10 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

10 Mayıs 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dikkat: Zengin ve eğlenceli müsaba- kamıza aid tafsilâtı 7 nci sayfamızda okuyunuz. Tas MUSSOLİNİNİN NUTKU “Ben süküneti sözledeğil hareketleihlâledeceğim,, | Mussolini - Ruzveltin Gü Bir taşkınlığın Cezası Atrodit Mese Adliye Vekili Bay Feth bazı fikirlerini ve bazı ieraatını ev velce tenkit etmiştik ve zanmederiz, bundan sonra da icap ettikçe o yol daki mütalcatımızı serbesi söylemek | te devam edeceğiz. Fakat Bay Fethinin — eskideaberi takdir ettiğimiz iki esaslı meziyeti var dır, hir kere çok kanunperverdir, ken di kananun haricine çıkmaz ve kim- xeyi de çıkartmaz, sonra Bay Fethi matbuat hürriyetine samimiyetle ta- raftardır. ve matbunt tenkidatından korkmaz, Matbaat idaresi asıl elinde — olan Dahiliye Vekili Bay Faik Öztrağa gelince kendisile yaptığımız bir mü- lâkatta Vekil bize «Ben gençliğimi hürriyet aşkı ve mücadelesile geçir- dim, © cihetle matbuata karşı züftm vardır. Fakat siz gazeteciler de dik- de, elimizdeki kuvvetli ka- | nundan istiladeye hükümeti mecbur etmeyin: demişti. Biz de kendisine cevaben — »Beye- fendi, Meşrutiyetin bidayetindenberi bir hayli Dahiliye nazırı veya Vekili gördük, matbrata karşı zâfım var- dır, sözünü ük defa zatâlinizden işi- tiyoruz. Matbuat mensupları bumun- | Ha Edden müteselli olmalıdır. mu- kabelesinde bulunmuştuk, Her ikisi buat hürri, les aa Sulh Tavassutunu Nazi kâne Reddetm Ü YAK TTT surette mat- tarı olun ve e sıkmaktan | bu iki hükü- | çenlerde Mecliste kür- ta konan yeni| Küzeteleri Tüzumsuz y hakikaten içtinap eden ve ilâve | ulfak tadi ma da müsande etmedi- | Bundan dolayı kabahat Kimdedir? Mussolininin maruf pozlarından biri Bizce bu işin bütün kabahati ve n uliyeti Kazetecilere aittir. Bundan iki üç ay evvel durap da- Yürken zuhür etmiş olan — (Afrodüt) Mesilesini ve 6 mesele etrafında, tanbulda türkçe çıkan — gazetelerin koparttıkları vâveylayı karller tabii tahattür ederler, İstanhul xazetele- rinln herha, - Italyan gazeteleri “I tal_ılanm harp içinde bulunduğunu unutmamak lâzımdır,,diyorlar Mi bir fikir meselesinde viri Efkâar MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE iş Mert olan fert kalmaktan korkmaz | Namık Kemal (Sorki T inci daytumundadır) Telefon: 20520 Telg. Tasvirielkâr İstanbul “ - ingiliz Ordusu 4,5 milyonluk bir kadroy çıkmak için hazırlanıyor KABİNE DEĞİŞECEK Mi? 1 — DEYLİ MEYL GA _I ı LOYD CORCUN, ÇEMBERLAYNİ İSTİHLÂF ET - MESİ İHTİMALİNDEN BAHSEDİYOR. 2 — MUHALEFET ÇEMBERLAYN MEVKİİNDE ZAYIF BİR EKSERİYETE RAĞMEN DURMASINA ŞİDDETLE İTİRA lmî“—lımıml SÜRETİ KATİYEDE KA - ZANMAK İÇİN İNGİLTERENİN CİDDİ TED BİRLERE BAŞVURMASI BEKLENİYOR. a| TAJ İLERİNİ BAT 5 — KRAL 19 YAŞINDAN LARI ASKERE CAĞIRIYOR. & ÇEMBERLAYN TENKİTLER BAŞKA — MF İLFKETLERDE DERİN AKİSLER- VE TESİRLER HUSULE / EDEREK 3 CIRDILAR. SİNA KADAR OLAN- bulmaktadır Föylelikle, bugün 15 milyon İngiliz |tır askeri bulur ğF | Bulgar casusları İki tanesi o—ı.ıcneye biri P A sekiz seneye mahküm oldu 9AAAN Reuter ajan- (Devamı 7 inei sayfamızda ) İzmir since muhte edilen 5 Bulgâ ©| Misafirperverlikten bu kadar »| fazla istifade edilmez doğrusu l mahi İ myiz muhakeme dan pâpuz N KKŞ KA a çe 4; E.FARAÇI MEHENDİZ MİMAp' 85 E.FARACCI ING!ARCHI#I’IATAER, Ü de - Tarmom n muhcur| 4 BT Di f isimi " Yo ğarın Cümhurreisimiz ü Leh Reisicümhurunu, | tebrik etti | ! Ankara, 9 (A-A.) — Lehistan zılarla asacağı bir levha maha ile karg namaz, mleketimizin şan üden istif bulunan Bizim Büösterdiğimiz müsamaha ŞTf milletimize has misafirpe ten m nnn hür Ütüzi Ki het y b Londrâ, 9 (Hususi) — dun Hulka biteben İğir nutuk B Almaryada herhâangi bir ecnebinin n değil, hattâ Sırt esleklerine ait ha-|bugün | İmparatör miştir, g Üİ Fkare Y - YA Ve Mmaddi meseleterde - meselâ ruluşunun dördüncü senei ü kısa nutukta şöyle demiş Tehzili bir de biz tecrübe edelim İ gibi - bile ittifak — ettikleri Tadin Venedik ssra (Devamı 3 de) — Tef zken (Afrodit) meselesi gi- hicbir #hemmiyeti hmiz ol miyan bir davada bu kadar İleri gil saeleri: ve -bilmasa; kanvağa hükmil- | aü tatbik etmek istemekten başk bir SY Yapmıyan müddeiunmu hırpalamaları tabiatlle bir aksülümel yapacaktı Ve nihayet yaptı (Afrodit) eseti Ge, onun müsl ili de Fransız edebiyatında öyle — baslı başına yer almiş değillerdir. Eserin de, müessirin de ücüncü veya döür- düncü derecede mevkileri olduğu bi- de süphelidir. Böyle M #debiyalımız ve irfanımız iti bir incir çekir- deği bile doldurmaz. Tercüme edil mesi irfanımıza hiçbir sey İlüve et medi, tercüme — edilmemesi de, Yine| NORVEÇ HARBİ Alman ileri İıar;-keti müttefikler Holandada Bir Casus Şebekesi Yakalandı Inzibati tedbirlere şiddet ve ehemmiyetle devam ediliyor | an|ya gittiği habet ilmektedi sahifemizde, irtamımızdan hiçhir şey eksiltemezdi, Hele gazetelerden bazılarının - da vada hak kazanabilmek bu ese. re beynelmilel şöhreti haizdir, deme- leri kadar tahammlülü güç bir hata az bulumurdu. (Afrodit) eğer birkaç Ylsana tercüme edebiyesi için değil, muhakkak açık- ekse Norveç kıtalarının mukaveme-İş - (Devamı Sİnci sayfamımda) |— Londra, 9 (Husust) — Norve gielrekse Norveç.katalarının muk, etdiç Bbüsriyü Züde - İmal Muntakasndüki Alman İleci ha-|tile hemen -hemeh — dürmüz gi VELİD ifemizde) rekeni gerek. arazi güçlükleri ve w-î * (Bevam, tarafından durduruldu | eside Olabilir, Böyl | — Onlar böyle yapmışlardı * ** « Biz Bukadar yaplık (Akşam Saltanatının) İkbal ve iclâl tahtı karşısında kşam) güzel bir (intaki hak) ilefkışır, o küdür birkölcinin eşidir N gün. Stölla tkbirini - kultanmış- | kendi ki|da" merhum iki gazetecider mahlül -. tazif “hususunda “kwtmiş olan bizi Tüeyhur bit şakşak Aktamcıların — güsterdikleri sekâ -ve' ve bir de Orıldağımız vardı. Onları, * ya-|İdirayete doğrudu şaştık, Ayni zaman| " (Dovana 7 inoi » kendilerini ti “Bu meşhur . molla tâbil müddin İsmi 0 kadar biribi

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler