6 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

S K GFU L li F SE CA Du -— —_—' Meclıs Dun Muttefıkan Hükümete itimat Beyan Etti. Başvekilimiz Mecliste Dahilt? Ve Makdonalt Yahudi Yurtdaşlar Harici VaziyetiİzahEtti. Cokyorgndur. Mbi kati- TazyikmiGörüyor? Woolis hükümate müttefikan ilimat heyan efti've daşvekil Paşayı mükerrerenalkış- | VAT YAit he Olabak? |i yi yahudiler Başvekilimize telnraf nönderarak
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ç . — — e a -— 4 TU CUMARTESİDENİİ ERL MAÂDA HERİGÜN SABAHLARI ÇIKAR GENE HMA MA TALATENEEA TEMSÜZ 1934 Cuma İLİ B Dokurzancu Sone GENEE Sahip ve başmuharriri: Bilecik mebusu Hayrettin Umum Neşriyat Müdürü: Kenan Emin | DARERANEŞSİ: Balkesir Şahmehmet skağı dairei | mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili, TELEFON: || vTi'.ıkdıLı ABUNA ŞERAİlTİ:geneliği 1000, altıaylığı | | ç,(l(]v.kuıl—şlfı Nüshası 5,geçmiş nüshaları 2Skuruştur| KUZEU KĞ MRURAK T UA AAA Meclis Dün Müttefikan Hükümete itimat Beyan Etti. Başvekilimiz Mecliste Dahilt Ve Makdonalt Harici VaziyetilİzahEtti. Moolis hükümete müttefikan itimat boyanefti've Başvekil Paşayı mükerreten alkış- adı. Moclis dün mohtelif lâyihaları kabul- ettikten sonra - yaz t[aiil(ng karar verdi. | Ankara 5 (A.A) — Büyük Millet Meolisi bugün saat 14 de Reis Küzım Paşa Hazretle rinin © aktetmiştir. Bi 1337,38,39 seneleri hesabı katilerine, 580 numa. ralı belediye kanununun 19 ncu maddesinin beşinci Tıkrası- değiştirilmesine, 1934 ümümiye maddesile nde iki colse elsede hazine nın senesi müvazensı kanununun 18 ci Milli — Müdafan verilen tahsisatın 19 sinde verilecek — ta 2425 numaralı kanunda terilen taahhüt salâhiyetle bi rleştirilmesine, deniz yolları ve akay işletmelerile fabri- ka ve havuzlar - teşkilAtına, devlet dayalarını takibe me- mur avukatlara, Edirne posta ve telgraf sabık başmüdü rüâ Sabri beyin f mübadil Melek hanımlara tahsis ve edilmiş olan evin için — kendilerine üzerinden bono verilmesine 4 gahsın ölüm cezasına çar. tırılmasına, kaz [anunıın 41 ve 4Ö ncı lerine bozı hükümler ilâve- sine, Sümer bankın sermaye sinin fazlalaştırılmasına, me rinos koyunlarının yetiş lmesine, pamuk yetiştirilme umürü be k ahkâmı | Ve Faz toml ve iri. ve üretilmeşine lediyeye mütea Meclis, Ordum“ü'zu Takdir Etti.| | muaralı k K © / Hakkındak nün — bazı“maddelerin addel kanund de yapılmasına;izli nüf Dah Baş cozaiye kânı- yazımına tadıl ümam birin esinin tadıline, vyaklf akarla ra ve posta kapuşün tadiline dair — kanun lâyihal, ve mazbatalar müzakote “ve kabul ar atası muhtelit' © zuhel “encümenini iki maz monlere havale İkine lsmet Başvüki kürsüye celarde Paşa Hz gelmiş amum kı da höyan uş 5 reyle ve me hükümete itimat beyan etn sürekle alkışlamıştır müteakıp Başvokil İs tekrar kürsü ş ve demiştir. k Hz etin işleri başarmak için zin kıiymetli — teveccühün- | rin en başındadır. KBn dır Her kolaylastıron büyük güçlüğü kuvv ettir Başvekil P Hz te- irekli va şiddet) Ikış tır Tekirdağ beyin mecli- sin 1 teşr 934 toplanmak — üzere tadil o si hukkındaki takriri 3 kabul edilm krar « sur- unm Butdan sonr | de Buhün üzerjine reis Küzım Paşa Hözretleri Efendiler buyur şimdi takrir mücjbince meclis | üçüneü içtima seneşine £ verecektir Arkadaşlar-| intihabiyelerine tetkikatı yapacak- |'dnz devrei gilerek lâzım gelen tatilmüddeti zarfında Sıhha lmenizi lardır. at ve selâmetle e yine sıhhat ve metle ederek me mlekete büyük — hizmetler yapmanızı temenni — ederim | demiştir Milli Müdafaa Vekilimiz dedi ki: Süphesiz bur takdirler ordunun messisini arttıracak | ve vatanı müdafaa etmek hususundaki yüksek kud Ankara, 4 (A.A.) M. M. buügün reis Kâzım Paşa Hz nin re gisliğinde toplanmış ve iki Birinci kanunun saat 14 aktedilmiştir hâkimler celse celsede cezaya mütcallik olup encü- men;'lu:. gelen 88 e) maddes iki Evkaf umum müdürlüğünü ile diğer madde — ve n 1927 senesi bütçe kanunun hükmü lmesine, yapı ve yollar kanununa bir. ma un beşinci maddes nün değiştiri dde ilâvesine, İsparta vilâye- t hususi idaresi taraf yapılacak istikraza, vili idarele borçlarına 934 H senesi bütçelerine, Maarif Vekâletine bağl ktep ve mücsseselerde ku er hususi ve me lanılacak yabancı devlet te- baasından muallim, mütehas 818 ve ustalara,ceza muhakem eleri usulü kanonun bazı madd-| elerinin değiştirilmesine i iyetlerine, hu dutta zahur eden ihtilâfların vezife ve salâh kabul edilm tetkik ve halline müteallik tet Türkiye cümhuriyeti jle öos Sİ & hadı Y9Y28 de vyet Hiüaftin di 6 iktolantizmükavelo- ar Menin yetidet altoay * Tidi Kakkındaki- pi kolun tasdikine;* Suriyedi Türklere ait kiyedeki Suriy lâke dül? protok'ölün 'alti a daha temdiline* düir alarfı mlük öit em nun İA mMüzdkere ştib *0 Eşmi mütek p1 işa 'Hz vis Küâzıma Kastümotlu'm beyin Si aliye | ve teklifleri umün hatıra bir dakika sük nu müteakır merl hürmetori Za| nun, a Halit £ hinşahı Alâ Viz. Hümayamun teştilleri münüs de 'muhtehf yük 7 ekil Pş Hz. nin huzutile ka- ra, deizn yi Türkiyeye Ii v ve hrva kıtaat ve kabiliyetini çoğaltacaktır tında | tatbikatta yoçıt ros j inde bakım ıw öbÜree yapılan mler ordum ın muv m Bi- vesile sarfed'len mühter telif lerla ve yişle vaki beya- natından anlaşılmış olduğu- n Millt Müdafaa Vekâletine iyük Millet Meclisinin tak dir ve teş min tahtı karara terekon verdikle ri takrir okunmuş, alkış - fıkan kabul Milli Müdafaa Bİ. kürsüye şu beyanatta bu n kkürlerinin iblâğ lmması ha kkında m İikt | Vek en ili Yüksek — heyetir rdu hakkınd duğu yüksek tükdiri ordusu- bitanının ve izhar buyür kadrosu elr: ka muhabbetli ve Lar takdırle ttiğinin yüksek tezahürü alarak telâkki ederim. M M nın Büyük k faza ve maye | | | | üdafan Vekaletinin saisinde toşkilâtında başlıca | | harbiyey he | ve takdirleri olmuştur me. | « Çok yorgundur, Milii kabi- nen'n vaziyeti ne olacak? Londra, 4 (A.A.) —M.Mac Danaldın sıhbi — vaziyet bir tokım endişeler tevlit etme- ktedir, Lond- raya avdetinde tekrar hükü- metin idaresini ele alabilec. ginden şüphe edilmektedir M. Mac Donald uzun sene- toşrinievelde lerdenberi büyük mesai sa- rfetmişti. İdari işlere İngiliz siyasi vaziyetinin kararsızl- gından mütevellit endişeler le inzimam etmiştir. Bu en. dişeler bizzat kabi- nesinin — teşekkülü — ilede İngiliz Yahudi Yurtdaşlar TazyikmiGörüyor? Bir kısım yahudiler Başvekilimize tolgraf göndererek mahalli tazyiklerle yerlerini terkettiklerini bildirdiler, Ankara, 5 (ALA.) —. Başv- | tetkik ettiriyorum Fakat cü. vekil Hz. tarafından | mhuriyet kanunları mugayir tebliği okunmuştur: Trakya- | teşebbüslerin kanunun ağır da boş yerlerden 100 kadar hükümlerine — sığmıyacağı. yahudinin İstanbula geldik- | », hatırlatmak ta isterim. Bu lerinini haber aldım. Başve. FĞ , kâlete vuku bulan - şikâyet- beyanatın şikâyet sahiplerine lerde bazı yahudiler hususi | d& cevaptır. Şikâyet sahiple- ve mahalli tazyikiler tesiri- | rinin adliyeye — müracaatla le yerlerini terke haklarını aramalarını ve mü- tecavizlerini takip etmelerini tavsiye ederim Paşa mechur olduklarını bildirmektedirler. Hadisenin hakiki mahiyetini alâkadardır. Keza beynelmi: sahada — arkadaşlarının taleplerile kendi düşünecele- rinitelif etmek müşkülâtı da etmiştir | lel inzimam Bittabi karrür etmiş birşey yoktur Herşey M. Mac — Donaldin istirahati esnasında vereceği henüz ta- karara ve gaybubeti esnası nda geçirecaği tahavvülâta Maamafih M. Mac Dolandın tasavvuratı hakkında bizzat kabinade bit takım endişeler hissedilmektetir. — Filhakika kabine raisinin çekilmesile hükümetin vasfı da değişece- ktir. Halbuki hükümat böyle | birşeye hazırlanmış değildir —e Fransa hudut mı'ııiı_laısına Çok ekemmiyet veriyor Paris, 4ÇA A.) Mobu san ordu. — eneümeni, dün harbiye nazırı Mereşal Pete- nin ordu mevcudu hakkında ki izahatını dinlemiştir, Harbiye nozırı bir senclik askerlik edilebile idame 1935 için müddetinin ancak ni tamamlamak eğini, 30,000 müteh askere htiyaç o ğini — söylemiş ve demiştir ki — Bu mütehassıslar hudatl- ilâtında is- ordır. — Hu- teşkilâtı tecrübeli mühim bir kuvvet Bü. orduya arın müdafaa t tihdam « a dutların müdafaa göstermektedir itehassısların kaydına imkân bulunmadığı takdirde askerlik müddetinin temdidini derpiş etmek lâz- cektir. Fakat bu teb- bire herhalde ihtiyaç olmi- yacaktır. mge mühim amil olan bi k erkânı, yüksek kumanda tini ve zabitan heyetini aflak eden dajma yüksek; yetinizin büyük teşvikleri Bu ordusunun leş ve takdir kahraman efradına zabitanına ve yüksek kumanda heyetine ve büyük erkânı harbiyeye Şüphesiz bu takdirler ordunun mesajisini orttıracak ve valanı müdafaa mek hususundaki yüksek ( Devamı ikinci sayfada ) arzode m | hayatı mahvolurdu. Demiştir. göTTRNEUREGARU KK SA MA NAK Almanyada Vaziyet. Kabine toplandı. Von Papen istifa etti, Takat bu istifa- nin Kabul edilip edilmiyeceği belli değildir Berlin, 4 (AA.) — Alman | olmuşlardı Bundan böyle milli Ajansı bildiriyor sosyalis hücum kıtaları erkân- Kabinenin dünkü toplantı- iharbiye reisinin mutlak sur- sında başvekil M. — Hitler | ette kabine azasi devletin emniyetine karşı ya. | lüzum yoktur. pılan suikastı ve suikastın Müteakıben ecnebi meml. tenkilini anlatmıştır. eketlere karşı iktısadi mu- Başvekil seri bir harek- | kabelebilmisil kanunu kabul etin zaruretini ehemmiyetle edilmiştir. Bu kanun ecnebi kaydetmiş — ve: memleketlerin — Almanyayı Böyle hareket edilme- | tehdit ettiklari cezri iktısadi miş olsaydı binlerce kişinin | ve malf tedbirlere karşı ko- ymak için alâkadar nazırlık- lara derhal emirnameler is- tarı salühiyetini vermekte- dir. Diğer bir kanunla da bu husustaki gümrük tarife ka- hunu muvakkatdn tadil olun- maktadır. Dabili siyaset — sahasında çok manalı diğer bir karar itihaz olunmuştur. 31 Teşri- nisvel 1934 tarihine kadar her — türlü para toplanması menedilmiştir. Berlin, 4 (A.A.) — Kabine içtima biter bitmez, başve- kil M Hitler dorhal Nödeke hareket etmiştir Başvekil muavini M. Von Papenin mukadderatı — reisi- cümhurun arzusuna tabi bu- lunmaktadır. Von Pepene olmasına Millf müdafaa naziırı ce- neral Blumberg — başvekile kabine ve ordu namına te- şokkür etmiş hareketi jile Alman milletini dahili bir harpten kurtarmış olduğunu beyan etmiştir. Kabine devletin müdafa- ai meşruası kanununu kabül etmiştir. Bittabi makabline şümulü olan — bu kanun bir maddeden ibarettir. Bu mad. de şudür: Suikast ve hiyaneti vata- niyeyi tenkil için 30 haziran | ve2 temmuzda — ittihaz olunan — tebdirler — devletin meşru — müdafaası tebdirleri olmak itibarile meşru kanunidir Adliye nozırı söz — alarak hiyaneti vataniya tohlikesi karşısında alınan tebdirlerin yalnız konuni değil fakat bir” devlet adamı — için vazife olduğunu söylemiştir Kabine keza devlet ile fır- kanın birliği kanununu tadil eden kanununu kabul etmi- ştir. Vaktile Ress ve Rochm bu kunun mucibince nazır I ve — cesurane ve Reisiecümhurun beyanı itimat etmesi ve başvekil muavini olarak kalması — hususunda israr eylemesi jihtimali çok kuvvetlidir, Bu takdirde von Papen buhrandan daha ziya- de küvvetlenmiş - olarak çı- kacaktır. Berlin, 4(A.A.) — Kabine Di ikinci fada) Sayğı Değer Okuyucularımıza! : İslanbul piyasasında aynı nispetle fazlaca kâğıt is- doku bulunmadığIndan « Türk Dilisnin istifadenize tahsi! eltiği sütunları fazlalaştırmak hususundaki vadimizi vaklü — zamanile yerine geliremedik.. Sipariş ettiğimiz kâğıtlar yakında gelince hemen teşebhüsümüzü tamaınlıyacağız. Elimizde >olmuyan bir $ sebep yüzünden vaki olan şu teahhur dolayısile okuyu- : ularımızın bizi mazur göreceklerindeneminiz. Bu mü- hasebetle de okuyucularımızın göslerdikleri aldka leveccühle teşekki * ve j ”......P

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler