18 Nisan 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2

18 Nisan 1935 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞÇ eT Diş SAYFA 2 ; et MAT . - SRi GöNECEKENANAMANEECENAN MA CERGENEK CANAKERURUELELEU Südün mikropları ve sütten in- sanlara geçebilen hastalıklar. 30-4 - 934 Uluslara ası sülcülük kongrasinin sıhhi süt temini hakkındaki mukarreralı. Baylari mücadele Başkanı HAKKİ USER etüreer ü Süt insan ve hayvanlar. , dan başka mikropların dahi yaşıyabilmeleri için muhtaç bulündükları - bütün madde- leri havi ve memeden çı- körken — sıcaklık derecesi dabi mikrop hayatına pek uygun bulunduğundan ken- disinde çok mikrop bulu- nur. Hayvan südünde bu- Tunabilen — mikropların — bir takımı haşusidirler. Kendi- lerine mahsus hastalığı ya- parlar ki bu süt — vasıtasile insanlara dahi — geçebildikleri için sağlık bakımından çok de- gimlidirler. Baçlıcaları aşa gıdakilerdir: 1 — Tederrüm yani ve. rem hastel ğiıdir — Bu has- tahığın, “dahu döğrüsu mik- robunun süt vasıtasile insan 've hayvanlara — geçebildiği bitçok araştırma ve dene. meler heticesinde tahakkuk setmiştir. Momelerde tederüm yani werem hastalığı hususile ine- klerde çokluk müzmin biç- iminde - meydana geldiğin- den onların içinde teşekköl eden düğümcükler — seriri muayene ile koşf edilemezler. Bu sebepten dolayı seriri muayene de sağlam görünen bir momede — verem ufetleri bulunmadığına — hükmetmek döğru değildir. Çünkü böyle bit muayenede — memeleri sağlam çıkanlarda hastalığın ilk müzmin belirtileri meyd- ana çıkarımazdan önce me- melerinde — yerleşmiş bulun - düğü — sütlerin : tahlilinden anlaşılmıştır. Verem mikrobu Taüitden Başka tereyağı, sade yağ ve peynir, gibi sütden ç&hı maddelörde dahi bu unabilip hastalık yapmak kabiliyetini uzunca bir müd. det muhafaza edebilir, Süt(65) hararet der, cesin. deve kapalı kaplar - içinde dakika ısıdıldıkta verem mikroby ölür, Fakat kapla- uğızları açık kaldıkta süt- deki mikropların hopsi ölmez, Çünkü ba halde hararet sü dün her yanına ayni derece tesir etmediğinden üst Kısımlarındaki mikroplur ha- reretio tesirinden — kurtulup mahvolmaz. — Açık kaplar- da süt (70-80)| hararet dere- cesinde — ısıdıldıkta verem mikrobu |5-10) dakikada ve | (90 100) hararet derecesinde hemen bir dakikada telef olur. Bazı deneyici — (enbi “noviç)lere kaymak (85) hara- ret deröcesinde — ısıdıldıkta içindeki vörem mikrobu (2) dakikada ölür. 2 — Şap hastalığıdır. Bu hastalıkta imeme - başlarını teşekkül eden kabarc klar, sağ- ma da sağıcının par- makları g,iii ile yırtıldık- , larında içerlerinde bulünup hastalıkkıldağı fâmilı) ile bu- laşık olan su, süde karışa- rak anıda bulaştırır. - İşte böyle bir süt kaynadılmadan içildikte şıp hastalığı insan- hastalıklar | Şap hostalığının sül vası- tasile — insanlara geçti- ği bundan (240 ) yıl önce yanj (1695) de Ak- lami (Aclami) tarafınden is- bat edilmiştir. Hastalık, yaşlı insanlardan ziyade çocuklara bulaşır ve har ne kadar pek nadir ola- rak ölümü mucip olur izede (1898) de biri bir buçek ve obiri 3 yaşında iki çocuğun şap hastalığına uğramış ha- yvanların sütlerinin içilmesile öldüğü mahkeme tahkikotı neticesinde anlaşılmıştır. (Prof - Ricvel). Şap hastalı- ğ ğında yalnız süt değil,. on- dan — yapılan tere yağı ve poyoir dahi bulaşık olabilir. Bundan dolayi bizde , dahi şoplı — hayvunların — sütleri hayvan sağlık zabıtası niza- mnaâmesinin 147 ci maddesi mücibınce kaynutılımadan kullanılamaz ve seatılamaz. Şap hastalığının kıldağı fâmi- lij pek dayanıklı - değildir. 70 hararet derecesinde - 10 dakikada ve 100 hararet de- recesinde derhal ölür. Şarbon yani dalık haz- tolığı — Ka — hağtalığa tuü- tulan dişilerde süt derhal kesilir. Yani kurur ve nadir olarak meme az miktarda süt vermeğe devam eder. Monatskov — ve Yansen: gibi bazı deneyicilere göre dalak hastalığında memenin içinde dokumasında küçük nezif. ler - yani kanamalar meyda- na .geldikte bu hastalığın mikrobu süde - geçebilir ve Nokar (Nocard), Şamberlan (Chamberland), Ra (RouX) Fezer (Feser), Rivel (Risvel), Bolling - (Bolling) ve daha bazı — deneyicilere — göre sütde dalak mikrobu bu- unabilir vo — bu sütlerde istihsallerinden — (15) gün sonraya kadar — hantalık yapmak kabiliyetini muha- fuza — eyler. — Bunun - için süt kontrolu tatbikatı ba- kımından sütde şarbon mik- robunun — bulunabileceğini kubal — etmok gerektir. Bu gibi sütler — insanlar- dü çok - tehlikeli olan şar- | bon hastalığın n — meydana gelmesine vasıta, sebep 0- labildiklerinden biz de hayvun| sağlık — zabitemi — nizamna. mesitin (163) ncü maddesi mucibince imhu olunurlar, Bu imha keyfiyeti yalnız ha- | stalıklı — hayvanların — değil onlarla — ihtilatta -hulunmuş olı[lınn da sütleri hakkında tatbik — olunur. Tıfo (Fiovrethyphoide) — Sütde tıfo mikrobu dahi bulunabilir. Bu mikröp sü de sağıcıların - ellerild süt kaplarının yikandığı — su ile yeya süde katlan su ve- yahut — sinekler — vasıtasile geçer. Tifo basili sütde — özellikleri |vasıfları| değişmeksizin çok miktarda üreyebilir. Kaymaktı, tere yağında ve peynirde 5 15 gün kadar hastalık ya- pabilmek kuvvetini muhafa- dahi | 4| Küçük Anlaşmanın Kararı (Üst tarafı birinci sayfada) olan teklifi dostane bir suret- te karşılamamıştır. Gerçi ne #vet vene de hayır. cevabim vermiştir. Fakat — belki bay Laval Varşovaya güttiği zam- un hattı hareketini değiştire. cektir. Maten gözötesinin husust muhabiri diyot ki; Hiçbir kimseye gizli degil. dir ki birçok memlekatlor Almanyaya karşı — takbihte bulunmıya pek tareftar deği- Idirler, Lehistanın bilhassa muhalefet ettiği anlaşılmakta ve Danimarkanın da muhalif | bulunduğu zannedilmektedir. Konseyin ittifakla karar ver- mesi lâzım olduğuna göre Stresada hazırlanan — karar sureti projesinin bazı deği şikliklere uğraması muhtem- eldir Pöti Pariziyenin muhabiri Lavalın Almanya ile darıl. mak istemiyen bazı memle- ketleri ikna için çok çalış- ması - icabedeceğini yazızor, Bün memleketlerin karür su- retinde Almanya için hareke ti tazammun edebilecek her türlü fikrayı çıkarmak iste- dikleri anlaşılmaktadır. O saenama Mecmualar: Yeni Adam. Terbiyeci İsmail Hakkının çıkardığı Yeni Adamın 68 ci sayısı da basıldı. İçinde İsmoil Hakkı, Cami, Arif Bediinin yazıları, Nüvit Osmanın Plar an Delharbeden çevirdiği «Kiyojenin fenerir — adlı eser gençler — muallimler — arası-* nda yapılan anketlere — ve- rilen cevaplar fikir müsa- bakasının neticesi — amok tefrikası Sedad — Nurinin ve Zahir Sıdkının karjkatörleri vardır. Yeni Adam her yeni insa- nın okuması gereken bir ye- ni kültür gazetesidir. Buluşık süt vasitasile in. sanlarda Tifo — salğınlıkları çok görülmüş ve İngilterede Amerikada ve Frunsada pek eyi mütalea edilmişlerdir. Difteri veya kuşpulazı --- bu hastalığın mikrobu dahi süt. de bulunabilir ve bu mikrop ile bulaşmış sütlerin kullan- masijle insanlarda kuşpalazı muhtolif günle meçlerde hu- susile (1922) de Amerikuda teksasla (57) vakada görül- müştür. Kızıl hastalığı — Süt va- sıtasile geçtiği İsveçte, İn. gilterede ve Amerikada gö- rülmüştür. Kolera — Bunun dahi bu- laşık sütler vasıtasile insan- lara geçtiği bir kaç müellif tarafından söylenmiştir. Malta humması — Ba has- töolik keçilere hususile Malta | kında tafsilât ve keçilerine mahsus olup has- ta keçilerin südü jila jnsan lara dahi geçer. Bundan do- layi teşhisi çok değimlidir, Çünkü görünüşde sağlam görünen yani göze çarpacuk vahim bir belirti göster- termiyen keçiler gerçekten hasta olup sütleri vasıtasile sürekli olarak sözünü yap- tığımız — hastalığın mikrotla- rını dışarıya — atarlar, | dirler, | Ali Osman oğlu Ali ve terri i 23 Nisan I h ) | kişi | dayanıklı TÜRK DILİ Nibani DNMOO AA HE a GANAMENE N TU GA NAAN MA DU MESE AM NSN N DA MA N RA DS e ANE CAİ z KENTTE VE VİLÂYTTE' Vilâyette Örmerkö Aşım İşleri — Hahiyasinde birde gazan açılıyol. Lise Talebeleri Balyaya giderek medeni gezdiler, Liso onuncu sınif talebasi | dün Balyaya gitmiş ve geç vakit şehrimize dönmüştür. Başlarında mektep müdürü Mehmet Emin Ergin bülunan lHse onuncu sınif talebesi Balya madeninde Jeolojik ve kimyevi tetkikler yap- miştir. Balya kaymakamı — Rifat Yonal liselileri bizzat mada- ni gezdirmiş ve madon hak- malümat vermiştir. Liseliler — bundan dolayı Belya kaymakamına | memnuüniyet beyan etmokte- | Şimdiye kadar yalnız şehrimizde almış kısrağa aşım — yapıldı. Ümerköy, (Muhabiri Vilâyetin her yönünde |ni-| -. Bundan bir sene sanda başlunan oşıma (sıfata) devam edilmektedir. Şimdiyö kadar yalnız şehrimizde al tmiış kadar kısrağa aşım yapılmıştır. Mülhakattaki aş. mm da bu miktarı bir kaç mi- sil aşmıştır. Öğrendiğimize göre Za- at Bakanlığı Çukurova har- asısından vilâyetimize veri- len üç aygır da şu günlerde şehrimize getirdecktir. Bu güretle vilâyetimizde aygır adedi on yediye varacaktır. Bunların üçü merkep aygı- rıdır. Gekçiler bir - venk ve bir biçimde elbise geyecek. | Vilâyet bekçilerinin elbis- | eleri dokuz İjraya — şayakcı H, Mustafaya ibale edilmiş- tir. Bundan sonra - vilâyet | içinde şehir kasaba, köy ve | kır bekçileribir renk ve bir biçimde elbise geyecekler. dir, Kaza k;ıı_zhmlııı. Bdremit kaymakamı Mit- hat Kemâl, ' Bürhaniye kay- makam; İsmail Hakkı ve Dursunbey kaymakamı dün yerlerine dönmüşlerdir. Ka- ymakamlar şehrimizde bu- lunduğu günlerde kazalarına ait işleri vilâyet nezdinde takip ve intaç etmişlerdir. Size çocuğu düşündü- i: recek haftanın başlangı cıdır. tarafından çıkarılmıştır. Keçi südünden başka »on- dan — yapılan poynirlerin dahi sirayet vasıtası — ola- bildikleri yapılan araştır- malar neticesinde — anlaşıl- mıştır. Malta humması, keçilerde meydana vabim değil isede insanlar | için çok fenadır Çünkü ı baz defa vahim biçiminde | yürür vebir müddet sonra hastanın - eyileştiği Halbuk; — günlerden hastalık geri böylece arahklı olarak ay- | larca devam — eder. Malta | bummasının mikrobu pek değildir. — Keçi (60 - 65 , hara- | derecesinde — isıdildikta sanılır. sonra döner — ve südü ret ölür. Bağırsak iltihapları — VFu gibi hastalıkların dahi — süt üzerine tesirleri vardir. Çü- | nkü bundan önen meme mik | ropluluğu bahsinde söylendi- | ği üzero her hangi bir se. bepten dolayı bağırsaklar ilti- | haplanarak iç yüzlerini örten ve bir nevi siper vazifesini gören zar bozulduklabağırsa klardaki mikroplar ondan | geçerek kana karışır ve on- Keçi südünün tehlikesini | un vasıtasile memeye gider- logiliz bir komisyonu hususile Zammit) adlı bir ilk defa olarak (1904) de | ler, Gerçekten | nezfi yani kanıyan bağırsak iltihabına gürümıe batk AD E | iltihabını | bazı erköy nahiyesinde 00 n pazar olarak ittihaz ve ücretle — ilân ©€ Şimdiye kadar birg0 lar muntuzam pâsara etmekte ve nahiye bütün — ihtiyacların! dan temin ettiği mnun kalmaktadırlar ndiğime göre Iıuy'_.'r af hire pazarı da şu * açılacak, Pazara K'ı çi müşterilerin her sur? ahatları temin edilm Yeniceikebir köyünde te Korucu,(Mubabirimizden) — Yeniceyikebir köyü muhtar va ihtiyar heyeti köyün ta ninmış ve sevilmiş adamlar- ıdır. Hele muhtar İsmajl ge- rek Yeniceyikebir ve gere- kse bütün nahiyenin adokt. oryu olarak taninmış ve hâ- kikaten buna lâyik değerli bir yutdaştır. Bu defa İsm. ail İnon — soyadımı alan bu değerli yurtdaş bun- dan evelki — yıllarda — da köyün muhtarlığını yapmış ve köyün bayındırlığı no- ktasından takdire şayan ça- lışmasile köylüye kendisini sevdirmiş bir yurddaşımız- dır. Yenicekebir. köyü halkı muhtarının bu — çalışmasını yakın bir alâka ve memnu- niyetle takip etmektedir. ire Şayan bir çalışıma ( | | Köyde Soyadı - alanlar. —| Yenicejkebir köyü ihtiyar ı heyeti Başkanı ve üyeleri şu bazı kimselerde aynı hasta- - tem lık- görülmüş ve südün için de dahi küvveti; bir mikrtop bir koli basil bulünmuştur. Bundan başka hat bağirsak | iltihabına tutulmuş ineklerin | südünü kullanan insonların bir çok hazmi karşıklıklara bozukluklara uğrodıkları gö- rülmüş olduğu gibi böyle bir süt ile beslenen honüz yaşla- tını bitirmemiş küçük çocu- klarda dahi zehirlenme — va kalarına tesadüf olunmuştur. Jatiroptokok — |Streptocoe| denilen mikroplardan ileri gelme — meme — iltihabına uğramış jinek südünün de insanlarda vahim bııgırıak mucip olduğun müellifler , tarafından söylenmiştir. 30 -4- 934 Uluslararası süteülük kongeresinin sıhbi gült temini hakkındaki mu- karreralı; Yukarda — göylenildiği Ü- zere süt vasitasile jinsan- lara — yahim bir tokım salgın haatalıklar — g: çöbildiğinden (30 -4 9354) de *Romada ve ülkemiz namına Zirnat Bukanlığı büşmüşaviri bay Aziz jle Yüksek Zirsat Ens titüsü sütcülük enstitösü şefi bay Ekrem Rüştünün ve daha (47) ulusun ve (2000) üye- nin (ozanın) — iştirâki ile toplanan Uluslararası (10) uocu, sütcülük — kongeresi | Korucu mobabiri soyadı. Korgen Cü- — ga müriyet Halk — Purtisj Başka- ni Alj Üsman Paylan sayadı- nt almıştır. Ali Osman Paylan, yıllar dan beri ğ gazetemizin Korüşü Ç birliğini yapmakta X bir nahiye halkı sevilmekte olan bir. * aştır. Arkadaşımızın di kutlularız. lılıüiıîıîl! ! Belediye Ko öğleden b sonra * vo 935 sönesi ll çesini müzakare €€ soyadlarını almışlare Muhtar: İamail les: M<hmet Kıymâ zan bilir, Golip GİTE” Demir, Gafür. AvEk ni hakkındö | şarlarım /hurada 89 gun — gördüm: L — Süt istihst' söt ancak iılih") lindo — mecburi b't lün tatbiki ile MT lur, 2 — Süt nıkliî::î geldiği kadar #9T dır. Ancak bu * dün - pisleni; gi mani Zlurukp tetb tihez — edilmelidir nakli sırasında bü recosi muhafaza$! " aşağı derecede malıdır. 3 — Pastoriztâf torizasyon dün içindeiiı öldürülmesi için 7" ret derecesinde ”& kadar ısıtılmas! sile geçebilen ğ önüne geçilmesi © dafan bir müc olup mocburi 19 şişe — südü B günkü bilginleri tatbikatta eldö ç bil eneyi bir 98 4 Büt tevli satışında het sürekli bir KOf ve uygun h" zamnamesi l8 mahalleri '__'_ DA

Bu sayıdan diğer sayfalar: