22 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

 îi ngl_——___ işm'elkaMmıasebatımızNormal HadıseKapandı ı DALIMILZIVOLMdi,E 4 Bahkesır Mdarlf V Balıkı Balıkesir kıymetli birevlâdı.. kıymetli bir evlâdı Vali muavinliği. ıvekalelı eski kadra ve sıstl b hM'DM (xA) B i b Dıpburnu hâdisesi kapanmıs addedılıyor | Akşehir kaymakamı izzet bey İçmimini muhafaza edecektir.| Hkesir Mobasu
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAETERRE Ş . SAYI: 4260 _— 22 TEMMUZ 1934 Pazar ÜRKDİL GUMARTESİDEN MAADASHERİGÜN SABAHLARI ÇIKAR KY Dokuzancu Sene #W Sahip ve başmuharriri: Bilecik mebusu Hayreltin Umum Meşriyat Müdürü: Kenan Emin İ)ARFHANES Balıkesir - Şıhmdımel ağı dalı mıhıusa TELGAF: Balıkesir Türkdili,, TELEFON: l'urıdılı ABUNA ŞERAİTİ:geneliği 1000, altıaylığı b()l)kıınışıur Nuvh—ıs mış nüshaları ”Skımışhır IngılterelleMunasebatımızNormal HadıseKaEandı 'Dıpburnu hâdisesil kapanmış addediliyor| Ölen zabitin istirahati Tuhu için merasim yapılacak bu merasime Türk donanmasındanbir gemi de istirak edecek Ankara. 19 (A-A.) — Hariciye Vekâlelinden bildi- | rilmiştir: Kîı;m!(ıcmın takriben 85 kilomelre cenubunda Dip burnu önünde bir İngiliz zadii bitinin ölümüne sebep oları mMüessif hâdise hakkında iki taraf hükümetlerinin al- || dıkları malümatlta hâdisenin karşılıklı anasır arasın- da suiniyeller eser bırlanmadığı anlaşılmıştır. Donanmalarda üdet olduğu veçhile ölen İngiliz zabitinin istirahali ruhu için hâdise mahullinde merasim yaapılması iki hükümet arasında doslane takarrür elmiştir. Türk dananmasından bir gemi aynı merasi me iştirak edecek ve donanmamın teessürünü ifade eden çelenk atacaklır. Zalen Türkiyenin Londra büyük elçisi hâdisenin haber alınması üzerine emir alarak büyü, Rntuııqu hükâümetine cümhuriyet hükümelinin teessürlerini be yan elmiştir. Dost ıııcııılrkr_l_'ı'rv f..rım/ıdn cari olan üsüle - tamainile uygün zihniyette cereyan eden bu > Müşlerek — merasiminden — sonra nııif-sxi/ hâdise acılık bırakmıyacak — sürelte — tamrmile kapanmış addolunacakltır. Buğday Mübayaası Hükümet hu sene köylünün buğdayını 4,25 ve 3,80 Balıkesir Vali muavinliği. ı | Akşehir kaymakamı İzzet bey vali muavini oldu. sir ve Bursa vali muııvınhk- lerine, İzmir Konya ve Say- han vilâyetleri jdare heyeti az ılıklarına ve münhal bulunan kaymakamlıklara tayin edi leceklerler kaymakamlar için becayiş edilecek Dahiliye Vekâletince hazırlanan kar- arname Vekiller Heyetinda görüşülerek tasvip odilmiş ve ali tasdika arzolunmuşt- ur kuruş üzerinden satın alacaktır. Mevcut mübayaa merkezlerima otuz iki şıhir daha ilâve edildi. Ziraat Bankosınca satın | kezlerindeki borsaların um- alınacak buğdaylar hakkında hazırlanan talimatname şudur Madde | — Ziraat Bankası 6 ncı maddede yazılı maha- llerde müstahsilin kendisine satılığa arzedeceği buğday- lardan yüzde birden fazla çavdar, yüzde birden fazla ecnebi maddeleri — olmayıp hektolitresi 78 den yukarı bulunanların kilosu 4, -orhıı. ruştan, yüzde üçten — Jazla w:dırlı’:lmıynıılındn 3,80 kuruştan satın alacaktır. Bu fiat ekstra buğdaylar için azami olarak tespit edi- lmiş olup diğer bu; 'daylt?rın kalite farkları bu fiat üze- rinden tenzil edilecektir. umi esasları nazarı — itibara alınarak komisyonca tespit | olunur, 3 — Büuğday alım ve satımında aşağıda yazılı va- zifeler ve 2303 — numaralı silo ve ambarlar atideki ka- nunun dördüncü — maddesi mücibince — İcra Vekilleri Heyeti kararile teşekkül et- miş olan silolar komisyotu tarafından tespit olunacaktır. Komisyon Ziraat Vekâletine bağlıdır. Komisyona Ziraat Vekili — olmadığı zamanda namına Vekilin tensip edece- ği zat riyaset eder. 4 — Komisyon: A — İşbu talimatnamede 2—. Satın alınabilmek şar- | münderiç alım — ve aatım tHarı ve kalite farkı, ccnebi | mahallerinin tebdili veya maddeler, çavdar ve saire | yeniden alım ve satım maha. payı olarak tenzili lâzım mi- | İleri ihdası lüzümu — halinde ktarlar — İstanbol, — İzmir, | bu bapta Heyati Vekileden Mersin, — Samsun gibi | karar alınmak üzerinde tek. “istihlâk ve ihracat mer- | ( Devamı ikinci sayfada ) Roosevelt-Makdonalt Arasındagörüşmemi? : Böyle görüşme halıhazırda mevzubahs olan mesalela - lerin faydalı birsurette müzakeresine medar olacaktır. Londra, Z0 (A.A.) — Baş. vekil M, Makdonalt ile Ame- tika Reicümhur Roosvelt arasında bir telâki vukuu fikrine kabinede taraftarlar bulunmaktadir. Böyle — bir mülâkatın hali hazırda mev- zau bahis elan meselelerin faydalı bir surette müzakere- Sine medarolacağını ve bil- bahri ve iktısadi me- gelelerin tetkikine yarayacak gı düşünülmektedir. dranın — Amerikan mehafili işe bahri noktaj nazardan her dürlü müzakerenin Teş- rinjevelden evel İmevsimsiz olduğunu söylemekto ve iktısadi sahada Amerika- nin iktısadi siyaseline — bir tahavvüle —intizar — etmek Lon- abes olacağını ilâve ediyor. ! Haber - aldığımıza — göre Balıkesir — vali — muavin - liğine — Akşehir. — kaym - akamı İzzet bey ve Konya vilâyeti idare heyetj azalığ- ma Ayvalık kaymakamı Ra- sim beyler tayin edilmişler- , dir. ae a Milli den sonra Çeşmeye gitti Çeşme, 21 (AA, ) M M. Vekili Zekdi bey ile ordu müfettişlerinden İzzettin paşa dün buraya geldiler. —aeer acxmam — Türkiye - Mısır Ticareti «Muhadenet den: İskenderiye Türk ticaret odası son çıkarttığı mecmu- asında 1933 senesinde Misı- ra jthal edilen Türk mahsu- lâtının cins ve kıymetlerini gösteren şu cetveli neşret- miştir: Kaşkaval peyniri 3900 be- yaz peynir 150 koyun 11450 S ğır psyniri 1750 Keçi 700 Pastırma 1250 - Zeytin 5750 kuru fasulya 900 salılap 8V0 karu jacir 14200, kuru üz- üm 10800, fındık 15150, z 14050, kestane 600, fistık 6000, elma 4000, - ar- mut 400 kavun 650, çam fi stığı 3000, palumut 7600,ze. ytinyağı 1550, Tütün (Hasan keyf) 23000, tütün 120150 maden kömürü 50000, sabun 1400, travers 99000, keres- te 11500, kuru balık sarda- Iya 7600, — muhtelif 2200, yekun 400000, Maarif Vekâleti eski kadro ve sist- emimini muhafaza edecektir. Müdafaa Vekilimiz izmir- | tasarası. ” Maarif Vekilimizin -beyanatı, Ankara, 21 (ÂA )— Maa- rif Vekili Zeynelabidin bey- efendi. Anadolu muharririne — cevaben beyanatta bulundular: Ajansının şu — 1934 senei tedrisiyesi es.! rif Vekâleti eski nasında Ma kadro teşkilât ve sistemi ni — mühüfaza edecektir. Gazetelerde — görülen — bir çok tebeddülât tatbiki bu sene için movzuu hahs değildir. Her üç devrede- ki tahsil mesailinde yapıla- şayiolarının cak takviya, ıslah, tadi! önü. müzdeki sene zarfında düş ünülecek ve bir program halinde vazedilerek gelecek senelerde tatbikine geçilec- ektir. Yugoslav ile Macarislan arasındaki hudot itilâfları halledildi. Belgrat, 21 (ALÂ.) — Mü- şterek hudutlar üzerindeki ticari muameloye ait — bazı mesojili hulletmek üzere top- lanan Mucbr .Yugoslav mur- rahhastarı bugün işlerini bi- tirmişler ve alâkadar itilât. ları imza etmişlerdir. Bu itilâ flara her ikj hükümet istik. balde hudut hâdiselerinin te- kerrür etmesine mani - olac. ak mütekabil todabir karar- laştırıldı. Ingıltere Hava kuvvetlerini arttırıyor M. Baldvinin heyanatı Londra, 20 (AA.) vekil mnavini M Baş. Baldvin mecliste hava işleri siyase- tine ait beyanatta bulunmuş ve hava kuvvetlerin arttırı- lacağını şöylemiştir. Yeniden 41 hava filosn vücüde geti- rilecektir İtalya Sanayi mıntakasında tayare Müdafan manevrası yaplı Roma, 21 (A.A.) — Şima- N İtalyanın sanayi mıntakas - ında faa manevraları yapılmıştır. Belcika meclisinin bir kararı, Londrs, 21 (AA.) — Me- elis vatandaşlık — vazifesini ifa etmiyen — Belçikalıların Belçika tabiiyetinden — iskat ve iftirakçıların tahrikâlıni tenkile matuf kanunları ka- bul. etti. mühim tayare müda V Ralkesir keymedillirevlâdı. kıymetli bir evlâdı Ali Şuuriyi kaybetti. İstanbul, 21 (A A.) — Ba- hkesir Mebusu Ali Şuuri bay iki aydanberi — İstanbulda taıdavi edilmekte olduğu ha- ede vefat etmiştir. Ce- bugün merasimle kaldırılmış ve Edirnekapı şohitliğine defnedilmiştir. e Ah Şuüri beyin — vefatı haberi dün akşam üzeri şe- hrimizde duyulmuş ve bütün memleket teesüre garkolmu- na: ştur. Ali Şuuri boyin hastalığı Bön - günlerde artmış — ve tedavi — için İstanbula ir mebusu bulunuyordu.. Ali götürülmüştü. Bütün tedav. iye rağmen hastalığının eyi olmadığı anlaşılıyor. Merhum ikinci Büyük Millet Meclisine Balıkesitden mebus seçilmi. sti. O vakitten beri Balıkes- d Şaurinin olümü ile Balıkesir çok kıymetli bir evlâdını ka- ybetmiştir. Kederli aileye ve bütüh hemşehrilerimize beyanı tazi. yet oderiz. Cııha günkü spbr hareketi. Kolordu Cuma Günü İdmanbirliğini Yendi. Kolordu güme birincisi olmuştur. İdmangöcü ikinci ıılııııııdı idmanbirliği liçıılılınıı yıuııııtıı (A) gumesi galibi Kolord Ali Hikmet ”aşa stadyomu — heyecanlı maçlara sahne oldu. Cuma günü İdmanbirliği le K. İd- mnnbırlığı lik maçları güme birincil içih, İdmangücü- İdmanbirliği ikinci takımları da hususi olarak karşılaştı. lar. Evvelâ Birlik-Güç küçük- leri arasındaki maç yapıldı. İdmangücü birinci takımdan Cuma günü bazı — oyuncularla takviye edilmiş Birliğe haz - aran çok küvvetli olarak görülüyordu. Maçın devamı müddetince — Güç — hâkim bir oyun oynıyarak rakibini 5-1 gibi büyük bir — farkla yendi. Tdmanbirliği K. İdmanbi - rliği maçına saat 17 de Güçten İsmajl beyin idaröa-. inde başlandı,Bu maça güme birincisini tayin etmesi itiba rile çok ehemmiyet veriliyo- rdu. Bu itibarla saha mu - tadın fevkinde kalabalıktı. Takımlar sahaya - çıktıkları vakit Kolordu — takımında ehemmiyetli değişiklik- ler görülüyor buna mukabil Birlik mutat —ve kuvvetli dülülar bir maçtan evel kadrosunu muhafaza ediyo- rdu. Birinci haftayimi Birlikli- lor rüzgâr altında oynadılar. İlk akını Birlikliler yaptı. Kolordu müdafaası bunu ko- laylıkla atlattı. Bundan son. ra Kolordu hücuma geç . ti, fakat bu da çok sürmedi, oyun mütevazin bir — şekil aldı. On beşinci dakikaya kadar böylece devam etti. Soldan inkişaf öden güz- el bir akınla Kolordu ilk sa- yısını yaptı. Bu sayı Birliği gayrete getirdi. Bundan s0- nra Birliği hep hücumda görüyoruz. Fakat Birlik bu akınlar esnasında — birçok güzel Tırsatlardan — istifade edip sayı yapamadı. Devre € Devamı ikinci sayfada ) Avusturya Takımı Fenerbahçeyi 2-1 mağlüp etti. Istanbul, 21 ÇAA.)— Dün Avusturya takımı ile Fener- bahçe arasındaki mâç Viya- nalıların 2-1 galebesile net- icelendi.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler