19 Nisan 1935 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4

19 Nisan 1935 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYPA: 4 Belediye Bütcesi (Üst târafı birinci sayfada) işleri: Baytar ve mezbeha tahaıldarı ücretleri 1596 lira. Onuncu fasıl: Mezbeha da- imi masrafı, zebih mesrafı, mezbaha 'nrabası 3,750 lira. On birinci fasıl: Mühendis lik işleri: Mühendis, fen me murü ve su yolları memuru ücretleri 3,585 lira 1 | | Onikinci fasılk: Mühendislik için alât ve edavatı hendisiye SO Hira, Önüçüncü Taml: Parklar, bahçaler, köprüler dojmi ma- sralı 13,500 lira, Ondördüncü fasıl: Nezafeti fenniye tinemuru 600 lira. — | Onböşinci fasil: — Tenzifat | işleri mustahdimini — 3,180 lira, Onaltıncı fasıl: Umumi ha lâlar, tenzifat, tathirat ve tenvirat masralı 7,420 lira. Onyedinci fasıl: — İtfaiye | işleriş bir memur, üç şoför, | bir grup onbaşısı ve on ne- fer 4,980 lira. l Önsekizinci fasık — tfaiye | momur ve mustahdimin ta- zminatı, bag, tarla, bağçe tazminatı, akar tamiratı, si- görta ücreti, dava vekili üc- reti, mahkeme masarılı, ac- zeye nakdi yardım vesaire 11,830 lira. Ondokuzuncu fasıl: Gayri melhuz masraf 100 lira. Yirminci fasıl: Reddiyat 50| lira, Yirmi birinci fasıl: Ihtiyat tahsisat 2,740 lira Yirmi ikinci fasıl: Merkez Cümuriyet Bankası hissosi 1,379 lira. Yirmi üçüncü fasıl: Atatü. rk heykelinin — rekezi ma- srafı 5,000 lira. Yirmi dördüncü fasıl: Ka- bristanların tanzimi masralı | 2,000 lira. Yirmi beşinci fasıl: Hasta ve cenaze taşıma arabası 500 lira, Yirmi altıncı fasıl: Mezba- ha inşası masrafı 50 lira. Yirmi yedinci Tasıl: Ağaç dikme masrafı 500 lıra. Yirmi sekizinci fasıl: Bel- de haritasının yapılması 100 lira, Yirmi dokuzuncu fasıl: Ka. Idırımlar daimi — masrafı 1,000 (ljra, Otuzunca fasıl: Lâğımlar dajmi masrafı 500 lira. Otuz birinci fasıl: Çeşme | ve su yolları masrafı 100 lira, Otuz ikinci fısıl: Kasaplar ve Çıy dereleri kanalızasyo- nu masrafı 200 liru. Otur üçüncü fasıl: Çocuk bahçeleri ve stadyom mas- rafı 200 lira, Otuz dördüncü fasıl:Cona- ze yıkama evi tesisi masrofı lira. Otuz beşinci fasıl: Alât ve edevatı tanzifiye bedeli 300 lira Otuz altıncı , fasıl: Halâlar inşası masrafı 50 lira. Otuz yedinci fasıl: İstimlâ kât 9,000 lira. Otuz sekizinci fasıl: Bele diye akarat ve haller mas- rafi 6,000 lira. Otuz dokuzuncu fasıl: Ce- miyetlere ve şehir kulübüne yardım 2500 lira, Kırkıncı fasıl: — Bölediye Bankası tesisi masralı 6,008 lira. — Kırk birinci fasıl: Evkaf rııîı'ıııııııııııııııııııııııı -« 1 el el el ee İA AA l Ku İstifadenizi Düşünü nüz. İ | SRe 0 KRK DA DK MAD0 DKU 3 MKSK YA ÜDK T YÜKD t | KS | Ev yaptırmak istiyenlere! Böyle bir evde rahat rahat ömür geçirmek| isler misiniz? Beklediğiniz mevsim geldi. Malzemenin ucuzluğu- nu firsi bilip niyetiniz olan işe başlamadan evel ilk defa ticarethanemize uğramanız size kâr temin ede- cektir. Her cins demir, çimento, cam, çivi, hırdavat bilümum | malzemei inşaiyeyi gayet ehven fiatlerle satmaktayız. Her ronk yağlı ve badana boyalarile boya yağ. | ları ve malzemesi de bulunur, | Köylü ve rencberlerimiz için pullak ve her düzen | de mağazamızda vardır. Bütün ve parçalı kilolurla mayi ve kurudane lit. | reteri çeşitli teraziler, kontar, metre gibi ölçü ve | ı tartı düzenlerinin pozarı da mağazamızdadır. . “_'î"";.""""""ı Doktor OPERATÖR Sadi özatay Cerrahti hastalıklar müte- hassısı. Vatan sczahanesi bitişi gindeki muayenehane evi- nde hastalarını her gün öğleden sonra kabul ve todavi eder. EENRENENERANEENERERLEnA” Muğlada limonculuk, Muğle, 17 (A A.) — Vilâ- yetimiz topraklarının nare- nciye yetiştirmeğe olan ka- biliyeti göz önüne alımarak ve konatenjan harici — İtalya- dan — 2500 tane - limon, portakal, mandalin ve muz getirilmiştir. binasının taksit bedeli 7,000 lira, Kırk ikinci fasıl: Bahçe- ler, parklar ve meydanlar tesisatı 8,000 lira, Rütce müzakeresi ten sonra Başkan: bittik- — 935 senesi masraf büt cesi de kabul edilmiş bu lunuyor. Memleket işlorine karşı gösterdiğiniz alâka ve hassasiyete teşekkür ederim Bız de memleket için hayırlı işler. görmeğe demiştir. Belediye Kamutayı, pazar günü akşımı toplanacak ve ihtimal ogün çalışmalarını bitirecektir. çalışacağız CUMALI HASAN Saraçlar başında numara 70 Bayanlar! Kuvafürünüzü Zevkinize uygğun olarak İz. mirden sureti mahsusada gelen ISMAİL yapacaktır. NYİE BERBER SALON na habar vermeniz kâfdir 19 Ni DENİZYOLLARI IŞLETMESi GÜLNİHAL VAPURU 19 Nisan Cuma günü akşamı Bandırmadan |Ş yolcuları alıb istbanbula hareket edecekdir- | NOT: Gülnihalin hareket adığından daima göze | : temizle n;ıı.ıl;ı:m.ı.ınn hareketi günü ilân edile ) ilât alınabilir YoK e HON NAR MA DENOARGECEBS'AA İA Makine & Fiatları 8 Lira Li Komple el makinesi şünü programla 'a Parça fiatları B 7 Sivri mekik 100 El Toporlak » | Eİ iğneler i Kayışlar Makine yağı şişesi 15 B Nakış kosnağı 25 » makası 35 Çakı —30 40 Muhtelif nakış ve M makine iplikleri B yakaslar vesair Kr (H Kompletek a çekmeceli ayak mü- kınesi Komple Üf çekmeceli kabine makinesi | Vadeli şe rajit'e ve- rilir, Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. teferrualı da bü nisbette ucuzdur. O0j Yakında meccanen nakış yurdu açılıyor: Sağlamlık mükemmeliyelt, tasarruf ve işlemesi katiyen teminallı ol makla beraber Erkek ve Kadın terzilerile elbise leri ve nnk'&. 9 sanatkârları hemen bir el makinesi fiatında olan üç çekmeli hemde » zarif ve pratik lüks mobilya şeklinde bir ğ ; Rus kabine dikiş makinesi Elde etmelidir. Daha ucuz arzu edenlere yalnız mizi tavsiye ederiz. EBski makinesi olupta Jeğiştirmek — istiyenlere yeni varilir. El makinesi olupta ayak takmak arzusunda bulunanlara yalnız ayak muda verilir. Ayrıca makinelerde tamir ve nakış meccanen öğretilir. » Piatlar ucuz olduğu kadar tediyat da kolaylık gösterilir. Makinolarimizir — bilt mum yedek parçaları bulunduğu gibi her nevi makinelere uyar makin; ve gere parça üzerindeki fiatlarda yüzde yetmiş beş tenzilâtla — satılır SATIŞ YERİ; © K. Şadırvan karşısında Sabri Sarfakıhlarl! BENOENGECEENLONACDADARCANATDEAEAA olunur va muükine alanlara kullanma $? ge- Bursa - Balikesir FFE Otobüs seferleri Bursa-Balıkesir seferlerine lar tahsis edilmiştir. Bu bu defa 935 modeli otokar otokarlarla gidip gelmek müşterilerin menfaati iktizasındandır. Hergün saat 9 da DARBALI OTELİ nden hareket eder Müşterilerin her türlü istirahatı temin edilmiş olmak la beraber otokarlar hiçbir yoluna devam eder - vo vaktı varır. Muhterem müşterilerimiz sözümüzün yolculuk etmekle olacaklardır. tarafta fazla eğlenmeden muayyeninde Burs: ya otokarlarda bir defa dağruluğunu anlamış Hareket yerleri: Balıkesirde: DARBALI OTELİ altında ŞUURİ Bursada: Ulucami cıvarında HALK OTELİ altında numara 7T Balıkesir inhisarlar | Başmüdürlüğünden: Balıkesir inlisarlar idaresi ambarında mevecult ve 933 senesi zürra tarafından terknameli 5542 kilo ve Kepsüt inhisarlar anbarında mevcut 17-4-935 tarihinden on beş gün müddetle açcık artırmaya çıkarıldı- ğgından taliplerin 2-5-935 gününe kadar idare- 3535 kil) tütün ASPİRİN bulunur Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halisliğin Himsali olan &32 markasını arayınız ararmmarı! mize ve Kepsütteki tütünler için mahalli M ü rluğuna müracaatları ilân olunur. itibaren € DÜLN Basım yeri: Balıkesir Vilâyet Matbaas!

Bu sayıdan diğer sayfalar: