3 Şubat 1946 Tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 7

3 Şubat 1946 tarihli Tanin Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-— vE: ( 3 SURAT 1946 TANİN anan arman amaaan mama Ti “ii imzgi Tirel Genel Müdiliee ini Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Müdüriüğüncen İekel Genel Müdürlüğü ilânları | — mama. - nan Muhammen Muvakkat Eksiltme le b Cinsi Miktarı Bedeli Tutan Saati Teminat Şekli Satın Miktarı oran” bedeli Koyun eti “Dağlıg” ww Kg. 15Er. $75L. 5 496,13 O Kapan zarf ape kl e rün ğ | —— e im ei di 9 Tümme er koniprimalâni e diva hapsi 3 30.00 00 58 115 © Yanam N 2 2 > ef emr gri emen > YA esl a yay Be pe a e İY saa era ai mi i m. 2— —— bedel, geçici temmât ve mete bedelleri hizalarında gös- i Yekün 360 Korum ' ÖKSÜRÜK ” m2 sek ja 3 — Eksiltme 19 per 1946 sa gunü hizalarında gösterilen saatlerde Kaba- Ve Zeyunyağı 200. no ; Sw 1430 İs ri eni ikale NANA e m ve ii e — a Si BRONŞİTE .— yla sözü geçen şubeden Dedeli mukabilinde ahmanilr. KARŞI Yekti 1490 » Ki «w 5 . 45 15,30 219,25 “ - zın vesi akla güvenme Kbuzu veya panka teminat mektabunu * Nohut e Sağ 450 : iyiye ii cnn Tap Yalar me san tr a rrme Ee Dm o e ğe bartin .syon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilân lm Maki “Uzun” 6 , 63 6U Batan Gar, gerç gelmek Gİ ARAYINIZ Yekürn SU 1 — Artvin Devlet Orman işletmesinin Karanlık Meşe - Kutul mevi weyaz peynir “Bölme” 10 , 0, 1545 15102 izm den 1459/045 M3 çam ve Lâdın Kasası we İskeba ve esi eserken 6 sk rr 0 7 ir M3 Lâdin tomruğunun İyidere Tekel Kereste Fabrıkasına nakli işi pazarlık" Teli 0” M5 ve la yaptırılacaktır. Boda 2. 6 “» — Pazarık 8 Mart 1946 cuma ginü saat 10 da Kı Genel Mü. ŞEHİR TİYATROLARI Patates “San” 80 w Sw p . dürlük Levazım şubesindeki Am Kom sr da Zi şer Sasi v0 da Kuru soğan iii SE » Mz 3 — gar ie na her gün adı geçen şube ile Artvin ve Rize Müdürlükle- Miken vii Salçe w, 18 , z Mia, örün bö üremik z yz ez ge rl Tin emin Y, 15 güvenme paralariyle birlikte mr 06 Bikçit Yekün Zi iye 1 e GM : yedi — idare kısmen veya en ihalede serbesttir. ıı |» 16 üisüşm sebze ve meyve 415v 16 1 Re ek di beli ii . Z Büyüm Sıyavuşgu Odur 120 Çeki 51400 ,, 1680 , «3650 # İ i Teleton. 42151 istanbul Üniversitesi Redör.ülünden | "<5. epin öd ia eme 21 m yan m mn mn ln yek kn “ KÜÇÜK ŞEHİR yede a konulmuştur. ii : vana a bar 2646 dahi Hü ie A0 da: Profesör Onbal Ee te Samanı Gevad -Pohmi Beşli arman esime eni; z -l p” Xeleton: 4v4v9 3 — Eks e 15-11-1946 günü saat 14 de a kullar o Muhaseveci üğinde yapuacaklır. çalan Yansin Koma malar, Se : v e, yap Hareli dir een, (1328) m A8 a 4 — İsteklilerin teminat makbuzlarım yun Şu Odası | beigelenni ve teklif zartlarım 15-11-1916 gi azar guns Günün ve nie gürel & caret siim etmeleri lâzımdır. SAYFA: — e ÇOCUK FİYATkosu | | vstada olacak gecikmeler kabul edilmez. 26 : i | İstancui Vakıar müuürüğü ilânıarı b Ga eee Cins Miktarı Pıyau | i * N K Zİ enik ee eni iMA K GA AŞI Patlıcan OMO eri İZ | sw op 10 80 a » men ödeumis el ww sl 2 e iyi mM 7 gü İstanbul. Yeniposüni nası, Ağir m0 bn telgrat adres BUL DAK e an Her türlü maka üameleleri yapak, mi 4 man m get. rar si | 16 n ; il ea Sw Adet 5 eri verilen yıllık taizler 208 “kilo © a0, 7 ; Tüsarraf mevduatın: 2, $ 5vU . 490 ” ww 7 ö : 300 alet Ça 4060” ab ar 7 4öw ade” OT Ş 3uvu oOkılo 55 ” Kavun 2000 adet | 40 O» v Karpuz M0 ai AM ie izi 4460 kilo a . dö 2 aza batar; sk Eee - emsalsiz e: tobı pek çok eli ve Şan (andan; 1000 ; 2 “ ee ia if ile ile pi ie er evde, her kütüpl e "w- area vk i eği : gelen bu şerlise r tene Çilek 50v: kilo “12 3 a emre İrhayar sap Erik 0 Okla 26 taşriyaı) erdal 5v0 .” " Şettali ö , » Taze kayısı 500 » e 500 - 500 5 i 500 eba hast ile fıkara :maretlerine 946 yıh için Tüzumu olan yuka- | 4 cins ve ai yazıl er hastane için lüzumu olan meyvalar Ziraat Bankasında Kumosrav ve ihbarsız Tusarrur Hentai a | si a ai m a itmeye konulmuştur. İhalesi. 19-2-946 gününe rast- Mart, â& Hazunn, di Eyi ve İİ Aralık (okeyde © Sarimerinden İ layan salı gün e İst an i Çe mberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü bi- gay evvelki matlâp bakiyeler 90 Uradan az olmumakın öetacer keşide Bİ da tarihine kadar da malüp Dakiyeler. ou Guktardin Aşağp — düşmiyenler rifi veçhile erek, teklif yerle ihale saatinden bir arasında senede 4 Gela çekilerek kura üe aşağıdaki plana göre ikrümi voline kadar makbuz mukabilinde komlayon b saat mnei niyaz balaman bir şarttır. Posta ile bek gel kabul edilmez. enli çalışma, alani | her gün Başmüdürlük vazım Bürosunda görülebilir. de iğ ye Di iy caktır, Adet tör 4000 üre © 00 Adet G0 ral Sü br 200 m MM im 3200 de Besap.arınaki paralar bir sene içinde SU ürnden aşağ Ö wramıye çıktığı takdirde “e 2U fazinsiyie verilecektir . d DIKAL: dlüşmivenlere p il i i - Sümerkank Yerli Mallar Pazarları ilüessasesi Topian Sauş Mağazası gez Yam Ekmek karnelerinin ÇE 4 se Gağalıbış bulamak dar, atımın müd- etin dağıtımın 6-2-946 tarihin- den ene mi nie da e zaplmanı ül hak sahiplerinin bu dağıtımdan kolayeı yulunmaktadır. Hint menşeli mallardan çliMİM alla da bulundurulacak üye bakımından halkın herhangi bir hataya va iin Hin- stan mallarının perakende satış fiyatlarını aşağıda a2. sat Gerek gr sen ımız. ve gerek bayilerimiz. re pi ti Ni cibince yapacaklardır. er Perakende > a ekine Ham bez VE kaş, 3, Kaput bezi 125 Atatürk ca: izmir Toprak e ve api pip Ticariye Telgraf: Şerafı oi yi lü 2900 — Posta kutusu: 94. Her türlü ticari sorulara derhal cev vap verilir, Ücret alınmaz, satılır, e AN O pm FOTAMAR/ İgnazio Silone — 8. Ali — 125 kuruş Karşılık Görmiyen Aşk - az Ee Alakisim Gorki — VAN v : v KITABEVİ — sn Volar ILAN Ordu siner öşmeza üzere Kamacı, Tüfekçi ve muhabere ma kinist üste Luyakakışmaa göpez iin Şiayaasdar öy; Mprvl,; phdühi him, aynı yardım ve bir er tayın zammı verilecektir. İsteklilerin Hiahbiyede 77 No. vu Satınalma Komüsyonu Başkanlığına müracaatları ilân olunur. 137 — 7 TÜRK 'MEŞHURLARI ANSİKLOPEDİSİ rt Sanatta, İlimde, Harpte, Politikeda r saho şöhret kazanmış © Sion dürerin hayatları ve eserleri, Bu emsaisiz eser Ustat İbrahimAlâettin o taratından e bu İtina ile hazırlanmış ve tulışara Türk Meşhurları le her ye daşndn > sayfalık asi küller halinde intişar e tasıkilde ta Manuanacaktır. per a e cildini teşkil edecek olan bu a Üz kr e ie Hösuz. 5 ço ğun 2 Ocak, 2 Müyü 30 Aralik verile nde, yapılır, si

Bu sayıdan diğer sayfalar: