11 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

& UA RR aN r'ıo'u CUMARTESİDENİMAADA HER GÜN SABAFTLARI ÇIKAR. | â'fıkğ" ştur.Nüahası mmş nüshaları 25kul nıoııq -—___—__ ................................................ : Gazi Ve Şehinşah £ Karahan 'Turk -Yugoslavya Misakı Yugoslav k.! liıhrdışücıîııtınlıı'ıynkm:lnıım:ındaçnk Samimi?, ; Dustlarımız arasıda Türk |Meclisi Tarafından Tasdik Edildi. Har teati , mülleti kadar aZiz. Y Ol- |a h onin Müzakalesi Mürasabotla Bariniy; Foatmani man Ürarr A ı!!nnıtı !nîtîm) '_ıışr[eın $e hı hndaıııdı Hozreti ğı İn olanı Wk ÜIW Muahsdenin müzakeresi münasabetıla HBHMB Encümeni mazbata muharriri dediki: 3 Hösiğyua Rizs Şih P Türkiye S_azi Mustaja Kemalin Sihasında kendini büyük bir kuvvetla hürriyet va ter-
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MAÜREEN GA KA KA NK AM AA SK AM ERAE NN NN MEREEN UA NNUN SEN CU NANENA KANERSARAN TURKDİ CUMARTESİDENİMAADA HER GÜN SABAFTLARI ÇIKAR. GARDNSE T ARTANMS BZ TT KOKML A VAAT KUN RD MaSCUKAANCASSRDAKANAN AM TF EEEMArE, Gazi Ve Şehinşah 1 kardaş devletin lıüyük reisleri arasında çok samim ve pek dostane telgraflar teati edildi. Ankara, 10 ( A A, ) — İran Şehingah: Alâ - Hozreti Hümayun Riza Şah Pehlevi Hazretlerinin top Hnrımızı terkederken 6 7-934 tarihinde Bayazıttan Reisi Hazretlerine gönderdikleri tel yazısı berveç ıı.ı.ı.ı.ı tidir: Yalovada muazzam Türkiye cümhuriyeli reisi muhte- remi azametli Muşlafa Kemal Hazretlerine Bu mevkide Türkiyeye veda ediyorum. Fırsatı ga nimet bildim O büyük.. biraderimin muhebbel ve sa. mimi ihsasatı beni kalbimde unutulmuyacak hatıralar İcaledecektir. Bir defa daha teşekkürlerimi arzl, ni hayetsiz hürmetlerimi takdim ediyorum Orada misa ferelim esnasında İran ve Türkiye milletinin kolp ve Pult birliğini gözümle gördüm. Zuman bu rubulaların Mesut nelicesini göslerecektir. Büyük kardeşime selâ Met, uzun ömürler ve Türk milleline saadetler dilerim Riza Şah Pehlevi Roisioümbur Hazretleri müşarileyh Şehinşah Hazret lerinc şu cevabi tel yazısını göndermişlerdir. Büğük İran devletinin 1muhlerem ve büyük Şehirşahı Alâ Hüuzreli Hümayun Riza Pehlevi Hazretlerine M TAHRAN Türkiyeden kardeş memleket loprağına avdel eder. ken göndermek lütfunda bulunduğunuz Y yüreklen gel Me yüksek hislerle dölü telgrafnamet hümayunlarını Ş Sevinçle'aldım. Zahı Şehinşahilerile birlikte geçirdiğim : günler ve kudrel ve fazilelinize bir kere daha şah ı olduğum mühavereleri halırımda silinmez surelte men 4 kuş kalacaktır Mületlerimizin biribirine karşı pek ta. S bü olan kuvvelli rabılaları ziyareli Şehinşahilerile te bürüz elmiş ve büsbütün kökleşmiştir, Bu kardeşlik Iılnıyamıı lürk milleli namına ve kendi namıma - arzederken kardeş milletin büyük hükümdarı doslum ve kardeşime selâmetler uzun de * mesul 'ömürler ve x " , . | LHk olduğu bütün dostları ar- 4 iran mıN:lııız temadiü refah ve saadetler dilerim. Gazi Mustafa Kemal Londra Görüşmeleri. ingiliz ve Fransız mazırları” görüşmelerine başlatılır, Görüşmelerin mevzuu - hakkında malümat vetilmiyor. Londra, 10 (A A.) — Fr- ansızlarla İngilizler arasınd- aki müzakoraler dün başla- m ştir. İngiliz gazetelerinin — sor- dükları bir süale — cevaben Fransız Hariciye Nazırı, L0 ndradaki telâkkisininio uğr- aşan iki büyük demokrat hükümetin telâki - ve teme- sından ibaret olduğunu «ö ylemiştir. Ve mükâlemelerin “mevzuu hakkında — malümat vermekten iatinkâf eylemiş- tir, Londra, *9 (AA.) M Bartu ve Pietri — dün saat 23,21 de Londraya muvasa- lat etmişlerdir. Londra, 9 (A-A ) — Fransa ile İngiltere arasında müza- kerelere Londrada — bugün buşlanmaktadır. — Fransuyi Hariciye nazırı M. Bartu ile Bahriye nazımı M. Pietri, İngiltereyi Sir Jon Simon, M. Baldvin ve Lort Eden temsil etmektedirler, Doyli Tolgrafa göre, müz- akoreler İngilterenin Avru- pada yeni taahhüdata giriş- Miyeceği ve bir ittifak mev- Zübahs — olamıyacağı - sara. hatoıı ihsas ıuralıln* idare Nlı'locnktır gazete bıiw Laka- dqr son ılorî ıiıru. *tentisine vesile M. Baldiyin terenin Belçika ve Hollanda: nın taarruzdan — masuniye- tine — dalr — bir beya- natta bulunması meseleleri nın. Giddi süretle nazarı iti bare alınmasının muhtemel olmadığını yazmaktadır. Diğer taraftan Almın_". daki son — vaziyetin inkişafı Fratsiz ve | arasın'la bir gilir nazırları yoktai nazör olacık ve M Litvinofun — mıntakavi misaklar hakkındaki teklif. leri hususi bir dikkatle te. tkik olunacaktır. Diyli Telgraf — gözetesi M Bartunun sadece bir sa- 4 aa ikimni vaşfadıı) . | edan v eee Sahlp ta başmuharriri: Bilecik Unum Naşriyat — Müdürü: |İDAREHNANESİ: Bahkesir Şahmehmet | mahstisa TELGAF: Balıkesir Türkdili, * |Türkdili ABUNA ŞERAİTİ:geneliği 1000, altıaylığı | şm.kuıunur.Nıııhwıı ...geçmış nüshaları 25kun4“ Karahan Türk-Yugoslavya Misakı Yugoslav Dostlarımız arasmda Tük | Meclisi Tarafından Tasdik Edildi. milleti kadar aziz ve em- İn olanı yok. diyor. M. Karahin Moskova, TO ÇAA ) — Mogolstan sümhuri - yetinin onuncu yıldörümü merssimine işlirak — etmek üzere Mogolistana gönderil- gn heyete riyaset - etmekte olan Sovyet Rusyanın Anka- ra büyük elçisi M Karahan bir gazete mümessiline dem- iştir ki: Ankaradaki — vazifeme başlamak anını sabirsizlik- bakliyorum. Sovyetler it- tihadının halen Avrupa ve Asya hudatları boyunea ma- asında büyük Türk millati kadar aziz ve emin — olamı yoktur. Bu dostluğun bugün islikbalde de muhafazası ve inkişafı için — hükümetimin beni intıhap etmesinden dol- ayı buhın—nr m. İhtikârla Mücadele yapılıyor. Dahiliye Vekâleti mücdele İç in İstanbula da emir verdi. İstanbul, 10 (A A.) — Da- hiliye — Vekâleti — ihtikârla mücadele için vilâyete bir Beledi- tamim göndermişlir yeden, ticaret odusından ve ve diğer iktısadi teşekkülle- rden biror mümossilin işt - irakile teşkil edilecek komi- syon ihtikâra ait şikliyet ve ihbarlar üzerinde tetkikat | yapıcak ve Vekâlete icap rapaorları — vereeektir. Ayaı zamânda da temevvü- catı takip ve kontrol ede- cektir. —a a— Romanya Baştrekili Parisi ziy- arel ediyor. Bükreş, 10 (A A.) — Ba- şvekil beraberinde — maliye nazırı olduğu halde — dün Parise gitmiştir. Balkan müsabakaları — | Sofya, (AA) — Yugosl avya, Romanya, Bulgaristan ' ve Arnavutluğun iştirak et. tiği — balkan müsabak - | ları — dün — neticolunmiştır. ril l.ıalıpluo kupalar tevzi odmı tir. | ğ Te tiğĞ Muahzdenin müzakeresi mün asebetile Haıicîya Encümeni mazbata muharriri dediki: Türkiye Gazi Mustala Kemalin sihasında kendini büyük bir kuvvetla hürriyet ve ter akkiye sevkeden cesur kumandanı ve dürenduş bir adamı bulmuştur. Belgrat, IO ÇALA.) <.. Ayan

mecl &. dün Türk- Yugoslav - ya dostluk misakını alkışla- | rla ve ittifakla kabul etmi şiir Hariciye nazırının mis ak metnini ve mişakın ehe miniyetini izah eden nutkuü- ndan sonra söz alan muzb ata muharriri demişt rki: vTuvkuııllı tinin zinde kuv- Devletini 2ncok- şitdetli ieraat kurtarabilir. M. Hessin söy'ed.ği bir nuluk. Öldenberg, 9TALA.) — Dok tor M Hosa * Noözi firk i&i - nin 16 bin memuru önünde ultukta Al Naziliğin en eyi irat ettiği bir manyaya sakerleri,en eyi siyaset ad. amlarile - mezceden — uskeri bir esas temin etliğini söy- şelleri sadık davet lemiş ve siyasi ve azimkâr eylemiştlir. O tehlikeli ,,'III'IISHİD dev- Teti ancak şiddetij ieraat ku- rtarabilir. Böyle bir şiddet- le haraket ettiği için M. Hit Ters minnettarız, M. Hess bu- ndan sonra bütün sabık mu- haripleri ve bilhassa sabık muharipleri sulha ederek demiştir ki; — Büyük sulhun zemini olan büyük —asker Hinden- burg burada şarki Prosyayı memleketimizi kurtardı. Sa- bik müuharipler — tarafından idare edilen memleketin Al- manya vöo kalmıya idavet İtalyanın dünya sulhunun teshil için en fazla haraketle çalışmakta olmaları bir tesadüf eseri ılrıği-I Idir.Kaza Veloedikte sabık mu Hitler — ve arasınıdla sem ni paszobet tevssüs harip Muas sahsi mü- etmeside bir — tesadüf eseri değildir. Lebli komşularımızla —ıılh:ı Pamüsajit ahti — bir tesis ettik, Lehistanda bir şol Pilsude etmektedir. sen Fran da eski muharipler a M. Hitlerin garp komşuları. mıazla anlaşmak için yaptığı gayretlera müsajt bir cern- yan müşnhede ettik. Biz ga: bik müharipler — kifayetsiz diplomasinin bizi bir. kere daha kurban gideceğimiz bir felâkoet için do tahrip etmesini istemiyoruz. Yalnız M Hess bundan sonra M. Barthuyu | psk ziyada hararetle methü sena etmiş ve demiştir ki: Bütün Fransız ve Alman. larin. Fransa-Almanya anlaş- masında menfaatleri vardır. M Hitler Almanyanın — teali (Dovamı etleri Türkiyeyi muhafaza etmiş| ayni zamanda Balkanlarda ve Türkiye kendini topliıyör- | yeni mesai arkadaşının tak- ak yeni yollara — girmiştir. | viyesi için cesur bir mesâi Türkiye Gaz; Mustafa Kemal- | arkadaşıdır. in sahasında kendini büyük ——eRDEKüüRn — — bit küvvetle hürriyet ve te s u ayyah — geliyor, rakkiye — sevkeden Kumandanı — ve İstanbul, 1O (A.A .) — Te- mmuz, ağustos ve — eylül ayları içinda şehrimize sey. yahı gelecektir cesur dürendiş | devlet adamı bulmuştur. Tü- rk milleti yalniz hürriyetle- rin ııznıı)ı hır mııhıfı. değil Dahılıye Vekılımız Kurklareli, Etirca va Tekirdağdan - sonra - Çanakkaleye — adı. Yahusılirin hiçreti mesel.sini - t.tuk- ediyor. Dahiliye Vekilimizin totkikat yaptığı Kaşan, 10 (A A.) — Dah- iliye Vekili Şükrü Kaya bey refakatlerindeki zevat ile bi- rlikte dün Kegana gelmişl. er ve coşkun tezihüratla ka- rşılanmışlardır. Şükrü Kaya bey Kosandajki #nat kaldık- tan sonra Celiboluya harek- ot otmişlardir. Gelibla, 9O (AAY — Dün anst 15 de buraya “gel- en- ve —- büyük hüratla — karşılanan — Dah teza - |sini tetkik etmiştir, Va Çanakkale belediye dajresinde halk -mü- messillerinin ve memurların ziyaretlerini kebul ettikten sonra akşam motörle Çana- kkaloye hareket etmişlerdir. İstanbul, 10 (Muhabirim. izden) — Dahiliye Vekili Şü- krü Kaya bey Edirneden Çan" akkaloya gelorak yahudi yu- rtdaşlarımızın hiereti mesele- yarın (bugün) İstanbula gelm- !ıxVı' Xokılı '—ukrn lxrıvn bey nsı bekleniyor. Naziler | Avusturyadeki tethişhere: ketine devam ediyorlar. Viyana, 10 (ALA.) turyada Avus- nazilerin — tethiş hareketi devam etmektedir. Viyana, 9(A.A,) — İnsbr- gekdan bildirildiğine göre, huduttak; kasabalarda nasy- onal sosyalistler büyük bir fanliyet göstermektedirler Moktep tatilleri münasob. etile bügünlerde yeni bir te- thiş haröketine intizar edil. mektedir. Bazı ihbarlar üzerine bü- tün bu hazırlıklardan malü- mattar olan hükümet memu- | / rları nozi tarruzlarının önü- ne geçmek ve bu haroketle- ri jeabında tenkil — eylemek için jeap eden tedbirleri alm- ışlardır. Rayiştağ meclisi Berlin; TO (AAY — Ra- yişlagğ temmuzun on beşin- Uuılnoü ıqfıdı) ılıı İ ada vel GLkiiğl Balede — Harp borçları hakkında müh- İm müzakereler yapılacak, Bale 8 (ALA.) — Avrupa: nın başlıca ihraç bankaları müdürlerinin — toplanmaları münasebetile önümüzdeki hrf- ta burada umumi mahiyette muhtelif para — meselerine, Daves, Yung istikrazları fa- izi ve harp borçları mesele- lerine ajt mühim müzakere- ler yapılacaktır. — İngiltere bankası müdürü M. Montago Norman beraberinde banka- nin erkâmndan ve — maruf maliyecilerden Sir Otto Me- nayer ve Sir Siepman © halde buraya gelıııth il beyin Ayni zamanda Nevyork & deral Rezerve bank müc ". ilg müdür muavini ve — bir da kâtip gelmişlerdir. Amerikalılar Bale istasiy- onunda beynelmilel tediyat bankası müdürü M. Leo Pr- ıııooı bı,ııılıımı. *

Aynı gün çıkan diğer gazeteler