7 Şubat 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3

7 Şubat 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Bir cevab: Yb lim sana çatmıya. _'hv'_'.: sataşmıyacaktım: Yevil*, her günkü gibi «bir Vüf» darınla kakdırdığın ;F..n Süvalır başına, ala- ,i—':l:“nl: bılmk ve wusin ü gibi, yazını, him., Fabai/ Şimdi; kaleminle ke- i",'.:üm. sebebli Sebibels «meçhul kişj» lere Ğ gibi değil, h.h', Ha ?’"Iıı Sana,.. | Başımı kaldırıyorum, diye çat _':lğır bağırırken eğil. Na, l ka Yrük İjılim ıı?. v':k;: İ Bozması lomı:ını ——.' * çocuk!.. ğılnıı. ne güzel başlık- zi | 'H."'::::hr:; dil üze- | R Devri İ ı: Edebiyatı ce. M « lı. ;_ “ödebiyatı tarihinde Neb weti a —."lluıdı çalışanlara : ti cedideci, — deni- r | Y—'llııyonuı, değilmi? İ y oalmak — için bun- .N. k - Yâzimdır... bu edebiyeti cedi- a "lılınılı. bilhassa , ı,a':ı_ıoıg verirlerdi: J &l cek, onu E takib ıdwî.kk ve ondan | Bu Üa f di katiyyen Nmn. N ' .. İ Kkar, biraz dikkat edile- ) bu türlü yazılarda 've monoton .): tş'..“ıll:i'. (dı, dı...), W ..")- (miş, mış..) la N Yazı, nekadar canl: i'"_ anlatsa ne kıılırı | m:ilüu;zrle yük- | —,’—h:“ir. e — can | cok kü | l*"ftrııı:ı:..ıluı rıı':- DN M sıkarlar, | B P. | NM' Yazı dilinde de | 'H.ıi' bence bir — Bepalleri YÜU Böre d.ğj"" kaideleri- | â'—ıı » cümlenin ahe- | l q_udıııiımk bir Ve sdepi bilmelidir... —.lı İ bir Yazının, en Seakli Yüillarından - biride Dasıdır... A nn O ŞA Beleı:liye - Başk kî“i'ü Çarşıdâ akaralı belediyeden üç dük- | Üüg ŞöTceve ve tenteleri pazarlıkla yaptırılac- 10- 2 925 / (15) de Belediye Eneümenine olunur. ğ İ b BönA Sünü saat âlları ilân $ gözden geçirec. | 'tdaşlara yar- — YazıdakKıvraklık.. “alboki bence bir yazgan, belimeleri gromer kade- İt _İ,::ı göre değil. cümlenin ahengini temin...» irlerimiz değil!..) Bu nok- vermez- taya lerdi... ı Halbuki, bir düz yazıda, ğ şijede olduğu gibi engi nlik, akıcılık, kıvraklık bu- Tunmalıdır... Bizde, birkaç kişi bu işe | girişti; fakat, sonu çıkmadı.. Yalniz, sön zamanlarda, ! Orhan Selim, hakiykaten kıvrak, akıci yazılar yazdı ve — yazıyor... Şimdi, yine sana dönüy- rüm: — «Öğendireler» altında yazdığın yazılarını okuduk tan sonra, sana; — «Yahudi kırması dilini düzeltsene. a çocuk; dedin... Evet, anlıyorum ki, idealin, konuşma dili yle yazı dili ar. asındaki resimliği tamamen kaldırmak vo arzu ettiğimiz kıyraklığı temin etmektedir. Fakat, «döğüşmediğim gü- nlerin ahbabıs: —a« Yoktu hiç sebeb..» De- Bir mi hiç”.. / sümlenden senin su | katılmamış bir yahüdi oldu- | herkes yemin billah eder. Madem ki, kıvraklık, canlı- ehemmiyot / yaratmak — istiyorsun, yazına kolaklarını — ver, | gösteriş arzunu değil . Sonra: «Kavga yoldaşları», | avuruştmamızın omuzdaşları» | «vuruştuğumuz — günler ya- nımda balyoz — sallıyanın dediği de kimlerdir ve ki minle, — ne ile — vuru. ştun, kavga ettin?. Bunları durub durub s0- ylüyorsun; — kari bilmediği | şeyi merak eder.. | Yazın meçhüllerde dolma. sın, sonra anlaşılmaz: de- | Kikanlım.. | M. Tuğrul Kızılok TT MORERETERAN ZK | Yurddaş! 'Hlâlıahımere , Tayyareye, Yo- TÜRKDİLİ Acunda Neler Oluyor. ( Üst tarafı birinci sayfada ) im siyasal ifadeler ve çıkış | noktaları bulmuştur. tirdiğini; — binsenaleyh - bir ş Meselâ geçen haftalar- | kaç gün önce Ron a (kabine, | — Bir Alman muharriri Tür. daki raporumuzda LoydCo- | sinde olan değişikliklerin kiye hık'lıındı yazdığı bir recun sola yakın bir pl- | de buna benzer bir düşünce | yazıda diyor ki: &nla yeniden siyasa ala. | ile yapıldığını söyliyor. 'B'ır.lın!da koca Alman nıma — çıktığını — bildirmiş *-mılle!vnden daha — hâlâ tam ve buna dair — uluslararası Londra görüşmeleri ve ulln“ıı bir hak. — müsavatı asirgen- matbuatta — rastladığımız ak- Şubatın — ilk: — haftasında mek jstenirken bir Y_*"' isleri kısaca okumuştuk. Fransa başvekili ile har- | lar çok zayıf düşmüş” olan Son hafta içinde Loy Corç | jciye Nazırı Londraya gi- Türkiye—henüz on yıllık bir sulh —mesaisinden — son- | etrafındaki dedikodular daha fazla arttığı gibi mevcud mi- İli kabineye karşı yeni yeni hücümlerde da bulunmuştur. Bu hücumların bir kısmı soldan ve işçi fırkası mahfel- lerinden gelmiştir. Netekim iki gün evel par- lJamentoda işci mebuslardan birisi, işcilere yapılan yardı- mı az gördüğünü söylemiş, ve Başvekil için ağır sözler söylemiştir. İkinci hücüm ise çok gari- btir. Bugünkü hükümetin. te- meli olan muhafazakâr kara- rgâhtan gelmektedir. Şu varki hükümete hücum eden muhafazakârlar fırka- nın sofu —ve şöven kanadını temsil ediyorlar. Yani bun- lar Day Hartlardır. Bu hücu- mu senbolize eden hâdise, genç Handolf Çurçilin muha- fazakâr fırkasının haricinde ve mustakil olarak avam ka- marasına namzetliğini vazet. Genç Çurçilin — kabinenin lehinde olmıyan. — bilhassa Hindistan raporunu — tezyif eden bir mahiyetteki beyana. ti sofu — muhafazakârlarla daha ziyade Jliberal — mu- hafazakârlar arasındaki mü- cadeleyi nazikâne — bir sövüşmeye kadar götürnü. | ştür. Bu yüzden muhafaza kârlar fırkasının ikiye bölü- nmesi ihtimalinden ciddi su- redde bahsedilmişdir. İtalya kabinesinde değişiklikler Bu ayın 24 ünde İtalya ka. binesinde mühim değişiklik - ler olmuştur. Maliyo, Maarif, Ziraat ve Orman, Nafta vu | münakalât nazırları istifala- rını vererek bunların yerine; Torino belediye reisi Di. Re- vel, İtalya hükümetinin Va- tikan sofiri Cond - De Vekki, | başvekâlet — müsteşarı Ros- soni, mebuslarından bay Ra zza ve Benni, Solmi tayin olunmuşlardır. ' ksulları, çocuk I |ları koruma bı- |rlığıne ve felâ- | ket gören yur- dımı kendine borç bıl: anlığından: tarihine rastlıyan | | gında hiç bir başkalık ya- | «Kurun» gazetesinde Asım İtalyan matbuatı, bu deği - şikliğin, — İtalyan politika- | pamıyacağını — yazmaktadır.- lar. 25 Sonkânun 1935 tarihli Faşist rojiminin politikasını | idare eden Museolinidir. Bu değişmeler şahısların bir de- ğgişmesinden ibarettir. Roma belediye rejsi prens i'-—-ı' Boncompağni — dahi — istifa etmiştir. Bunun yerine da | Korporasyon —oski — nasırı | Karlo Bottay tayin olmuş- tur. 30 Sonkânun 1935 tarihli Üs İtalya — kabinesin- | deki değişiklikden — bahse. den — İtalya başbakanı Mus- | solini bir yandan da fa- şist partisi — şefi olduğundan İtalyada kurduğu yeni re- jimi — sağlamlaştırmak — için her alanda kendi — adam- larımı yetiştirmeğe — çalıştı- ğıni ara sira belli başlı bir — gereklik — yokken | taraflı | razide bakanları yerlerinden kal- dırdığını ve - başkalarını ge- derek hükümet adamlarile müzakerelerde — bulunacakla- rdır. İki gün sürecek ol- an Londra — görüşmelerinde Mussolini Laval görüşmesi özden irileceği Avru- Ş::ldn G'U;.çı palitgikııı Ba- kımından Fransa ile İng- ilterenin hangi noktalar üz- erinde, ne dereceye kadar anlaşacakları tesbit - edilec- ektir.

Bu arada Almanya başta — gelmektedir. Almanyanın Uluslar - de- raeğine girmesini ber iki devlet de istiyorlar. Şu var ki; Derneğe dönmek için hukuk — beraberliği — şartını koştuğundan Fransa da buna mukabil şark lokarnosunun yapılmasını, altın para me- selesinde İngilterenin, Fran- sa para politikasına yar- dımını istemekte İngiltere de Almanyanın Uluslar — Der neğine müsavi şartlarla irmesinin Fransaca kabul edilmesini ve bundan sonra tahdidi ) teslihat — işine geçi- lmesini arzu etmektedir. Gelen telgraf — haberleri debu vaziyeti teyit etme. ktedir. Anadolü — Ajansı bugün şu telgrofi verme. tedir: Fransız Dış — Bakanının işi Başbakanı — ile Londrada, konuşmalar ha- pacakları aındı '«Renvter Ajansının» allığı malümata göre Al- manyonın Şark — Misakına iştiraki — lüzüumunda — daha şimdiden İngiltere ile Fr- ansa anlaşmış inmakta- dırlar. Fransa — açıkça ııığ; şıştırki, — eğer — Alman ile Lehistan bu misaka girmezlerse Fransa Sovyet Rusya — vo — Çekoslavakya ile tedafji bir ittifak yapac- aktır. Halbuki böyle bir ittifakı İngiltere pek bir bulmaktadır. — Bina- enaleyh - İngilterenin, Şark misakı lehinde olarak to- bütün — ağırlığiyle basacağı beklenilmektedir Keza Fransız Versay muahedesindaki as- keri hükümlerin bir tar. aflı olarak feshi aleyhin- deki Romada tanzim - olu- nan Pransız- — İtalyan — bey. annamesinin tasvibi husus- undada Londrada — müsait bir hava — bulmaları çok muhtemeldir. AVUKAT H. Tevfik - Sadık DAVAVEKİLİ YUSUF KENAN Yazıhanesi hükümet caddesin- de Ahmet çeşmesi karşısında Merkez ve kasalarda her nevi dava kabul vo surat- le neticelendirilir. nazırlarının SAYBA: 3 Dış gazetelerde: (Yeni Türkiye ra tekrar Avrupanın mil- | letler ailesi içinde o ailenin tam hukuka sahib nüfuslu bir azası — sifatıyla kendi yerini alabilmiştir. — hatta daha fazlası var; yani Se- vresde toplanmış — olan dev- let adamları Türkiyeyi Av- rupadan büsbütün kovmak istedikleri ve onun siyasi nüfusunun ebediyen söndü- ğünü zan ettikleri halde ©, bir müddettenberi bilhassa Avrupanın cenubi şarkisindeki, devletler için bir nevi- tebel- lür noktası oldu. ve garb ile şark arasında — mutavassit sıfatı şile haiz olduğu tarihi rolünü tekrar ifaya başladı. Türkiye cümuriyetinin böyle çabuk olan ve beklenilmi- yen kalkınma ve kuvetlen- mesi Osmanlı imparatorlu- ğuna aid yerlerin sulh mu- ahedeleri ile parçalanması yüzünden — bizzarur. doğan ve yaratıcı küdretini Anâdo- Tadaki lerinde kazondığı — muraf. feriyetler- ilo artıran ulusal birliğin semeresidir ki bu ne- ticeyi Türkiyenin düşmanla- ri her halde tasavvür etme- mişlerdi. Fakat Türkiyenin bu kalkınma ve kuvvetlenmm- esinin ilk şart ve amili ke- ndi istiklâl ve hakimiyeti ile silâhlanma ve müdafaa işin- deki hüriyetj olmuştür ki bü- yük devletler Lozan müahe: desi ile ona bu hakimiyet ve hakkı tanımak möeoburiy- etinide kalmışlardı, — Yoksa, bü şart elde edilmemiş olsay- dı Mustafa Kemal bile milli devletinin akıllara ha- yret verici eanlanışı — okim kalmış olurdu. Silâhlarından hiçbir vakit mahrum edilm- emiş ve garb örneğine göre yeniden — toşkilâtlandırılmış Türp ordusudur ki Türki: itlifak olan herşeyden — önce yeye kendisi — ile yapalabilecek bir - kı ve Türkiyenin şöz ine kiyınet ve — ehemmiyot kazandırmıştır, Bununla beraber derhal şunu da - kaydetmek - lâmm dirki Türkiyenin — kâlkınıb kuvetlenmesinde ikindi''bir âmilde Kemal — paşahin yarattığı modern demir yolları şebekesidirki Gazi bununla yeti Türk dev. Tetinin - davasını kökünden kavramış oldu. Ankara hükümetinin he- men Lozan Mmuahedesind- en sonra - tatbikine — başl- adığı — ve — yeniden 2000 kilometreden fazla — demi- ryolu — jnşasina “ dair olan pevasa şömendiler proğra- mının büyük- bir kısmi bu gün tamamlanmıştir. buna | ilâve olarak daha 1000 kilo motroluk — demiryolu — inşa “çedilmektedir. Bu işlerde te- sadüf edilip izale edilmesi lâzim gelen mali ve teknik müşkülâta rağmen — inşaat sona - erdirilmek — üzerndir. istiklâl muharebe- | Türk, ile, kudre- tereddüt garp bu — muvaffakiyetler Türk ırkının — canlı tine — inanmakda edenler ve — ouun medeniyeti — ile — girişdiği ıkıllırı’ hayret y v’oı'!n müsabakasına yalnız acıyara günlerin bu hareketinde ha- ksız ve aldanmış olduklari bir defa daha meydana çik- miş oluyor. Yeni demiryollarinin güze- [ rgühlari kröklde gşrülüyor. (D Bu haflarin inşasi lüzumu birtıraftan hükümet merkez- inin Ankaraya nakli ve ve An- adolunun ekonomik inkişafı 'ile hasıl olan — ihtiyaçlardan, Ddiğer taraftanda cenubi — yeni | hudnd dolayısile ve nihayet |mülâhazalarınean doğmuştur. Başlangıçta aimaniarin — ojan leski — adadöiu Bağdat hattı gerek beynejmijel — geçit mülakenı içlir gerekse şimal ve cenab istikmetle- rindeki — ticaret için yeni şebeke — içinde esas ana damarı olarak kalıyor. Fakat bu eski hat şimdi garbden şimale giden zmir ve Eğe denizinden başlıyrak Ankara | ve Sivas üzerinde Rusyaya | kadar ilerliyen ikinci bir hat ile katedilmiştir. Bundan başka kenderun körleyi ara- sında demiryolu ile karadan BG irtibat tesie — edilmiş olub bu hat sayesinde bu havalide muvasala ve emtia münakalesi — Çanakkale ve Kardeniz ,boğazları yolu ile kurtarılmıştır. — Ankaradan başlıyarak Anadolu içlerini | kuşatacak ve nüfuzlu bir mer- keziyet idaresine vahut muh. telifcepheler arasındaki muvasa la — ve irtibata yarıyacak olan bir demir yolu çenberi Bağdat - hottının şark kolunu,teşkil ed. enve birharb — halinde Türk askeri nakliyatı için kullanıl- mıyacak olan Haleb-Nusaybin hattının — yerine kaim olmak üzere, Suriye boyunca yeni yapılacak — bir. sevkülceyş hatti ve —nihayet zengin bir kömsür havzası — olan ve eskiden —yalnız deniz yölile irtibalı bulunan Br- eğli mıntakasını demiryolu şebekesine bağlıyacak bir kömür — hallı ürkiyenin müstakbel demiryollarını tumamlıyacakır. Nisbeten kısr, fakat teknik cihetten — bilhassa — müş- kul - olan kömür ha. tti bütün diğer * hat- lardan ençok mühim olantdır. Filonun, demiryollarının — ve sanayiin kömürünü — temin eti cihan harbinde başla- ngiçtan sona — kadar Türk başkumandanlığının — daimi bir gaygusunu teşkil etmiş- tir; Çönki İstanbula deniz se- yrüsefer ve nakliyatı hemen daha harb - ba ci itibaren Rus 'îlo'ıl;nâınl:ı::î an izac edilerek yalnız Göb- en ve Breslanin muhafazala, rı altında temin edilebilmişti. Bu büyük fenalık şimdi Fil- yos—Ankara demiryolu ile ortadan kaldırilacaktır. — Ve kömür ocaklarındaki istihsa- lâtın büyük miyasta arttırılm. ası kabil — olduğu — cjhetle bütün memleketde — harb idaresi için lâzım olan kö- mür — ihtiyaclarının — depo edilmesine- imkân olacak- tır. - Samson ile Mersin arasında transyersal — bir irtibat teşkil eden demi- ryolu — ise ayni — dererede eei BK ĞÜM ü DÜdi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler