4 Ekim 1934 Tarihli Türk Dili Dergisi Sayfa 1

Muhterem Müsafirimiz. İnkılâbımız — Belediye İntihabı |Hakkında neler soylyorlar | — Hararetle d;—vamfğaiyor. iahtıHazretleri Ankarada / wwrmtsanarcisiresan | p. S |sveçVelıah Ank smabisen mecibi SN “Dön Şayklütfullah, Sahanisar, Salâhattin ve - Okçukara İsveç Veliahtı Hazretleri Ankarada hüyük merasimle istikbal edildiler. Reisicümhur | a yasl pa tümentolar mahal'alerinde oturan müntehi Dü : y : e v ielerinde oturan müatehipler T Hazretleri misafirleri şerefine bir ziyafet verdiler, Yameği bir kabul resmi takip etti. | Seziykac vemteketlerine | Ççklediye medlisine oza a ylar aylarini kullandılar i Hazeratı şerefine bir 'hkı i haretle devam d n Ankara 2 4 Mohabirimiz: | U âleti Umumt kâtibi Nu ı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Wak sa 41"'1__4 BİRİNCİTEŞRİN 1934 P :srımlw-m—Dukumncu sone BAA Umum Neşriyat. Müdürü: - Kenan Emin cuMARTEsIDENuMAADA HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR. ”MREH%LÇ! £ Bahkesir Şahmehmet skağı dairel | | sahsusa TELGAF: Balikesir Türkdili, TELEFON: KA DSK GAELE ın!-x.ı.—_—_ Türkdili ABUNA ŞERAİTİ:Seneliği — 800, altıaylığı | 6004 kuıuşlar Nüshası ası 3,geçmiş nüshaları lskııruşıuvl Inkılabımız Belediye İntihabı e't Muhterem Müsafirimiz. İsvecVeliahtı Hazretleri Ankarada İsveç Veliahtı Hazretleri Aakarada büyük merasimle istikbal edildiler. Reisicümhur Hazretleri misafirleri şerefine bir ziyafet verdiler, Yameği bir kabul resmi takip eti DHakkında neler suylıyuılaı | | Mısır mebusan metlisi reisinin | ve bir İran mebusunun bayanalı Baynelmilol parlâ ransına iştirak — eden murahhaslar memleketlerine mentolar ko: Bele, çım; (ıılıy.ıı haretle devam diye meclisine oza se- dönmüşlerdir. Konferanstaki | etmektedi; murahaslardan M'ır—ır mebus- Halıkmız — intihaba — karşı an meclisi reisi Mehmet | büyak bir alâka göstermek- Tovfiık Rifat Paşo hareketi- | te ve firka namzetlerine se nden evel demiştir. ki: ve Seve rey vörmektedirler a- Türkiye ile Mısır bi Dün Sahanhısar, Şeblütfullah ribirlerine tarihi ve — hattâ | Salâhattin vo Okçukara ma- Ankara, 3 ( Muhabirimiz- | Hazeratı şerefine bir. Vekâleti Umumt küâtibi Nu den) İsveç veliahtı Prens | okşam ve- | man Rıfat bey ve - İsveç Güstav - Adolf Hazretlerile i bir kabal | hükümet a orta elçisi zeratı bugün saat — 10,45 te flık—ıv J' (A A_) Ha- | Te sutler söke ssürinü Aükaraya müyamalat büayar- | elciye. Vekili: Teyfik, Başla Te aa a aN hat müğüncn. muş, büyük merasimle istik-| boy bugün saat 13 de İsveç : bal Pdılmıqh rdir. Veliaht Hiz. | Veliaht Hz. he P Aqukl.r Bü a yalk bir müddet misaferetlerine | h'""'"f' $ "ı“v'_" Anadolu 20,30 da Reisicümhur tahsis edilen Ankara Palasla | kulübünde hususi bir yemek | Hz tarafından Veliaht ve istirahatten sonra Reisicümhur| vermiştir. Yemekte Yekil ve İ pronüsler'kükrük “etillünm Hazretlerine iadej ziyaret et- | pronsı hozeratile Tevfik | bir nk, am yemeğinde bulun- mişlerdir. Reisicümhur Hazre Ruştü böyefendi ve maiyeti * acak ve yemeği bir - kabul Meri Prons / Prenseslor mihmandar Hariciya takip decektir. Lise ve Orta Mektep Talebelerinir Vaziyeti. Maarit Vekilinin bilgiye yermekte - olduğu değeri elde etmek - için Usul va talimatlar tam tatbik edlecektir. Ankara, 3 (A.A.) Maarif | için verilmiş hiçbir karor Vekâletinden yoktur. Bazı gazetelerde imti 3 — Ort. mekteplerin v han meseleleri — hakkında liselarin — son nıflarında doöğru — olmıyan havadisler | yalnız £ derste: sınaft neşredilmektedir kalan talebe — bülunduklar 1 — Ortamektep ve Lise | tahsil derecosini Htirmemiş yjmtihablarında | oldukları için bır derece mezuniyet muvaffak olmıyan talebenin imtihan evrak: yeniden ve | baştan tetkik edilecektir, de- niliyor. Vekâletçe böyle bir karar verilmiş değildir. An- cak şikâyet mevzuu olan evrak yine mokte leri tarafından tetkik g lile salarının Vekâlete emredilmiştir. p muallim- rek mütalı bildirilmesi 2 — Bakaloryaya tabi ol- mıyan lardan dersten ipka venı.ıı—n imtihana ! dönen talebenin bir kalanlarının nevkhn Macaristanı 6, 7.9, 10 cu sınıf. y yüksek tahsil müessseselerine alınmıyacaklardır. Bu kurar neşredilen ha vadisler yalandır. Maarif Ve vermekte elde etmek için vsul ve talimatların tam tatbiki muvafık görülmüştür Bunlardın — her bir şokilde yapılacak inhiraflar uzaklaşmak ie- icihetle talimata verilen hiç irilmiyecek- ların dışında kületinin bilgiye olduğu değeri hangi uygun bir emir tir larile Münasebatı.. Macar — Başvekili istenirse bu Mıı:aııslan ıı;ın yen Budapoşte,2 (A a) — M ar Ajansı bildiriyor Başvekil M Gömbeş söyle- diği bir nutukta cenebi de vletlerle olun” münasebetler- bahsederken Macar has, |ınnsı|ılırı lüa Tici siyasetinin olarak şunları söylemiştir. — Bski dostlukların mü- i dostluklar ih- hafazası, yen dası, sulh muahedelerinin tadili için muslihane vas tü. larla mücadele ve cenebi (a hakkümü altında bulunan Macar ekalliyetleri için ta minat, Bu son iki gayt AY ni derecede ..ııı-ııımıvıııı ha- izdir M. Gömbeş bundan sonra Macaristanın Avrupa devlet- lerile olan münasebalını gö- zdon geçirmiştir. Dönen her nevi şayialara muhalif olar. | lemvektedir ve 3 üne Macınslandın yeni - fedakârlıklar İ hıı ıılleı olecak, diyor dostl- i daima ile samimi v,k ve teşriki — müs mevcut ve “Macar h:ıru—ı Si yasetinin mesnedini — teşkil etmektedir Macaristan, Avusturya ile da dostane münasebet idame ür, Bu münasebatın ve samimiliği ç bir gaman b etli olma Moceristan Almanyaya, Jeğişmez bir muhabb çta vücudü ta an ıııllşkllHlı galebe etlik- ten sonra Avrupad haki- ki mevkiini işgal edeceğini ümit etmektedir. M. Gömbeş, Macaristanın, İngilterenin, teseccüh ıuvonı bileceğinden

( Devamı - ikinci rine şüphe | hadi sayfada ) | | Yuğoslav ( Hükümdarları Bulğaristan: dan menlekaıl Tine d nnduleı Z'(A.M) — vas Ajansı bildiriyor: Kral ve Kraliçe dün akşam buraya muvasa etmiştir Mutbnat Sofya görüşmelerine sütunlar dolusu yarılar tahsis mekte ve bu söyahatin Bal- kanların istikbal; için azami tarihi bir kaydetme “hemmiyeti haiz * olduğunu tedi Gazeteler kral Aleksandrın Solyu atinden sonra Bulgaristanın arttık Balkan ymtatına dahil olduğunu bil lirmektedir. Müçük İtilâf İktısat meciisi Bel- gralta toplandı, r. soyah Belgrat, 2 (A.A.) — Kü- çük itilâf iktısat — meclisi dün öğ n sonra M. Yev- tiçin rejs tr. Mumaileyh söylediği bir nütukta Faaliyetiniz. snyesinde bugün daimi konseyin tas mukavele şekiin ok mese toplanmış zecümle demişti . bi vibine bir a arzett leler üz niz birçok m: de anlaşah büyük tle görüyor- mizi bir memnuniy um M. Yevtiç bundun ki ve bu — seferki ( Devamı üçüncü evel toplantı sayfada ) sıhri münasebetlerle bağlı | hallelerinde oturan müntı h- iki kardeş memlekettir. Bir | ipler rey vermiştir çok Mısirli sileleri aslen Tü- Büğün rey verme sırası rk oldukları gibi, benim de | $U mahallelerindir damarlarımda akan — Türk | — İzmir, Osmaniye, Hamidi- kanıdır. Biz burada | ye ve Oruçgazi, kendimizi öz — yurdumuzda gibi Türkiyeye ve wali dilgyoruz..» hisgediyor ve yeni pek çok saadet Kardoş İran heyeti ozu- sndan Tebriz mebusu Daşti han da Türkiye hakkındaki Ormanlar | Devlet tarafından alınacak ve işletilecektir. Hararetle d;am ediyor. Dün Şeyhlâtfullah, Sahanisar, Salâhattin ve Okçukara mahalleterinde oturan müatehipler reylerini kullandılar Müntehipler belediye önünde Kanada Milletler Gemiyeti müza- heret birliğine aza seçildi intibalarını şöyle anlatmış- | — Ankara, 2 (ALA ) — Orm- | Cenevre, 3 (ALA ) — Kan- z; an kanun lâyihası Almany- | ada — Milletler Comiyetine « Türkivenin her sahası-| adan celbedilen M. Berenh- | müzaheret comiyeti — birlik nda tahakkuk ettirdiği büyük | 99t tarafından tetkik edilm ! azolığına kabul - edilmiştir. terakkılar şayanı takdirdir. | ektedir FO ÖÜ GA D Kee vi uzOrmanlarin evlet terat | ( RÜMMA KA nda er nazarı dik- | Hdan mübayaa ve işletilmesi | — Bükreş, 3(A.A) — Yeni | kutim z hâdise | mukarrordir | kabine toşekkül otmiştir. Türkl&rin yeni fikrleri kav Sanayi mülarekesi t t | ramak husüsunda zihiiyot: N . < | biraltın gülçesi bulundu. ) Nevyoik, 2(A A.) Mö. Mosk T lerde hüsüle — getirdikleri R h Moskova, 2 (A.A.) — Tas büyük değiğirliktir.» 5y0 Rüzveltin bir. sanayi | ajansı Boakırı olt mid n- mütarekosi akti hakkındaki toklifini amele muvafık bul- makla beraber teenni cevab- | lerinde 8 kilogram ağırlı- ğında bir altın külçesi bu- landuğunu — bildirmektedir. Felemenkte bir facıa Folemengin — Histeversum ile karşılamıştır. Sermayeda- şehrinde büyük bir. sinema | "Tar ise mukabil bir — toklıf | Türk - Yunan anlaşması yanmıştır. Yanğımı — büyük | *erdetmişlerdir. — Fılhakika | — Müddeti biten Türk-Yun- Amorikan fabrikatorlar birli- ği aktolunacak mütarekenin bir panik takip etmiş sine maya geatirilmiş olan ilkmek- tep talebelerinden elli çocuk bu esnada ağır sürette ya- ralanmıştır. an ticaret muahedesi Teşri- nisaniye kadar — uzatılmıştir. Muahedenin uzatılması — için yakında Ankaruda müzaker- elere başlanacaktır. GFüşğ Yazı Müsabakamız. şimdiki çalışma değişmesine bağlı istemişlir. şartlarının olmasını Gençler arasında bir güzel yazı müsabakası açacağımızı yazmışlık. Bugün ediyoruz Seçim heyeti V müsabakaya girme şarllarını ve müsabakanın nasıl olacağını ypzıyorz: Gönderilecek yazılar. Gönderilecek yazıların «tezli küçük hikâyer vasfını halz olmaları yegâne şarllır. ; Müsabakamıza iştirak eden gençlerden gönderecekleri atezli küçük hikâyeleri» Gelecek yazıları tetkik - etmekte bunlardan - kazananları seçmekle edebiyal ğ gazelemizin İki sütununu tecavüz etmiyecek bir hacımda terlip etmelarini rica müallimleri, gazetemizin tahrip riyasetine yardımcı olacaklar ve rey vereceklerdir, Kazanacaklar şöyle başlıyacaklır: Gönderilecek «tezli hikâyen lert on beş gün iyacağız. Bu hikâyeleri seçmekte okuyucularımız arasında ayrıca bir müsabaka teri vermiş olan elli Müsabakamız sonra derce baş ip ediyoruz. Seçme heyelince birinciliği kazancak hikâyeye rey okuyucumaza — muühlelif hediyeler dağıtacağız En güzel tezli küçük hikâyeyi yazan gence gazetemiz bir ( kol santi) hediye edilecektir. İkinci ve üçüncüye güzel birer dolma ka- lem, dördünecüden onuncuya kadar kiymetli birer kitap hediye edilecektir. Bu müsabakada okuyucularımızın nasıl rey kullanacaklarım ileride y Jıı-au.ııı_ Geneter, sizi kaleminizi teerübeye davet ediyoruz.. *ııımlerev.——ıım: yazılar on beş anıııem!r kadar I-ıılıııl edileceklir. Un beş Teşrinievelde müsabakamız başlamış bulunacaklır MWM% n , & X y

Aynı gün çıkan diğer gazeteler