8 Kasım 1934 Tarihli Türk Dili Dergisi Sayfa 1

Türk-İngiliz — İtalyanın Yugoslav Belediye Meclisi ÜT işineye? | Mi ini e Ticanî Taıqşebetlerı.. | Telâşı neye a:::f:î;:ZM::LE::"::'_ |Dün Naci bey tarafından içti- aa ee Zarirı mAmnmleali masin hir LESTİNA | TEREK l LER A Göyriaeyei F raz ağ| A EA UY | a ee E ü ll ĞŞ Dü ı Londra deniz müzakerleri yeniden başlıyor.. İtalyanın Atina sefiri Ankara Silâf; halbınAa malümat Setorli
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AÇT BRMA SAYI 1207 A GA 8 İKİNCİTEŞRİN Porşembe: 1934 AAA ”” C ZLK u kuzuncü sono I TÜREKDİL CUMARTESİDEN MAADA HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR. Hann T E » UKB A TU T..ondra “. — Şahip ve aşmuh I | Türkdili ABUNA L arrigri. Bilecik mebusu Hayrattin Umum Neşriyat Müdürü: Kenan Emin |İDAREEVE Bahkesir Şahmelimet sokağı dairci | mansusa TELGRAF: Balıkesir Türkdili, TELEFON: ŞERAİTİ: Seneliği 800, altıaylığı | unuştur. Nüshası 3, geçmiş nüshaları 25 kunışıur.İ deniz müzakerleri yeniden başlıyor.. Ticaret münasebetleri.. İngiliz ticaret nazırı h]ıîw'iygıi mücip hir lısyiyı! tarzı bulmak için her türlü gayret sarfolunacak diyor. Londra, T(A A, — Avam kamarasında Türk-İngiliz ti Cüfet münasebetlerine dair Sorulan bir sunle ticaret nazır: damına M. Rumcuman şü €&vabı vermiştir — Bundan birkaç ay evel Türk hükümetine bazı tekl Deniz müzakereleri ibgiltere —Dir — formül — buldu Müzakere — yeniden başlıyor. Londra, 7 (ALA.) — Deniz Mesölelerine ait müzakerele- Tin yeniden başlaması ve ınllllılcrin bir uzlaşma for Mülü kabul ettirmeğe çalış- maları fevkalâde — mühtemel addediliyor. Mısır kabinesi ı'hn-lnri_w. 7 (AÂA)— Kral Fuat kabinenin istifos:- ni kabul etti nn —e — eee — Fransız Meclisi — | Silâhları iflerde bulunmuştuk Türk hükümeti mukabil teklflcr y Buna mokabil teklifle kik ediyoruz. En kısa bır müddet jçinde memnuniyet mucip bir tesviye tarzı hul. mak için her türlü — gayret sarfolunacaktır -30 Milyor i Telâşı neye? İtalyanın Atina sefiri Ankara tilâfı hakkında malümat istedi İstanhul, 7 (|Muhabirimiz Üden) — Atinadan bildirili. yor. İtalyan — sefiri Yunan ill M Çaldarisle ko Balkan arasındaki müzakeratta veri- | len kararlar hakkında izah- at almış ve kendisine Anka- | rada neşrolunan tebliğ sur. Veti tevi olunmuutur. nazırları Amerikalı Mı'sterA Ruzvetle beraberdir. Cümur Teis Teyin bu Suretle Tecellisinden çok memnundur Ruzveltin yen; siyasatı lehi- nde ve hinde kararları- ni vermişler. icümur halkın kendi. siyaseti lehin gösteren ne. de olduğunu ticeden — memnundur. Bir huduttan öteki hududa ka. dar milli kalkınma timat reyi olmuştür | ingiltere hüküm-tl çini — pro- | testo etti. İ I.nnJ_ra. 6(AA) — Hü- Nevyork, 7(AA.) Dün otuz müyon — Amerikalı M. s.yasi Pekindeki — sefiri hükümetinin | kümetin vüsdasıle Çin Youban& ile Pingshiang bir bir kumpanyasına ihale demiryolu inşusını Alman etmiştir. etmesini protesto Hariciye —nezareti umumi kâtipliği bu hüsüsü - Avam kamarasına — bildirmiş henüz — yapılan — protestoya cevap alınmış olduğunu ilâ ve ve etmiştir. Müteveffa Kral “Aleksandr ve| Bırakma işi Bartunun hatıralarını te_bcil etti. Başvakil nuluk Söylerken Kominisiler va sosyalıstler Puankareye karşı husumellerini izhar etliler Paris, 7 (AA) — Mebu. San Meclisinin celsesi Yugos lav — kralı Aleksandr — ile Mütevoffa Bartunun — hatlı ralarının tebciline hasredl- Miştir. Merasimin esnasında bütün mebuslar ayağa kal- ktıkları halde Yerlerinden kıpırdamamışlar Aynı - zamanda Puankarenin Vatanservetliğinden bahis olarak irat olunan — nutuk Müstehziyane alkışlarla mü kerrer sükutda uğratmışlar dir. Başvekil M. Dümerg | Rusyada Şenlikler yapılıyor. Şanliklar üç gün sürecek, Moskova, 7 (AMA) — Bi- Tinci teşrin inkılâbının 17 Si yildönümü şenlikleri bu. Bün başlamıştır. Üç gün sür ecektir, Almanya - ingiltere arasııda- ki ticaret işleri, Londra, 7 (A.A.) — İngiliz Mensucat tacirleri yapıla Sak muameleler kısa vadile kraliler sistemine — istinet öttirilmek şartile Alman tek- Tar ticarete girişmeğe karar Yerdiler, komünisiler | bu namdar ölülerin hatıras ni tebcil için nutuk söylemeğe başladığı zaman ise yalnız !m münistler değil sosyalistlerin okserisi ayağa kalkmamak suretile husumetlerini izhar lemişlerdir. layPııri:. 6 fA-A.J — M Du- merg dün öğleden Sonra eski —muharipler birliğinin murahh & — höyetini kabul etmiş ve heyet müşarilehe | itimat etmekte bildirmiştıir. Bun dan sonra eski — muha ripler federal birliği ki 950 bin kişiye balığ tamamile olduğunu Bzası olmaktadır - bir tebliğde devlet — otoritesinin iadeten tesisi Tüzumundan — bahse- dilmekte — ve hükümet ilo mebusan mecliti — arasın- daki ihtilöfları nııllul.ın ha> komliğ: ile halledilmesi tasvip olunmaktadır. Sarredeki Teyiâm Londra, 6 (AA-)— Alman Hariciye — nazır Sir ziyaret ederek iri n Simonu Sarrede yapılacak plebist &8- nasında kargaşnlıllsm mey dan vermemek bilhossa hudut civarında nümayişlere ve ünforma giyilmesin? ma- ni olmak için Alman hükü- meti tarafından alınmış olan | tedbirler hakkında malümat | vermiştir. - ve M. Hendersonun Tebliği Cenövre, G (ALA.) M. Heüderson tarlından neşre- dilen bir tebliğde — ahvalin sılâsızlanıma megelesinin hal li için yapılan — teş bbüslerin 1935 ortalarına talikini zuru. Ti kıldığı bildirilmektedir. M, Henderson buna binaen ha- klarında jtilâflar derpiş edi. len bazı meselelerin herbiri ayrı ayrı meriyete girecek olan protokollara — dercini teklif etmektedir, Bu proto. kollar silâh ve — mühimmat ticaretinin tanzimine — düler olun protokolla daimi silâh sızlanma — komisyonu tesisi hakkında protokoldur. Faşistler arasında ililâf Roma, © (AA) — Faşist ile konfederas

amele — konfederasyonu Fahşist erbabı yonu arasında iş mesaisinj tanzim — hususunda mühim bir itilâf aktedilmiştir. Haft- ada çalışma santi kırk saate ek aerm sandığı ihtas edilmiştir. indirilmiştir. Müş aye Bu ailesi efradı çok sandığın sermayesi ile olan ame- leye yardım edilecektir. Sa- ndığın sermayesi amole ve patronların gelirlerinden ya pılacak yüzde bir. tevkifatla temin edilecektir. , karar verilmiştir. | Hariciye nazır muavini Büyü'lerimiz hakkında hay- | ranlıklarını Hariciye vekilimize telgrafla bildirdi. Ankara, 7 (AA.) — Be- Igrada dönmüş olan Yugos layya Hariciye Nazır muavi- larını terkoederkon Hariciye Vekilimize gönderdiği telgr- afta, hakkında gösterdiği sıcak ve acandan kabulden dolayı en derin ve en sami- | w M. Puriç Türkiye hudut ı | | | mi minnettarlıklarının kabu. | lünü ve Göozi Mustafu Kemal | | vilâyet, içtimaların belediye Hazcetlerinin bu dost Türk milletinin büyük — ve dâhi şıfınin yüksek şahsiyeti e karşı derin hürmelkdr bir hayranlık duyğunu Reisicümuür Hazretlerinin ne- zdinde hürmetkâr tazimleri. ne tercüman olmasını, Başv. ekil İsmet Paşa Hazretlerine de hararetli teşekkürlerinin ve derin şükranlarının arz nı rica Etmi; — Yunan Ve Arnaratlar arasındaki ih- tilâfın ve vahim hâdiselere seba biyet vermesinden korkuluyor ve ve Arnavut kralı Ahmet Zogo Atına, G(A.A.| — — Atina Ajaunsına göre Arnavutların Epirlilere — karşı yapmakta oldukları mezalim halk ara- sında büyük bir hiddet uya- | adırmıştir. Epirliler, çocukl- Parını Arnavut mekteplerine | göndermekten çekinmekte- | dirler. Gözeteler Arnavutla- rın bu hareketlerine karşı Yunon efkârı umumiyesinde hâsıl olan hiddeti kaydetm- ekte ve bu halin vahim hâ- | diselere sebebiyet verebilec Veğini ilâve eylemektedir Pariste çıkan bir meemua memleketimize sokulmuyor Ankaro, 7 (AA.) — Yarı. sı Türkçe, yarısı Fransızca olarak Poriste beyaz Ruslar tarafından çıkarılan — şimali Kafkaslar mocmuasının dev. letin hbarici #siyasstini bo zacak yazıları ihtiva ey- lediği anlaşıldığından — mat. buat konununun 51 ci maddesi mücibince memle kote — söokülmasının - yasak edilmesine Heyeti Vekilece diye meclisi Türk-İngiliz | İtalyanın | Yugoslav Beledi yeMeclisi |Dün Naci be y tar;ıfından iÇti- maa çağrılmışsa da meclis azaları icabet etmemişlerdir. Vilâyet meclis İçtimalarının Tehiri — hakkındaki noklal nazarını dün ikinci bir tezkere Belediye meclisi belediye rejsliğine intihap edilmiş fa- kat henüz memuriyeti tas dik edilmemiş olan Kandinaz zade Naci bey — tarafından dün akşam yeniden içtimaa davvt edi'miş veiki gün evel reisimin memuriyetinin tasıli kine intizaren tehirini bildirmiş — olluğundan Naci beyin bu davntine — belediye meelisi azaları icabet etme- mişlerdir Öğrendiğimize göre Naci bey dün — belediye meclisi azalarına gönderdiği davet- namede her ne kadar maha- lt matbuatta vilâyetin bele- içtimalarının tehirini istediği görülmüş se de meclisin — içtimalarına devamda mahzur - olmadığı kaydedilmiştir. Nacj beyin bu şekildeki davetinin — monası — mahalli motbusti yalan yalnış hab- orler vermekle ittiham ise bu ittiham: kendisine reddeder, hakikatin matbuatın neşriya- Hle beraber olduğunü - teyit Ulusal ile belediyeye bildirdi. Belediye binası ederiz. Evelce de yazdığımız gibi vilâyet belediye meclisi içtim- aların tehirini zaruri görmüş bunu bir tezkere ile be- lediyeye bildirmiştir Bir gün evel belediye | bu hususta — yilâyete bir müracaat yapmışsa da — vi. lâyet noktai nazarını mu- hafaza etmiş ve noktai na- zarımı — mühafaza - ettiğini dün ikinci bir tezkere | ile belediyeye — tebliğ etmiş- | tir. / Musiğimiz. Maarif Bakanlığı tıîplanan halk türkülerini tetkik ettiriyor. Gazi Hazretlerinin Büyük Millet Meclisi dördüncü dev- re ve dördüncü toplantı yı- ha açarken söyledikleri nu- tuklarında ulusal (Milli) mu- sikimiz hakkındaki işaretleri üzerine *Kültür — Bakanlığı (Maarif Vekâleti) ulusal mu sikimiz hakkında bozı tedbir- ler almaktadır. Bu cümled- en olarak bakanlık (Vekâlet) İstanbula — bir müsiki m- ütehassısı göndererek konservaturvar — tarafından toplanılan halk türkülerini tetkik ettirecektir. Bu işler için Avrupadan da mütehas- sıslar getirtilecektir. Ulusan sözlerimiz, — ezgilerimiz ve türkülerimizin ortadan kalk- Trakya Umümi — nüfetlişi şehir — ve köyleri geziyor, Tatkik ediyor. Molkora, 7 (A A.) Um- n - müfettiş İbrşlia GOKG bey dün ve bugün şehrimi zde ve köylerde tetkikatta bulunduktan sonra Çorluya gitti. Bugün Romadan 1500 Türk muhaciri geldi ve Ha- yrabolu köylerine yorleşti - acağı etrafındaki şayjalar as ilsızdır. Bu günden itibaren sanatkârlarımız — bunlardan istifade ederek uluslararası teknik kurallarına göre ulus. el musiki eserleri meydana getirecektir. Kültür Bakanlığı (Maarif Vekâleti) önümüzdeki sene temsil Aakademisini açmak üzere bütçeye tahsisat koy- acaktır. Şimdiye kadar bak anlığın ayrı ayrı dajreler- ine bağlı olan Musiki Mual: lim Mektabi ile Cümur flar- monik örkestrası son günle- rde Yüksek Okutma Gonel Müdürlüğüne (Yüksek Ted- risat Umum Müdürlüğüne) bağlanmıştır. Konya Ereğlisi pamuklu fabrika- sının temeli atılıyor. Ankara, 7 (AA.) Bu ayın on beşinde Sümerbank tarafından Konya Ereğlisi pamuklu fabrikasının temeli rildi, atılacaktır. e.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler