (2685 - 1999) TÜRKIYE IŞ BANKASI Küçük Câri Hesaplar 1945 İKRAMİYE PLÂNI Çekilişler 29 Ocak, 2 Mayıs, 74 Ağustos, 1 Kasım tarihlerinde yapılır ae İKRAMİYELERİ AA (İstanbulda Büyük Yalı'- da Ada ik, iye > 100 e İl Ya Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalmz para (biriktirmiş V© kalami ücretleri beher ton. #aix almış olmaz, ayni zamanda taliinizi denemiş oli J i İ) Sebze: si ğ T hli N kil . | ö Ek z s. Hal dahilinden kamyon veya araba veya açık satış mahalline i e. | ahliye ve Nakil işleri Eksiltmesi f/vxix>. Satılık 100,002 M3. t i Sümerbank rakibi bahriyeden karaya ve arabaya tonu 100 atılı 1 am tomru ğu a) çe lerakibi bahriyeden deposuna tonu bii or ; iplik ve Dokuma Fabrikaları Kurumu e | O e e e göm vir Âmirilğin | ereka Fabrikası Müdürlüğünden : era) ahriyeden arabaya veya mağazaya — tonu, 300 1 — Revirim ir Yenice ane Sazak zl Çu ei de senesi zarfında Fabrikamıza gelecek podan denize kamyona veya arabaya 300 ba ür > halinde 100,002 M3 çam tomruğu açık arttırma suretile ! ünü yaralan tahliye ve km a isinin b giye suy e Epub Nel sa metre mikâbının mi bedel m depolardan arabaya, kamyon. veya > mmen li (65) liradır. — en AŞ a SAN enlem yale e : < Arma 2072/945 kre liğe ei günü saat * : Bu işe alt şartname her gün İstanbulda Silmerbank Satınalma 9 e ça ea yle vi Aanleği DE yapılacaktı ! sakliyat ile Herekede Tiraret servisinde görülebilir. > Birinci mıntaka dahili: 4 — Muvakkat teminatı (487) lira (50) kuru; | a NM )eniz vasıtasından veya depolardan araba ve kamyonla nakil 5 — Şartname Orman umum Sedir AR Bayramiç, İsta” l en y: we do? boşi i bul, İzmir, ve Biga revir âmirliğiyle Sazak orman bölge şefliği ve Yen i I L Â N ler, 10 Orman bölge kâtipliğinde görülebilir, | ıyoğlu As, Şubesinden: z PE Güve İsteklilerin muayyen gün v matte Biga revir Amirliği binasında , Mİİ Şubede kayıtlı malül dul ve yetimlerin yıllık yoklamaları 25 Şubat 945 komisyonuna müracaatları, 1812 gününden 14 Nisan 945 gösiime bi devam edecektir. Yoklamaya malül ve in dı la göste .. .. / . TF . ” niz vasıtasından veya depolardan araba ve kamyonla nakil Jarını kaybederler. Taşrada bulunanlar sağlık ve nüfus Güzdanlarının. tastikli İ Ss t anb vii Yü kç uteri GFIJOSİ | ve öapuarn semi katına adar istit ve boğulma üüreti ve müte 1 Dn ini a olarak göndermelidirler. Yoklamalar her gün ye ka Be wi ) dar (2688 - 1904) | * g evw B) Üçüncü im Deni anlarında veya depolardan arabaya, kamyon veya Kuruş) Çe 5 Ke i Miyan lara ve mütekabilen tahliye miz vasıtasindan veya depolardan araba ve kamyonla nakil z Devlet Crman İşletmesi Osmaniye vE 4 veya 2 ie vagal rün | ve depolar enin Katına kadar tt ve baptma Ücreti ve müte- Çap ' Rev mirliği in eni kabilen. 1 Batılacak m: (eşe odunu Denizvasıtalırından veya, depolardan araba ve kamyonla nakil Vo: ia Get a Mahal ve a Fevzi Paşa deposunda 250 4 ey Miktarı ve cinsi (400) ton meşe odunu “ İkinci Mıntaka: ki Muhammen bedel Echer tonu (32) lira niz vadıtalarından veya depolardan araba ve kamyonla na- i ; vE i Yolcu Eşyaları Tari i Müddeti 10 gün tekabilen. bari otcu Eşyaları farı esi i İhale D: Üçüneti mı , ü ihi PE Deniz Tml vi depolarda n araba ve kamyonla nakil Tren veya vapurdan rıhtımdaki vesaiti nakliyeye vesaiti nakliyede” a — ri 20-2-046 salı günü saat 16 ve depoların zemin kadar boşalt ma istif ücreti ve müteka ra veya tiren, yar t yeri iye Revir Âmirliği bilen ii er ©; — Yukarıda cinsi yazılı (400) ton meşe odununu açık arttırmâ suretile Nos a osiyel — Şapka kutusu - tuvalet çantası ve emsali küçük parçalar gi b a Sa çıkarılmıştır. Ea Eğ? iç on kiloya kadar) 45 r .— Orman Umum Müdürlüğünde Adana, Osmaniye Si — — ği ö 2 — El çantası, sepet, küçük bavul (azami 20 kiloluk) * gö n isi eti inme Bahçe, Antep, e verin Erer j b / Y k l F iü 0 me bavul, küçük yatak, küçük sandık (azami 40 asi ? 3 — Taliplerin ihale gününde evrakı müsbite ve ve stan u u çu eri arı esi — a maşır sandığı, orta büyüklükte balya (azı : id müracaatları, m loya kadı 4 e e a e e ek ei 106 kilodan fazla denk büyük mem yani i kai Dü aliye ve tab Bu tarife, nn mm vapura trene ve Be (e Mini eşya satışı kas ela, m 160 | hesap edilmiş n Gala . la atadan Haydar 07 İN i ukuk Mahkemesinden; pm Ücret a Gey renden Köprüdek i Kad My ln taya kadar nakli arzu ed Terekesine mahket sen el konulan ölü Maya ait Beyoğlu Kl Pa par B) Mi e el karıdaki ücretler üç misli olarak İl adli Hamuleye ait vapur N8V h makkapı Sinek çıkmak sokak 15/3 numarada b veya depolardan araba ve kayalı sahibine aittir. şana ti ından ai KK atan suretile 19, 2. müsadit me e em katma kadar boşaltma istif ei ve e? Bu tarifede adı geçen e lar a Mağ izl diğer te a si 9 14 de satılacaktır, İsteklilerin yukarda gösericr gün ve saatte © mahallinde 30 ei e ee i hazir “(1916) e Keytiyet ilân olunur, iz Vail bone untaka:

Bu sayıdan diğer sayfalar: