14 Ocak 1946 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 4

14 Ocak 1946 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYFA: 4 Haşlanarak ölen » yavru in yaşında bir çocu- Ban ölümile neticelenen ci bir ae ilerde. Dünüm yılı evde oturat Farma mangal Mn dolaşmakta iken, biz bir aralık ayağı ls yl ırada manga çocuğun üzerine dökülerek :baştanba- a haşlanmıştır. aym mehil. Şeririndin Ağır surette yanmış olan çocuk biraz Nin Bini. âdiseye savcılık el koymuş va a- babası hakkında takibata giri- - Yeni. Yaralılar hastaneye-kaldırılmığlar, yakalanmıştar. Bir. makinistin 3 e ölümü Ani ölümü «üzerine re Gk aie başlamıştır. Fener Galatasarav 0 mağlüp etti ( Baş tarafı 5 üncüde 75 (yi iullanamadılar. Birisini Pire, vuta. çil ötekini de-Memduh avuta çıkardı. ykozun tazyiki. uzun: devam e isporh in car dan erimi akip kale için o ciddi “tehli yarattila, lar zorluk çektiği belli in Suphinin yakın mesafeden çektiği güt, en ayağı arak kornere çi linin ürün şütü Turhan güçlük! kurt Devre unda s0 tan hücun aa iel n akalamenla; Cafer santa topu Suphiye “geçirdi- Jar öteki vüsük £ çahmele tek mü dafil atlatan Suphi birişükle takı- muna birinci gn. va 1. Bira. sonra da devre (1-0) İstanbulspor lehi- bitti. İkine renin. ika ge eni elde kl çöl yeti çok çalıştıkları görüldü Fakat | ei yavaş Dara Fakiple m kaptırdılar, Bu serada Suphider £ pas alan Necati on üçüncü dakikada iz vi atarak galibiyeti garantilemiş “Maç çın bundan sonraki kismi tat- 8ız ve gevşek bir durum arzetmeğe baş- ladı. Neticede taraflar başka sayı ya- pamadılar ve İstanbulsporlular sahadan (2-0) galip ayrıldı. VEFA STADINDA — Vefa k Vefalılar kendi - stadinrındı (21) kaybettikleri ağa, yu kadro Ml çıkt lar: Kâzim - ta, İsmet - Zeki, Ga- Up, Yar Gevde ek Beyoğluspor: Şalâpi « Civelek, Pa- nani - Yafa, Maruli, Culafi « Yorgi, Va- sil, Filip, Koço, Kia Hakem; Sik Ir yuna Vefalılar — başlıyarak ve ul dekikrdna itibaren gözüken ir çar önlemekte Etel kmiyor- du. yi 0 uncu dakikasında E- in, yünün 3 güzel şütünü çekti, fı kat e tutmadı 36 ıncı dakikada yapılan DirVafa hücumunda kaleye girmekte topu re kafa ile ie kararmaya Vefalı- muhakkak bir gol kazanmış olacak- Devre bu tazyika rağmen golsuz bitti, İkinci devreye Beyoğlusporlular başladılar. Topu kapan, yeşil beyazlılar derhal gm nısıf sahasına: yerle, izi T Hesap Uzmanı Muavınlığı ANİN Devlet Orman 14 OCAK 1916 İşletmesi Demirköy Müdürlüğünden den birini, Siyasal dir Okulunu veya bunlara kanlı an yabancı bir okulu bitirmiş olmak, icesinde Hesap Uz eşitliği Mili Eğitim Ba zmanlığının gerektirdiği ni- €) Yolculuk zahmetlerine katlanmağa sağlık durumları elverişti bulun- ak, ri yalnız İBULMACAJ Bu dilekçeye ) m el ei t $ kı iy kanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığına dilekçe ile müracaat edecek” erdi, tlar baği ) Nüfus Gündemin aslı veya tellkde onanmış süreti, le hal ey ie açık iş ve ev adresi, ileccel olduğun; Kom (o Temrek (o Tahmini F, . İstiksmi 9, 7/5 teminat o İneceği 43 m a depo li ü ii M3 LL A K Li. Balyoz 1000 —— — 75 0 175000 5625 Iğnenda - w — — 14 00 9100 ” ”. — — sw — 50 1250 s3 ” 109 iii 3 75 00 7500 562 - » — — — 5 250 ” - Maliye Bakanlığından: Gam m > m : Çağan 1800 —.— — 135000 10125 » .. — —, 1 — 5 00 187 ö çini mü müsabaka ğe e “> 1600 100 T — Yukarda yazılı Ormanlardan ilizar edilerek depolarda işletmemize teslim edilecek emvalin cins, miktarı evsafı haiz ol uhammen bedeli, kemik teminatı yukarıya e e mii ie nie ei raşını deldurmi sanem 2— keiltme 10 1-946 gününe rastlayan Çarşamba günü Devlet Orman İşletmesi Müdür- ile Je Tetisnk veya Hukuk. Fakültelerin- mağ imanda min talan enaçik komisyon huzurunda yapılacaktır. ve ormanda istifte teslim edilecektir 4 Eke artan ken ağa A ii RAD, Kırklareli, Vize, Keşan, Demirköy Devlet Orman Işletme Müdürlüklerile İğneada bölge gefliğinde görülebilir. 422 İL M.S.B.İst. 4 No.:luSa. Al. Ko. İlânları | 12345678910 is nümunesine yöre ve ciheti askeriyeden ve - ll © | 2 © Ğ ya serik onannız samet, | | l I Komisyonda mev: ipliği — İN 14283 it pamuk geni imali ekri ei Mi ame M. 8, B. 4. No. Sa. AL Komisyonunda 16 - - 1046 çin 10 da pazarlıkla yapılacakır. bedeli 288 28 ra 11). e yemi lira 25 kuruştur. Nümune ve şartnamesi be İsteklilerin belli vakitte teminat ve gurup vesikalariyle komisyon, Talipleı nere imtihana tâbi tul gina Kurula Aaşkanlığında Ye muvaffak olanların sözlü is ay Başkanlığında yapılacaktır. mev. 1 — Maliye a) Maliye ilmi » işlet Ea e a ais si Çrekmoleji Teorisi ve tatbikatı 4 — Mali ve tic Basit sede satıh ve hacim ölçüler 5 — Huk: Ticaret hukuku, medeni yeri girmek suretile belge al sonra 2 yapacak yüz tayin edilec: VI — Durum! aş verilecektir. lara yazı ile tebligat yapılır. lesap İstanbulda Hesap Uzmanları bürosunda Ve imtihanı Ankarada Hesap ye MA ANMA gizen- e ur, heiz olanlar o yazılı ve sözlü olmak Yazılı imtihan Ankarada. Hesap Uz- Uzmanları Kuru- b) Türkiyede başlıca vergi kanunları İktisat: it Ve mürekkep faiz, iskonto, faizli cari mesaplar, mali cebir, hende- ri, hukuk, borçlar hukuku, icra ve iflâs kanunu. Fransızca, Almanca ve Ingilizce lisanlarından biri, (Mili Eğitim Bakanlığı Men her sene açılmakta il a olan lisan imi E. olanlar bu imtihana tâbi tutulmazlar ) - İmtihan neticesinde Kane bii muavinliğine alınanlar üç sene imtihanında muvaff, fak olurlarsa hesap uzmanlığına sn 3658 sayılı teadül kanununa göre 35 lira maaş almaya VI — Imtihana girebilmek için ikinci maddede yazılı belgelerin 15/Şu- bat/1946 tarihine kadar ere eme pelin 389 ambarında mevcut 30 trampet ve 70.avcu borusu 16, Gayri mamul ambarında. /Ocak Se e AM 4 e ALA Küp dengemi ak teminatı OD 8 © - bedeli 2645--tira olup: kati > liradır. İsteklilerin | mezkür malzem eyi .G. Mamul ambarında görerek belli vakitte 63.398 teminat ve grup vesikalarile ko misyona gelmeleri, SAĞA VE AŞAĞIYA: — Ev tutmak için e lâzım olan Komisyonda mevcut nümuna ve gınatna güre BÖP edat —— pazarlıkla eksiltmesi 15 Ocak 946 günü saat (15,30 da M. 8. B. 4. No. Sa, Al, Komisyonunda plak. Muhammen 625 ira olup kati teminatı 124 lirağır. Nümune ve şartnamesi her gün eğin şe Eomisyonda görülebilir. isteklilerin bell vakitte teminat Ve ve gru» sikelerile gelmeleri, â6-200) im SE Ge aş ei cı çamaşırının açık sama Se ge 19/Ocak/94 —— 15 de Har- biyede M. 5. B. 4. No. Sa. ua “yapılacaktır. Şartı ve nümunesi her gün öğleden evvel yonayada. sün terli, İsteklilerin belli vakitte temi- komisyona. gelmeleri, ğa üç kalem hastabakı- nat ve grup vesikalarile — Şimendöler. 2. — İkiz, intir 4 na ee WE Em soy Ekip. — Reha. 8 —Fa, Şikâyet, 9 — Gemi, Eyi. 10 — Re, Rep. Tiz. anış ve program, 58 - 328 e e Adedi Cinsi Tahmin bedeli Muvakkat teminat Lira Kuruğ Lira K 604 Beyaz yazlık fanilâ 1057 00 SOLDAN SAĞA VE YUKARIDAN | 904 Iç Gömleği 3020 09 422,59 AŞAĞIYA : 604 İç pantalon 1820 09 —— 5897 09 yri mamul ambarında mev. maz 660 adet halk va köhne semer 21. grup ri. Muhammen bedeli 198 Jira, kati teminatı 50 lira 65 kuruştur. 57 dükt RADYO İ Tophane de emmi As, iie ve 15 tü kanla Karpınir- 16 günü saat 15 in üği irdükten sonra teminat ve grup yesikalarile komisyona gelmeleri. 58 — 326 — Şartname ve nümün: pa “ee eksiltmeye mii — Muhammen bedi başta Geni tır, ce se fabrikasında görülebilir. — İsteklilerin belirli gün ve saat alimi ile birlikte komisyona |Tekel Genel Müdürlüğü ilânları| wucibince 2 adet şarap tulumbasının yaptırı!- el 3600 lira olup geçici güvenme 270 liradır. — Eksiltme 29-1-946 tarihine ia Salı rl İm 10,30 da Ka- el Müdürlük Levazım şubesindeki alım komi onunda yapılacak: Şartlaşma her gün adı geçen şubeden alınabilir, Nümune Pağabah- saatte kanuni Yün ve güvenme parası gelmeleri ilân olun 133 Ağılış w Memleket sani üyarı 2. iki müizik (Pİ) 5 “Haberler. Radyo salon orkestrası Kapanış. .. 7.58 Açılış ve Memleket maliye ayarı 1840 Dene ni i (EY) asıl. Mümlekat saat ayarı Haberler k Misir pos Mısır ğa Konsolosluğu e davet olunurlar, ci Makına AiMANNAE Gilçlsü Üzere “Ankazi sır Sefarethanesine Ve; — İstanbul Mısır Konsolosluğuna müracaat ei lebilir. uşma; (Geçmişte bugün) Üniversite serbe: 2 ia leransın sü “Beki Beri dalan herkese açıktır. İstanbul Üniversitesinden: cisi Üniversite konferans salonun- ınferanslarını İri — Ocak, 1946 gün saat 18, 10 da Profesör Emin Boş EİN veri- ote Çağda Anadolu tarihinde sikkelerin da- #4 Çam ve köknar kereste satılacak isimi inşaatı İçin satın alınıp ihtiyaçtan artan tahta, oyma, şeklinde m3. çam ve köknar kereste (Açık pimi ile toptan ve yahut e lük partiler halinde satılacaktır. Bu kere: ivarında Gürsufet, sahiline indirilip istif edilmiş v eyeti umumiyesi aklanda tam fikir verebilecek temsili nümuneleri İstan- bula getirtilmiş oi İstanbul şubemiz dan alıcılara gösterilecektir. eklilerii nekleri görüp, Ist: şubesi malzeme kısmında mevcut atış şartlaşmasını da okuduktan sonra açık arttırmanın yapılacağı, 30-1-1946 s da ol çarşamba günü saat 15 de Istanbül şubemiz Müdürlüğünde toplanacak. ko- en baişmenlere ii tepninatlarını yatırıp arttırmaya girmeleri ilân olu- 163 Oyun birinci devreye | nazaran, daha seydi hr çoceyan almağa Dağladı; Ve: fanın $ık hücumları bir türlü semere vermiyordu. Kiye seyrek kn yi > Sima ar daha çok tel gol yn ii mn dev renin 10 uncu di Kamik bir De pasını iyi e memn takımına bir gol kazandırmakta gecikmedi, a bu golden sonra sarsılır gibi oldu. Ölüm Beşinci dakikadi drtadan inkişaf e My akımında top ii Geçti, o da güzel bir gütle gol sayısını ikiye çıkardı. Maçın bitmesine dört da- Barutgücü sahasu rutgücü 5 MK ve m Barut LE aim : golünü çıkardı ve devre (2-1) Beyoğlu- e 0 — Davutpaşa 0 spor lehine bitti, EN v 7 DİĞER MÜSABAKALAR, GE MATER n taş 12 10 2 — Mi Mar Fener 2 8 3 12 831 Vefa 2 1513 5 > G.Saray İ2 4 4 4512 4 Takke Deniyor © İst.Spor 12 5 1 6 6 3 3 Taksim 1 — Doğuspor Beyoğlu 12 3 2 T 10 22 19 Galatasaray stadında: Süleyma; 12 1 4 Tl 32 18 Kasımpaşa 3 — Anadoluhisar 1 Boyka 2 1 3 8 » e istanbul Sular idaresinden İdare ihtiyacı için ilo 42x42 veya TM m yağı pamuk salmastra satın amac. akel "teirlerini 21 46 pazartesi gü- nü saat şefliğine yale > kollar Kapanış | Türkiye Kömür Satış ve tevzi Mües-| sesesi istanbu! Şubesinden Bobaları için kok kömürü ordinosua'mış oanlar 15 ocak 1946 günü ak- şamına kadar depolarımıza müracaatla kömürlerini ram eği takdirde ordinolarının iptal ve paralarının iade edileceği ilân olunı (212) e Zühreviye ve Cildiye Mütehassısı EYMEZOĞLU Dr — HAYRI OMER e YAR Beyoğlu Ağacamii karşısı Hasan | Bey Apart. No. 133 TEL: 43588 . Belediye Başkanlığından: aha İdare; a kadar ihtiyacı bulunan 21 bi o bensin iz ymi bin yl GR nin lim işi Yazı m türlü Mi li 6 Ti iradı. işin eli 34 re muvakkat tü sena 000 Eşin İhalesi 25. 11946 cuma saat 16 dadır. İsteklilerin 2190 sayılı kanunun tarifatı da- hilinde hazırlıyacaklı Sm akbay » ihöle günü en geç saat 15 e kadar — Bel ba akil vasıtalarının 946 yılı senuna kadar ihtiyaçları olan 50400 kil Görme b Deda 6000 kilo motorin, 5160 kilo makine yağı, 400 va ipi ve 100 kılo gres yağı satın alınması ndeki şartlaşması gereğince kapali zarflı eksilime- yı ammen bedel 84258 lira 60 kuruş ve muvakkat temi- ra 4569 a 2 kuruştur. ilerin 2490 eğer ye tarifatı dahilinde hazırlıyacakları mek- tuplarını ihale günü v lan 25-1-046 cuma günü saat 16 dan bir m evvel yâni ihale 15 e kadar Encümen Başkanlığını vermi leri lüzumu ilân olunı 188 Sahibi: Hüseyin Cahid Yalçın — Neşriyat Müdürü: Ecvet Güresin — Tanin Matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: