2 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

Elâziz Hattı Bitti Ve ılk Tren Dun Şehre Gırdı.. A'mâ;yada Bir İhtilâl Yapılmak| Elâziz | Türk-İran Dostluğu. | S te n d i Ve D er h al Bastırıldı. Bayram yapıyor, halk se- | Tahran sefırımızıh beyanatı. vinç İçindedir. —— Türkive - İron doştlüün merkari Bevava — molitikacını K P. İA K RNET YST T T A D SS
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; TÜ Barlin, 30 ÇA A.) — Roy ter ajansının istihbaratınn zaran, n ı—)'"'l—'l fırkasının ba şube isyan — çıktığı — Tiv ıyetleri dönmektedir M. Gösringin evi zabıta- Bunlar bu hatalarını pek ödiyeceklerdir. Mü- fesat hareketi ile al. milis kumandanlarından yedi kişi kurşuna dizilmişlerdir. Ara- larında Konsporidi de vard- pahah nihte Akadar olan Hitlerci nin nezareti altındadır. Ti-| ir. - Poin de ölmüştür. Milis- lgerten mahallesi M. Göc- lvym en büyük rejsi rihgin hususi memurları | sıfatile M. — Hitler hücum tarafından muhofaza — edil- | kıtalarının yeni erkânı har. mektedir. Bu — hâdiselerin biyes lşehiilun hücum kıtaları, menesi, Münih gehridir rejslerinden ve efradından Anadolu - Ajansının notü: | itsat ve bilâ Bu haberi teyit ede - | koydü Oşarkı v inzibot . is. cek mahiyettö şimdiye ka- Flediğini hattı hareketleri. dar Berlinden başka bir | nin olamıyan hücum kıtaları haber — alınmamıştir. |roisleri ile siyasi — rüesa Berlin, | (ALA.) — Matb derhal ve bilâ — me- uat mümessillerini kabul ed- en Prusya başvekili M. Go- Fin g hücum kıtaatı idaresinin hareketini takip bukıtsat ma jrtica ilesiki bir. alâ- —ka muhafaza ettiğini ve bir - ibtilâl çıkarmağa teşebbüs etmiş olduğunu söylemiş ve demiştir ki: — Bazı kimseler ikinci Bir inkilâp yapabile- çekleri İstan alayı İstanbulun gz Parlak bir fe ah n İstanbul. 1 (A A.) — İran Şehinşahı Huzrotleri dünkü günü Dolmahahça sarayında istirahatle göçirmişlerdir. İstanbul, | (AA)y — İran Şehinşaht Hazretlerinin şer- efine dün gece bir feneral- ayı yapılmıştır. Denizde an bu alay İstanbulun ; az — gördüğü — derecede | parlak ve — eğlenceli ol - | muştur. Feaeralayı — İs - tanbulun - siklet — merkezi tiyaseticümhur sarayının | önüne — tesadüf — ediyordu Burada harp — gömilerinden | başka Bge, İzmir, Bartin vapurları demirlemişii. Baş- tanbaşa — donanmış — birer zannetmişlerdir. | bır tebli; ziya rhamet fırkadan - tardedil- eceklerdir. Hücum kıtalarını Berlinde — muhteşem — bir tarzda yerleşmiş olan ve ziyafetlerine ayda — otuz bin mark sarfedilen umumi karargâhın derhal — ilga edilmesini emretmiştir. Münih, 30 (ALA.) — Alman istihbarat bürosu bildiriyor: Milli - sosyalist — fırkasının ğine nazaran — bazı izel (staobulun görünüşü tufanı — haline miştir. Halkı getiren purlar mükemmel aydınla- vlmış renkli — mehtaplar hava fişekleri atılıyor va « purdaki holk hep bir ağızdan Cümhuriyet marşını - söylü - yorlardı. Bu eğlence g- ce N kadar dovam etti saât ikiye kadar devam etti Ve sasat on ikiye doğru vapurlar Ha- rekoet mevkilerine döndüler. Şehinşah Hazretlerinin meml- eketimizi ziyareti ve Mısır. Kahire, | (AA.) — İran Sahfuşahı Hz, nin Türkiy- eyi ziyareti Mısırda çok muhabbetkâr akisler tevl gel - va. rarısına an ve akat sönre sarbest birakıldı. RED OCUMARTESİDEN MAADA HER(GÜN SABAHLARI ÇIKAR. (üt NYM Elâziz Hattı Bitti Ve Almanyada Bir İhtilâl Yapılmak İstendi Ve Derhal Bastırıldı. İhtilâli yapmak istiyenler Witler hücum kıtalarının reisleridir. Birçok kimseler kurşuna dizildi. Başvekil muavini Von Papan de tevkif edildi, f Almanya-Avusturya hududu kapandı. anasır aylardanberi Hitler milisler devletin — milli sosyalist fırkası urasında ihtilâf çıkarmıya çalışıyorl- ardı. — Milislerin — hariciye reisi M. Rohin Hilerin ma lümatı olmaksızın — ceneral Sehlejeher ile — münasebet tesis etmek surotile Borlin için pek ziyade antfpatik bir şahsiyetten istilade — et- miştir. — Hitler Bir sistem dahilinde tevlit edilen hâdis- eler üzerine Manihe hiderek bazılarının tevkifini emretmiş- tir. Prusya başve - kili Göering Berlinde aynı suretle hareket ederek - bil- hassa bu siyasi kastın mu- reten müttefiklerini tevkif ettirmeğe davet etmiştlir. Londra, 1 (AA.) — Ro. yter ajansının Berlinden bil- dirdiğine göre tevkif edi- lan başvekil muavini Von Papon isticvaptan — sonra serbest bırakılmıştır. Viyana, 1 (A-A )— Alman- yanın — Avusturya — hududu tamamile kapotılmıştır. Al- ( Davamı üçüncü sayfada ) .. bulda Büyük Ödemiş Bir Fener Alayı Yapıldı. İHalı ordumuza bir tayare Şehinşah Hazretlerinin şereflerine yapılan - bu foner pek az gördüğü derecede parlak oldu, daha hediye ediyor Ankara, 1 (AA.) Ölemiş esnafları araların- da mühim — bir — toplantı yaparak — havalarımıza hir tayare jihda etmeğe karar ve- rmiştir. Bu tüyarenin bedeli şu sürette temin edilecektir: Ödemiş berberleri, kundu- racıları ve urgancıları bir gündeliklerini, kasıplar da her gün kesgcekleri ko yün, kuzu, keçi ve oğ- laklardan birer ve — sığ lardan jikişer — kuruş - la- yare cemiyetine verecekler- dir. Hamiyetli — Ödemişlil ler şimdiye kadar biri Öldemiş, diğeri — Adağıda çüncüsünde Üdemiş — tüt - füncüleri isimlerile — ordu. muza Üüç tayare — hediye etmişlerdir. Bu son — ka- rarla emişin olacaktır. it etmiştir. Gazi Hz. ile İran Şehinşah — Hz. arasındaki mükâleme bu iki kardeş milletin ve büyük roislerini biribirlerine bağlıyan dostlu ğun takviyesinin bütün şark için çok ehemmiyetli netjce- leri itibarile Mısır hüküm- et mehafelinde ve efkârı umumiyesinde musajt ve ku- vvetli intibalar — vücude get. alınacak — tayare Öd- dördüncü tayaresi Umüm Neştiyat - Müdürü: Kenan Emin —— F'mîllı'kNEslîlıkesir Şahmehmet skağı mahsusa TELGAF: Bahkesir Türkdili, TELEFON: Türkdili ABUNA ŞERAİTİ:geneliği 1000, altıaylığı tur.Nüshası S,geçmiş nüshaları 25kı ilk Tren Dün Şehre Girdi.. Elâziz | Türk-İran Dostluğu. Bayram yapıyor, halk se- mizir Vinç içindedir. Tahran sefirinlizin beyanatı. Türkiye - İran dostluğu merkazi Asyaya - politikasını İlk tren dün merasimla Elâziz istasiyona — girdi Elâziz, 1 (ALA.) — Tren Elâzize girdi. Cümhuriye- in bu fayizli nimetine kovaşan — Elâziz halkı 8e- | vinç içindedir. On binler- co köylü ve şehirli ha- ik — istasiyon civarında davullar ve zurnalar çalarak bayram yapmaktadırlar. İlk ist- tahkim edecek esaslı vasıtalardan biridir. Tahran sefirimiz Hüsrev bay “Deutches Nachrichten- burö,, gazetesine şu beyan- atta bulunmuştur: — Bundan dört sene evel Türkiye tarafından Tahrana selir tayin edildiğim zaman kürt ihtlâli yatıştırılmıştı. Türkiye Rejisicümburu be. ni ve ik; devletin menafiini tren bügün merasimle asiyona gelmiştir. — Maarif | Vakâletinin bir tebliği. * Vortamektep muallimi olmak ' istiyenlerden aranılan evsaf. Ankara, 1 (A A.)— Maarif Vekâletinden: Orta mekteplerde — muallimlik et. mek istiyon yüksek mektep mezunlarından Maarif Vekâ- letine müracaat etmiş olan | latıh — istidalarına cevaben P tebliğ olunur: | 1 — Yüksek mektep me- zunlarından orta mekteplar- | de muallimlik yapmak için | vekâlete müracaat edenlerin | 20:30 — temmuzda İstanbul üniversitesinde imtihanları- nın jeragı takarrür etmiştir. Bunlardan son on — sa. | ne içinde edebiyat — ve | fen fakültelerinden mezun olmuş bulunanlar imtihana tabi değildir. Bu fakülteler- di ve daha evel edip te muallimliğe intisap etmiş ve yahut bir müddet — tolim hizmetinde bulunduktan en az en on - sene neşet sonra on senedenberi — muallimlik mesleğinden ayrılımış bülü- nanlar diğer yüksek mektep mezunları gibi imtihana gir. mek mecburiyatindedir. 2 — İmtihanlar - taljplerin müracaatlarına göre Türkçe, tarih, coğrafya, yurt bilgisi, fen bilgisi, biyoloji, riyaziye zümrelerinden yapılacaktır. İmtihana gireceklerin Vâ- zım gelen vesikalarile 17 temmuza — kadar — İstanbul Üniversite kâtibi umumiliğ. müracaat etmeleri lâzı. ine andır. — —a DGT — — p Yutdaş: Zengin, fakir, kadın, ı erkek hulâsa hiçbir. kim- ı se kendisini hilâliahmerin şefkalli — himayesinden uzak sayamaz. Bu şefkat yurdunun yardım eline günün birinde ınuhlaç olabileceğimizi unutma. malıyız. olan bu hayır - ocağına : Senelerce evel kurulmuş ı | eza ol! gözeten bir antant imkânla- rını aramak için — Şehinşah Hazrotlerile şahsen görüş- meğe memur etmişti. Bu antanttan maksat iki millet arasındaki doatluğun takviyesi suretile eski hudut ihtilâflarını bertaraf etmekti. Şehinşah Hazretleri Tür- kiye Reisicümhurunun bir | dostu ve büyük bir takdirkârı | oldukları için bu vazifemin ilası gayet kolay oldu. Tahranda kaldığım dört senoden sonra büyük bir memnuniyotle müşahede ett- im ki kürt meselesi tama- | mile bertaraf — olmuştur. Hudut ihtilâfları da aynı su- retle halledilmiştir. Bugün bir Türk - İran komisyonu | itilâfın tayin ettiği nokta. larda hudutları tashih etme. kle meşguldür. Şimdi hududun iki tara- fında sulh ve sukünet hü- kümfermadır. Tebrizden Tr- bzona giden bugüne kadar atıl bir vaziyette duran ticaret — yolu tekr- ar beynelmilel ticarete aç- ılmaktadır. ve Uzun zamandanberi zaten iki devlet, bu eski ticaret yolunun açılmasını şiddetle temonni ediyorlardı, bu yolu tanzim etmek için ik; millet te son zamanlarda kendi Kimya Ve mikrap harbi! Almanya hazırlık mı yapıyor? Paris, 29(A.A) — Par- ris Soir gezetesi, Almany- anın — kimya ve mikrop hazırladıkları hakkında çok müeyyit ifşaata bulunarak diyor ki: Bundan böyle hiçbir mi - İletin infiratta yanaşmasına imkân yoktlur Ve İngilttere de bu zalim zar- üretten — azade — dağildir. Mütecaviz tarif — ve tayin olunmaktadır ve bütün mil- letler mütecavize karşı bitaraflıklarından vazgeçebil- melidirler. Bu fikir ilk defa olarak dünkü Tuymis gaze- tesinde ileri sürülmektedir. Mezkür gazete Lokarno iti- lâflarının hava hücumlarına dair olan ahkâmının derhal —emmme töcdidini istemektedir. aa —Z Tahran Sefirimiz Huasrev bey taraflarına bunun en son teknik kaidelere göre tanzi- mi için lâzimgelen herşeyi yapmışlardı. Şehinşuh Haz- retlerinin bu tarikle seya. hat ötmeleri, kendilerinin ( Devamı ikinci - sayifede ) Yunan Zahitleri bir taklibi hükü- met mi — hazırladı? Yunan Hükümeti Tadoirler aldı. - Istanbul, ) (Mahabirimi - zden) — Atinadan haber ve- rilniğine göre Sabık — diktatör ceneral Plastıras taraftarlarından olan küçük zabitlerin dünkü cu- ma günü Atinada bir taklibi hükümet için hazırlık yaptık ları - şayiaları çıkmış ve bu sebeple hükümetçe fevka- lâde tedbirler alınarak asayi. şin haleldar olmaması temin olunmuştur. |Fransanın Para si;ğseti Fıransız Hariciye Nazırının bayanatı. Paris, 29 (AA) — Mabu- san meclisinde vergiler 18- Tahatı kanununun müzakere- si esnasında eski maliye nazırı M, Reynıudmmqpıu. nin — kiymetten — düğür- ülmasi mnıoleıinıîı— u% bahsetmesi üzerine maliye nazırı M. Görmain Martın demiştir ki: Mebusan meclisi tatilden döner dönmez kaha - eyi bir para siyaseti hakkında müza. kereyi kabul ediyorum. Benim fıkrimce parayı ki- ymetten düşürmek ne kadar ağır bir hota olamaz. Şayat Fransa para karışıklıklarına düşerse bu her halde kend- isi için eyi olmaz, İ

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler