18 Nisan 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4

18 Nisan 1935 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAYFA: 4 Yugoslavyada Saylav -seçimi Yugoslavya gazele- lerinde — okunduğuna | göre 5 mayısta yapıla- cak olan saylav seçimi hazırlıkları son safha- sına girmiş bulunmak- tadır. Yugoslavya - saylav seçim kanununa göre namzet İistelerinin se- çimin yapılacağı gün- den on beş gün önce tasdik edilmek üzere temyiz — mahkemesine” verilmeleri icabettiğine göre bu müddet 19 ni- sanda bitmektedir. Bun- dan dolayıdırki, hükü- met listesi olan milli liste ile diğer partilere ait listelerin bu günler- de kati şeklini alarak temyiz - mahkemesiee verilmesi beklenilmek- tedir. Seçim mücadeleleri- ne gelince bu, geçen pazar günü Yugosla v- yanın muhtelif mınta- kalarında- yapılan top- | lantılarla umumi bir | safhaya intikal etmiştir. Sarajevodaki toplan- tıda İç İşleri Bakanı B. Pnpovıç ve Nafıa baka- nı B. Kozul söz alarak | Yevtiç — hükümetinin | seçim programını an- latmışlardır. Banjadaki toplantıd- | ada kabineye memur B.Hasan Begoviç, kül- tür Bakanı B. Kıriç ve | ziraat Bakanı B. Yan- koyiç söz almışlardır. Belgrat - Zemun ve Belediye Pançevo müşterek se- çim dairesi içinde to- plantı yapılmışlır. Eski hükümelt reisi B.Kum- anidi bükümet listesi lehinde yapılmış olan ve birçok hatiplerin söz aldıkları toplantıyı aç- arken söylediği bir sö- ylevde bütün Yugosla- vleri gene kral ikinei Piyerin etrafınnda top- lanmağa çağırarak Yu- goslav birliğini tek ve yüksek,milli bir ülkü olarak tanıyan — Yevtiç hükümetinin milli siy- asasına temas ederek demiştir ki: «Ahncak, muhtariyet esaslarına dayanan bir idare şekli, tek parlâ- mento, ayni kanunlar- la gayri kabili inkısam bir devlet ve tek bir hükümettir ki, Kraliyet toprakları içinden büt- ün Yugoslav vatanda- şlarının musavatını ko- ruyabilir.» Hatip bundan sonra Yevtiç — hükümetinin Yugoslavyanın — içinde bulunulan buhrandan en az zararlığa çıkm- asını mümkün kılacak olan iktısadi kalkınma programını anlatmıştır, ZEVKİNİZE UYGUN İskarpin Yaptırmak istiyorsanız hapis hanede FEHMİ USTA- ya baş vurunuz. Fİ'"M' | USTA nın yaptığı iskarpin. ler hetim zarif hem de raka bet edilmiyecek — derecede ucuzdur. Başkanlığından: Asri mezarlıkda yapılacak bekei evi 15 gün müldetle açık eksillmeğe konulmuştur. İbalesi - TURKDIL! Örhaniye İera dairesinden, a“zıeıkgf?uvcı :ndırlııîîşılvnlö % Pa[cı ha“a" süle | Kr Sivri makik 100 100 2,5 25 35 | yünden dülger oğullarından | Alj oğlu Mehmedin borcunuo Topurlak » temin! için dajremizce baciz lüna alınmış olan Bürhani- iler yenin Gömeç nahiyesinde kâin mart 935tarih ve (58) numaralı tapu senedine me rbut bir oda bir mutfak ile bir mikdar bağçe, bir lumbsı bulunan bir bap ha. Kayışlar Makine yağı Şişe 15 Nakış kasnağı 25 » makası 35 Çakı -30 — 40 Mühtelif nakış ve makine iplikleri makaslar vosair teferruatı da bu nisbette ucuzdur. tü "-EEWEIİL. EEEEEWEEB&)E nesi dajremizce peşin para ve açık arttırma ile satıla caktır. Açık hoziran 935 tarihinin cuma rtesi günü saat on beşte dairemizde yapılacak ve bu tarihte teklif olunacak bedeli kıymâti olan (170) — liranın yüzde yetmiş beşini bulma dığı sürette arttırması on beşi gün daha uzatılarak 7 müz -935 tarihinin — pazar günü aynı saatto dajremizde iera kılmacağı cihetle bu ev üzerinde her hangi bir sure- de hak iddiasında bulunanla- ,Tin evrakı müapitelerile bir- likte yirmi gün içinde iremize müracaat etmeleri lâzımdır. Aksi halde ha- kları — tapu — sicilile — sa - bit olmıyanların satış tu- tarının paylaşmasından ha. hariç bırakılacakları ve bu evin — arttırma şartnamesi 10 6-935 tarihinden itibaren 935-1 dosya — numarası ile dajremizde herkese açık bu lundurulacağı ilân olunur, EEI.DEJ.IE..İ.. P AA AAA A R ! ADT A Pf Bt yi Ait ğ ğ Türk Dili Neşriyatından: ÇOCUKLARİÇİN Hayatbilgisine uygun yozılar ve küçük temeiller — 15 Kuruş arttırması 22- art. tırına muhammen tem- da- mizi tavsiye ederiz. Eski Verilir. mıda verilir, Piatlar ucuz olduğu maamamnaa&ıaanmaa HAKODABDE (E|slElElE| SATIŞ YERİ; KARİ Y © Yazan: M. CEVDET DOĞRU YOL —Bir perdelik mektep temsili— , 5 Kuruş CEVDET Yazan: M. Bu iki kitap «Çocuk bayramında» İ işine yarıyacaktır. Yazı evimizden ve kitapçılardan arayınız.. : mekteplilerin 5 Ş : Srrİ ; : mnkıneıı olupta Jdeğiştirmek El makinesi olupta ayak takmak arzusunda bulunanlara yalnız nynk Ayrıca mokinelerde tamir ve nakış meccanen öğretilir. kadar tediyat-da kolaylık göeterilir mum yedek parçaları bulunduğu gibi her nevi makinelere parça üzerindeki, fiatlarda yüzde yetmiş beş tenzilâtla olunur ve <P Makine Fatları Lirâ Komple & el mekinesi .)ıııpîr"ek çekmeceli ı.y.ık mü- kinesi — — Komple ÜÇ yekmeceli kabine makinesi | 100 Vadeli şe> rajtle ve- rilir. Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. Yakında meccanen nakış yurdu açılıyor: Sağlamlık mükemmeliyet, tasarruf ve işlemesi katiyen teminatlı ol makla-beraber Erkek ve Kadın terzilerile sanatkârları hemen bir el makinesi fiatında olan üç çekmeli henide zarif ve pratik lüks mobilya şeklinde bir elbise işçileri ve Rus kabine dikiş makinesi Elde etmelidir. Daha ucuz : zu edenlere yalnız El ve tek çekmeceli makineleri mgkın' ,ılu istiyenlere yeni muakine alanlara kullanma Makinelerimizin j e uyar makine ve gef satılır. Istıfadenızı Dusununuz BEDNTE MA nakış bile K Şadırvan karşısında Sabri Sarfakıhlarlı ımamaraaaıa"anammaıı ıll ( 18 Nisat y | BOB ABACEBEGEHEDACEREATE 22 - nisan - 935 pazartesi günüdür. İsteklilerin şartnameyi öğrenmek üzere belediye yazı işleri kalemine baş vurmaları ilân olunur. 123- 3) gz Bursa - Balıkesir “_— Otobüs seferleri Bursa-Balıkesir seferlerine bu defa 935 modeli otokar lar tahsis edilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmek müşterilerin menfaati iktizasındandır. Horgün saat 9 da DARBALI OTELİ nden hareket eder. Müşterilerin har türlü istirahatı temin edilmiş olmuk la beraber otokarlar hiçbir - tarafta fazla eğlenmeden yoluna devam eder ve vaktı müüyyeninde Burerya varır. Muhterem müşterilerimiz otokarlarda bir defa yolculuk etmekle sözümüzün — doğruluğunu anlamış olacaklardır Hareket yerleri: Balıkesirde: DARBALI OTELİ altında ŞUURİ | Ev yaptırmak ıstıyenlefen Böyle bir evde rahat rahat ömür geç ister misiniz? Di Beklödiğinir mevsim: gökli Maliemente YA bu fırsat bilip miyeliniz olan jşe b.ı-ılammlnn ğ defa ticarolhanemize uğramaniz size kâr tef' caktir. Her cins demir, çimento, cam, çivi, hırıl""ı malzemei inşaiyeyi _'ııvıl ehven fiatlerle satmâ Her ronk yağlı ve - badana boyalarile boy* malzemesi de l»ııluv ur, Vilâyettapu — müdürlüğünden: Mıktarı Hududu 4 dö, Doğusu kuyu yolu, poyrazı pehlivan oğlu tarlası tarik kıblesi kavük — oğlu Necib karısı Zefura tarlası Evsafı yukarda yazılı Hacı Kavas - oğlu Mustafn ka- risi Atike binti Yakubun tesarrufunda — iken 326 da vefatile oğlu Salih ile kendisinden evel vefat eden kızı Va. hidenin oğulları Mehmet Ali Mustofa ve Haticoyi tork ve Musfafanın da eylül 926 da ölmesile karısı Zeliha ve sa. ir kızları Vahide ve Hatjiceye kaldığı anlaşılan bu tarla sönetsiz tasarrufattan bulunmakla mahalline memur gönd- erilecektir. Bu yer hakkında tasarruf iddiasında bulunan- altında numara 7 lar varan 24.4 935 çarşamba gününe kadar Tapu dairesine — we keşif günü mahalline gelecek memura müracaatları lü- __ ği 8' İi nieltklül — Basım yeri: Balıkesir Vılâ et )Lıtbaası_ KiMA * Mevkii Karatepe Cinsi tarla ları ve d.jf Köylü ve reneberlerimiz için pulluk ve hef ağazamızda vardır, Bötün ve parçalı kilolarla mayi ve k i çoşıtli. teraziler, kantar, — metre K'b' tartı 'l”*"lprmvn pozarı da mağazamızdadir ve da nrud.ıı:ı Bursada: releri ğ Ulucami cıvarında HALK OTELİ CUMALI HASAN Ö Saraçlar başında numar

Bu sayıdan diğer sayfalar: