1 Kasım 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

1 Kasım 1940 tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ ZKİR — ae a 4 gö ea eaa SNRRRARNNDANRRAANANN SNi ı".: İDJ3 — Türklüğe Giriş R. Oğuz TÜRKKAN Türk soyunun yucalığından bahse- bu eser, her Türk evinde bulan- Malıdır. | l l 'İn | ! | l i l | H TEı / PUU |. Bayramı neş'eli ve müslerih geçiriyoruz; çünkü Türk ordusunun — kudretine Reisicümhur bıwıgun bir hutuk irat edecekler Bi peir T F VUTUK RADYOİLE Ankara, 31 (Telefonla) — Büyük Millet Meclisi gün) saat 14 de Cümhurreisi İsmet İnönü'nün nutkile açılacak ve ve kıymeli / yeni devre faaliyetine başlıyacaktır. Milli Şef'in Oramlar, h ânii Avld)ollıi'kbıı“ııııunleiıleılıulıhı. le bekledikleri, sabır- | . karşıladıkları ve şevinçle vledikleri günlerdir. O gün- ! #önüller mücddet ve ha -| bislerile dolar, insanlar daha ziyade yakın - büyüklerin küçükle- küçüklerin büyükle- i Srtar, zengi fakire kir zengine min- » Bundan dolayıdır, ki yramı kendi naza - 1 fakat bilhassa bizde mübarektir ve mü- c lelerine yar- dlim şekli tespit edildi 200 liraya kadar kazancı T YF İte, p T a Na *A PT KF D f Hü Azizdir ViT Asker ailelerine yapılacak yar- | bit ve bu esasın bütün Belediye dim ile mükelleflerin ne suretle 'hududu bir kül addedilerek tat - para verecekleri Belediye Duimi biki. Encümenince aşağıdaki — şekilde 3 — Yardıma iştirak parası kararlaştırılmıştır: |tevzi ve tahakkukunda yine Be - 1 — Belediye,hududu dahilin- lediye hududunun bir kül olarak de yardımın nakden yapılması. — / kabul edilmesi. 2 — Muhtaçlığı tahakkuk ede- 4 — Mükellefiyetin sureti tev- 'cek asker ailelerine yı züi bir cihetten veya muhtelif kay- naklardan ayda temin ettiği ka- zançtan eline geçen para 100 li - rayı bulan kimsenin yardım ile tutulması. 10 200 lira kazancı olanın venede 12 veya ayda | İira, (Deramı sayfa 1, sütum 7 de) FR /,:/?' | z büyük nülusları için beşer, çocuklar için de ikişer buçuk İira esas tutularak | mük: geçmemek üzere ailenin T | ve kirada oturan ailelerin birinci büyük nüfusuna © aile için 10 kira zamım verilmek suretile v | HER YANA YAYILACAK te yarın (bu- | bir #lolanlar a yda Tlira verecekler MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE (İGLShmitks'il kabul etti ! Ankara, Bi ÇAA.) — Reisi- cümhur İsmet İnönü, İngiltere Şurk orduları/ Erkâmharbiye General Artkur. Shinithi buzün sadt 16310 da Çankaya Köşkünde kal Kahul esnanii yük elçlei mitralyöz yuvasına düşen İtalyanlar — ot gibi biçildiler i Havalardan, müşkülât- S | fan şikâyete ve sivil | halkı hunharlıkla bom- bBardıman etmiye L Bağlediler —— | Landra, 91 (ALA.) — Reuterin Se- dötikteki hususi muhabirindei Armavutluk cephesinde Makedonya akasında bulunan Yunan hatla- rinin, bir (ki mevzlin geri alıtımış ol mazınn müğmen — kırılmamış olduğu son haberlerden anlaşılmaktadır İtalyan Alp avcı kada bulunmaktadır c eli & Yunan n et bir mskeri Cephadeki herne paha muvakkaten kumandanlıktan (Devami sayla 3, sütun 2 " Gülünç ! şayialar Almanyanın Türkiyeye nota verdiği şayiaları Berlinde de kzip ediliyor n S1 (AA) — Yarı resmi| öde deniliyor. ki: kadar devletlere kargı vaziye- d r değişiklik olduğunu kabul etmek için hiçbir sebep yoktur. Bugün Haricdiye Nezaretinde, Yu- nan - İtalyan ihtilâfı karşısında Tür- kiyenin alacağı Vaziyete dalr ecwebi Kazelecilerin — sualine karşı — verilen İcevap işte budür. Diğer taraftan, Almanyanın güya, Türkiyeye bir nota veya ültimat'ım verdiğine dair yabanet memleketler. de çıkarılan şaylalara Berlinin siyaz! mabafilinde hiçbir ehemmiyet veril- memektedir. Bayramınız Kuılu ! olsun okuyucularının şe- | ker bayramını can- |dan kutlar, gelecek î bayramları da sulh ive sükün içinde lidrak eylemelerini Telefon : 20 Telg. Tasvirielkâr Istanbul .um—f(b Sramsn 1 »

fambere <T pit * e Merifişte Yunan tebliği Harekâtımız plânla devam ediyor Atina, 31 (A.A.) — Elen orduları başkumandanlığının 29 teşrinievvel akşamı neş- redilen 3 numaralı tebliği: 28/29 teşrinievvel gecesi, ” mahalli temas harekâtı, malı (Devamı sayfa 4, sütum V de) Atatürk ihtifali -© gün her tarafta Ebedi Şefin aziz hatırası anılacaktır Ankara, $1 (ALA.) — Ebedi Şef Atatürkün ölümünün yıldönümü gü- n 10 ikinetteşrin pazar günü le ve odalarında, Partl de ve bütün mekteplerde ak Ebedi gün radyo dölü ajansı ve bu haber akabinde sabah neşrie yatında — Diltt Şef İsmet İnönünün Türk milletine bayannamesi ve ak: şam nöşriyatında Atatörkün Cümhu- İriyetin onuncu yıldönümü münasebe- tle Türk milletine yapmış oldukla; hitabesi okunacaktır. © günü Ankarada Halkevinde ya- k o merasimi takiben Ebedi Şe- mıyvakkat kabirlerinin bulunduk- Jarı bina tmumtm — siyaretine açık bulundurulacaktır. Yunan ceplı:ıi ve ordusu Yazan: EFski Ordu Kumandanlarından Emekli General Aliİhsan Sâbis tere ve Misir eephelerinde bir değişiklik yoktar. Alman Füh- P| peri son günlerde — Fransada,| Fransız ve İspanyol devlet rele- larile görüştükten sonra 28 birit Giteşrin sabahı İtalyada Floran- rek orada Düçe İle bü - üştur. Bu görüşmelerin harp inde doğurubilecekleri hü - Ayrı tetkik mevruları ya pacağız. Yeni parlıyan Yunan cephesin- &, birinciteşrin sabahı alaca karanlıkta taarruza başlıyan |. talyanlar — bülün hudut boyamca Yunan küvvetlerile çarpışmukta- dırlar. İtalyanlar, denizden, ba - yadan ve karadan taarruza baş- Tamişlar ve birkaç Yunan şehri, İtalyan — tayyareleri — tarafından neticesle bombardıman odilmişler. dir. Korfu adası etrafında ehem miyetsiz deniz hareketleri yapıl- mişlir. Yunanlstanda umümi ve ferberlikle beraber örfi idare de İlân edilmiştir. Yunanlstanın nüfusu 987 seneni (Devamı sayfa 3, sütun 2 de) h:lvı; üvirina ) derel Dobceni ğ o Pretipapt « Pietş Ç g Labiska SregiiyA. "'y.n.,ıı Siesnikl Koril Râpsist: ü Derli * GW Rüpsisi Z Radovifaka — Öf “Darda h long e TUbisi » . : Kesafaka Elmizigoremmesta d ddi SHersei oKrimini z şra ati Kstenisikon Türnein Yanina 5, 'ııı._ız" SA Ai a Şerefsiz hâdiselere iğreti şe- refler katmak, şerefsizliğin bir şeklinden başka birşey değildir. .. 520 (Şerki ? mel sahifemizde Çrntatoe € Krittini Heeçahi Frikkala harekâtımızı bozuyor Roma, 31 (A.A.) — İtal a yan kuvvetleri umumi katar hman 146 numaralı teblis ğir Cüzütamlarımız, Epirde ileri hareketlerine devam e- | derek, bir çok noktada Kala- mas nehrine — varmışlardır. Fena hava şeraliti ve rient halindeki düşmanın muvasüs |la hatlarında yaptığı tahri « |bat, kıtalarımızın hareketle « rini yavaşlatmaktadır. Çok fena hava şeraitine | Elenler Kralı George jyalarının şiddetli aksülümeli. Yunan harp VPerkm ai gemi lerı bardıman ederek asker yülke |lü düşman gemilerine İsa- |betler kaydeylemiş, Lepant İtalyam mevzilerini Iümı.ü_ Meçovo - civarıntla şiddetle topa tuttular “Yunan kıtaları kamplarını Korfa, $1 (AA) — Remteri / İve Kalamas vüdisinde mülel | yaşklan SD genileri a edaki him tesisatı ve yol —jüdül İtalyan ileri mevzilerini şidderle noktalarını bombardımana | bombardıman etmişüir. tâbi tutmustur. (Devama sekife 3, sütun I1 de) (saretler | Bu nasıl bir bayramdır ? | c ümhuriyet çocuğu bayramlar içinde büyüdü. Onun bir milleti büyük meydanlarda yığın yığın toplıyarak. hüngür hüngür ağe Tatan milli matemlerden haberi yoktur. İzmir işgal edildiği zamatı, siyah bayraklar çekmiş Sultanahmet minarelerinin tekbir uğultum ları altında, meydanı ve caddeyi tıklım tıklım dolduran kalabalı-$ ian arasında, ellerini yüzüne kapıyan babasının herkesle beraber nasıl hıçkırdığını bilmez: Balkan harbinde — şerelli terihinin &n utandırıcı bozgununa uğrıyan bir milletin ne hezimet ve istilk çiles leri çektiğini hiç bilmez. Ayakları paralayıp kan içinde birsle muhaceretlerden, bozgun yadigârı büyük haslalık salgınlarındam; trenleri, garları, meydanları dolduran yaralı ve muhacir akınla: dan da haberi yoktur. Bu inilti, çığlık ve gözyaşı günlerini, beşiği nin ardındaki tarihlerde bırakan zaferden inkılâptan sonra, Cümhuriyet çocuğu yalnız bayram ve bayramların her türlüsünü gördü: Zafer, hâkimiyet, dil, din, m eslek, çocuk bayramları.., Şimdi de, mânalı tezatlar cambazıtetadöf, Avrupanın kan ağladığıl günlerde, Cümhuriyet bayramımızın peşisıra, çocuklarımızı ve bizij Şeker bayramında da sevinmiye davet ediyor. İ Bize bu kadar şenliği çok görenler var ve Çok veya türen bu coşkunluk, keder psikolojisinin aksülümeller faslına dağ hü, zaruri bir başalıştır. Avrupa kan ağlıyorsa biz ne yapalım? Bis zim kan ağladığımiz devirlerde de bu Avrupa, hem de bizim topsi raklarımız, bizim cesetlerimiz, bizim harabelerimiz ve mezarları- mız üstünde, zafer ve istilâ nâraları atarak coşuyor, tepiniyor, zapa hyordu. Biz saramızı çoktan savdık. Bırakın biraz eğlenelim. Fakat hüs yır, yine de Avrupanıtllünih devrindeki bayramlarımızın coşkunlur ğundan uzak, merhametli ve endişeli gözlerimizi kanlı ufuklana dikmiş, emniyet ve sükün, fakat gergin bir dikkat içinde, neş'emis. zi bu uğursuz belâ devrinin sonuna ve bugün de yalnız cocııklılrğ mıza birakiyoruz. ve düşman hava dafi batar « © ne rağmen, hava kuvvetleris — çeyrek asır süren bir matem tarihinin içimize yığdığı zehirleri dökeü Ö0 İA l

Aynı gün çıkan diğer gazeteler